Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
Fi2008/8249 (delvis)
Bokföringsnämnden
Box 7849
103 99 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Bokföringsnämnden
Riksdagen har beslutat om Bokföringsnämndens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 02, bet. 2008/09:FiU2, rskr. 2008/09:147).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Bokföringsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Verksamhetsgren Normgivningsarbete och myndighetskontakter

Mål 

Bokföringsnämnden ska fullgöra sina uppgifter som statens expertorgan på redovisningsområdet.

Återrapportering 

Nämnden ska beskriva vilken verksamhet som har bedrivits och resursinsatserna för detta. Beskrivningen ska särskilt innefatta följande områden:

  • utfärdande av kompletterande normgivning,

  • biträde åt Regeringskansliet i redovisningsfrågor,

  • deltagande i utredningar inom kommittéväsendet,

  • yttranden över författningsförslag,

  • yttranden till domstolar om vad god redovisningssed innebär i olika avseenden,

  • hur arbetet i andra normgivande organ på redovisningsområdet har följts samt hur samarbetet med dessa har bedrivits.

1.2 Verksamhetsgren Information till småföretagare m.m.

Mål 

Bokföringsnämnden ska verka för att förbättra standarden i de mindre och medelstora företagens bokföring och offentliga redovisning.

Återrapportering 

Nämnden ska beskriva vilka informationsinsatser som har genomförts och resursinsatserna för dessa samt bedöma hur insatserna bidragit till måluppfyllelsen.

1.3 Övriga mål och återrapporteringskrav

1.3.1 Enkla och tidsenliga regler 

Bokföringsnämnden ska verka för att regelverket är enkelt och anpassat till användarens behov.

Återrapportering 

Nämnden ska beskriva arbetet med att verka för ett enkelt och till användaren anpassat regelverk samt göra en bedömning av i vilken omfattning åtgärderna bidragit till att uppfylla regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

3

Uppdrag

Samlade regelverk

Bokföringsnämnden ska senast den 27 februari 2009 redovisa en tidplan för det arbete som nämnden bedriver med att skapa fyra separata redovisningsregelverk utifrån organisationsform och storlek.

Regelförenkling

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Bokföringsnämnden bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK), i arbetet med att mäta förändringar av nämndens allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

Utgiftsprognoser

Bokföringsnämnden ska redovisa utgiftsprognoser för 2009—2012 i Hermes enligt instruktion från ESV. Prognoserna ska lämnas senast den 19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli och 29 oktober.

Prognoserna för prognostillfällena i januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:13

Bokföringsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Bokföringsnämnden8 405
ap.1Bokföringsnämnden (ram)8 405

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:13 Bokföringsnämnden
ap.1252Allt73
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bokföringsnämnden ska inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar ska istället finansieras från anslaget 1:13 Bokföringsnämnden.

Bokföringsnämnden ska inte tillämpa räntekonto enligt kapitalförsörjningsförordningen.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Bokföringsnämnden undantas från kravet enligt 9 § i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets internrevision, SB
Justitiedepartementet, L1
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK EK
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Finansdepartementet, Ba, SMS