Näringsdepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
N2009/4752/ENT
Tillväxtverket

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Tillväxtverket
Riksdagen har beslutat om Tillväxtverkets verksamhet för budgetåret 2009 .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för Tillväxtverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Tillväxtverkets verksamhetsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

För samtliga program och verksamheter som Tillväxtverket initierar och/eller genomför ska verket redovisa hur insatserna anpassats till olika målgruppers behov, särskilt behov hos kvinnor respektive utrikesfödda män och kvinnor, samt hur insatserna når dessa grupper. Tillväxtverket ska vidare redovisa genomförda uppföljningar och resultat av verkets insatser.

Tillväxtverket ska för anslagen 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 och 1:5 Näringslivsutveckling m.m. inom utgiftsområde 24 redovisa hur dessa fördelats på olika program och verksamheter. 

Rapportering av utgiftsprognoser och bemyndiganden

Tillväxtverket ska redovisa utgiftsprognoser för 2009 för samtliga anslag/anslagsposter som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från ESV senast den 7 maj 2009, den 30 juli 2009 och den 29 oktober 2009. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Tillväxtverket ska därutöver, i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet), dels i samband med ovanstående prognostillfällen redovisa utgiftsprognoser m.m. avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder för 2009 för anslagsposterna 22.1-22.17 och dels per månad redovisa utfall m.m. för anslagsposterna 22.1-22.17.

Tillväxtverket ska lämna en samlad redovisning av åtaganden med stöd av bemyndigande avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, omfattande uppgifter från verket, länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan. Redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast

 • den 22 maj 2009 per den 30 april 2009,
 • den den 18 september per den 31 augusti 2009 samt,
 • den 12 februari 2010 per den 31 december 2009. 

Tillväxtverket ska vid dessa tillfällen redovisa utestående åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande och en prognos över hur utbetalningen av dessa åtaganden fördelar sig på åren 2009-2017. Vid rapporteringstillfället den 18 september ska verket även redovisa utestående åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande avseende anslag 1:5 Näringslivsutveckling m.m. samt en prognos över hur utbetalning av dessa åtaganden fördelar sig på åren 2009-2011.

Rapportering - regionalt tillväxtarbete

Tillväxtverket ska senast den 2 juli 2009, för perioden den 1 januari 2008 till den 30 juni 2009 redovisa:

- verkets, och tidigare Nuteks, bidrag till genomförandet av prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 -2013, samt

- resultaten av medverkan i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 -2013.

Tillväxtverket ska redovisa vilka initiativ som tagits samt vilka insatser som genomförts för att främja utvecklingen av tillgänglighet till kommersiell och offentlig service i gles- och landsbygder för företag och medborgare. Tillväxtverket ska även redovisa vilka initiativ som tagits för att stödja län, eller i förekommande fall regionala självstyrelseorgan respektive samverkansorgan, i genomförande och uppföljning av insatser inom det kommersiella serviceområdet.

Tillväxtverket ska följa upp den verksamhet som bedrivs vid lokala och regionala resurscentra för kvinnor. Tillväxtverket ska redovisa och bedömma, sammantaget samt per län, hur lokala och regionala resurscentra för kvinnor bidragit till att förbättra kvinnors villkor och förutsättningar inom det regionala tillväxtarbetet. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 april 2010. 

Rapportering - företagsstöd

Tillväxtverket ska lämna en rapport om samtliga beviljade regionala företagsstöd samt beviljade bidrag till regional och central projektverksamhet och stöd till kommersiell service under 2008. Verket ska sammanställa regeringens, Nuteks, länsstyrelsernas, de regionala självstyrelseorganens respektive samverkansorganens redovisning av regeringens resultatindikatorer. Verket ska även sammanställa och bedöma de faktiska resultaten. Resultaten ska bland annat, om möjligt, jämföras med utvecklingen i näringslivet i allmänhet i samma/likartade regioner. Rapporten ska utformas i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Den ska delredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 april 2009 och slutredovisas senast den 25 juli 2009.

Tillväxtverket ska vidare redovisa hur det regionala transportbidraget kompenserat för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd samt bidragit till att höja förädlingsgraden i områdets näringsliv. Av redovisningen ska dessutom framgå antal och belopp för beviljade transportbidrag samt deras fördelning på in- och uttransportbidrag, företagsstorlek, branscher, bidragssatser och län. Redovisningen ska också ange de tio största mottagarna av transportbidrag, i vilka branscher de verkar samt hur stort bidrag var och en mottagit.

Rapportering - strukturfondsperioden 2000 - 2006

Lägesrapport: Tillväxtverket ska, senast den 29 juni 2009 och den 23 oktober 2009, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Jordbruksdepartementet) lämna en sammanställning av under programperioden beslutade, utbetalda och inbetalda EU-medel, med särredovisningar av medel utbetalda i förskott, för respektive mål- och gemenskapsinitiativsprogram som Sverige deltar i.

Lägesrapport - prognoser: Tillväxtverket ska senast den 29 juni 2009 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en sammanställning av prognoser för inbetalningar och utbetalningar under programperioden avseende samtliga strukturfonder inom Sverige. Samtliga prognoser ska avse respektive strukturfondsprogram inom målområdena 1, 2 och 3 samt gemenskapsinitiativen. Av sammanställningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dem samt om osäkerhet råder och i så fall vad den beror på. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos. 

Rapportering - strukturfondsperioden 2007 - 2013

Lägesrapport: Tillväxtverket ska senast den 23 oktober 2009 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en sammanställning av beslutade respektive utbetalda EU-medel under programperioden, med särredovisningar av medel utbetalda i förskott, för de åtta regionala strukturfondsprogrammen och samtliga territoriella program för gränsregionalt och transnationellt samarbete som Sverige deltar i. Även inbetalningar från Europeiska   kommissionen ska redovisas. Utformningen av rapporten ska göras i samråd med Svenska ESF-rådet. Samråd ska även ske antingen med de förvaltande myndigheterna eller de nationella  kontaktpunkterna för de program inom territoriellt samarbete som Sverige deltar i.      

Lägesrapport - prognoser: Tillväxtverket ska senast den 29 juni och den 23 oktober 2009, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en sammanställning av prognoser för inbetalningar och utbetalningar för de åtta regionala strukturfondsprogrammen och det territoriella programmet Sverige-Norge. Prognoserna för inbetalningar och utbetalningar ska sträcka sig  till och med år 2012 och vara fördelade på budgetår. Prognoser över beslutade medel ska lämnas, fördelade på respektive strukturfondsprogram och åren 2009-2012. Samråd ska ske med den förvaltande myndigheten för det territoriella programmet Sverige-Norge. Utformningen av rapporten ska göras i samråd med Svenska ESF-rådet. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dem samt om osäkerhet råder och i så fall vad den beror på. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos.

Lägesrapport - utgiftskategorier m.m.: Tillväxtverket ska i rapporter till  Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 juni 2009 redovisa uppföljningen av beslutade medel under programperioden för de åtta regionala strukturfondsprogrammen och de gränsregionala program som förvaltas i Sverige fördelat på kommissionens utgiftskategorier för prioriterade områden dels totalt, dels för respektive program. I uppföljningen ska beslutade medel under programperioden för de åtta regionala strukturfondsprogrammen fördelas på näringsgren dels totalt, dels för respektive program. I redovisningen ska särredovisning ske av de medel inom Europeiska regionala utvecklingsfonden som betalas ut inom respektive utanför statsbudgeten. Sammanställningar i enlighet med regeringens indikatorer och EU-kommissionens  indikatorer av förväntade och uppnådda sysselsättningsresultat samt övriga viktiga resultat för företagandet av strukturfondsprogrammen ska redovisas.

För de gränsregionala program som har svensk förvaltande myndighet ska förväntade och uppnådda resultat för programperioden, kopplade till indikatorerna för gränsöverskridande samarbete, redovisas. En redovisning av programmens bidrag till Lissabonstrategins mål ska lämnas, redovisningen ska kommenteras och slutsatser dras.  

Lägesrapport - Nationella strategin: Tillväxtverket ska senast den 31 augusti 2009, dels totalt, dels per de åtta regionala strukturfondsprogrammen per insatsområde redovisa under programperioden beslutade och utbetalda medel fördelade på prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013. Redovisningen ska omfatta EU-medlen, nationell offentlig finansiering, uppdelat på kommunal, landstingskommunal, statlig och övrig offentlig samt privat finansiering. Senast den 29 juni 2009 ska en redovisning av programmens bidrag till den nationella strategins genomförande lämnas, redovisningen ska kommenteras och slutsatser ska dras. 

2

Organisationsstyrning

Ekonomiska förpliktelser

Överlåtelse av Nuteks respektive Glesbygdsverkets tillgångar, skulder/kapital och ställning på räntekontot ska ske till bokfört värde den 31 mars 2009 enligt 5 kap förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605). Tillväxtverket övertar ansvaret för Nuteks ovan nämnda tillgångar, skulder/kapital och ställning på räntekontot från och med den 1 april 2009, samt vissa av Glesbygdsverkets tillgångar, skulder/kapital och ställning på räntekontot. Tillväxtverket övertar även de avtal som Nutek respektive Glesbygdsverket ingått som överlåts till verket.

Tillväxtverket inträder i Nuteks ställe avseende ställda säkerheter i ärenden rörande statligt stöd.

3

Uppdrag

Uppdrag

 1. Tillväxtverket ska genomföra mätningar av företagens administrativa kostnader samt bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i frågor som rör utveckling av mätmetoden och internationellt mätmetodsarbete. Arbetet omfattar komplettering och uppdatering av tidigare genomförda mätningar samt genomförande av mätningar inom nya områden som har bedömts innebära en hög administrativ börda för företag. Tillväxtverket ska även tillhandahålla en databas för samtliga resultat av mätningarna och ska med hjälp av resultaten från mätningarna göra analyser med utgångspunkt i företagens processer, branschspecifik reglering eller annat lämpligt perspektiv.
 2. Tillväxtverket ska redovisa vilka statliga kapitalförsörjningsinsatser som genomförs för nya, små och medelstora företag. Arbetet ska ske utifrån den tidigare föreslagna uppföljningsmodellen (N2004/9735/NL) samt i enlighet med de i rapporten ”Utfall och styrning av statliga insatser för kapitalförsörjning ur ett könsperspektiv” (Tillväxtverket 012-2007-2035) framförda förslagen om bl.a. samlad  uppföljning och jämförbara nyckeltal. Statistiken ska vara uppdelad på kvinnor respektive män och, där så är möjligt, på inrikes respektive utrikes födda, samt på region. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 25 juli 2009.
 3. Tillväxtverket ska vara nationell kontaktpunkt för "European Enterprise Awards" samt vara värd för årskonferensen för "Enterprise Europe Network" i den 7 - 9 oktober 2009. 
 4. Tillväxtverket ska främja entreprenörskap på universitet och högskolor samt stödja aktiviteter som syftar detta.
 5. Tillväxtverket ska utveckla och medverka i insatser för att främja kreativa och kulturella näringar.
 6. Tillväxtverket ska i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) årligen följa upp det regionala tillväxtarbetet på länsnivå. Uppföljningen ska utgå från de regionala utvecklingsprogrammen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2009 och redovisa:
  • mål och prioriteringar i länens regionala utvecklingsprogram samt deras relation till prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013,
  • gemensamma mönster och trender i de regionala utvecklingsprogrammen,
  • underliggande program till de regionala utvecklingsprogrammen, samt
  • resultat av arbetet inom ramen för de regionala utvecklingsprogrammen i form av exempel från olika län.

  I anknytning till ovanstående uppdrag ska Tillväxtverket genomföra en uppföljning med tema landsbygdsfrågor i syfte att bidra till erfarenhetsutbyte kring regionalt tillväxtarbete för olika landsbygders tillväxt och utveckling. Samråd ska ske med Statens jordbruksverk och exempel från olika län ska redovisas. Uppdraget ska redovisas i form av en regional konferens som ska genomföras senast den 28 februari 2010. 

 7. Tillväxtverket ska även till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 april 2009 redovisa följande: 
  • en regional och nationellt aggregerad ekonomisk redovisning av beslutade och, om möjligt, utbetalade medel inklusive medfinansiering för 2008 med utgångspunkt från insatser som finansieras från vissa anslag inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Redovisningen ska vara uppdelad på prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.
  • en beskrivning av de regionala utvecklingsprogrammen och en redogörelse för vilka län som har regionala tillväxtprogram eller motsvarande. 
 8. Tillväxtverket ska biträda Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i analysarbetet kring genomförande och strategisk uppföljning av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.
 9. Tillväxtverket ska ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
  • i det fortsatta arbetet med strategiska insatser för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder,  
  • med att utveckla samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och den nationella forsknings- och innovationspolitiken bland annat genom att utveckla dialogen mellan regionala aktörer och berörda centrala myndigheter,  
  • i östersjöarbetet,
  • i förberedelsearbetet för och genomförandet av det svenska ordförandeskapet i den Europeiska unionen hösten 2009, samt
  • i arbetet med Europeiska unionens ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007-2013) och ha ett huvudansvar för delprogram 1 "Entreprenörskap och Innovation" samt även bistå med sin kunskap i genomförandet av ramprogrammets övriga delar.

 10. Tillväxtverket ska vidare bistå Statens jordbruksverk med informationsinsatser och underlag till det nationella nätverket för landsbygdsutveckling inom ramen för Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013.
 11. Tillväxtverket ska genomföra stickprovsgranskningar av finansiella stöd beslutade av Nutek.

Strukturfondsperioden 2000 - 2006

Tillväxtverket ska i samverkan med ansvariga myndigheter säkerställa ett korrekt avslutsarbete för programperioden 2000-2006.

Strukturfondsperioden 2007 - 2013

För verksamheten som förvaltande myndighet för de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007 - 2013 ska Tillväxtverket redovisa handläggningstider för beslut, eventuella avvikelser från fyra månader från fullständig ansökan tilll beslut, handläggningstider för utbetalning samt eventuella avvikelser från en månad från fullständing ansökan om utbetalning till utbetalning.  

Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet ska senast den 29 juni 2009 i en gemensam rapport redovisa hur myndigheterna samverkar avseende arbetet med strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning, samt resultatet av denna samverkan. 

Tillväxtverket ska arbeta med att förbättra resultatuppföljningen samt spridningen av det svenska deltagandet i samtliga program för territoriellt samarbete. Detta ska ske i samverkan med SIDA, Boverket och i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. En lägesrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 juni 2009. I rapporten ska det finnas en bedömning av hur programmen bidragit till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:5

Näringslivsutveckling m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket262 633
ap.8Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket (ram)225 633
ap.9Innovationslån (ram)37 000
Disponeras av Riksgäldskontoret30 000
ap.11Lån/garantier till svensk industri (ram)30 000
Disponeras av Statens energimyndighet40 586
ap.10Miljövänlig fordonsforskning (ram)40 586
Disponeras av regeringen108 000
ap.12Till regeringens disposition (ram)108 000

Villkor för anslag 1:5

ap.8 Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket

Anslaget ska finansiera insatser för entreprenörskap, nyföretagande samt för utveckling och tillväxt i befintliga företag. Det inkluderar bland annat kvinnors företagande, företagande bland personer med utländsk bakgrund, kooperativt företagande, kreditgarantiföreningar, allmän rådgivning om företagande, spridning av kunskap om entreprenörskap, försöksverksamhet med Nystartkontor samt under 2009 pilotsatsningen på privata företagsinkubatorer.

Anslaget ska finansiera vissa utgifter för verkets regelförenklingsarbete t.ex. mätningar av administrativa kostnader och mötet för "Directors and Experts on Better Regulation" våren 2009.

Verksamhet som bedrivs med medel från anslagsposten ska i tillämpliga delar samordnas med verksamheter som bedrivs med medel från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, anslagspost 22:1.

Medel från anslagsposten får lämnas som bidrag till näringslivsfrämjande organisationer.

Medel från anslagsposten får medfinansiera insatser inom ramen för EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation, bland annat det svenska nätverket för främjande av småföretag och innovation.

ap.9 Innovationslån

Medel från anslagsposten ska användas till finansiering av innovationslån, varav 10 miljoner kronor ska finansiera innovationslån i stödområde B. Ökningen av anslagsposten med 7 miljoner kronor fr. o m 2008 syftar till att andelen kvinnor som får lån ska öka med minst 50 procent. Tillväxtverket ska utbetala medlen, vid fyra tillfällen i början av varje kvartal till ALMI Företagspartner AB.

Tillväxtverket ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa hur medlen använts samt resultat av verksamheten senast den 28 februari 2010.

ap.10 Miljövänlig fordonsforskning

Medel från anslagsposten ska användas till forskning, utveckling och demonstration avseende miljövänlig fordonsteknik. Vad som nämns om återbetalningar och rekvisition i regeringens beslut den 28 juni 2007 (Dnr N2007/5874/FIN) ska inte längre gälla eftersom Statens Energimyndighet får disponera medel för detta ändamål för 2009.

ap.11 Lån/garantier till svensk industri

Medel från anslagsposten ska användas för kostnader i samband med delfinansiering av utvecklingsarbete i civila flygindustriprojekt.

ap.12 Till regeringens disposition

Medel från anslagsposten ska användas till näringslivsfrämjande åtgärder. 80 000 000 kronor ska användas till miljötekniksatsningar.

1:25

Tillväxtverket (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket257 303
ap.1Tillväxtverket - del till Tillväxtverket (ram)257 303

Villkor för anslag 1:25

ap.1 Tillväxtverket - del till Tillväxtverket

Från anslagsposten ska 101 250 000 kronor användas för bidrag till ALMI Företagspartner AB (moderbolaget) för finansiering av dels verksamhet vid bolagets regionala dotterbolag, dels information, utbildning, verksamhetsrationalisering och insatser genom ALMI-IFS för rådgivning till utrikes födda som startar eller driver företag samt  andra centrala insatser som rör dotterbolagen och som inte kan bekostas direkt av dessa.

Verket får använda högst 24 550 000 kronor för de uppgifter som från och med 2007 tillfördes Nutek i egenskap av förvaltande och attesterande myndighet för de åtta regionala strukturfondsprogrammen 2007 - 2013.

Verket ska svara för lokaler, ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt Nämnden för hemslöjdsfrågor. Utgifterna för detta ska belasta anslaget.

Under anslaget har beräknats arvoden till, av regeringen utsedda, ledamöter i styrelser. Anslaget ska också täcka verkets utgifter fö i samarbetet inom Europeiska unionen och visst annat internationellt samarbete, bl.a. inom ramen för OECD.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:2

Transportbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket402 043
ap.2Transportbidrag - del till Tillväxtverket (ram)402 043

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Transportbidrag - del till Tillväxtverket

Tillväxtverket disponerar anslaget enligt förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag.

Övriga finansieringsvillkor

I enlighet med riksdagsbeslut har avtal träffats om att överlåta lånefordringar bestående av lokaliseringslån och regionala utvecklingslån till Stiftelsen Norrlandsfonden mot ersättning till staten (prop. 1997/98:62, bet. 1997/98:AU11, rskr.1997/98:204). Som ersättning har Stiftelsen Norrlandsfonden överlåtit reverser till staten (Närings- och teknikutvecklingsverket), vilka Norrlandsfonden ska amortera med en åttondel varje år under åtta år. Ränta och amortering ska erläggas till staten (Tillväxtverket) på utestående kapital. De inkomster Tillväxtverket mottar ska redovisas mot inkomsttitel 4139 Återbetalning av lokaliseringslån vad avser amorteringar och inkomsttitel 2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån vad avser räntor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:2 Transportbidrag
ap.224 94314 9660
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:5 Näringslivsutveckling m.m.
ap.89 22550 0000
ap.90Inget0
ap.102 10051 0000
ap.1190053 0000
ap.123 2406 0000
1:25 Tillväxtverket
ap.17 800Allt6 056
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:2 Transportbidrag
33:3 ap.11:2 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:5 Näringslivsutveckling m.m.
38:2 ap.11:5 ap.8100 %
38:2 ap.31:5 ap.10100 %
38:2 ap.51:5 ap.12100 %
38:2 ap.71:5 ap.11100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:5 Näringslivsutveckling m.m.
ap.8120 00090 00020 000
ap.1090 00010 0000
ap.1290 00057 00033 000
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

600 000 kronor får änvändas för investeringar i anläggningstillgångar i Nämnden för hemslöjdsfrågor.

5.2

Utbetalningsplan

Till Tillväxtverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-04-2528 589
2009-05-2528 589
2009-06-2522 533
2009-07-2528 589
2009-08-2528 589
2009-09-2528 589
2009-10-2528 589
2009-11-2528 589
2009-12-2528 591
Summa251 247
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tillväxtverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:25 ap.1Tillväxtverket - del till Tillväxtverket

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Tillväxtverket undantas från kravet att lämna delårsbokslut för 2009.

Verket behöver inte upprätta riskanalys enligt förordning 1995:1300 om statliga myndigheters riskhantering samt risk- och sårbarhetsanalys enligt förordning 2006:942 om krisberedskap och höjd beredskap.

Mot bakgrund av att externa medel och sakanslag kommer att användas för att finansiera förvaltningskostnader får Tillväxtverket använda den förenklade räntekontorutin som Riksrevisionsverket medgav för budgetåret 1994/95 och regeringen medgivit för budgetåren 1995/96-2008 för Verket för näringslivsutveckling.

Kopia till

Riksdagen/Näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Utrikesdepartementet/FIM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/SF
Utbildningsdepartementet/G
Utbildningsdepartementet/UH
Jordbruksdepartementet/ELT
Miljödepartementet/H
Integration- och jämställdhetsdepartementet/JÄM
Integration- och jämställdhetsdepartementet/STO
Kulturdepartementet/KV
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statskontoret
Svenska ESF-rådet
Verket för innovationssystem
Samtliga länsstyrelser
Samverkansorganen
Skåne läns landsting (Region Skåne)
Västra Götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen)
ALMI Företagspartner AB
Stiftelsen Norrlandsfonden
N/FIN
N/MK
N/RT
N/SAM
N/ADM