Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
Fi2007/9652,
Fi2008/1061,
Fi2008/1818, m.fl.
Se bilaga 1
Skatteverket
Solna strandväg 10
171 94 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Skatteverket
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Skatteverkets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 03, bet. 2008/09:SkU1, rskr. 2008/09:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Skatteverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Utgiftsområde Skatt, tull och exekution

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet.

Återrapportering

Skatteverket ska göra en bedömning av hur myndigheten bidragit till uppfyllandet av målet.

1.1.1 Verksamhet Skatt

Mål 

De eftersträvade skatte- och avgiftsintäkterna ska säkerställas rättssäkert och på ett för samhället ekonomiskt effektivt sätt samt på ett sätt som är kostnadseffektivt och enkelt för medborgare och företag. Brottslighet inom skatteområdet ska förebyggas och bekämpas. Medborgare och företag ska ha förtroende för Skatteverkets verksamhet.

Återrapportering

Skatteverket ska göra en bedömning av resultatutvecklingen med utgångspunkt utifrån målen för verksamheten.

1.1.1.1 Verksamhetsgren Beskattning

Mål 

Skatter och avgifter ska fastställas så att skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen (skattefelet) blir så liten som möjligt. Fastställda belopp ska bli betalda i sin helhet och inom utsatt tid. Preliminärskatt ska i så liten utsträckning som möjligt avvika från den slutliga skatten (uppbördsfelet).

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att minska skattefelet och uppbördsfelet samt göra en bedömning av i vilken grad skattefelet och uppbördsfelet förändrats.

1.1.1.2  Verksamhetsgren Brottsbekämpning

Mål 

Ekonomisk brottslighet ska förebyggas och avslöjas.

Brottsutredningar ska ge åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal ska väckas.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att förebygga och avslöja ekonomisk brottslighet samt göra en bedömning av om åtgärderna bidragit till målet. Skatteverket ska också göra en bedömning av om genomförda brottsutredningar givit åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal ska väckas.

Skatteverket ska beskriva vidtagna åtgärder som bedöms ha bidragit till att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

1.1.1.3 Verksamhetsgren Folkbokföring

Mål 

Uppgifterna i folkbokföringen ska spegla befolkningens verkliga bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden så att olika samhällsfunktioner får ett korrekt underlag för beslut och åtgärder.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att uppgifterna i folkbokföringsregistret ska spegla befolkningens verkliga bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden samt göra en bedömning av i vilken utsträckning uppgifterna i folkbokföringsregistret utgör ett korrekt underlag för olika samhällsfunktioners beslut och åtgärder.

1.1.1.4 Verksamhetsgren Fastighetstaxering

Mål 

Taxeringsvärden på fastigheter ska vara rättvisande så att korrekt underlag finns för skatteberäkning och andra ändamål.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att taxeringsvärden på fastigheter ska vara rättvisande samt göra en bedömning av i vilken grad taxeringsvärdena utgör ett korrekt underlag för skatteberäkning och andra ändamål.

1.1.1.5 Verksamhetsgren Registrering av bouppteckningar

Mål 

De formella kraven på bouppteckningars förrättande och upprättande ska vara uppfyllda innan registrering.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att de formella kraven för bouppteckningens förrättande och upprättande är uppfyllda samt göra en bedömning av resultatutvecklingen.

1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav

1.2.1 Generella krav på redovisning och återrapporteringskrav

Skatteverket ska med utgångspunkt i regleringsbrevet fastställa årliga mål för verksamheten som är tydligt uppföljningsbara.

Resultatet av Skatteverkets verksamhet ska analyseras och kommenteras med utgångspunkt i regleringsbrevets och myndighetens uppställda mål. Slutsatser om utvecklingen och hur resultatet förhåller sig till de uppställda målen ska redovisas med utgångspunkt i den gjorda analysen.

Det som nu har sagts får leda till att påbörjade tidsserier i återrapporteringen bryts, bara om detta ingår i en genomtänkt vidareutveckling av resultatredovisningen som är tydligt redovisad tillsammans med en analys av vad förändringen innebär för möjligheten att bedöma resultatet av verksamheten.

Skatteverket ska i årsredovisningen, i bilaga, redovisa en sammanställning över sådana mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för att belysa och bedöma verksamhetens utveckling och resultat. Sammanställningen ska följa samma indelning som resultatredovisningen och redovisa löpande årsserier som omfattar minst tre år.

Redovisningen ska innehålla en bedömning av enhetlighet, kvalitet, effektivitet och produktivitet totalt och per verksamhetsgren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.  

1.2.2 Riskhantering

Skatteverkets resurser ska vara koncentrerade till områden med hög risk.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva arbetet med att koncentrera Skatteverkets resurser till områden med hög risk samt göra en bedömning av hur arbetet fortskrider med riskanalys samt urvals- och uppföljningssystem.

1.2.3 Förebyggande arbete i form av service och information

Information och service inom Skatteverkets område ska vara behovsanpassad och lättillgänglig.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de insatser som har genomförts för att göra information och service mer behovsanpassad och lättillgänglig.

1.2.4 Enkla och tidsenliga regler

Reglerna inom Skatteverkets verksamhetsområden ska vara enkla och tidsenliga.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva arbetet med att göra reglerna enkla och tidsenliga samt göra en bedömning av i vilken omfattning åtgärderna bidragit till att uppfylla regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

1.2.5 Uppbördseffektivitet

Skatteverket ska upprätthålla en hög uppbördseffektivitet.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits och planeras för att verksamheterna ska bidra till en hög uppbördseffektivitet.

1.2.6 Internationellt samarbete

Skatteverket ska ha ett gott samarbete med andra länders myndigheter avseende skatteverksamheten.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de områden inom vilka det sker ett internationellt samarbete och vilka åtgärder som vidtagits för att förstärka samarbetet. Skatteverket ska beskriva hur den information som erhålls från andra länder tas tillvara i myndighetens arbete.

3

Uppdrag

Ränteavdrag i företagssektorn

Den 10 december 2008 beslutade riksdagen (rskr. 2008/09:114) att anta regeringens proposition (prop. 2008/09:65) om att ändra reglerna om avdragsrätten för räntor i inkomstslaget näringsverksamhet i inkomstskattelagen (1999:1229), IL, för att förhindra skatteplanering genom lån och förvärv inom en intressegemenskap. Av propositionen framgår att regeringen har för avsikt att ge Skatteverket i uppdrag dels att följa upp den nya lagstiftningen bl.a. för att utvärdera om den valda lösningen förebygger skatteplanering med ränteavdrag på avsett sätt och hur möjligheterna att tillämpa lagen (1995:575) mot skatteflykt har förbättrats genom den nya lagstiftningen, dels att göra en bredare kartläggning av förekomsten av ränteavdrag och utvärdera behovet av ytterligare avdragsbegränsningar. Uppföljningen avseende den nya lagstiftningen bör göras först när den har varit i kraft under minst ett år och efter tidpunkten för den taxering då reglerna tillämpas för första gången. Regeringen kommer därför att återkomma till denna fråga vid en senare tidpunkt.

Redan under 2009 ges Skatteverket i uppdrag att göra en bredare kartläggning av förekomsten av ränteavdrag och utvärdera behovet av ytterligare avdragsbegränsningar. Uppdraget omfattar bl.a. att kartlägga förekomsten av ränteavdrag såväl i ett bakåtblickande som i ett framåtblickande perspektiv samt att analysera om det finns ett behov av att ändra, komplettera eller utvidga de nya reglerna eller att införa andra former av ränteavdragsbegränsningar. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2009. Om Skatteverket bedömer att det är lämpligt ska en eller flera delrapporter lämnas före detta datum.

Regelförenkling

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Skatteverket bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

Miljöledning

Skatteverket ska ha ett miljöledningssystem i syfte att systematisera miljöhänsyn i sin verksamhet. Miljöledningssystemet ska utformas och återrapportering ske enligt de riktlinjer som regeringen bestämmer.

Internationell skattekontroll

Skatteverket ska i en särskild redovisning i samband med årsredovisningen för 2009 redogöra för hur myndigheten använt de 25 miljoner kronor som erhölls för arbetet med internationell skattekontroll och ekonomisk brottslighet.

Servicekontor

Skatteverket ska redovisa hur arbetet med införande av servicekontor genomförts och vilka effekter som hittills uppnåtts. Uppdraget ska redovisas senast 1 november 2009.

Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt i byggsektorn

Skatteverket ges i uppdrag att utvärdera den omvända skattskyldigheten för byggsektorn när det gäller reglernas effektivitet att motverka skatteundandragande samt om och i vilken mån reglerna medfört en ökning av den administrativa hanteringen för berörda företag. Om Skatteverket vid utvärderingen finner brister i regelverket ska även förslag på lämpliga åtgärder lämnas. I samband härmed ska Skatteverket även göra en bedömning av om det finns behov av att ange de tjänster som omfattas av den omvända skattskyldigheten i någon form av förteckning. Utvärderingen ska ske i samråd med branschens aktörer. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2010.

STORK

Skatteverket ska tillfälligt och längst fram till och med den 30 juni 2009 ansvara för arbetet i EU avseende STORK-projektet (Secure idenTity acrOss boRders linKed). Projektet ska utveckla EU-gemensamma metoder och regelverk för att öppna landsgränserna för e-legitimationer. Skatteverket ska redovisa nedlagd arbetsinsats den 30 juni 2009.

Folkbokföring

Skatteverket har i enlighet med ett regeringsuppdrag utrett förutsättningarna för att effektivisera tillhandahållandet av folkbokföringsuppgifter i samhället genom att göra uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsdatabas direkt åtkomliga för myndigheter och andra samhällsaktörer. Uppdraget har genomförts i samverkan med Centrala studiestödsnämnden, Domstolsverket, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet, Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Verket för förvaltningsutveckling och Vägverket. Med utgångspunkt i Skatteverkets slutrapport får Skatteverket följande uppdrag. 

Skatteverket ska utveckla och tillhandahålla en IT-tjänst som ska göra det möjligt för myndigheter att på frivillig basis underrätta Skatteverket då myndigheterna har uppgifter om en person som inte stämmer överens med de uppgifter som finns registrerade om personen i folkbokföringsdatabasen. Skatteverket ska i samråd med berörda myndigheter ta fram riktlinjer för när myndigheterna bör lämna sådan information. 

Skatteverket ska i samråd med berörda myndigheter och aktörer gå vidare med en fördjupad analys av det förslag till modell för tillhandahållande av folkbokföringsuppgifter i samhället som redovisats i verkets slutrapport 2008-10-15 (Fi2008/6138). I analysen ska även beaktas att Skatteverket den 1 januari 2009 ska ta över ansvaret för det statliga personadressregistret (SPAR) samt de begränsningar som PSI-direktivet (2003/98/EG) innebär för vidareutnyttjande av uppgifter i kommersiellt syfte. Den fördjupade analysen ska bilda underlag så att ett beslut kan fattas om ett eventuellt påbörjande av modellens genomförande under 2010. Förutsätter de slutsatser som uppdraget föranleder att författningsändringar krävs utöver de som redan lämnats eller justeringar av dessa, ska förslag till sådana lämnas. De ekonomiska konsekvenser som förslaget medför ska redovisas särskilt.  

I Skatteverkets uppdrag ingår inte att behandla frågor som omfattas av Folkbokföringsutredningens uppdrag (Dir. 2007:123). Skatteverket ska alltjämt hålla sig informerat om hur den särskilde utredarens arbete fortskrider så att de förslag som lämnas inom ramen för dessa uppdrag är förenliga med och anpassade till den särskilde utredarens förslag. Uppdragen ska redovisas senast den 1 november 2009.

Verksamhetsstöd

Skatteverket ska i samverkan med Kronofogdemyndigheten redovisa vidtagna och planerade åtgärder för en förbättrad styrning och kontroll av Verksamhetsstöd. Effekterna av vidtagna åtgärder ska också redovisas. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2009.

Elektroniskt informationsutbyte

Efter önskemål från flera myndigheter har ett stort antal lagar och förordningar beslutats för att utöka det elektroniska informationsutbytet inom den offentliga förvaltningen (SFS 2008:937 och SFS 2008:967-982). Förändringarna är avsedda att öka effektiviteten vid myndigheterna, minska de felaktiga utbetalningarna och förbättra servicen i förhållande till enskilda (se prop. 2007/08:160 och SOU 2007:45).

Skatteverket ges mot denna bakgrund i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits och planeras samt en tidsplan för det fortsatta implementeringsarbetet. En första redovisning ska lämnas senast den 27 februari 2009. En andra redovisning ska lämnas senast den 14 augusti 2009 och även omfatta de konkreta resultat som åtgärderna lett till.

CFC (Controlled Foreign Company)

Skatteverket ges i uppdrag att göra en genomgång av listan i bilaga 39 a till Inkomstskattelagen (IL). I uppdraget ingår att utreda dels om någon stat har infört skatteförmåner som inte är godtagbara ur CFC-hänseende och inkomst i denna stat därför helt eller delvis inte bör omfattas av kompletteringsregeln i 39 a kap. 7 § IL, dels om någon stat har avskaffat sådana skatteförmåner och inkomst i denna stat och därför helt eller delvis bör omfattas av kompletteringsregeln. Skatteverket ges vidare i uppdrag att analysera begreppet finansieringsrörelse eller annan finansiell verksamhet. Uppdraget ska redovisas till Finansdepartementet senast den 31 december 2009.

Utgiftsprognoser

Skatteverket ska redovisa utgiftsprognoser för 2009—2012 i Hermes enligt instruktion från ESV. Prognoserna ska lämnas senast den 19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli och 29 oktober.

Prognoserna för prognostillfällena i januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:1

Skatteverket (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket6 306 583
ap.1Skatteverket (ram)6 306 583

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Skatteverket

  1. Anslaget får användas för Skatterättsnämndens, Forskarskattenämndens och Statens personadressregisternämnds verksamhet samt Sveriges avgift till Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet och Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA).
  2. Anslaget får vidare användas för ersättningsbelopp enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Ersättningsbelopp om högst 15 000 000 kronor kan belasta anslaget. Kostnaderna ska särredovisas i årsredovisningen.
  3. Anslaget får även användas för handräckning på grund av avtal med främmande stat i vissa beskattningsärenden samt allmän och särskild fastighetstaxering, årlig omräkning av fastighetstaxeringsvärden m.m.  
  4. Från anslaget betalas kostnaderna för en av Finansdepartementet utsedd tjänsteman stationerad vid Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel.
  5. Högst 5 000 000 kronor får utbetalas som stöd till forskning inom skatteområdet.
  6. De 25 000 000 kronorna avsedda för projektet Skatta.se får användas först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Skatteverket
ap.1252 6323 %88 537
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)965 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)619 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25525 549
2009-02-25525 549
2009-03-25525 549
2009-04-25525 549
2009-05-25525 549
2009-06-25437 012
2009-07-25525 549
2009-08-25525 549
2009-09-25525 549
2009-10-25525 549
2009-11-25525 549
2009-12-25525 544
Summa6 218 046
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Skatteverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Uppdragsverksamhet
Ersättning PPM avseende Skatteverket0056 62656 62600
Ersättning AP-fonderna avseende Skatteverket00362 404362 40400
Summa00419 030419 03000
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter från SPAR008 1008 10000
Intäkter för information ur dataregister m.m.0021 50021 50000
ID-kort006 0006 00000
Summa0035 60035 60000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Avgiftsintäkter
Avgifter från SPAR2811005 4002 0003 4003 400
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får disponeras i verksamheten. 

Kopia till

Skatteutskottet, riksdagen
Riksrevisionen
Finansdepartementet, SMS, BA1
Justitiedepartementet
Näringsdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, JÄM
Bokföringsnämnden
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Försäkringskassan
Kronofogdemyndigheten
Socialstyrelsen
Tullverket
Premiepensionsmyndigheten
Vägverket
Rikspolisstyrelsen
Migrationsverket
Lantmäteriet
Domstolsverket
Centrala studiestödsnämnden
Statistiska centralbyrån

Bilaga 1 till Regeringsbeslut, 2009-05-28

Diarienummerförteckning

Fi2007/9652,
Fi2008/1061,
Fi2008/1818,
Fi2008/2375,
Fi2008/2385,
Fi2008/4235,
Fi2008/4481,
Fi2008/5113,
Fi2008/5343
Fi2008/7329(delvis)

Senast uppdaterad: