Kulturdepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
Ku2008/2172/SAM
(delvis)
Statens konstråd
Box 45134
104 30 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens konstråd
Riksdagen har beslutat om Statens konstråds verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 02008/09:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Statens konstråd och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

Statens konstråd ska från och med 2009 redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion (2007:1188). Regleringsbrevet kompletterar instruktionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Barnperpektivet

Vid konstsatsningar i offentliga miljöer som inte brukas av staten ska beställd konst till bostadsområden samt skolor och andra miljöer för barn och ungdomar prioriteras.

Återrapportering

Statens konstråd ska bl.a. redovisa

 • antalet konstprojekt avsende bostadsområden,
 • antalet konstprojekt till skolor och andra miljöer för barn och ungdom,
 • en beskrivning av hur myndigheten arbetar med prioriteringarna.

Utställningsersättning

Statens konstråd ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Återrapportering

Statens konstråd ska redovisa:

 • antalet ansökningar om konst till befintliga lokaler som antagits respektive avslutats under året,
 • antalet ansökningar vars väntetid överstiger ett år,
 • antalet konstprojekt fördelade på statligt respektive icke-statligt lokalbruk,
 • antalet verk i lager samt antalet verk som lagerhållits längre än tre år.

Prognoser 2009–2012

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2009–2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 19 januari 2009
 • den 26 februari 2009
 • den 7 maj 2009
 • den 30 juli 2009
 • den 29 oktober 2009

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Regionalt utfall

Statens konstråd ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2008 respektive 2009 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd enligt anvisningar som rådet lämnar.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

4:1

Statens konstråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd7 557
ap.1Statens konstråd (ram)7 557

4:2

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd33 100
ap.1Förvärv av konst för den gemensamma miljön (ram)33 100

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Förvärv av konst för den gemensamma miljön

 • Inom verksamhetsgrenen konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön ska i genomsnitt minst 90 procent av kostnaderna för konstprojekt och konstansökningar avse direkta kostnader (fakturabelopp och kontraktsbelopp) för konstverken.
 • Statens konstråd ska varje halvår lämna en redogörelse till regeringen för gjorda åtaganden inom ramen för rådets beställningsbemyndigande under anslaget Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön, anslagspost 1. Redogörelsen ska även innehålla en prognos avseende kommande beställningar och inköp under budgetåret.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
4:1 Statens konstråd
ap.12273 %144
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ap.19933 %143
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ap.110 0007 5002 5002012
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 200
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)827
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens konstråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25630
2009-02-25630
2009-03-25630
2009-04-25630
2009-05-25630
2009-06-25486
2009-07-25630
2009-08-25630
2009-09-25630
2009-10-25630
2009-11-25630
2009-12-25627
Summa7 413
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens konstråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Statens konstråd

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2006
Konst i den gemensamma miljön001 00001 0001 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Konst i den gemensamma miljön

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2009 avser endast intäkterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens konstråd ska i årsredovisningen för 2007 redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor Statens konstråd tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andelen bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Bygdegårdarnas riksförbund
Riksföreningen Våra Gårdar
Folkets Hus och Parker