Socialdepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
S2008/10663/SK (delvis)
Barnombudsmannen
Box 22106
104 22 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Barnombudsmannen
Riksdagen har beslutat om Barnombudsmannens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 09, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Barnombudsmannen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Målet för barnrättspolitiken är att barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande.

 

Barnombudsmannens verksamhet och uppgifter finns föreskriven i lag om Barnombudsman (1993:335) och i förordning (2007:1021) med instruktion för Barnombudsmannen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Prioriteringar och insatser 2009

Barnombudsmannen ska redovisa de viktigaste prioriteringarna och insatserna under året utifrån sitt uppdrag i lag och instruktion.

Utgiftsprognoser

Barnombudsmannen ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen:

 

19 januari

26 februari

7 maj

30 juli

29 oktober

 

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

3

Uppdrag

1. Barnombudsmannen ska ta fram förslag till hur det strategiska arbetet ska följas upp utifrån regeringens skrivelse Barnpolitiken - en politik för barnets rättigheter ( 2007/08:111). Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2009.

2. Barnombudsmannen ska redovisa hur myndigheten avser att utveckla tillämpningen av sina rättsliga befogenheter som är föreskrivna i 5 § i lag om Barnombudsman (1993:335). Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2009.

3. Barnombudsmannen ska lämna en rapport till Socialdepartementet med en sammanställning, innefattande en jämförande bedömning och analys, av den återrapportering av barnperspektivet som myndigheter lämnat i sina årsredovisningar för 2008 utifrån återrapporteringskrav i regleringsbreven för 2008. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2009.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

7:1

Barnombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Barnombudsmannen17 586
ap.1Barnombudsmannen (ram)17 586

Villkor för anslag 7:1

ap.1 Barnombudsmannen

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
7:1 Barnombudsmannen
ap.15283 %132
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 400
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Barnombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-251 466
2009-02-251 466
2009-03-251 466
2009-04-251 466
2009-05-251 466
2009-06-251 334
2009-07-251 466
2009-08-251 466
2009-09-251 466
2009-10-251 466
2009-11-251 466
2009-12-251 460
Summa17 454
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Barnombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
7:1 ap.1Barnombudsmannen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Avgiftsbelagd verksamhet
Barnkonventionen och dess tillämpning003 3003 30000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Barnkonventionen och dess tillämpning

Barnombudsmannen får ta ut avgifter utan den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) rörande Överenskommelse angående anordnande av internationella utbildningsprogram - The Rights of the Child - A Practical Approach (256) (Dnr 2006-000453). Överenskommelsen gäller mellan Barnombudsmannen och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) längst till och med 2011-12-31 (Beslut 2008-006087). Möjligheten att ta ut avgifter inom rubricerat område gäller längst till och med detta datum. Verksamheten ska budgeteras och särredovisas i årsredovisningen

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Barnombudsmannen medges undantag från 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag avseende upprättande av finansieringsanalys.

 

Barnombudsmannen medges undantag från krav på lönsamhet enligt 3 § tjänsteexportförordningen (1992:192).

Kopia till

Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Finansdepartementets enhet för statlig förvaltningsutveckling
Socialutskottet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket