Miljödepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
M2008/4791/A
(delvis)
Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket
Riksdagen har beslutat om Boverkets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 18, bet. 2008/09:CU1, rskr. 2008/09:117).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Boverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bostadsmarknad

Mål

Boverkets ska tillhandahålla ett kvalificerat kunskapsunderlag som fungerar som stöd för regeringen, dess myndigheter och aktörerna inom området Bostadsmarknad. 

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska ta fram en kortfattad rapport om hushållens boendeekonomi vad gäller nuläge och prognos minst två år framåt. Boverket ska också ta fram en kompletterande rapport med en fördjupad analys av situationen för en särskild grupp eller utifrån en relevant frågeställning inom ramen för området Bostadsmarknad. Inriktning i den fördjupade analysen bestäms genom dialog mellan Boverket och Regeringskansliet. Dessutom ska Boverket vid behov ta fram rapporter eller analyser löpande under året, antingen på eget initiativ eller efter begäran från Regeringskansliet.

2. Boverket ska följa och analysera utvecklingen på bostadsmarknaden och särskilt redovisa

 • bostadsbyggandet och andra förändringar i bostadsbeståndet,
 • bygg- och produktionskostnaderna och dess utveckling,
 • konsekvenser av och orsaker till dåligt fungerande bostadsmarknader.
3. Boverket ska
 • stödja länsstyrelserna i deras uppdrag att ta fram regionala analyser av bostadsmarknaderna samt göra en sammanfattning av resultaten i dessa,
 • stödja länsstyrelserna i deras arbete med att lämna råd, information och underlag till kommunerna för deras planering av bostadsförsörjningen.

 

4. Boverket ska följa de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden. Särskilt bör de förändrade förutsättningarna för dessa företag beaktas med avseende på konkurrens, valfrihet, segregation samt modernisering och underhåll av beståndet. Redovisningen ska ske i anslutning till årsredovisningen.

 

5. Boverket ska redovisa och analysera kostnaderna för de olika bostadsstöden. Boverket ska även redovisa uppgifter om hur de bostäder som beviljas någon form av bostadsstöd uppfyller de villkor som ställs på stöden, t.ex. hyresnivåer och lägenhetsstorlekar, men även hur dessa bostäder fördelar sig regionalt. Redovisningen ska ske i anslutning till årsredovisningen.

 

6. Boverket ska redovisa nyckeltal för systemen för administration av bostadsstöd samt eventuell förekomst av felaktigheter vid utbetalning.

Bostadsmarknad och samarbete med EU och internationellt

Mål 

Boverket ska:

 • aktivt delta i EU och internationellt samarbete avseende utvecklingen på bostadsmarknaden samt 
 • tillhandahålla ett kvalificerat kunskapsunderlag som fungerar som stöd för regeringen och dess myndigheter inom området samarbete inom EU och internationellt.

Återrapporteringskrav

Boverket ska löpande följa och redovisa hur bostadsfrågorna och förutsättningarna för den nationella bostadspolitiken utvecklas inom EU samt redovisa deltagande i internationellt arbete. Boverket ska särskilt uppmärksamma förslag till nya direktiv eller reviderad tillämpning eller tolkning av befintliga regelverk, men även domar, beslut i statsstödsärenden, nya rättsfall etc. som kan vara av betydelse för den svenska bostadssektorn. En sammanfattande redovisning ska ske i anslutning till årsredovisningen. 

Fysisk samhällsplanering och bebyggelseutveckling

Mål 

Den fysiska samhällsplaneringen ska användas som ett verktyg för att stödja hållbar utveckling på lokal och regional nivå. Planläggningen och plangenomförandet ska präglas av effektivitet och rättsäkerhet. Samspelet mellan olika planeringsformer och mellan den kommunala planeringen och det regionala utvecklingsarbetet ska stärkas. 

Återrapporteringskrav

Boverket ska redovisa och bedöma:

 • hur det regionala perspektivet beaktas i kommunernas fysiska planering och hur mellankommunal samverkan främjas,
 • hur kommunernas översiktsplanering utvecklas, hålls aktuell, kommer till användning i efterföljande beslut och beaktas i det regionala tillväxtarbetet,
 • hur olika nationella mål och statliga intressen samordnas i länen och vilket genomslag detta får i kommunernas översiktsplanering, detaljplanering och vid planeringen för etablering av anläggningar som får stor påverkan på och betydelse för den enskilda kommunen, andra kommuners och länens utveckling,
 • hur olika energi- och klimatpolitiska mål samordnas i länen och vilket genomslag det får i den fysiska planeringen,
 • väsentliga initiativ och genomförda insatser inom ramen för planeringsstödet för vindkraft samt konstaterade förändringar i kommunernas översiktsplaner, samt
 • de viktigaste planeringsfrågorna i länen och hur dessa hanterats enligt plan- och bygglagen (1987:10).

Boverket ska redovisa omfattningen av kommunernas planarbete i form av lagakraftvunna detaljplaner under de senaste fem åren. Verket ska även redovisa och bedöma hur kommunernas detaljplaner utvecklas samt kommer till användning och beaktas i efterföljande beslut, framförallt bygglovgivningen.

För återrapporteringen får Boverket underlag från länen, i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev, senast den 30 november 2009. Formerna för länsstyrelsernas återrapportering ska bestämmas av Boverket och länsstyrelserna gemensamt. Boverket ska lämna en samlad redovisning och bedömning till Miljödepartementet med kopia till Finansdepartementet senast den 28 februari 2010.  

Råd och stöd gällande planering och plangenomförande

Mål

Goda kunskaper om planering och plangenomförande samt om planinstrumenten ska finnas på såväl central, regional som lokal nivå. Effektiva planeringsmetoder ska finnas tillgängliga och erfarenheter av tillämpningen av lagstiftningen ska tas tillvara för att kommuniceras och spridas till berörda på lokal, regional och central nivå.

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska redovisa de insatser och aktiviteter som utförts under året i relation till målet. Boverket ska särskilt redovisa sina insatser för att genom handböcker och rådgivning stödja kommunerna i deras fysiska planering.

2. Boverket ska redovisa vilka insatser som verket gjort för att inom ramen för den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen skapa bra förutsättningar för en enhetlig tillämpning av miljöbalkens bestämmelser om miljökvalitetsnormer, miljöbedömningar av planer och program samt av miljökonsekvensbeskrivningar.

3. Boverket ska redovisa utvecklingen av projektet ”digital detaljplaneprocess” som enligt Boverkets slutredovisning av tidigare regeringsuppdrag bl.a. förväntas medföra att det under 2009 fastställs en standard för detaljplaneinformation. Boverket ska redovisa utvecklingen till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 oktober 2009.

4. Boverket ska sammanställa erfarenheter och informera om forskning och praktisk tillämpning gällande frågor om jämställdhet i den fysiska planeringen (se vidare dnr M2008/3813/H angående uppdrag att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv.)

Uppsikt över planväsendet

Mål 

Boverkets uppsikt över planväsendet enligt plan- och bygglagen ska bidra till en effektiv, ändamålsenlig och enhetlig tillämpning av lagen i syfte att medverka till en god kvalitet i planeringsprocessen och planläggningen.

Återrapporteringskrav

Boverket ska i samverkan med länsstyrelserna lämna en särskild och samlad tillsyns- och uppsiktsrapport. Rapporten ska bl.a. baseras på uppgifter och erfarenheter som framkommit till följd av: 

 • verkets uppsiktsansvar för plan- och byggnadsväsendet enligt 1 kap. 8 § plan- och bygglagen, 
 • verkets ansvar för uppsikten över hushållningen med de områden som omfattas av bestämmelserna i 4 kap. miljöbalken samt den allmänna uppsikten över hushållningen med mark- och vattenområden enligt 1 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m., 
 • bestämmelserna i 2 § förordningen (2007:1065) med instruktion för Boverket. 

I rapporten ska Boverket även redovisa och bedöma hur länsstyrelsens uppgift att samordna och tillhandahålla underlag om nationella mål, riksintressen och övriga statliga intressen har utvecklats. 

Rapporten ska vidare innehålla en redovisning och bedömning av: 

 • hur de ökade insatserna avseende länsstyrelsernas tillsyn och Boverkets uppsikt över tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen skett,
 • hur Boverket och länsstyrelserna förmedlat kunskap och stöd till kommunerna och berörda aktörer,
 • hur tillämpningen har förbättrats,
 • hur resurserna kommer att användas under 2010 för att ytterligare förbättra tillämpningen av plan- och bygglagen.   

Boverkets redovisning ska också inrymma en sammanställning av statistiska uppgifter rörande länsstyrelsernas verksamhet inom plan- och byggnadsväsendet. Det gäller:

 • tillsyn över plan- och byggnadsväsendet, 
 • överklaganden av kommunens beslut, 
 • resursinsatser avseende överklaganden av beslut om detaljplan och områdesbestämmelser,        
 • prövning enligt 12 kap. plan- och bygglagen av kommunens beslut om detaljplaner och områdesbestämmelser, 
 • överklagande av beslut om bygglov och förhandsbesked.

För återrapporteringen får Boverket underlag från länen i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev senast den 30 november 2009. Formerna för länsstyrelsernas rapportering ska bestämmas av Boverket och länsstyrelserna gemensamt.  

Boverket ska lämna den samlade tillsyns- och uppsiktsrapporten med redovisning och bedömning för plan- och byggnadsväsendet till Regeringskansliet (Miljödepartementet med kopia till Finansdepartementet) senast den 31 mars 2010.

Fysisk samhällsplanering och bebyggelseutveckling och samarbete med EU och internationellt

Mål 

Samarbete inom EU och internationellt ska ge ett ökat genomslag för svenska ståndpunkter och ett ökat utbyte av erfarenheter om planeringsmetoder för en hållbar utveckling av städer, tätorter och landsbygd. Arbetet för en utveckling av det regionala perspektivet ska också stödjas.

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska redovisa pågående internationella aktiviteter inom Boverkets verksamhetsområde samhällsplanering och bebyggelseutveckling. Särskild tonvikt bör i redovisningen läggas på de initiativ och lagstiftningsförslag som är under beredning inom Europeiska kommissionen.

2. Boverket ska redovisa erfarenheter och resultat av samarbetet och utvecklingen gällande regional utvecklingsplanering. Boverket ska biträda Regeringskansliet såväl vid olika kommittémöten som nationellt, exempelvis i arbetet med programmen för Östersjön och Nordsjön för territoriellt samarbete samt med VASAB (Vision and Strategies around the Baltic Sea).

3. Boverket ska redovisa insatser för att förmedla kunskaper till berörda lokala, regionala och nationella planeringsaktörer om det s.k. ESPON (European Spatial Planning Observation Network). Som framgår av uppdrag 13 ska Boverket även sprida erfarenheter om de s.k. Interregprogrammen.

4. Boverket ska redovisa arbetet inom EU gällande miljöområdet i de delar som kan få betydelse för plan- och bygglagstiftningen.

Hållbart byggande och förvaltning

Mål 

Insatser vid byggande och förvaltning ska inriktas på att ta fram, utveckla, sprida och höja kunskapen om verifierbara funktionskrav. Åtgärder inriktade på förvaltningsskedet ska utvecklas. Insatserna ska särskilt inriktas på effektiv energianvändning, god inomhusmiljö och tillgänglighet.

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska redovisa resultat och erfarenheter från arbetet med att utveckla verifierbara funktionskrav i byggreglerna. Boverket ska lämna en redogörelse för det fortsatta arbetet med att ta fram föreskrifter med verifierbara funktionskrav samt redovisa en tidplan för arbetet.

2. Boverket ska redovisa verkets aktiviteter med att sprida och höja kunskapen om ändrade och nya byggregler.

3. Boverket ska redovisa omfattningen av registrerade obligatoriska kontroller av ventilationssystem och radonmätning som framgår av energideklarationsregistret. 

4. Boverket ska återrapportera användningen av medel inom anslaget 2:2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder.  

5. Boverket ska redovisa resultat och erfarenheter av verkets arbete med att utveckla åtgärder för förvaltningsskedet.

6. Boverket ska redovisa övriga insatser och resultat som gjorts under året för att främja målet enligt verksamhetsgrenen Hållbart byggande och förvaltning.

Uppsikt över byggnadsväsendet

Mål 

Boverkets uppsikt över byggnadsväsendet ska medverka till en effektiv, ändamålsenlig och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen, lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. och Boverkets föreskrifter i syfte att uppnå en god kvalitet i byggande och förvaltning.

Återrapporteringskrav

Boverket ska i samverkan med länsstyrelserna lämna en särskild och samlad tillsyns- och uppsiktrapport. Rapporten ska baseras på uppgifter och erfarenheter som framkommit till följd av: 

 • verkets uppsiktsansvar för plan- och byggnadsväsendet enligt 1 kap. 8 § plan- och bygglagen, 
 • bestämmelserna i lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. och Boverkets föreskrifter,
 • bestämmelserna i 2 § förordningen med instruktion för Boverket.   

Boverket ska analysera och redovisa länsstyrelsernas arbete med tillsyn över hur kommunerna vid tillståndsprövning och vid kontroll och tillsyn enligt 9 kap. plan- och bygglagen har uppmärksammat och arbetat för att kraven på energieffektivisering vid byggande ska få genomslag i den byggda miljön. Boverket ska även redovisa eventuella förslag till förändringar av bestämmelserna m.m.

För återrapporteringen får Boverket underlag från länen i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev senast den 30 november 2009. Formerna för länsstyrelsernas återrapportering ska bestämmas av Boverket och länsstyrelserna gemensamt. Boverket ska lämna en samlad tillsyns- och uppsiktsrapport med redovisning och bedömning för plan- och byggnadsväsendet till Regeringskansliet (Miljödepartementet med kopia till Finansdepartementet) senast den 31 mars 2010.

Marknadskontroll av byggprodukter

Mål 

En effektiv marknadskontroll som säkerställer att byggprodukter, enligt lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. och enligt produktsäkerhetslagen (2004:451) avseende Boverkets ansvarsområde, som gjorts tillgängliga på marknaden, uppfyller gällande krav.

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska redovisa hur verket genomför marknadskontroll inom sina ansvarområden. En beskrivning ska göras av de problem som eventuellt uppkommit i verksamheten. Av redovisningen ska framgå kostnader fördelade på Boverket centralt och i fältorganisationen samt kostnader för provning av produkter.

2. Boverket ska redovisa samarbetet med andra aktörer och
myndigheter inom ansvarsområdet under året, både nationellt och internationellt.

3. Boverket ska översiktligt redovisa antalet marknadskontrollärenden och den systematiska marknadskontroll som gjorts under året och vilka eventuella åtgärder som vidtagits med anledning av felaktigheter.

Hållbart byggande och förvaltning och internationellt arbete och Europa-harmonisering

Mål 

Ökat samarbete för att främja Sveriges ståndpunkt i EU-arbetet, Europaharmoniseringen och det internationella arbetet.

Återrapporteringskrav

Boverket ska redovisa erfarenheter samt resultat och effekter av det internationella samarbetet och Europaharmoniseringen, särskilt med avseende på:

 • arbete som kan inriktas på att främja hållbar utveckling, t.ex. god inomhusmiljö och energieffektivisering,
 • standardiseringen inom byggområdet fördelat på sådant som är föranlett av beslutade EG-direktiv samt övrigt arbete med standardisering. En sammanställning över deltagandet i standardiseringsarbetet under året ska redovisas.

Miljömålsarbete

Mål 

Boverket ska ha ett system för samordning och uppföljning av sitt miljömålsarbete som involverar berörda myndigheter och andra aktörer.
Inom ramen för sitt miljömålsansvar ska Boverket utveckla kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljömålen.

Återrapporteringskrav

Boverket ska redovisa vilka insatser som genomförts inom ramen för verkets arbete med miljömålen inkl. delmålen. Boverket ska särskilt redovisa vilka insatser som gjorts för att kommunicera och öka engagemanget för generationsmålet. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för uppnådda effekter eller resultat av myndighetens arbete. I redovisningen ska anges med vilka andra myndigheter Boverket samordnar arbetet med miljömålsarbetet och hur samordningen genomförts.

Boverket ska redogöra för behovet av informationsinsatser inom sitt verksamhetsområde och de insatser som verket har genomfört.

Boverket ska i övrigt miljömålsarbete, inom ramen för sitt miljömålsansvar, redovisa till Miljömålsrådet enligt de riktlinjer som Miljömålsrådet anger.

De uppgifter som Boverket ska redovisa enligt regeringsuppdrag den 21 december 2006 avseende vissa delmål m.m. till God bebyggd miljö ska redovisas direkt till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 september 2009.

Energipolitiska åtgärder på kort sikt

Mål 

En god hushållning med energi i bebyggelsen och särskilt minskad användning av el och olja för uppvärmning av bostäder och lokaler ska främjas. Även användningen av solvärmeteknik för uppvärmning av bostäder och lokaler samt utvecklingen av mer kostnadseffektiv solvärmeteknik ska främjas. Vidare ska insatser för att uppnå planeringsmålet för vindkraft om en årlig produktionskapacitet på 10 TWh till 2015 främjas.

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska rapportera vilka aktiviteter som utförts under året i relation till målet. Boverket ska särskilt redovisa resultat och genomförda informationsinsatser avseende stödet enligt förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme, förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus, förordningen (2006:1028) om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler, förordningen (2008:1247) om stöd för investeringar i solvärme respektive förordningen (2006:1587) om stöd för installation av energieffektiva fönster eller biobränsleanordningar i småhus. Resultat, uppföljning och utvärdering av stöden för konvertering från oljeuppvärmningssystem respektive direktverkande elvärme ska redovisas utifrån den plan som lämnades till regeringen i juni 2006.

2. Boverket ska redovisa väsentliga aktiviteter som utförts inom ramen för förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet. Resultat, uppföljning och utvärdering av stödet ska redovisas utifrån den plan som lämnades till regeringen i juni 2005. Boverket ska vidare redovisa beräknad årlig elproduktion, antal anläggningar och installerad effekt i solcellsystem som beviljats respektive mottagit stöd samt en översiktlig redovisning av vilka slag av solcellsystem som har installerats.

3. Boverket ska redovisa väsentliga insatser vad gäller genomförandearbetet för tillämpningen av lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader och övriga delar av direktivet 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda. Boverket ska även redovisa antalet registrerade energideklarationer. Boverket ska fortlöpande hålla regeringen underrättad om genomförandearbetets fortskridande.

4. Boverket ska redovisa väsentliga aktiviteter som utförts under året för att stödja och underlätta utbyggnaden av vindkraften. Boverket ska särskilt redovisa arbetet med:

 • att skapa planmässiga förutsättningar för att planeringsmålet om 
  10 TWh kan uppnås till 2015,
 • att bistå Statens energimyndighet i dess arbete med de områden som Energimyndigheten anser vara av riksintresse för vindkraften,
 • informationsinsatser för att öka kompetensen hos framförallt länsstyrelser och kommuner avseende planering för etablering av vindkraftverk,
 • att vid behov understödja vindkraftssamordnarna i deras arbete,
 • vilka väsentliga insatser inom ramen för planeringsstödet för vindkraft som genomförts, konstaterade förändringar i kommunala översiktsplaner samt beviljade och utbetalda belopp.

Underlag till redovisningen lämnas av länen, i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev senast den 30 november 2009. Boverkets redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Miljödepartementet med kopia till Energimyndigheten.)

Icke-statliga kulturlokaler

Mål 

Tillgången till ändamålsenliga icke statligt ägda och förvaltade kulturlokaler ska främjas.

Återrapporteringskrav

Boverket ska redovisa antal ansökningar och antal projekt, uppdelat på olika verksamheter, som beviljats bidrag från Utgiftsområde 17 anslaget 1:6 Stöd till icke statliga kulturlokaler.

Bidrag till allmänna samlingslokaler

Mål 

De allmänna samlingslokalerna ska kunna tillgodose föreningslivets behov av lokaler för sin verksamhet och för att förverkliga centrala demokratiska mål i samhället. De ska också tillgodose kulturlivets behov av lokaler både för distribution av kultur och för skapande aktiviteter. Vidare ska de tillgodose spontana behov av lokaler för debatt och fritidssysselsättningar utanför det organiserade föreningslivet.

Återrapporteringskrav

Boverket ska återrapportera användningen av medel inom Utgiftsområde 17 anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler.
Boverket ska

 • redovisa fördelningen av investeringsbidrag till köp, nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer och tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionshinder. Av redovisningen ska för varje åtgärdskategori framgå antalet beviljade bidrag samt totalt bidragsbelopp. Dessutom ska en särskild redovisning ske av det totala bidragsbeloppets fördelning mellan landsbygd, större tätorter och storstadsområden. Om det föreligger större regionala avvikelser i bidragstilldelningen ska detta också redovisas särskilt,
 • redovisa fördelningen av verksamhetsutvecklingbidragen. Redovisningen ska innehålla en sammanfattande beskrivning av de projekt som fått bidrag, fördelningen mellan samlingslokalhållande föreningar och riksorganisationer, en sammanställning av de slutredovisningar som inkommit under året samt hur och i vilken omfattning ungdomars tillgång till allmänna samlingslokaler stärkts,
 • redovisa dels hur det icke förordningsstyrda bidraget till de samlingslokalhållande föreningarnas riksorganisationer har fördelats, dels vilka informationsinsatser och utvecklingsarbeten dessa organisationer har genomfört,
 • redovisa om det förekommit att ett och samma projekt har sökt bidrag enligt såväl förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler som förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler samt hur Boverket i sådana fall hanterar dessa ansökningar.

Utgiftsprognos

Boverket ska redovisa faktiska utfall under året och utgiftsprognoser för 2009-2012 i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket, för samtliga anslag som myndigheten disponerar, vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognosen ska även, för anslagspost som enligt regleringsbrevet för 2009 uppgår till minst 200 miljoner kronor, månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Utgiftsprognoserna ska lämnas senast

 • den 19 januari,

 • den 26 februari,

 • den 7 maj,

 • den 30 juli,

 • den 29 oktober.

2

Organisationsstyrning

Boverket ska ge en lägesrapport för pågående större utvecklingsarbeten inom verkets verksamhet. Av rapporten ska framgå beräknad kostnad, tidsmässigt utförande samt i vilken omfattning projekten utförs och genomförs med stöd av egen personal respektive upphandlas i konkurrens.

Boverket ska redovisa de totala kostnaderna och det totala antalet årsarbetskrafter för varje delområde (tidigare verksamhetsgren). Uppgifterna ska redovisas för 2009 och av redovisningen ska för varje delområde (verksamhetsgren) framgå verksamhetens kostnader och resursåtgång.

När det gäller Boverkets internationella arbete ska redovisningen även innehålla

 • vilka arbetsgrupper, kommittéer, nätverk, konferenser m.m. som Boverket har medverkat i,
 • arbetsgruppernas uppgifter och befogenheter,
 • de totala kostnaderna för det internationella arbetet med fördelning på arbete inom EU, nordiskt samarbete samt övrigt internationellt arbete.

3

Uppdrag

1. Informationsportalen om boende, byggande och inomhusmiljö

Boverket ska förvalta Informationsportalen om boende, byggande och inomhusmiljö i samråd med Konsumentverket och efter samråd med Fastighetsmäklarnämnden enligt det förslag på förvaltningsorganisation som presenterades i ”Förstudie om upprättande av en informationsportal om boende, byggande och inomhusmiljö” (Boverket augusti 2008). Informationsportalen ska innehålla bostadsfrågor, boenderelaterade byggfrågor och inomhusmiljö samt köp och försäljning av privatbostäder. En rapport med en lägesbeskrivning ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet med kopia till Miljödepartementet och Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 31 december 2009.

2. Översyn av studenternas bostadssituation

Boverket ska göra en översyn av studenternas bostadssituation. Översynen ska utgå ifrån ett antal orter med olika bostadsmarknadssituation för studenterna. Boverket ska också bedöma hur Studiesociala kommitténs (U 2007:13) förslag kan påverka studenternas boendesituation.

Boverket ska också utreda hur byggregler tillämpas när det gäller byggande av studentbostäder och identifiera eventuella problem när det gäller produktionen av studentbostäder. Om Boverket ser behov av författningsändringar ska de också lämna förslag på sådana. Syftet med uppdraget är att regeringen ska få en fördjupad bild av studenternas nuvarande och framtida boendesituation. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet med kopia till Miljödepartementet) senast den 31 december 2009. 

3. Uppdatering av de regionala och nordiska rapporterna i Bostadsfinansiering

Boverket ska uppdatera och aktualisera de statistikuppgifter och analyser som publicerades i Bostadsfinansiering, avsnitten 2 Bostadsmarknad och bostadsbyggande i ett nordiskt perspektiv och 5 Regionala skillnader i bostadssektorn (Ds 2005:39). Framtagandet av rapporten ska ske i samverkan med Statens bostadskreditnämnd. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet med kopia till Miljödepartementet) senast den 30 november 2009.

4. Regelförenkling

Boverket ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

Boverket ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Miljödepartemenet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I arbetet ingår bl.a. en redovisning av arten och inriktningen av det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av förenklingsåtgärder.

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Boverket bistå Verket för näringslivsutveckling, Nutek (från den 1 april 2009 Tillväxtverket), i arbetet med att mäta förändringar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

5. Kompetenssatsning för bättre PBL-tillämpning

Boverket ska i samverkan med länsstyrelserna fortsätta den samordnade satsningen på kompetensutveckling för att förbättra tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen. Satsningen gäller både länsstyrelserna och andra statliga myndigheter.

Det fortsatta arbetet, under 2009 och 2010, gäller dels att förbättra tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen, dels fortsatt kompetensutveckling, dels introduktion av kommande förändringar i lagstiftningen. Boverket ska i samverkan med länsstyrelserna lämna en redovisning av hittills nådda resultat till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 december 2009 samt en slutredovisning och en total utvärdering av hela satsningen senast den 28 februari 2011.

6. Sammanställning av av vissa uppgifter rörande plan- och byggnadsväsendet

Boverket ska göra en sammanställning av de statistiska uppgifter som länsstyrelserna lämnar i sina årsredovisningar vad avser vissa uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Utgångspunkten bör vara de sammanställningar som Miljödepartementet företagit av motsvarande material under 2007 och 2008. Sammanställningen ska vara inlämnad till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 mars 2009.

7. Stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv

Boverket har i regeringsbeslut den 16 oktober 2008 (dnr M2008/3813/H) fått i uppdrag att på nationell nivå, leda och samordna och i samverkan med länsstyrelserna stödja ett konkret utvecklingsarbete för att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Boverket ska fortsätta arbetet med uppdraget i enlighet med ovan nämnda beslut samt i enlighet med det projektprogram som tagits fram i samverkan med länsstyrelserna och redovisats den 15 december 2008. Uppdraget ska delredovisas senast den 31 december 2009 till Regeringskansliet (Miljödepartementet med kopia till Integrations- och jämställdhetsdepartementet). Slutredovisning av uppdraget sker i enlighet med ursprungsuppdraget senast den 31 december 2010 till Regeringskansliet (Miljödepartementet med kopia till Integrations- och jämställdhetsdepartementet). 

8. Planer som styrmedel för att minska samhällets klimatpåverkan

Boverket ska sammanställa erfarenheter och redovisa hur översiktsplaner och detaljplaner kan fungera som styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser, vilket berör frågor om bland annat lokalisering av bebyggelse, energianvändning och behovet av transporter. Erfarenheter från samarbetsprojekten "Den Goda Staden ", EnSam-projektet, Energimyndighetens projekt "Uthållig kommun" samt Klimatkommunernas arbete bör tas tillvara. Uppdraget ska utföras efter samråd med länsstyrelserna, Energimyndigheten, Vägverket, Banverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Klimatkommunerna, FSEK (Föreningen Sveriges regionala energikontor), Naturvårdsverket, Lantmäteriet samt några kommunala samverkansorgan och regionala självstyrelseorgan. Uppdraget ska resultera i en vägledning med goda exempel som redovisas till regeringen senast den 31 december 2009. I uppdraget ingår att sprida information om resultatet till länsstyrelserna, kommunala samverkansorgan och de regionala självstyrelseorganen samt kommunerna.

9. Vägledning för kommunernas och länsstyrelsernas arbete i plansammanhang med strandskyddet

Boverket och Naturvårdsverket ska i samverkan senast den 1 oktober 2009 tillhandahålla vägledningsmaterial för länsstyrelsers och kommuners hantering av de nya bestämmelserna om strandskydd inom respektive myndighets ansvarsområde. Boverkets uppgift blir i första hand att ange hur kommunerna i sina översiktsplaner ska redovisa "områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen" samt hur kommunerna genom en detaljplanebestämmelse ska kunna upphäva strandskyddet. Framtaget material ska bl.a. tjäna som vägledning för kommunernas och länsstyrelsernas arbete i sådana plansammanhang där strandskyddet på olika sätt kommer att beröras.

10. Uppsökande informationsverksamhet om enkelt avhjälpta hinder

Boverket ska i samverkan med SKL och i samråd med länsstyrelserna ha en uppsökande informationsverksamhet om enkelt avhjälpta hinder. Informationsverksamheten innebär att Boverket tillsammans med SKL och i samråd med länsstyrelserna informerar om enkelt avhjälpta hinder i kommunerna under 2009 och 2010.

Senast den 1 mars 2009 ska Boverket i samverkan med SKL och i samråd med länsstyrelserna redovisa till Regeringskansliet (Miljödepartementet med kopia till Socialdepartementet) ett projektprogram för genomförandet. Projektprogrammet ska innehålla planering för informationsinsatserna, tidplan, en redogörelse för samarbetsformer och ansvarsfördelning samt tillvägagångssätt. En delredovisning av utfallet ska ske senast den 31 december 2009 samt en slutredovisning med en utvärdering av åtgärden ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 31 december 2010.

11. Energikrav i nya byggnader

Boverket ska följa upp i vilken utsträckning som krav uppfyllts i Boverkets föreskrifter när det gäller byggnaders specifika energianvändning i nya byggnader. Uppföljningen ska innehålla en analys av utfallet och vid behov även förslag på hur efterlevnaden av energikraven kan förbättras. Om Boverket ser behov av författningsändringar ska de lämna förslag på sådana.

Vidare ska Boverket påbörja ett arbete med att se över gällande energikrav för nya byggnader i Boverkets föreskrifter. Senast 2011 ska energikraven i föreskrifterna skärpas med utgångspunkt i de krav som ställs i EG-direktivet om byggnaders energiprestanda.

Boverket ska redovisa uppföljningen av uppdraget senast den
15 december 2009 till Regeringskansliet (Miljödepartementet).

12. Uppföljning av energideklarationer

Boverket ska utvärdera hur de administrativa rutiner som införts i systemet med energideklarationer fungerar utifrån fastighetsägares och brukares perspektiv. Utvärderingen ska ske i samråd med berörda branschorganisationer för olika typer av fastighetsägare. Boverket ska vid behov, i samråd med Statens energimyndighet, föreslå förbättringar och vidareutveckling av rutiner och underlag för energideklarationerna. Eventuella revideringar bör vara harmoniserade med de CEN-standarder som är framtagna för energideklarationer. Om Boverket ser behov av författningsändringar ska de också lämna förslag på sådana.
Boverket ska även följa upp hur energideklarationerna uppfattas av olika fastighetsägare och i vilken utsträckning de anser sig ha fått ny kunskap om möjliga energiåtgärder samt om de har genomfört eller planerar att genomföra de åtgärder som föreslagits i energideklarationerna. Boverket ska även följa upp hur boende i flerbostadshus uppfattar energideklarationen och om det har ökat deras kunskap om byggnadens energianvändning, radon och ventilation.

Boverket ska redovisa uppdraget senast den 15 december 2009 till Regeringskansliet (Miljödepartementet).

13. Sprida erfarenheter om Interreg (Uppföljning av lärandeuppdraget)

Boverket ska tillsammans med Nutek och Sida, Östersjöenheten, förbättra uppföljningen samt spridningen av det svenska deltagandet i EU-programmen för territoriellt samarbete. Samverkan ska ske med SKL och en lägesrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Miljödepartementet) senast den 30 juni 2009. Rapporten ska innehålla en bedömning av hur programmen har bidragit till att genomföra den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

14. Strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning

Boverket ska medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007—2013 och dess prioriteringar. Boverket ska med strategin som grund även genomföra gemensamma insatser med andra myndigheter samt vid anmodan bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i dess arbete med analysunderlag. 

15 Det svenska ordförandeskapet i EU:s råd andra halvåret 2009

Boverket ska prioritera att fortlöpande bistå regeringen i förberedelserna och genomförandet av det svenska ordförandeskapet i EU:s råd andra halvåret 2009 både när det gäller sakfrågor och praktiska frågor inom verkets ansvarsområde.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

2:1

Boverket (Ramanslag)

Disponeras av Boverket205 127
ap.1Förvaltningskostnader (ram)174 627
ap.5Kompetensutvecklingsprogram för bygg- och fastighetssektorn (ram)2 000
ap.6Till samverkan inom Bygga-bo-dialogen (ram)11 500
ap.7Marknadskontroll (ram)17 000
ap.10Underlag om byggnaders tekniska status (ram)0
Disponeras av regeringen0
ap.3Regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet1 877
ap.2Till internationellt arbete inom boende-samhällsplanerings- och byggområdet (ram)1 877

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningskostnader

1. Standardiseringsarbete
I anslaget ingår 250 000 kronor avsett för deltagande i standardiseringsarbete. Boverket ska använda dessa medel, samt de övriga medel verket prioriterar, för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardiseringen inom Boverkets ansvarsområde.

2. Informationsportalen 
2 000 000 kronor disponeras för uppdraget 1 Informationsportal om boende, byggande och inomhusmiljö i 2009 års regleringsbrev.

3. Kompetenssatsning för bättre PBL-tillämpning
10 000 000 kronor disponeras för uppdraget 5 Kompetenssatsning för bättre PBL-tillämpning. 

4. Enkelt avhjälpta hinder
6 000 000 kronor disponeras för uppdraget 10 Uppsökande informationsverksamhet om enkelt avhjälpta hinder i 2009 års regleringsbrev. 

ap.5 Kompetensutvecklingsprogram för bygg- och fastighetssektorn

Anslagsposten disponeras för kompetensutvecklingsprogrammet för bygg- och fastighetssektorn inom ramen för Bygga-bo-dialogen enligt uppdrag nr 10 i regleringsbrevet 2007.

ap.6 Till samverkan inom Bygga-bo-dialogen

Anslagsposten disponeras för Bygga-bo-dialogen enligt uppdrag nr 10 i regleringsbrevet 2007 och innebär följande.

 • Upprätthålla och ansvara för ett sekreteriat med uppgift att i samråd med Bygga-bo-dialogens styrgrupp samordna, följa, utvärdera och informera om Bygga-bo-dialogens resultat.
 • Högst 6 500 000 kronor får disponeras för beslut om stöd till utvärdering av projektresultat samt kunskapsspridning om erfarenheter och tekniska lösningar från i dialogen genomförda projekt, samt i vissa fall för igångsättande av projekt.
 • Högst 1 000 000 kronor får disponeras för finansiering av implementeringsgruppen för Bygga-bo-dialogens miljöklassningsprojekt, i syfte att stödja, utveckla och driva på tillämpningen av systemet. 

Med undantag från 20 a § anslagsförordningen (1996:1189) får Boverket med stöd av de till projekten tilldelade 7 500 000 kronor ingå åtaganden som medför utgifter under följande budgetår motsvarande högst 5 000 000 kronor.

Boverket får disponera anslagssparande från 2009 för att infria åtaganden om projektstöd för utvärderingar eller igångsättande enligt ovan, gjorda till och med 2009.

ap.7 Marknadskontroll

17 000 000 kronor ska disponeras för genomförande av marknadskontroll av byggprodukter. Av medlen får högst 3 000 000 kronor användas i Boverket för myndighetsuppgifter knutna till marknadskontroll.

2:2

Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (Ramanslag)

Disponeras av Boverket32 802
ap.1Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (ram)32 802

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder

Anslaget får disponeras av Boverket för bidrag till åtgärder mot radon i småhus enligt förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem. Bidraget får vidare användas för informationsinsatser om radon i egnahem om högst 1 500 000 kronor under 2009.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:15

Hållbara städer (Ramanslag)

Disponeras av Boverket133 000
ap.1Hållbara städer - del till Boverket (ram)133 000
Disponeras av regeringen0
ap.2Hållbara städer - del till regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet7 000
ap.3Hållbara städer - del till Regeringskansliets, Miljödepartementets disposition (ram)7 000

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Hållbara städer - del till Boverket

Anslagsposten disponeras av Boverket för utbetalning av bidrag till åtgärder för att främja utvecklingen av hållbara städer och innebär följande:

 • bistå Delegationen för hållbara städer med framtagande av blanketter och annat administrativt och juridiskt stöd gällande ansökningar av bidrag,
 • bistå Delegationen för hållbara städer med analys och bedömningar av ansökningar av bidrag,
 • bistå Delegationen för hållbara städer med underlagsmaterial och analyser i delegationens arbete.

Av medlen får högst 500 000 kronor användas i Boverket för administration och eget arbete med anknytning till medlen.

Boverket får disponera anslagssparande från 2009 för att infria åtaganden om bidrag till åtgärder enligt ovan, gjorda till och med 2009.

ap.3 Hållbara städer - del till Regeringskansliets, Miljödepartementets disposition

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Miljödepartementet)för åtgärder för att främja utvecklingen av hållbara städer.

 • Av medlen ska 150 000 kronor utbetalas efter rekvisition till Konjunkturinstitutet för uppdrag att utvärdera det ekonomiska stödet till åtgärder för att främja utvecklingen av hållbara städer.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
2:1 Boverket
ap.16 1473 %2 178
ap.2563 %0
ap.303 %0
ap.503 %0
ap.605 0000
ap.703 %0
ap.1003 %0
2:2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ap.19843 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:15 Hållbara städer
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
2:1 Boverket
ap.9ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
2:2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ap.116 0006 5149 0002011
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Boverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2517 094
2009-02-2517 094
2009-03-2517 094
2009-04-2517 094
2009-05-2517 094
2009-06-2514 916
2009-07-2517 094
2009-08-2517 094
2009-09-2517 094
2009-10-2517 094
2009-11-2517 094
2009-12-2517 093
Summa202 949
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Boverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader
2:1 ap.5Kompetensutvecklingsprogram för bygg- och fastighetssektorn
2:1 ap.6Till samverkan inom Bygga-bo-dialogen
2:1 ap.7Marknadskontroll
2:1 ap.10Underlag om byggnaders tekniska status
Kopia till

Statsrådsberedningen
Utrikesdepartementet
Finansdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Riksdagen, Civilutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Länsstyrelserna
Naturvårdsverket
Statens geotekniska institut
Lantmäteriet
Banverket
Vägverket
Verket för näringslivsutveckling
Statens energimyndighet
Konsumentverket
Fastighetsmäklarnämnden