Justitiedepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
Ju2008/10581/KRIM
Ju2008/9001/KRIM
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Brottsoffermyndigheten
Riksdagen har beslutat om Brottsoffermyndighetens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:01, utg.omr. 04, bet. 2008/09:JuU1, rskr. 2008/09:129).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Brottsoffermyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Brottsoffermyndighetens ansvarsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

Brottsskadeärenden

Brottsskadeärenden ska avgöras på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Återrapportering

1. Brottsoffermyndigheten ska med hjälp av följande indikatorer redovisa vad som har gjorts för att nå målet och i vilken utsträckning som detta har uppfyllts:

- Antalet inkomna och avgjorda person- respektive sakskadeärenden.

- Genomsnittliga handläggningstider.

- Andelen bifall i förhållande till antalet avgjorda omprövningsärenden.

Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete ska ingå i redovisningen. Indikatorerna ska, så långt det är möjligt, redovisas uppdelade på kön och ålder (över respektive under 18 år).

2. Brottsoffermyndigheten ska redovisa antalet ärenden och storleken på utbetalda brottsskadeersättningar per ersättningsslag fördelad på olika brottsskadekategorier.

Regressverksamheten

Regressverksamheten ska bedrivas på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Återrapportering

Brottsoffermyndigheten ska med hjälp av följande indikatorer redovisa vad som gjorts för att nå målet och i vilken utsträckning som detta har uppfyllts:

- Inkomna medel.

- Antalet aktiva regressärenden vid årets slut.

Slutsater utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete ska ingå i redovisningen. Av redovisningen ska även, så långt det är möjligt, framgå hur stor andel av de betalningsskyldiga som är kvinnor respektive män.

Brottsofferfonden

De verksamheter och projekt som bäst främjar brottsoffer ska beviljas bidrag. Vid fördelning av medel ska projekt där samverkan ingår som en viktig del prioriteras.

Återrapportering

Brottsoffermyndigheten ska redovisa följande:

- Antalet inkomna och beviljade ansökningar.

- Inkomna och utbetalade medel.

- Vilka verksamheter eller projekt som erhållit bidrag.

Kunskapscentrum

Brottsoffermyndigheten ska verka för ökad kunskap om brottsofferfrågor i rättsväsendet och i andra berörda samhällssektorer samt bidra till att förbättra förutsättningarna för samverkan i brottsofferfrågor mellan olika samhällsaktörer.

Återrapportering

- Brottsoffermyndigheten ska redovisa vilka insatser som vidtagits för att nå målet och i vilken utsträckning som detta har uppfyllts.

Övriga återrapporteringskrav

1. Brottsoffermyndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna, som ska omfatta samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar, ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV, 19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli och 29 oktober.  

Prognoserna för prognostillfällena i januari och februari ska liksom tidigare år göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

2. Brottsoffermyndigheten ska redovisa myndighetens engagemang och deltagande i internationell verksamhet och projektsamverkan. Redovisningen ska också omfatta uppgifter om antalet gränsöverskridande projekt med medfinansiering från EU:s budget som Brottsoffermyndigheten genomfört eller där myndigheten varit en partner till andra medlemsstater.

3. Brottsoffermyndigheten ska redovisa antalet ärenden när storleken på utbetald brottsskadeersättning är lägre respektive högre än det som sakprövats av domstol. Av redovisningen ska särskilt framgå av vilka skäl som brottsskadeersättningen har bestämts till ett annat belopp.

4. Brottsoffermyndigheten ska redovisa erfarenheterna från hanteringen av brottsskadeersättning till barn som har bevittnat våld i enlighet med bestämmelsen i 4 a § brottsskadelagen (1978:413). Av redovisningen ska särskilt framgå antalet ärenden och den sammanlagda respektive genomsnittliga storleken på utbetald ersättning. Redovisningen ska, så långt det är möjligt, vara uppdelad på kön och ålder.

5. Brottsoffermyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att

- öka andelen anställda kvinnor respektive män med utländsk bakgrund,

- främja en jämnare könsfördelning vid myndigheten,

- främja en god arbetsmiljö och öka hälsan samt,

- säkerställa att personalen har kompetens om barns utveckling, behov och rättigheter och hur denna kompetens bibehålls över tid inom myndigheten.

3

Uppdrag

Brottsoffermyndigheten får i uppdrag att genomföra en studie av rutiner för utbetalning av brottsskadeersättning till personer i andra länder utsatta för människohandel i Sverige i enlighet med åtgärd 24 i regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2010.

Tidigare beslutade uppdrag

1. Brottsoffermyndigheten har tillsammans med Domstolsverket fått regeringens uppdrag att gemensamt verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid samtliga tingsrätter och hovrätter (Ju2006/5404/KRIM).

2. Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att utforma och i samråd med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket genomföra ett utbildningsprogram riktat till personal inom polisen, Åklagarmyndigheten och domstolarna. Uppdraget ska vara redovisat och slutfört senast den 1 oktober 2009. Uppdraget finansieras inom utgiftsområde 13 genom anslaget 3:1, Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 16 (Ju2007/4690/KRIM).

3. Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att i samråd med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Migrationsverket utforma och genomföra ett utbildningsprogram i frågor som rör prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Uppdraget ska vara redovisat och slutfört senast den 15 december 2010 (Ju2008/7290/KRIM).

4. Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att fördela medel till forskning och andra studier, systematisk metodutveckling och andra liknande insatser som syftar till att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Uppdraget ska vara slutredovisat senast den 15 december 2010 (Ju2008/8341/KRIM).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:10

Brottsoffermyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Brottsoffermyndigheten30 395
ap.1Brottsoffermyndigheten (ram)30 395

1:11

Ersättning för skador på grund av brott (Ramanslag)

Disponeras av Brottsoffermyndigheten89 474
ap.1Ersättning för skador på grund av brott (ram)89 474

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Ersättning för skador på grund av brott

Från anslaget får betalas ersättningar i enlighet med bestämmelserna i brottsskadelagen (1978:413) och brottsskadeförordningen (1978:653).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:10 Brottsoffermyndigheten
ap.19123 %57
1:11 Ersättning för skador på grund av brott
ap.14 4743 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 039
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-252 533
2009-02-252 533
2009-03-252 533
2009-04-252 533
2009-05-252 533
2009-06-252 476
2009-07-252 533
2009-08-252 533
2009-09-252 533
2009-10-252 533
2009-11-252 533
2009-12-252 532
Summa30 338
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsoffermyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.1Brottsoffermyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

  1. Brottsoffermyndigheten får besluta om bidrag från Brottsofferfonden i den omfattning som täckning finns i fonden vid beslutstillfället.
  2. Brottsoffermyndighetens kostnader för administration av bidrag från Brottsofferfonden får under budgetåret 2009 uppgå till högst 3 000 000 kronor. För kostnader för administrationen av bidrag från Brottsofferfonden ska Kammarkollegiet efter framställning från Brottsoffermyndigheten under budgetåret 2009 förskottsvis betala ut högst 750 000 kronor per kvartal till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret.
  3. Brottsoffermyndigheten ska senast den 1 april 2010 till Kammarkollegiet återbetala eventuellt överskott av medel för administration av bidrag till Brottsofferfonden för budgetåret 2009 inklusive på räntekontot uppburen ränta.
  4. Brottsoffermyndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för Brottsofferfondens verksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

7

Övriga inkomster

Villkor

Inkomster från s.k. regressverksamhet ska tillgodoräknas och särredovisas under anslaget 1:11 Ersättning för skador på grund av brott, anslagspost 1.

Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Brottsförebyggande rådet
Socialstyrelsen