Justitiedepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
Ju2008/9932/Å
Ju2008/9199/Å
Ju2008/10668/Å (delvis)
Ekobrottsmyndigheten
Box 820
101 36 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Ekobrottsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Ekobrottsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2009 (prop.2008/09:1, utg.omr.04, bet. 2008/09:JuU1, rskr. 2008/09:129) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Ekobrottsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål Brottsförebyggande arbete

Ekobrottsmyndigheten ska vidta åtgärder för att antalet brott ska minska.

Återrapporteringskrav Brottsförebyggande arbete

Återrapporteringen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats.

Av redovisningen ska framför allt följande framgå

- hur Ekobrottsmyndigheten har samverkat med de regionala samverkansorganen mot ekonomisk brottslighet,

- hur samverkan med myndigheter, näringsliv och andra organisationer har utvecklats,

- antal och andel timmar som har använts för brottsförebyggande arbete.

Mål Utredning och lagföring

Lagföringen ska öka. Ekobrottsmyndigheten ska bedriva utvecklingsarbete för att höja kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningsverksamheten och processföringen. 

Återrapporteringskrav Utredning och lagföring

Återrapporteringen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen ska framför allt följande framgå

Verksamhetsresultat

- antalet inkomna respektive avslutade brottsmisstankar respektive antalet inkomna och avslutade ärenden,

- antalet och andelen ärenden som har lett till lagföring,

- antalet och andelen misstänkta personer som har lagförts,

- antalet brottsmisstankar som har lett till lagföring,

- antalet och andelen beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut varigenom åtal väckts, åtalsunderlåtelse meddelats, strafföreläggande utfärdats, åtal inte väckts på grund av att brott inte kan styrkas respektive åtal inte har väckts av andra skäl,

- antalet och andelen beslut att inte inleda respektive antalet och andelen beslut att lägga ned en förundersökning,

- det totala antalet balanserade ärenden fördelat på intern balans respektive domstolsbalans,

- genomströmningstider (medel- och medianvärden) samt andelen balanserade brottsmisstankar äldre än 12 respektive 24 månader,

- antalet brottsmisstankar där biträde med förundersökningens verkställande har begärts av skattebrottsenheterna och antalet sådana brottsmisstankar som har redovisats av dessa enheter till Ekobrottsmyndigheten.

Kvalitets- och effektivitetsarbete

- åtgärder som har vidtagits för att öka lagföringen,

- åtgärder som har vidtagits för att korta genomströmningtiderna,

- övriga åtgärder som har vidtagits för att höja kvaliteten och effektiviteten på brottsutredningsverksamheten och processföringen.

Övriga återrapporteringskrav

1. Ekobrottsmyndigheten ska redovisa hur kriminalunderrättelseverksamheten vid myndigheten har bedrivits och utvecklats.

2. Ekobrottsmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att höja kompetensen om bekämpning av ekonomisk brottslighet bland berörda myndigheter och organisationer.

3. Ekobrottsmyndigheten ska analysera och redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att förstärka och vidareutveckla bekämpningen av allvarlig ekonomisk brottslighet. Av redovisningen ska också framgå hur stor del av myndighetens resurser som har använts för att bekämpa brottslighet av detta slag.

4. Mot bakgrund av regeringens satsning på en nationell mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten ska Ekobrottsmyndigheten redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att förstärka sina insatser mot den grova organiserade brottsligheten.

5. Ekobrottsmyndigheten ska redovisa hur verksamheten vid myndighetens brottsutbytesenhet har bedrivits och utvecklats.

6. Ekobrottsmyndigheten ska redovisa övriga åtgärder som har vidtagits inom ramen för uppgiften att nationellt samordna bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten.

7. Ekobrottsmyndigheten ska redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att utveckla sitt internationella samarbete. Redovisningen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och bedömning av verksamheten på detta område.

8. Ekobrottsmyndigheten ska redovisa hur många underrättelser som åklagare vid myndigheten har lämnat till enskilda med anledning av att dessa har varit utsatta för hemliga tvångsmedel, i hur många fall underrättelse har lämnats till någon annan än den misstänkte, samt för hur många personer som myndigheten vid årets slut har frågan om underrättelse under bevakning. Av redovisningen ska också framgå den totala utgiften för detta arbete, uppdelat på antalet helårsarbetskrafter som har använts för denna uppgift och övriga kostnader.

9. Ekobrottsmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att säkerställa en god kompetensförsörjning och god arbetsmiljö. Ekobrottsmyndigheten ska även redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att genomföra myndighetens antidiskrimineringsstrategi och hur den nya Diskrimineringslagen beaktats i detta arbete. Vid behov ska samråd ske med Diskrimineringsombudsmannen under genomförandet av strategin.

Prognoser

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

19 januari

26 februari

7 maj

30 juli

29 oktober

3

Uppdrag

Intern styrning och kontroll

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa hur myndigheten säkerställer att den interna styrningen och kontrollen fungerar betryggande, i enlighet med myndighetsförordningen (2007:515). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2009.

Pågående uppdrag

Rikspolisstyrelsen har tillsammans med bl.a. Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten fått i uppdrag att säkerställa en effektiv och uthållig verksamhet för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten (Ju2008/5776/PO).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:4

Ekobrottsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Ekobrottsmyndigheten396 185
ap.1Ekobrottsmyndigheten (ram)396 185

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:4 Ekobrottsmyndigheten
ap.111 8863 %1 767
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)33 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)39 600
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ekobrottsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2533 015
2009-02-2533 015
2009-03-2533 015
2009-04-2533 015
2009-05-2533 015
2009-06-2531 248
2009-07-2533 015
2009-08-2533 015
2009-09-2533 015
2009-10-2533 015
2009-11-2533 015
2009-12-2533 020
Summa394 418
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekobrottsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Ekobrottsmyndigheten
Kopia till

Riksdagen/justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Statsrådsberedningen/IREV
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Skatteverket
Åklagarmyndigheten