Miljödepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
M2008/4107/Kk
M2008/4694/A
(delvis)
Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 SUNDBYBERG
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Kemikalieinspektionen
Riksdagen har beslutat om Kemikalieinspektionens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 20, bet. 2008/09:MJU1, rskr. 2008/09:103) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Kemikalieinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET


 

1

Mål och återrapporteringskrav

Kemikalier i varor

Kemikalieinspektionen ska intensifiera sitt arbete avseende problematiken med kemikalier i varor. I arbetet ska barn och andra känsliga grupper särskilt beaktas. Kemikalieinspektionen ska särskilt

- verka för att tillämpningen av Reach-regler avseende kemikalier i varor är tydliga och verkningsfulla,
- verka för att regler för olika produktgrupper som utvecklas inom EU får en utformning som bidrar till att lösa problem med farliga ämnen i varor,
- informera, stödja och samverka med företag i deras arbete med substitution,
- beakta varuperspektivet i sitt internationella arbete.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen ska senast den 1 april 2009 redovisa en lista över ämnen som kan vara lämpliga för Sverige att driva i olika processer (t.ex. tillstånd och begränsningar) i Reach. Listan ska innehålla resonemang om vilken process i Reach som är lämpligast samt motivering av varför ämnet är mer eller mindre viktigt att driva i Reach utifrån hälso- miljö- och samhällsekonomiska aspekter. Nonylfenoletoxylater i textil ska ingå bland de övervägda ämnena och användningarna. Kemikalieinspektionen ska också redovisa en plan för vilka ämnen myndigheten vill prioritera att driva i de olika processerna i Reach.

Kemikalieinspektionen ska redovisa hur arbetet med kemikalier i varor har resulterat i prioriteringar och förslag till åtgärder avseende utveckling av relevanta EU-regler eller andra åtgärder. Förslagen bör omfatta både befintliga och nya produkt- och kemikalieregler.

Kemikalieinspektionen ska redovisa de insatser som myndigheten har genomfört för att informera, stödja och samverka med företag i deras arbete med substitution.

Bekämpningsmedel

Ärendebalansen för ansökningar om godkännande av bekämpningsmedel ska minska genom en effektivare handläggning, det vill säga en lägre resursåtgång per ärende. Målet för handläggningstiden för växtskyddsmedel ska vara i genomsnitt 12 månader eller kortare före utgången av 2011.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen ska redovisa graden av effektivisering som uppnåtts i handläggningsarbetet för bekämpningsmedel samt resultatet och effekterna av detta samt redovisa möjligheterna att nå målet för handläggningstiden.

Kemikalieinspektionen ska redovisa ärendebalans och handläggningstider för bekämpningsmedel under respektive år den senaste femårsperioden. I redovisningen ska de biologiska och kemiska bekämpningsmedlen redovisas var för sig för de senaste två åren.

I rapporteringen ska ingå en redovisning av hur Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket disponerat tilldelade resurstillskott för att korta handläggningstiderna för växtskyddsmedel.

Kemikalieinspektionen ska redovisa kostnaderna för handläggningen av biocidprodukter respektive växtskyddsmedel och avgiftsintäkternas andel.

Kemikalieinspektionen ska redovisa sina kostnader för prövningsverksamheten enligt direktiv 91/414/EEG och direktiv 98/8/EG inom det svenska rapportörsprogrammet (SERP) rörande riskbedömning av befintliga och nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel. I redovisningen ska kostnaderna för prövningsverksamheten under perioden 2007−2009 specificeras i olika kostnadsslag och moment i prövningen. Kostnaderna ska jämföras med beräknade intäkter från ansökningsavgifter utifrån de senast beslutade avgiftsnivåerna samt utifrån slutligt fastställda prövningsavgifter. Redovisningen ska innehålla:
- en uppdelning på de olika verksamma ämnena,
- en uppdelning för olika typer av ansökningar exempelvis gemensam ansökan från flera företag.
I redovisningen ska också ingå att ge förslag på möjligheter till effektivisering av prövningsverksamheten, så att handläggningstider kan förkortas samt att företagens och myndighetens kostnader för prövningsverksamheten kan minskas.

Tillsyn och tillsynsvägledning

Kemikalieinspektionen ska bedriva en effektiv tillsyn som syftar till ökad lagefterlevnad och minskade risker, speciellt ska kontrollen av farliga ämnen i varor öka. Kemikalieinspektionen ska utvärdera sin inspektionsmetodik i syfte att uppnå ökad effektivitet. Effekter och andra resultat av tillsynen ska mätas.

Kemikalieinspektionen ska aktivt bidra till en effektiv tillsyn av kemikalieregler inom EU, särskilt genom samordnade tillsynsprojekt inom Reach Forum.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen ska senast den 31 januari 2010 till regeringen rapportera en tillsynsplan innehållande dels Kemikalieinspektionens operativa tillsyn för 2010 dels Kemikalieinspektionens tillsynsvägledning för 2010−2012, i syfte att förbättra tillämpningen av miljöbalken och annan lagstiftning hos kommuner och länsstyrelser.

Kemikalieinspektionen ska redovisa resultatet från den operativa tillsynen som bedrivits under 2009 och effekter i form av riskminskning och lagefterlevnad, bland annat
- antal inspektioner som har genomförts gällande kemiska produkter, bekämpningsmedel och ämnen i varor,
- täckningsgraden av anmälda kemiska produkter i produktregistret,
- antal inspektioner som har genomförts i samverkansprojekt med lokala, regionala och centrala tillsynsmyndigheter inklusive resultaten av projekten.

Kemikalieinspektionen ska redovisa myndighetens arbete inom EU med tillsynsfrågor.

EU och Internationellt arbete

Kemikalieinspektionen ska prioritera att fortlöpande bistå regeringen i förberedelserna och genomförandet av det svenska ordförandeskapet i EU:s råd andra halvåret 2009 både när det gäller sakfrågor och praktiska frågor inom Kemikalieinspektionens ansvarsområde. 

Kemikalieinspektionen ska bidra till regeringens arbete med vidareutveckling, uppföljning, eventuell rapportering och genomförande av den globala kemikaliestrategin, internationella miljökonventioner och tillhörande protokoll. Kemikalieinspektionen ska särskilt

- beakta varuperspektivet i sitt internationella arbete,

- bidra till att Sverige kan vara fortsatt drivande i det internationella arbetet med tungmetaller, inom ramen för framför allt FN:s miljöprogram UNEP och den globala kemikaliestrategin (SAICM), och med särskild beredskap inför ett eventuellt möte i kommittén för förhandling om en konvention (INC) hösten 2009,

- bidra till att Sverige i övrigt kan vara drivande för att utveckla arbetet inom SAICM.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen ska redovisa
- de viktigaste insatserna och bedöma resultaten av dessa med särskilt fokus på ovan prioriterade områden,
- hur utvecklingssamarbetet eventuellt bidrar till målsättningarna i konventionsarbetet och under miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Utgiftsprognoser

Kemikalieinspektionen ska redovisa utgiftsprognoser för 2009−2012 vid nedanstående prognostillfällen 2009:

19 januari

26 februari

7 maj

30 juli

29 oktober

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

3

Uppdrag

Reglering av nanomaterial

Kemikalieinspektionen ska genomföra en analys av behovet av reglering eller andra åtgärder inom EU och nationellt för att uppnå en god utvärdering av miljö- och hälsoriskerna med nanomaterial. I analysen ska konsekvenserna av föreslagna regleringar eller andra åtgärder redovisas. Kemikalieinspektionen ska även medverka i utarbetandet av en workshop kring Reach och nanomaterial i anslutning till arbetet i kommissionens arbetsgrupp CASG Nano.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2010.

Regelförenkling

Kemikalieinspektionen ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare, företag och myndigheter.

Kemikalieinspektionen ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet(Miljödepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I arbetet ingår bl.a. en redovisning av arten och inriktningen av det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av förenklingsåtgärder. 

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska myndigheten bistå Verket för näringslivsutveckling, Nutek (från den 1 april 2009 Tillväxtverket), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:6

Kemikalieinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Kemikalieinspektionen133 583
ap.1Kemikalieinspektion - del till KEMI (ram)133 583

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Kemikalieinspektion - del till KEMI

Kemikalieinspektionen ska utbetala 4 000 000 kronor till Internationella kemikaliesekretariatet.

Från anslaget får sammanlagt högst 600 000 kronor utbetalas i bidrag till följande internationella organisationer: WHO International Programme for Chemical Safety (IPCS), OECD Pesticide Programme, OECD Biocide Programme, OECD Working Group on Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology och OECD Expanded Special Programme.

Från anslaget får medel användas för att täcka eventuella underskott i prövningsverksamheten enligt direktiv 91/414/EEG och direktiv 98/8/EG inom det svenska rapportörsprogrammet (SERP) rörande riskbedömning av befintliga och nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Sådana medel ska hanteras och redovisas separat.

Kemikalieinspektionen ska från anslaget utbetala högst 1 600 000 kronor till Livsmedelsverket och högst 900 000 kronor till Statens jordbruksverk för nationell prövning av växtskyddssmedel och biocidprodukter. Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk ska redovisa till Kemikalieinspektionen hur medlen har disponerats och hur de har bidragit till att minska handläggningstiderna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:6 Kemikalieinspektionen
ap.14 0073 %1 300
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)14 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kemikalieinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2511 132
2009-02-2511 132
2009-03-2511 132
2009-04-2511 132
2009-05-2511 132
2009-06-259 832
2009-07-2511 132
2009-08-2511 132
2009-09-2511 132
2009-10-2511 132
2009-11-2511 132
2009-12-2511 131
Summa132 283
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kemikalieinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Kemikalieinspektion - del till KEMI

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Uppdragsverksamhet
Allmänkemikalier0050050000
Bekämpningsmedel0030030000
Ej bundet till resultatområde0040 00040 00000
Intäkter enl. 4§ avgiftsförordningen0020020000
SERP-6 544-1 40011 00011 500-500-8 444
Summa-6 544-1 40052 00052 500-500-8 444
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
Allmänkemikalier943319 340-2 00071 00071 500-50016 840
Bekämpningsmedel9437266-7 70022 50030 000-7 500-14 934
Dispensavgifter281100808000
Summa19 606-9 70093 580101 580-8 0001 906
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

A. Avgifter som inte disponeras av myndigheten

Kemikalieinspektionens offentligrättsliga verksamhet ska finansieras med avgifter i den utsträckning som anges i

- förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,

- förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.

B. Avgifter som disponeras av myndigheten

Inkomsterna i uppdragsverksamheten disponeras av Kemikalieinspektionen. Avgifternas storlek bestäms av Kemikalieinspektionen, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Utöver det anvisade ramanslaget får Kemikalieinspektionen inom sitt område bedriva sådan verksamhet som helt kan finansieras med avgifter, t.ex. prövningsverksamhet enligt direktiv 91/414 /EEG, direktiv 98/8/EG och direktiv 2001/18/EG samt uppdrag från EU och samarbete med Sida avseende stöd till andra länder.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Kemikalieinspektionen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Kemikalieinspektionen ska från bidraget på 7 000 000 kronor från anslag UO23/1:23 ap. 7 utbetala högst 1 700 000 kronor till Livsmedelsverket och högst 1 000 000 kronor till Statens jordbruksverk för nationell prövning av växtskyddsmedel.

Kopia till

Internrevisionen SB
Finansdepartementets budgetavdelning
Jordbruksdepartementet
Näringsdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens jordbruksverk
Livsmedelsverket
Naturvårdsverket
Boverket
Internationella kemikaliesekretariatet