Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
IJ2008/1949/KO
IJ2008/2472/KO (delvis)
IJ2008/2504/KO
Konsumentverket
Box 48
651 02 KARLSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Konsumentverket
Riksdagen har beslutat om Konsumentverkets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/2009:1, utg.omr. 18, bet. 2008/09:CU1, rskr. 2008/09:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Konsumentverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering av verksamhetens resultat

Konsumentverkets redovisning enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska ske med utgångspunkt i de indikatorer som myndigheten har angett i sin rapport Operationalisering av mål - förslag på indikatorer för uppföljning av Konsumentverkets verksamhet (IJ2008/1949/KO).

Kommersiell service

Till och med utgången av mars 2009 ska Konsumentverket bidra till ett stärkt lokalt och regionalt arbete för en god tillgång till kommersiell service för medborgare och näringsliv.

Konsumentverket ska även bistå den särskilda utredaren som förbereder inrättandet av en ny myndighet för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (dir. 2008:68) respektive en ny myndighet för hållbar tillväxt i företag och ökad nationell och regional konkurrenskraft (dir. 2008:69). Konsumentverket ska lämna den ovan nämnde utredaren de uppgifter och underlag som utredaren begär.

Återrapportering

Redovisa vilka initiativ som tagits samt vilka insatser som genomförts för att

  • främja utvecklingen av tillgänglighet till kommersiell och offentlig service i gles- och landsbygder för medborgare och företag (rapporteringen ska även innehålla en analys av utvecklingen),
  • stödja samordning och samverkan mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå samt
  • stödja län, eller i förekommande fall regionala självstyrelseorgan respektive samverkansorgan, i genomförande och uppföljning av insatser inom det kommersiella serviceområdet.

Arbetet enligt första och andra punkten ska ske i samverkan med Glesbygdsverket.

Särredovisning av kostnader med anledning av omlokaliseringen

Konsumentverket ska särredovisa de kostnader som uppkommit till följd av regeringens beslut att omlokalisera verksamheten till Karlstad. Redovisningen ska omfatta lokalkostnader, administrationskostnader (resor m.m.), personalkostnader - där särskild pensionsersättning särredovisas - jämte lönekostnader och ersättning för pendling.

3

Uppdrag

Regelförenkling

Konsumentverket ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska myndigheten bistå Verket för näringslivsutveckling - Nutek (från den 1 april 2009 Tillväxtverket), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

Konsumentinflytande i standariseringen

Konsumentverket ska kortfattat redovisa verkets deltagande inom standardiseringen, en strategi för det fortsatta arbetet samt föreslå hur arbetet ska följas upp. Redovisningen ska ha kommit in till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 1 juni 2009.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

3:2

Konsumentverket (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket109 612
ap.1Konsumentverket (ram)105 662
ap.2Bidrag till standardisering, provnings- och mättekniska FOU m.m. (ram)1 500
ap.3Servicedatabas (ram)750
ap.4Drift av skaderegistreringssystemet IDB (ram)1 500
ap.5Finansiering av rättegångskostnader (ram)200

Villkor för anslag 3:2

ap.2 Bidrag till standardisering, provnings- och mättekniska FOU m.m.

Anslagsposten disponeras för deltagande i standardiseringsarbete inom Konsumentverkets ansvarsområde.

ap.3 Servicedatabas

Anslagsposten ska täcka de kostnader som uppkommer för driften av servicedatabasen.

ap.4 Drift av skaderegistreringssystemet IDB

Anslagsposten ska användas för Socialstyrelsens drift och utveckling av skaderegistreringssystemet IDB. Medlen disponeras av Konsumentverket och utbetalas utan särskild rekvisition till Socialstyrelsen.

ap.5 Finansiering av rättegångskostnader

Anslagsposten ska finansiera rättegångskostnader med anledning av mål och ärenden som faller under Konsumentverket/Konsumentombudsmannens tillsynsområden och sådana där Konsumentombudsmannen beviljat biträde till enskilda.

3:5

Åtgärder på konsumentområdet (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket17 520
ap.3Stöd till kunskapsbyggande på konsumentområdet (ram)1 400
ap.6Stöd till kommuners konsumentverksamhet (ram)4 000
ap.9Stöd till organisationer på konsumentområdet (ram)12 120

Villkor för anslag 3:5

ap.3 Stöd till kunskapsbyggande på konsumentområdet

Anslagsposten ska användas för att finansiera projekt relaterade till kunskapsbyggande på konsumentområdet.

ap.6 Stöd till kommuners konsumentverksamhet

Anslagsposten ska användas till att stödja kommuners konsumentverksamhet med utbildning och information.

ap.9 Stöd till organisationer på konsumentområdet

Från anslagsposten finansieras bidrag enligt förordningen (2007:954) om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet.

Utgiftsprognoser

Konsumentverket ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen.

19 januari

26 februari

7 maj

30 juli

29 oktober

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Prognosen lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
3:2 Konsumentverket
ap.19 865Allt6 288
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
3:5 Åtgärder på konsumentområdet
ap.342Inget0
ap.6120Inget0
ap.9364Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)15 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konsumentverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-0112 755
2009-02-018 805
2009-03-018 805
2009-04-018 805
2009-05-018 805
2009-06-018 805
2009-06-25-6 288
2009-07-018 805
2009-08-018 805
2009-09-018 805
2009-10-018 805
2009-11-018 805
2009-12-018 807
Summa103 324
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konsumentverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:2 ap.1Konsumentverket
3:2 ap.2Bidrag till standardisering, provnings- och mättekniska FOU m.m.
3:2 ap.3Servicedatabas
3:2 ap.4Drift av skaderegistreringssystemet IDB
3:2 ap.5Finansiering av rättegångskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftens storlek bestäms av Konsumentverket, dock inte i de fall som anges i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Konsumentverket.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konsumentverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Konsumentverket har tillgång till medel under utgiftsområde 22 anslaget 1:2 Vägverket, anslagspost 5 Till Regeringskansliets disposition för uppkomna rättegångskostnader.

Kopia till

Riksdagen, Civilutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/RK IREV
Utrikesdepartementet/FIM
Socialdepartementet/FH
Finansdepartementet/Budgetavdelningen
Finansdepartementet/FMA
Finansdepartementet/ESA
Näringsdepartementet/Enheten för regional tillväxt
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Finansinspektionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Verket för näringslivsutveckling