Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
U2009/2604/F
U2009/204/SAM (slutlig)
Vetenskapsrådet
Klarabergsviadukten 82
103 78 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Vetenskapsrådet
Riksdagen har beslutat om Vetenskapsrådets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:131, prop. 2008/09:2, utg.omr. 16, bet. 2008/09:FiU11, rskr. 2008/09:53).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Vetenskapsrådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

Vetenskapsrådet ska redovisa

- hur rådet arbetat för att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten i forskningsstödet,

- hur rådet säkerställt att den forskning som rådet stödjer bedöms i ett internationellt perspektiv,

- behovet av förnyelse, kraftsamling och profilering inom angelägna forskningsområden och hur rådet har arbetat för att uppnå detta,

- hur utförda utvärderingar påverkat fördelningen av forskningsstödet,

- hur rådet arbetar med stöd till starka forskningsmiljöer och forskarskolor. Redovisningen ska omfatta riktlinjer och strategiska ställningstaganden för rådets, ämnesrådens och kommittéernas verksamhet,

- hur rådet arbetat tillsammans med universitet och högskolor för att samordna resurser och profilera forskning och forskarutbildning,

- hur och i vilken omfattning samordning och samarbete har skett med andra forskningsfinansiärer,

- hur rådet arbetat tillsammans med universitet och högskolor för att samordna resurser och profilera forskning och forskarutbildning,

- hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär, samt

- hur de särskilt avsatta medlen för meriteringsanställningar och individuella bidrag till framstående yngre forskare utnyttjats.

Vetenskapsrådet ska vidare redovisa

- antalet beviljade ansökningar i förhållande till totala antalet ansökningar,

- beviljade bidrag i förhållande till sökta bidrag,

- genomsnittlig bidragsstorlek,

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan nya bidragsmottagare och mottagare av forskningsstöd, samt

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan olika lärosäten samt mellan projektmedel, anställningar och andra stödformer.

Ovanstående uppgifter ska redovisas totalt för Vetenskapsrådet samt fördelat per vetenskapsområde och för relevanta ämnesområden inom respektive vetenskapsområde samt i tillämpliga delar avseende övrig forskning.  Statistiken ska vidare vara åldersfördelad. Återrapporteringen ska där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren.

Jämställdhet

Vetenskapsrådet ska redovisa

- könsfördelningen, som inom rådets beredningsorganisation bör vara jämn dels totalt, dels per ämnesråd och kommitté,

- könsuppdelad statistik för olika vetenskapsområden och för annan forskning som finansieras genom beslut av Vetenskapsrådet avseende antal beviljade bidrag i relation till antalet inkomna forskningsansökningar och antalet inkomna forskningsansökningar i relation till antal forskare vid lärosätena,

- vilka framtida insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för jämställdhet,

- i vilken utsträckning hänsyn tagits till könsspecifika förhållanden i exempelvis medicinsk forskning, samt

- hur de särskilda medel som avsatts för genusforskning utnyttjats.

EU och internationellt forskningssamarbete

Vetenskapsrådet ska redovisa

- kostnaderna för Sveriges medlemskap i europeiska och internationella forskningsorganisationer i förhållande till de totala kostnaderna för dessa organisationer, en kortfattad beskrivning av verksamheten vid organisationerna samt uppgifter som belyser förhållandet mellan svenska forskares andel i verksamheten och Sveriges andel av kostnaderna,

- samordningsaktiviteter med andra nationella forskningsfinansiärer avseende deltagande i EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling och myndighetens egna stödåtgärder för deltagande inom respektive delprogram,

- hur rådet arbetat för att öka samverkan med forskningsfinansiärer i andra länder och för att förstärka den nationella forskningsfinansieringen med europeiska och internationella forskningsmedel och storleken på dessa stöd, samt

- redovisa och kommentera de insatser som vidtagits inom ramen för det europeiska forskningsrådet.

Strategi och analys

Vetenskapsrådet ska redovisa de analyser och utvärderingar som initierats eller genomförts, de viktigaste slutsatserna av dessa, vilka åtgärder de föranlett samt planerade utvärderingar och analyser.

Vetenskapsrådet ska vidare lämna en kortfattad redovisning och analys av det svenska forskningsläget i ett internationellt perspektiv och i samband med detta belysa aktuella forskningspolitiska frågor.

Information

Vetenskapsrådet ska redovisa

- en analys av vilka målgrupper som nåtts av respektive informationskanal och en bedömning av insatsernas resultat,

- vilka särskilda insatser som genomförts för att stimulera till debatt om och popularisering av forskning, samt

- hur rådets insatser samordnats med och kompletterat andra aktörers insatser.

SUNET

Vetenskapsrådet ska redovisa hur SUNET utvecklas med avseende på kapacitet, kostnader, driftsäkerhet samt samverkan med andra nationella datanät och med lärosätenas interna datanät. Redovisningen ska relatera SUNET till den internationella utvecklingen inom området.

Forskningsanläggningar och utrustning

Vetenskapsrådet ska redovisa

- hur stödet till dyrbar vetenskaplig utrustning fördelat sig mellan olika lärosäten och ämnesområden samt mellan nationella och internationella anläggningar,

- kostnaderna för Sveriges medlemskap i svenska, europeiska och internationella forskningsanläggningar i förhållande till de totala kostnaderna för dessa anläggningar, en kortfattad beskrivning av verksamheten vid anläggningarna samt uppgifter som belyser förhållandet mellan svenska forskares andel i verksamheten och Sveriges andel av kostnaderna,

- hur rådets verksamhet och samarbete mellan forskningsfinansiärer och forskningsutförande institutioner vidareutvecklats för att uppnå en optimal anskaffning och användning av dyrbar vetenskaplig utrustning,

- behovet av infrastruktur inom de närmaste åren och i vilken grad detta behov hittills tillgodosetts,

- översiktligt redovisa användningen av de medel som betalats ut i syfte att tillhandahålla neutronstrålning för forskning och för kärnteknisk forskning, samt

- användningen av de medel som utnyttjats för att främja industriella och tekniska fördelar av svensk medverkan i internationella forskningsanläggningar.

Övrigt

Vetenskapsrådet ska särskilt redovisa inriktningen av den forskning som finansieras av Utbildningsvetenskapliga kommittén. Vidare ska rådet särskilt återrapportera sina insatser vad gäller forskning inom folkbildningsområdet.

Vetenskapsrådet ska redovisa omfattning och inriktning av sina insatser inom områdena vård- och omsorgsforskning.

Vetenskapsrådet ska redovisa hur ansvaret för den vetenskapliga planeringen av svensk polarforskning har hanterats och de forskningsprojekt som genomförts vid årets polar-forskningsexpeditioner.

Vetenskapsrådet ska redovisa hur rådet arbetat med bevakning av försöksdjursvetenskap och utveckling av området, inklusive alternativa metoder till djurförsök.

Vetenskapsrådet ska redovisa vilka insatser som genomförts i forskningsetiska frågor, t.ex. frågor om oredlighet i forskning.

Vetenskapsrådet ska redovisa vilka insatser som gjorts för att öka kännedomen om det Europeiska universitetsinstitutet.

Vetenskapsrådet ska redovisa hur medlen inom ramen för det mångvetenskapliga demokratiforskningsprogrammet använts för att stödja uppbyggnaden av ett nätverk och en nationell plattform för doktorander och forskare.

Vetenskapsrådet ska redovisa vilka kostnader för utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, resor och seminarier som belastat anslaget 26:1.

Prognoser

Vetenskapsrådet ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2009-2012 i informationssystemet Hermes för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Om möjligt ska prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Prognoserna för prognostillfällena i januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

- den 19 januari 2009,

- den 26 februari 2009,

- den 7 maj 2009,

- den 30 juli 2009, samt

- den 29 oktober 2009.

3

Uppdrag

Vetenskapsrådet ska vara rådgivande till Svenska Unescorådet inom ramen för det vetenskapliga området. Vetenskapsrådet ska i samråd med berörda aktörer säkerställa svenskt engagemang i Unescos olika vetenskapsprogram samt analysera resultat från programkommittéerna. Dessutom ska Vetenskapsrådet bistå programkommittéerna med visst administrativt stöd. Vetenskapsrådet ska rapportera om arbetet till Svenska Unescorådet senast den 1 december 2009.

Vetenskapsrådet ska ansvara för det femåriga program, som startade 2006, om strategisk grundforskning i demokrati och offentlig förvaltning, omfattande 10 miljoner kronor per år. Programmet ska rapporteras vartannat år i samband med årsredovisningen till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet). Rapporten ska innehålla en redovisning om programmets utveckling och resultatspridning och lämnas i samband med årsredovisningen för 2009.

Vetenskapsrådet ska bistå Regeringskansliet vid Sveriges deltagande i internationellt samarbete, bl.a genom deltagande i EU:s kommittéarbete.  Rådet ska vidare bistå Regeringskansliet i förberedelser inför och under det svenska ordförandeskapet inom EU.

Vetenskapsrådet ska översiktligt beskriva den planerade polarforskningens inriktning och redovisa de initiativ som har tagits för att samla polarforskningsinsatserna inom ramen för det internationella polaråret. En slutrapportering av insatserna ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) den 1 juni 2009.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet4 029 248
ap.1Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (ram)264 711
ap.2Medicinvetenskaplig forskning (ram)825 854
ap.3Natur- och teknikvetenskaplig forskning (ram)995 356
ap.4Utbildningsvetenskaplig forskning (ram)149 156
ap.5Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur (ram)1 794 171

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

1. Medlen från anslagsposten ska fördelas efter beslut av ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap med beaktande av Vetenskapsrådets beslut i principiella och strategiska frågor. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd till forskning, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget. Undantag får dock göras för forskarstuderande vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI).

4. Anslagsposten ska finansiera utgifter för följande gästprofessorer:
- en anställning benämnd Olof Palmes gästprofessur som ska inriktas mot områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse,
- en anställning benämnd Kerstin Hesselgrens gästprofessur som ska innehas av en framstående kvinnlig forskare.

ap.2 Medicinvetenskaplig forskning

1. Medlen från anslagsposten fördelas efter beslut av ämnesrådet för medicin med beaktande av Vetenskapsrådets beslut i principiella och strategiska frågor. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd till forskning, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

ap.3 Natur- och teknikvetenskaplig forskning

1. Medlen från anslagsposten fördelas efter beslut av ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap med beaktande av Vetenskapsrådets beslut i principiella och strategiska frågor. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd till forskning, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

4. Anslagsposten får finansiera utgifter för en anställning som gästprofessor benämnd Tage Erlanders gästprofessur, vilken får utses inom ämnesområde och för tid som ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap bestämmer.

ap.4 Utbildningsvetenskaplig forskning

1. Medlen från anslagsposten fördelas efter beslut av Utbildningsvetenskapliga kommittén med beaktande av Vetenskapsrådets beslut i principiella och strategiska frågor. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. En utgångspunkt vid fördelning av medel för utbildningsvetenskaplig forskning bör vara att deltagande lärosäten tillsammans satsar egna resurser motsvarande minst en tredjedel av de medel som beviljats avseende sådan forskning. Medfinansieringen kan inkludera befintlig forskning, om den kan kopplas till utbildningsvetenskapliga projekt. Vidare ska medlen för utbildningsvetenskaplig forskning huvudsakligen användas till forskning i nära anslutning till lärarutbildning inom vilka universitet och högskolor ska samverka.

3. Anslaget ska, förutom olika former av stöd till forskning, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

ap.5 Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur

1. Medlen från anslagsposten fördelas med beaktande av myndighetens beslut i principiella och strategiska frågor. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2.Anslaget ska, förutom olika former av stöd till forskning, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

4. Anslagsposten ska finansiera Sveriges medlemskap i Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens.

5. Anslagsposten ska finansiera Sveriges deltagande i Nordiska samarbetsnämnden (NOS).

6. Från anslagsposten kan driften vid de nationella forskningsanläggningarna MAX-laboratoriet vid Lunds universitet och Onsala rymdobservatorium vid Chalmers tekniska högskola AB finansieras. Medlen avser driftkostnader exklusive kostnader för lokaler, el, värme och vatten.

7. Av anslagsposten ska 39 000 000 kronor användas för tillhandahållande av neutronstrålning för forskning och till kärnteknisk forskning.

8. Anslagsposten ska finansiera utgifter för Sveriges deltagande i och bidrag till
- den europeiska kärnforskningsorganisationen (CERN),
- den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen (ESO),
- den europeiska konferensen för molekylärbiologi (EMBC),
- det europeiska laboratoriet för molekylärbiologi (EMBL),
- den europeiska synkrotronljuskällan (ESRF), och
- den internationella organisationen för cancerforskning under WHO (IARC).
Anskagsposten ska också finansiera utgifter för åtgärder som främjar industriella och tekniska fördelar av svensk medverkan i dessa organisationer.

9. Medel som beviljats av Vetenskapsrådet för anskaffning och förnyelse av dyrbar vetenskaplig utrustning får utbetalas med hälften före utgången av varje halvår.

Vidare ska Vetenskapsrådet betala ut bidrag i en takt motsvarande avskrivningstiden samt betala räntekostnaden för lånefinansierad  utrustning.

10. Från anslagsposten ska medel avsättas för en nationell funktion för forskningsbaserat datamaterial inom humaniora och samhällsvetenskap. Medlen från anslagsposten ska även finansiera uppbyggnad och drift av longitudinella databaser.

11. Minst 22 miljoner kronor av anslagsposten ska användas för att finansiera genusforskning.

12. Anslagsposten ska finansiera arbetet med Unescos vetenskapliga program.

13. Från anslagsposten ska 20 miljoner kronor användas till sekreteriatet för planering av European Spallation Source vid Lunds universitet.

14. Med förbehåll för riksdagens kommande ställningstagande med anledning av regeringens proposition Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska Vetenskapsrådet använda minst,

- 25 miljoner kronor för strategisk forskning inom psykiatri,

- 20 miljoner kronor för strategisk vårdforskning,

- 45 miljoner kronor för strategisk forskning inom informations- och kommunikationsteknik (ICT),

- 40 miljoner kronor för strategisk energiforskning,

- 10 miljoner kronor för strategisk forskning om förutsättningar för tillväxt,

-13 miljoner kronor för forskning om alternativa metoder till djurförsök; utlysningen av medlen ska ske efter samråd med Jordbruksverket, och

- 40 miljoner kronor för forskning inom det konstnärliga området och kulturområdet inklusive en nationell forskarskola för konstnärlig forskning om 7 miljoner kronor.

- Vetenskapsrådet ska medverka i Nordiska Ministerrådets toppforskningsprogram om klimat, miljö och energi. Vetenskapsrådet ska tillsammans med Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Verket för innovationssystem och Statens Energimyndighet finansiera forskning inom programmet med minst 5 miljoner kronor för de fyra myndigheterna sammantaget.

15. Från anslagsposten ska ett belopp som i svenska kronor motsvarar högst 500 euro användas för att för svenska staten förvärva aktier i ett bolag för konstruktion och drift av acceleratoranläggningen FAIR enligt en överenskommelse som regeringen den 26 februari 2009 beslutade att underteckna (U2008/4628/F, nr II:5). Vetenskapsrådet ska förvalta aktierna.

16. Från anslagsposten ska ett belopp som i svenska kronor motsvarar högst 500 euro användas för att för svenska staten förvärva aktier i ett bolag för konstruktion och drift av röntgenfrielektronlasern XFEL enligt en överenskommelse som regeringen den 26 februari 2009 beslutade att underteckna (U2006/5777/F, nr II:4). Vetenskapsrådet ska förvalta aktierna.

3:2

Vetenskapsrådet: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet111 705
ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning (ram)111 705

3:7

Sunet (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet41 503
ap.1Sunet (ram)41 503

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.113 2353 %0
ap.241 2933 %0
ap.349 7683 %0
ap.47 4583 %0
ap.589 7083 %0
3:2 Vetenskapsrådet: Förvaltning
ap.13 3513 %466
3:7 Sunet
ap.12 0753 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.1522 000156 000366 0002014
ap.21 713 000537 0001 176 0002014
ap.32 077 000685 0001 392 0002014
ap.4310 000100 600209 4002014
ap.53 978 000624 4003 353 6002014
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under "Infriade förpliktelser" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknats för respektive period.

Vetenskapsrådet bemyndigas att under 2009 fatta beslut, som inklusive tidigare åtaganden, medför utgifter om högst 8 600 000 000 kronor under 2010-2014.

Vetenskapsrådet får inom ramen för den totala bemyndiganderamen som gäller anslaget 3:1 omfördela bemyndiganderamar mellan anslagsposterna under anslaget.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)195 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)16 700
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Vetenskapsrådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2512 768
2009-02-2512 768
2009-03-2512 768
2009-04-2512 768
2009-05-2512 768
2009-06-2512 302
2009-07-2512 768
2009-08-2512 768
2009-09-2512 768
2009-10-2512 768
2009-11-2512 768
2009-12-2512 760
Summa152 742
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Vetenskapsrådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:2 ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning
3:7 ap.1Sunet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2004
SUNET5333 775150 503151 100-5973 711
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkterna från SUNET ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Vetenskapsrådet ska ta ut avgifter av universitet och högskolor som omfattas av SUNET. Avgifterna ska motsvara de kostnader avseende budgetåret 2009 som inte täcks av för ändamålet anvisade medel under anslaget 3:7 Sunet. Avgiftsinkomsterna disponeras av Vetenskapsrådet.

2. Den del av kostnaderna för SUNET som är avgiftsfinansierad ska fördelas mellan universitet och högkolor i proportion till respektive lärosätes andel av högskolesektorns totala intäkter. Avgiftens fördelning ska baseras på uppgifter avseende budgetåret 2008.

3. Vad gäller de konstnärliga högskolorna och de centrala statliga museerna ska kostnaden för SUNET helt bekostas från anslaget 3:7 Sunet.

Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/ RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret