Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
Fi2008/7330 (delvis)
Lotteriinspektionen
Box 713
645 59 STRÄNGNÄS
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Lotteriinspektionen
Riksdagen har beslutat om Lotteriinspektionens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Lotteriinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Kontroll och tillsyn

Mål

Kontroll- och tillsynsverksamheten ska leda till en hög säkerhet i all spel- och lotteriverksamhet som faller under Lotteriinspektionens ansvarsområde och till att gällande regelverk efterlevs. Verksamheten ska även bidra till att minimera risken för att spel och lotterier ger upphov till sociala skadeverkningar.

Återrapportering

Lotterinspektionen ska fördelat på spelområdena Lotterier, Restaurangkasino- och automatspel, AB Trav och Galopp, AB Svenska Spel, AB Casino Cosmopol samt Riksgäldskontoret, redogöra för de kontroll- och tillsynsåtgärder myndigheten har vidtagit och redovisa:

- antalet påpekanden/invändningar avseende spelverksamheten och följsamheten i förhållande till dessa påpekanden,

- de iakttagelser som myndigheten har gjort, inklusive antal konstaterade avvikelser mot gällande regler fördelat på ovanstående spelområden, och de åtgärder som har vidtagits inom de sektorer på marknaden som av myndigheten har identifierats som problemområden, samt

- andel nedlagd tid på respektive spelområde samt genomsnittlig styckkostnad för avgjorda ärenden. Styckkostnaden ska definieras.

Kontroll av illegalt spel

Mål

Verksamheten ska bidra till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet.

Återrapportering

Lotteriinspektionen ska redogöra för de kontroll- och tillsynsåtgärder som myndigheten har vidtagit och hur samarbetet med berörda myndigheter har fungerat. Myndigheten ska i detta sammanhang redovisa de iakttagelser som gjorts och de åtgärder som har vidtagits till följd av dessa iakttagelser.

Lotteriinspektionen ska vidare redovisa:

- antal kontroller totalt och en analys av vad kontrollerna visat,

- antal polisanmälningar totalt och en analys av vad polisanmälningarna gällt, samt

- andra vidtagna åtgärder som bedöms ha bidragit till att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.   

Tillstånd och normgivning

Mål

Myndighetens föreskrifter ska vara enkla, tydliga och bidra till ett gott konsumentskydd. Tillståndsgivningen ska ge förutsättningar för en väl fungerande spelmarknad.

Återrapportering

- Lotteriinspektionen ska, fördelat på spelområdena Lotterier, Restaurangkasinon, Värdeautomatspel, Förströelseautomater, Typgodkännande och Övriga tillståndsärenden, redovisa:

   - antal ansökningar samt antal bifall respektive avslag,

   - andel gällande tillstånd per den 31 december 2009, samt

   - andel nedlagd arbetstid på respektive spelområde.

Ovanstående indikatorer ska kunna följas över tid och ska kommenteras.

- Myndigheten ska avseende tillstånd och normgivning redovisa:

   - ärendebalans totalt och med fördelning i tiden,

   - en sammanfattande bedömning av erfarenheterna från myndighetens tillståndsgivning,

   - en redogörelse för myndighetens arbete med föreskrifter och allmänna råd, samt

   - antal ärenden i och yttranden till domstol där myndigheten varit part eller berörd. 

Information

Mål

1. Främja allmän kännedom om spel- och lotterilagstiftningen genom spridning av information och genomförande av informationsåtgärder.

2. Följa och analysera utvecklingen på spel- och lotterimarknaden nationellt och internationellt och vid behov informera regeringen om sådan utveckling som påverkar den svenska spelmarknaden.  

Återrapportering

Lotteriinspektionen ska redovisa utvecklingen på spelmarknaden i Sverige och internationellt.

Myndigheten ska varje halvår lämna en redogörelse över aktuell rättstillämpning i form av relevanta mål och avkunnade domar i såväl Sverige som utlandet.

2

Organisationsstyrning

Säkerhets- och problemorienterat arbetssätt

Mål

Lotteriinspektionen ska arbeta säkerhets- och problemorienterat samt koncentrera arbetet till de sektorer på marknaden där risken för kriminalitet och sociala skadeverkningar bedöms vara störst.

Återrapportering

Lotteriinspektionen ska lämna en sammanfattande redovisning över de åtgärder som myndigheten vidtagit i syfte att nå målet. Insatser i syfte att effektivisera och förbättra myndighetens verksamhet ska särskilt redovisas.

Övrig återrapportering

Lotteriinspektionen ska redovisa sina samlade kostnader för verksamheten fördelat på kostnader hörande till verksamhet som bedrivs med stöd av kasinolagen (1999:355), lotterilagen (1994:1000) och lagen om anordnande av visst automatspel (1982:636). Myndigheten ska även redovisa kostnader och intäkter per verksamhet. 

Lotteriinspektionen ska redovisa utgiftsprognoser för 2009—2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli och 29 oktober 2009.

Prognoserna för prognostillfällena i januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

3

Uppdrag

Riksgäldskontoret

Lotteriinspektionen ska utöva kontroll och tillsyn över den utlottningsverksamhet som genomförs av Riksgäldskontoret inom ramen för svenska statens premieobligationslån. Uppdraget innefattar hela utlottningsverksamheten, inklusive använd utlottningsutrustning, programvara, rutiner m.m. samt själva dragningsförfarandet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

15:1

Lotteriinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Lotteriinspektionen44 365
ap.1Lotteriinspektionen (ram)44 365

Villkor för anslag 15:1

ap.1 Lotteriinspektionen

För kontrollen av illegalt spel får högst 7 miljoner kronor användas under 2009.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
15:1 Lotteriinspektionen
ap.11 3313 %1 031
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 313
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lotteriinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-253 697
2009-02-253 697
2009-03-253 697
2009-04-253 697
2009-05-253 697
2009-06-252 666
2009-07-253 697
2009-08-253 697
2009-09-253 697
2009-10-253 697
2009-11-253 697
2009-12-253 698
Summa43 334
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lotteriinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
15:1 ap.1Lotteriinspektionen

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Avigiftsintäkter
Kontroll och tillsyn945505 20022 40020 1002 3007 500
Tillstånd och normgivning94550-3 60010 70012 200-1 500-5 100
Summa01 60033 10032 3008002 400
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kontroll och tillsyn

Lotteriinspektionen ska ta ut avgifter för kontroll och tillsyn, inklusive för Riksgäldskontorets utlottningsverksamhet. Kontroll av illegalt spel finansieras av anslaget 2.1 Lotteriinspektionen, anslagspost 1. Storleken på avgiften för tillsyn och kontroll av den utlottningsverksamhet som genomförs av Riksgäldskontoret bestäms av Lotteriinspektionen.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Information

Lotteriinspektionen får ta ut avgifter för informationsverksamhet. Myndigheten bestämmer avgiftens storlek och Lotteriinspektionen disponerar avgiftsintäkterna.

Om en avgiftssättning, enligt Lotteriinspektionen, motverkar syftet med informationsverksamheten, får i det enskilda fallet principen om full kostnadstäckning frångås. Den sammanlagda omfattningen av undantagen från målet bör kommenteras.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Lotteriinspektionen undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till regeringen (Finansdepartementet), med kopia till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbete med risk- och sårbarhetsanalys.

Kopia till

Riksdagen/finansutskottet
Riksdagen/kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/PO
Justitiedepartementet/Å
Socialdepartementet/FH
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/KO
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret