Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
U2008/8481/SAM/F (delvis)
Kungl. biblioteket
Box 5039
102 41 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Kungl. biblioteket
Riksdagen har beslutat om Kungl. bibliotekets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Kungl. biblioteket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Kungl. biblioteket ska redovisa en övergripande kortfattad bedömning av hur myndigheten fullföljer sina uppgifter. Redovisningen ska innehålla en analys av verksamhetens övergripande kostnadsutveckling, en redogörelse för samarbeten med andra myndigheter och organisationer, inklusive en bedömning av hur länge varje samarbete väntas fortgå.

Kungl. biblioteket ska redovisa vilka samarbetsprogram myndigheten lämnat ekonomiskt stöd till. Beloppen på eventuellt ekonomiskt stöd till programmen och en analys av resultaten av programmen ska redovisas.

Kungl. biblioteket ska redovisa eventuella insatser inom digitaliseringsområdet till följd av de s.k. accessmedlen.

Kungl. biblioteket ska i samband med årsredovisningen redovisa användningen av de särskilda medel som i budgetpropositionerna för 2006 respektive 2007 tilldelats Statens ljud- och bildarkiv för migrering (prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:KrU1, rskr. 2005/06:105 samt prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:KrU1, rskr. 2006/07:37). Av redovisningen ska framgå hur verksamheten fortgår, eventuella samarbetspartners samt mängden migrerat material under året. Även sådana insatser som ryms inom ramen för de särskilda medlen och som syftar till att utveckla myndighetens verksamhet med digitala leveranser ska redovisas.

Samla in

Kungl. biblioteket ska analysera och bedöma verksamhetens kvalitetsaspekter och kostnadsutveckling samt redovisa
– en analys av det leveranspliktiga materialets volym och kvalitet, fördelat på kategorier,
– andelen pliktleveranser i relation till det pliktmässiga utbudet, inklusive en analys av känt leveranspliktigt material som inte samlas in, fördelat på kategorier,
– en analys av omfattningen av och kvaliteten på det material myndigheten aktivt samlat in från Internet,
– en analys av metodutvecklingen för uppgiften, samt
– en analys av svensk digital publicering i förhållande till material som omfattas av plikt.

Beskriva

Kungl. biblioteket ska analysera och bedöma verksamhetens kvalitetsaspekter och kostnadsutveckling samt redovisa en analys av metodutvecklingen för uppgiften under året.

Bevara

Kungl. biblioteket ska analysera och bedöma verksamhetens kvalitetsaspekter och kostnadsutveckling samt redovisa 
– resultat och analys av utvecklingsarbetet med det långsiktiga bevarandet, 
– mängden material som migrerats från en slags informationsbärare till en annan fördelat på kategorier, samt
– eventuellt känt material som förstörts eller försvunnit och som inte går att återskapa samt en analys av orsakerna till eventuell förstörelse eller försvinnande av material.

Tillhandahålla

Kungl. biblioteket ska analysera och bedöma verksamhetens kvalitetsaspekter och kostnadsutveckling samt redovisa 
– vilka åtgärder som har vidtagits för att öka samlingarnas tillgänglighet och vilken effekt dessa fått, 
– totala antalet användare per år och antalet användare som får tillgång till efterfrågat material per år, 
– andelen forskarstuderande och disputerade användare i relation till det totala antalet användare,
– antalet beställningar av material som myndigheten tar emot,
– andelen tillfällen som användaren tar emot material på distans, samt
– antalet användare av det material myndigheten aktivt samlat in från Internet och en analys av tillgängligheten till materialet.

Informationsförsörjning

Kungl. biblioteket ska analysera och bedöma verksamhetens kvalitetsaspekter och kostnadsutveckling samt redovisa hur in- och utlåningen i samband med fjärrlån från forskningsbibliotek har fördelats mellan dem.

Prognoser

Kungl. biblioteket ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2009-2012 i informationssystemet Hermes för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Om möjligt ska prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Prognoserna för prognostillfällena i januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

- den 19 januari 2009,

- den 26 februari 2009,

- den 7 maj 2009,

- den 30 juli 2009, samt

- den 29 oktober 2009.

3

Uppdrag

Kungl. biblioteket ska utveckla relevanta indikatorer så att det blir möjligt att belysa resultaten av myndighetens arbete för att bevara insamlat material. Indikatorerna ska användas vid analys av hur myndighetens verksamhet bidrar till att bevara källor för framtida forskning. Myndigheten ska redovisa indikatorerna till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober 2009.

Kungl. biblioteket ska utvärdera och redovisa effekterna av att verksamheten vid Statens ljud- och bildarkiv inordnas i Kungl. biblioteket. Myndigheten ska lämna utvärderingen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 oktober 2009.

Kungl. biblioteket, i vars verksamhet Statens ljud- och bildarkiv inordnas, ska bistå i arbetet med upprättandet av årsredovisningen för 2008 för Statens ljud- och bildarkiv.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:5

Kungl. biblioteket (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. biblioteket310 835
ap.1Kungl. biblioteket (ram)310 835

Villkor för anslag 3:5

ap.1 Kungl. biblioteket

1. Kungl. biblioteket ska fördela 10 130 000 kronor som kompensationsmedel i samband med fjärrlån.

2. Av anslaget ska 500 000 kronor användas för ansvarsbiblioteket för kvinno-, mans- och genusforskning inom Göteborgs universitetsbibliotek.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Budgetår 2008

26:1

Statens ljud- och bildarkiv (Ramanslag)

Disponeras av Statens ljud- och bildarkiv0
ap.1Statens ljud o bildarkiv (ram)0
Disponeras av Kungl. biblioteket0
ap.2Arkivet ljud o bild - del till KB (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
3:5 Kungl. biblioteket
ap.19 325Allt199
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
26:1 (2008) Statens ljud- och bildarkiv
ap.1 (2008)0Allt0
ap.2 (2008)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
26:1 (2008) Statens ljud- och bildarkiv
26:1 ap.1 (2008)26:1 ap.2 (2008)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)45 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)31 084
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungl. bibliotekets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2525 903
2009-02-2525 903
2009-03-2525 903
2009-04-2525 903
2009-05-2525 903
2009-06-2525 704
2009-07-2525 903
2009-08-2525 903
2009-09-2525 903
2009-10-2525 903
2009-11-2525 903
2009-12-2525 902
Summa310 636
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungl. bibliotekets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:5 ap.1Kungl. biblioteket
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret