Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
Fi2008/7329
Fi2008/6293
Fi2008/6689 m.fl.
Se bilaga 1
Kronofogdemyndigheten
Solna Strandväg 10
171 94 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Kronofogdemyndigheten
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Kronofogdemyndighetens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 03, bet. 2008/09:SkU1, rskr. 2008/09:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Kronofogdemyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Utgiftsområde Skatt, tull och exekution

Mål

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet.

Återrapportering 

Kronofogdemyndigheten ska göra en bedömning av hur myndigheten bidragit till uppfyllandet av målet.

1.1.1 Verksamhet Exekution

Mål

En god betalningsvilja ska upprätthållas i samhället och företeelser som kan leda till överskuldsättning ska motverkas. Medborgare och företag ska ha förtroende för Kronofogdemyndighetens verksamhet och det ska vara lätt för medborgare och företag att göra rätt för sig.

Återrapportering  

Kronofogdemyndigheten ska göra en bedömning av resultatutvecklingen med utgångspunkt utifrån målen för verksamheten.

1.1.1.1 Verksamhetsgren Verkställighet och indrivning

Mål

Borgenären ska i första hand få betalt för sin fordran. Om inte full betalning är möjlig ska betalning ske så långt möjligt och en tillförlitlig utredning ska levereras till borgenären. Gäldenärens rätt ska bevakas under handläggningen.

Återrapportering  

Kronofogdemyndigheten ska beskriva i vilken utsträckning som borgenären erhållit betalning för sin fordran. Även åtgärder som har vidtagits för att tillvarata gäldenärens rättigheter ska ingå i beskrivningen. Återrapporteringen ska också innefatta en bedömning av resultatutvecklingen utifrån det uppsatta målet.

1.1.1.2 Verksamhetsgren Summarisk process

Mål

Utslag och beslut ska meddelas snabbt, rättssäkert och kostnadseffektivt. 

Återrapportering  

Kronofogdemyndigheten ska beskriva i vilken utsträckning utslag och beslut meddelats snabbt, rättssäkert och kostnadseffektivt. Resultatutvecklingen utifrån det uppsatta målet ska bedömas.

1.1.1.3 Verksamhetsgren Skuldsanering

Mål

Ett snabbt och begripligt förfarande som leder till ett hållbart beslut ska ge överskuldsatta förutsättningar för ekonomisk rehabilitering samtidigt som borgenärer får största möjliga betalning.

Återrapportering  

Kronofogdemyndigheten ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att göra förfarandet snabbt och begripligt och i vilken utsträckning besluten blivit hållbara. Återrapporteringen ska också innefatta en bedömning av resultatutvecklingen utifrån det uppsatta målet.

1.1.1.4 Verksamhetsgren Konkurstillsyn

Mål

Tillsynen över konkurserna ska ske på ett sådant sätt att kostnaderna i konkurserna begränsas. Tillsynen över konkurser ska även motverka oseriös verksamhet och illojal konkurrens.

Återrapportering 

Kronofogdemyndigheten ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att begränsa kostnaderna i konkurserna samt göra en bedömning av resultatutvecklingen utifrån det uppsatta målet. Återrapporteringen ska också innefatta en beskrivning av vidtagna åtgärder för att motverka oseriös verksamhet och illojal konkurrens.

1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav

1.2.1 Generella krav på redovisning och återrapportering

Kronofogdemyndigheten ska med utgångspunkt i regleringsbrevet fastställa årliga mål för verksamheten som är tydligt uppföljningsbara.

Resultatet av Kronofogdemyndighetens verksamhet ska analyseras och kommenteras med utgångspunkt i regleringsbrevets och myndighetens uppställda mål. Slutsatser om utvecklingen och hur resultatet förhåller sig till de uppställda målen ska redovisas med utgångspunkt i den gjorda analysen.

Det som nu har sagts får leda till att påbörjade tidsserier i återrapporteringen bryts, bara om detta ingår i en genomtänkt vidareutveckling av resultatredovisningen som är tydligt redovisad tillsammans med en analys av vad förändringen innebär för möjligheten att bedöma resultatet av verksamheten.

Kronofogdemyndigheten ska i bilaga till årsredovisningen redovisa en sammanställning över sådana mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndigheternas underlag för att belysa och bedöma verksamhetens utveckling och resultat. Sammanställningen ska följa samma indelning som resultatredovisningen och redovisa löpande årsserier som omfattar minst tre år.

Redovisningen ska innehålla en bedömning av enhetlighet, kvalitet, effektivitet och produktivitet totalt och per verksamhetsgren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

En redovisning av spridningen mellan och inom de organisatoriska enheterna för sådana mått och indikatorer där det rör sig om omotiverade skillnader. Myndigheten ska i dessa fall redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att utjämna skillnaderna.

1.2.2 Förebyggande arbete i form av service och information

Information och service inom Kronofogdemyndighetens område ska vara behovsanpassad och lättillgänglig.

Återrapportering 

Kronofogdemyndigheten ska beskriva de insatser som har genomförts för att göra information och service mer behovsanpassad och lättillgänglig.

1.2.3 Enkla och tidsenliga regler

Reglerna inom Kronofogdemyndighetens verksamhetsområden ska vara enkla och tidsenliga.

Återrapportering

Kronofogdemyndigheten ska beskriva arbetet med att göra reglerna enkla och tidsenliga samt göra en bedömning av i vilken omfattning åtgärderna bidragit till att uppfylla regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen. 

1.2.4 Internationellt samarbete 

Kronofogdemyndigheten ska ha ett gott samarbete med andra länders myndigheter avseende verkställighet och indrivningsverksamheten.

Återrapportering

Kronofogdemyndigheten ska beskriva de områden inom vilka det sker ett internationellt samarbete och vilka åtgärder som vidtagits för att förstärka samarbetet. Myndigheten ska också beskriva hur den information som erhålls från andra länder tas tillvara i myndighetens arbete.

1.2.5 Organiserad brottslighet

Kronofogdemyndigheten ska beskriva vidtagna åtgärder som bedöms ha bidragit till att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

 

3

Uppdrag

Regelförenkling

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Kronofogdemyndigheten bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

Verksamhetsstöd

Kronofogdemyndigheten ska i samverkan med Skatteverket redovisa vidtagna och planerade åtgärder för en förbättrad styrning och kontroll av Verksamhetsstöd. Effekterna av vidtagna åtgärder ska också redovisas. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2009.

Elektroniskt informationsutbyte

Efter önskemål från flera myndigheter har ett stort antal lagar och förordningar beslutats för att utöka det elektroniska informationsutbytet inom den offentliga förvaltningen (SFS 2008:937 och SFS 2008:967-982). Förändringarna är avsedda att öka effektiviteten vid myndigheterna, minska de felaktiga utbetalningarna och förbättra servicen i förhållande till enskilda (se prop. 2007/08:160 och SOU 2007:45).

Kronofogdemyndigheten ges mot denna bakgrund i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits och planeras samt en tidsplan för det fortsatta implementeringsarbetet. En första redovisning ska lämnas senast den 27 februari 2009. En andra redovisning ska lämnas senast den 14 augusti 2009 och även omfatta de konkreta resultat som åtgärderna lett till.

Utgiftsprognoser

Kronofogdemyndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2009—2012 i Hermes enligt instruktion från ESV. Prognoserna ska lämnas senast den 19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli och 29 oktober.

Prognoserna för prognostillfällena i januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:2

Kronofogdemyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Kronofogdemyndigheten1 617 748
ap.2Kronofogdemynd - del till KFM (ram)1 617 748

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kronofogdemyndigheten
ap.264 7103 %45 578
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)250 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)161 800
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25134 812
2009-02-25134 812
2009-03-25134 812
2009-04-25134 812
2009-05-25134 812
2009-06-2589 234
2009-07-25134 812
2009-08-25134 812
2009-09-25134 812
2009-10-25134 812
2009-11-25134 812
2009-12-25134 816
Summa1 572 170
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.2Kronofogdemynd - del till KFM

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Uppdragsverksamhet
Ersättning från PPM002 4862 48600
Ersättning från AP-fonderna0015 91015 91000
Summa0018 39618 39600
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
Kronofogdemyndighetens avgifter2532001 020 0001 600 000-580 000-580 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kronofogdemyndighetens avgifter

Avgifter, enligt förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten, i mål om verkställighet (utsökningsavgifter) och mål om betalningsföreläggande och handräckning ska redovisas mot inkomstiteln 2532.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får disponeras i verksamheten.

Kopia till

Skatteutskottet, riksdagen
Riksrevisionen
Finansdepartementet, SMS, BA1
Justitiedepartementet
Socialdepartementet
Näringsdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, KO
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Barnombudsmannen
Konsumentverket
Premiepensionsmyndigheten
Ungdomsstyrelsen
Domstolsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut, 2009-05-28

Diarienummerförteckning

Fi2008/7329
Fi2008/6293
Fi2008/6689
Fi2008/7869