Statsrådsberedningen


Regeringsbeslut


2009-05-28
SB2008/8719/FCK
Svenska institutet för europapolitiska studier
Svante Arrhenius väg 21A
104 0 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier
Riksdagen har beslutat om Svenska institutet för europapolitiska studiers verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 01, bet. 2008/09:KU1, rskr. 2008/09:79).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för Svenska institutet för europapolitiska studier och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Verksamheten vid Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) regleras av förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier. Däri anges målsättningarna för verksamheten.

En del av Sieps totala budget har tidigare år använts för att utdela bidrag till olika forskningsprojekt. Det är regeringens mening att medel tillgängliga inom anslaget 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information inte längre ska fördelas på det sättet. Det budgetutrymme som frigörs med denna åtgärd ska i stället ställas till förfogande för Sieps löpande verksamhet.

Regeringens uppfattning är att dessa medel används för finansiering för framtagande av forskningsrapporter inom ramen för Sieps uppdrag och för publicering av dessa samt för extern verksamhet som seminarier och konferenser.

Under år 2009 bör bl.a. frågor som aktualiseras med anledning av det svenska ordförandeskapet i EU uppmärksammas.

Återrapportering

Svenska institutet för europapolitiska studier ska rapportera till regeringen om den verksamhet som bedrivits.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

9:1

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet för europapolitiska studier18 381
ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier (ram)13 381
ap.4Förstärkta folkbildningsinsatser avseende EU (ram)5 000

Villkor för anslag 9:1

ap.1 Svenska institutet för europapolitiska studier

Svenska institutet för europapolitiska studier ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari

26 februari

7 maj

30 juli

29 oktober

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna förprognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

ap.4 Förstärkta folkbildningsinsatser avseende EU

Svenska institutet för europapolitiska studier ska mot rekvisition kvartalsvis utbetala 1 250 000 kronor till Folkbildningsrådet för förstärkta folkbildningsinsatser avseende EU.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
ap.14013 %245
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)300
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 338
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Svenska institutet för europapolitiska studiers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-251 532
2009-02-251 532
2009-03-251 532
2009-04-251 532
2009-05-251 532
2009-06-251 287
2009-07-251 532
2009-08-251 532
2009-09-251 532
2009-10-251 532
2009-11-251 532
2009-12-251 529
Summa18 136
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Svenska institutet för europapolitiska studiers disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier
9:1 ap.4Förstärkta folkbildningsinsatser avseende EU
Kopia till

Finansdepartementet
Riksgäldskontoret
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Statsrådsberedningen/FCK
Statsrådsberedningen/EU-kansliet
Regeringskansliets internrevision
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Folkbildningsrådet