Näringsdepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
N2008/7614/TR
N2008/8750/SAM (delvis)
Transportstyrelsen

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Transportstyrelsens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 22, bet. 2008/09:TU1, rskr. 2008/09:126).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för Transportstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Transportstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående tillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

- den 19 januari

- den 26 februari

- den 7 maj

- den 30 juli

- den 29 oktober

Prognoserna vid prognostillfällena i januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

2

Organisationsstyrning

Transportstyrelsen ska före beslut om insats enligt 7 § i förordningen (2008:1300) om instruktion för Transportstyrelsen informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om de åtgärder myndigheten avser att vidta.

Transportstyrelsen ska i regelgivning och inspektionsverksamhet inom sjöfartsområdet särskilt beakta skärgårdssjöfartens särart.

Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser

Med anledning av vad regeringen föreskriver och tidigare har beslutat beträffande inrättandet av Transportsstyrelsen gäller följande.   

Överlåtelse av Järnvägsstyrelsens, Luftfartsstyrelsens, Länstyrelsernas, Sjöfartsverkets och Vägverkets respektive tillgångar och skulder till Transportstyrelsen ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Kvarvarande avtal ska omförhandlas eller överföras. Resultatet från försäljningen av informationsuttag från Vägtrafikregistret fram till den 31 december 2008 ska inte överlåtas till Transportstyrelsen.

Järnvägsstyrelsen och Luftfartsstyrelsen har ansvaret för sina tillgångar och skulder till och med den 31 december 2008. Transportstyrelsen övertar ansvaret från och med den 1 januari 2009. Överlåtelse av Sjöfartsverkets och Vägverkets tillgångar och skulder sker enligt överenskommelse mellan berörda myndigheter, dock senast den 1 april 2009. Tidpunkt för överlåtelse av Länstyrelsernas tillgångar och skulder beslutas vid ett senare tillfälle. Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser med anledning av inordnandet av flygräddningen (ARCC) i Sjöfartsverket ges i Sjöfartsverkets regleringsbrev.

3

Uppdrag

1. Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Transportstyrelsen bistå Verket för näringslivsutveckling - Nutek (från den 1 april 2009 Tillväxtverket), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader. 

2. Transportstyrelsen ska med hjälp av Verket för näringslivsutvecklings (Nutek) databas Malin identifiera förenklingsförslag som kan bidra till regeringens målsättning att minska företagens administrativa kostnader med minst 25 procent till hösten 2010. Förslagen ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 april 2009.  

3. Senast 2010 bör kollektivtrafiken vara tillgänglig för personer med funktionshinder. Banverket, Vägverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket ska i karta och förteckning definiera etapp 1 av det prioriterade nät som ska vara användbart för personer med funktionshinder senast 2010. Förteckningen ska innehålla de kvalitetsnivåer som ska gälla för respektive bytespunkt. Uppdraget ska genomföras av myndigheterna i samverkan och ska gemensamt redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 29 maj 2009. Transportstyrelsens del i arbetet ska avse luftfartsområdet.

4. Transportstyrelsen ska, i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i enlighet med rådets direktiv om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna genomföra ett identifieringsarbete av i Sverige potentiella europeiska kritiska infrastrukturer (ECI) inom luftfartssektorn. Även potentiella ECI som finns i vårt närområde och som kan påverka Sverige vid bortfall ska beaktas. En redovisning av kartläggningsarbetet till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ska ske senast den 30 december 2009.

5. Transportstyrelsen ska redovisa en plan för hur myndigheten avser att leva upp till regeringens mål i handlingsplanen för e-förvaltning (Fi2008/491). Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2009. 

Uppdrag med särskild tidplan

Följande uppdrag ska återrapporteras enligt en tidplan som upprättas av Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

1. Transportstyrelsen ska lämna ett förslag beträffande det internationella arbetets organisering inom transportområdet.

2. Transportstyrelsen ska lämna ett förslag beträffande hur myndigheterna inom transportområdet ska bistå Regeringskansliet i EU-arbetet.

3. Transportstyrelsen ska föreslå hur kostnader och tidsåtgång för tillstånds- och tillsynsverksamheten ska kunna följas upp och vilka mål för effektiviseringar som bör gälla.

4. Transportstyrelsen ska redovisa erfarenheter och konsekvenser hänförbara till det transportslagsövergripande ansvar som ålagts Transportstyrelsen. Återrapporteringen ska innehålla en redovisning av vidtagna åtgärder samt effekter av dessa.

Uppdrag om avveckling m.m.

1. Transportstyrelsen ska ansvara för avvecklingen av Järnvägsstyrelsen och Luftfartsstyrelsen. Därigenom ska Transportstyrelsen

 • ha arbetsgivaransvaret för personal som har sagts upp hos Järnvägsstyrelsen och Luftfartsstyrelsen,
 • ansvara för avveckling av lokaler och utrustning som inte förs över till Transportstyrelsen,
 • bistå de personer regeringen uppdrar att underteckna Järnvägsstyrelsens och Luftfartsstyrelsens respektive årsredovisningar för 2008 med erforderliga underlag samt
 • vidta övriga adminstrativa åtgärder, t.ex. verkställa slutlig arkivläggning, slutföra matriklar för berörd personal och avsluta återstående kontrakt eller andra åtaganden.

Kostnaderna för avvecklingen ska särredovisas. Transportstyrelsen har befogenhet att slutligt reglera tillgångar och skulder. Försäljningar ska ske på affärsmässiga grunder. Transportstyrelsen ska senast den 1 april 2009 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa en plan och en budget för det avecklingsarbete som då återstår.

2. Transportstyrelsen ska i relevanta delar bistå Sjöfartsverket och Vägverket i arbetet med att ta fram underlag till respektive myndighets årsredovisning för 2008.

3. Transportstyrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att länsstyrelsernas uppgifter inom körkorts- och yrkestrafikområdet ska kunna inordnas i Transportstyrelsen den 1 januari 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:5

Transportstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen360 177
ap.1Transportstyrelsen - del till Transportstyrelsen (ram)360 177

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Transportstyrelsen - del till Transportstyrelsen

Anslaget får användas till

 • STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition)
 • Informationsinsatser för att förbättra sjösäkerheten och för att minska miljöpåverkan, främst avseende fritidsbåtslivet
 • Finansiering av administrativa kostnader i Statens haverikommission med högst 4 920 000 kronor
 • Finansiering av särskilda utredningskostnader i Statens haverikommission avseende järnvägsområdet
 • Tillfälliga merkostnader i samband med Transportstyrelsens bildande, även med avseende på verksamheter som annars finansieras med avgifter 
 • Avveckling av Järnvägsstyrelsen och Luftfartsstyrelsen
 • Registerhållning för traktorer
 • Transportstyrelsens verksamhet i övrigt som inte finansieras med avgifter, andra anslag eller övriga intäkter

Anslaget får inte användas till utgifter för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och som följer av gällande kollektivavtal.

1:8

Sjöfartsregistret (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen5 980
ap.2Sjöfartsreg. - del till Transportstyrelsen (ram)5 980

1:10

Driftbidrag till icke statliga flygplatser (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen80 613
ap.2Icke statliga flygp - del till Transportstyrelsen (ram)80 613

Villkor för anslag 1:10

ap.2 Icke statliga flygp - del till Transportstyrelsen

1. Utöver vad som följer av förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser ska Transportstyrelsen lämna bidrag till icke statliga flygplatser i enlighet med de principer som följer av riksdagens beslut med anledning av propositionen Moderna transporter (prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308). 

Bidraget omfattar 103 013 000 kr, varav 22 400 000 kronor ska finansieras av Luftfartsverket. 

2. Högst 150 000 kronor av stödet får avsättas för ekonomisk uppföljning av driften på flygplatserna. Dessa medel disponeras av Transportstyrelsen.

1:16

Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen29 641
ap.3EG-stöd, TEN - del till Transportstyrelsen (ram)29 641

Villkor för anslag 1:16

ap.3 EG-stöd, TEN - del till Transportstyrelsen

1. Transportstyrelsen ska utbetala medel till part som utpekas av ansvarig luftfartsmyndighet, enligt förordning (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken.

1:17

Trängselskatt i Stockholm: Administrationskostnader m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket11 500
ap.2Trängselskatt: Admin - Del till SKV (ram)11 500
Disponeras av Domstolsverket10 000
ap.1Trängselskatt: Admin - Del till DOM (ram)10 000
Disponeras av Kronofogdemyndigheten2 300
ap.4Trängselskatt: Admin - Del till Kronofogdemyndigheten (ram)2 300
Disponeras av Transportstyrelsen300 200
ap.5Trängselskatt: Admin - del till Transportstyrelsen (ram)300 200

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Trängselskatt: Admin - Del till DOM

Sveriges Domstolar får använda medel från anslagsposten 1 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

ap.2 Trängselskatt: Admin - Del till SKV

Skatteverket får använda medel från anslagsposten 2 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

ap.4 Trängselskatt: Admin - Del till Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten 4 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

ap.5 Trängselskatt: Admin - del till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten 5 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Budgetår 2008

36:16

Järnvägsstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen0
ap.2Järnvägsstyrelsen - del till Transportstyrelsen (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:5 Transportstyrelsen
ap.13 600Inget460
1:8 Sjöfartsregistret
ap.2179Allt0
1:10 Driftbidrag till icke statliga flygplatser
ap.20Inget0
1:16 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.30Allt0
1:17 Trängselskatt i Stockholm: Administrationskostnader m.m.
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.403 %0
ap.50Allt0
36:16 (2008) Järnvägsstyrelsen
ap.2 (2008)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:8 Sjöfartsregistret
36:8 ap.11:8 ap.2100 %
1:10 Driftbidrag till icke statliga flygplatser
36:10 ap.11:10 ap.2100 %
1:16 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
36:5 ap.61:16 ap.3100 %
1:17 Trängselskatt i Stockholm: Administrationskostnader m.m.
36:17 ap.31:17 ap.5100 %
36:16 (2008) Järnvägsstyrelsen
36:16 ap.1 (2008)36:16 ap.2 (2008)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagstyp
1:8 Sjöfartsregistret
ap.1ram
1:10 Driftbidrag till icke statliga flygplatser
ap.1ram
1:16 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.6ram
1:17 Trängselskatt i Stockholm: Administrationskostnader m.m.
ap.3ram
36:16 (2008) Järnvägsstyrelsen
ap.1 (2008)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)234 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)300 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-08100 000
2009-01-25125 515
2009-02-2541 515
2009-03-2541 515
2009-04-2541 515
2009-05-2541 515
2009-06-2541 055
2009-07-2541 515
2009-08-2541 515
2009-09-2541 515
2009-10-2541 515
2009-11-2541 515
2009-12-2525 692
Summa665 897
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Transportstyrelsen - del till Transportstyrelsen
1:8 ap.2Sjöfartsreg. - del till Transportstyrelsen
1:17 ap.5Trängselskatt: Admin - del till Transportstyrelsen
Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25833
2009-02-25833
2009-03-25833
2009-04-25833
2009-05-25833
2009-06-25833
2009-07-25833
2009-08-25833
2009-09-25833
2009-10-25833
2009-11-25833
2009-12-25837
Summa10 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.1Trängselskatt: Admin - Del till DOM
Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25192
2009-02-25192
2009-03-25192
2009-04-25192
2009-05-25192
2009-06-25192
2009-07-25192
2009-08-25192
2009-09-25192
2009-10-25192
2009-11-25192
2009-12-25188
Summa2 300
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.4Trängselskatt: Admin - Del till Kronofogdemyndigheten
Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25958
2009-02-25958
2009-03-25958
2009-04-25958
2009-05-25958
2009-06-25958
2009-07-25958
2009-08-25958
2009-09-25958
2009-10-25958
2009-11-25958
2009-12-25962
Summa11 500
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.2Trängselskatt: Admin - Del till SKV

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättsliga avgifter luftfart
Myndighetsavgift m.m.001 049 6881 043 6886 0006 000
Uppdragsverksamhet vägtrafikområdet
Informationsuttag0094 00051 00043 00043 000
Adm. av fleparkeringsavgifter0014 0009 0005 0005 000
Försäljning av personliga skyltar001 2001 500-300-300
Övriga uppdrag004 0004 100-100-100
Summa00113 20065 60047 60047 600
Offentligrättsliga avgifter vägtrafikområdet
Fordon00660 000660 00000
Offentligrättsliga avgifter sjöfart
Registerhållning001 3001 30000
Förrättningsavgifter m.m.0041 30041 30000
Summa0042 60042 60000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för offentligrättslig verksamhet 

1. Transportstyrelsen får använda högst 2 460 000 kronor av intäkter från sjöfartsområdet (inklusive intäkter från Sjöfartsverkets farledsavgifter) och 11 070 000 kronor av intäkter från luftfartsområdet för finansiering av förvaltningskostnader i Statens Haverikommission. 

2. Transportstyrelsen får använda intäkter från sjöfartsområdet (inklusive intäkter från Sjöfartsverkets farledsavgifter) till att finansiera särskilda utredningskostnader i Statens haverikommission avseende sjöfartsområdet.

3. Transportstyrelsen får använda intäkter från luftfartsområdet till att finansiera särskilda utredningskostnader i Statens haverikommission avseende luftfartsområdet. 

4. Transportstyrelsen får använda högst 35 294 000 kronor av intäkter från luftfartsområdet till att ersätta Sjöfartverket för kostnader avseende dess Sjö- och flygräddningscentral. Utbetalning ska ske efter fakturering från Sjöfartsverket.

Villkor för uppdragsverksamhet

1. För försäljning av informationsuttag från Vägtrafikregistret gäller självkostnadsbaserad prissättning. Transportstyrelsen disponerar resultatet av denna verksamhet.

2. Transportstyrelsen får för att täcka sina kostnader för svenskregistrerade och utlandsregistrerade fordon avräkna 14 kronor respektive 140 kronor för varje redovisad felparkeringsavgift. Resterande del av statens intäkter ska kvartalsvis föras till inkomsttitel "2624- Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter".

3. Inbetalningar avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska efter avdrag av Transportstyrelsens kostnader för verksamheten kvartalsvis betalas till Vägverket. Medlen disponeras av Vägverket för främst trafiksäkerhetsändamål.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras163 500
Belopp angivna i tkr

Villkor

För verksamhet inom sjöfartsområdet får Transportstyrelsen utöver egna avgiftsintäkter disponera högst 152 000 000 kronor av intäkter från Sjöfartsverkets farledsledsavgifter.

Bidragsintäkter från anslag 2:4 Krisberedskap inom UO 6 Försvar samtsamhällets krisberedskap beräknas till 11 500 000 kronor. Inkomsterna får användas till krisberedskap inom transportsektorn.Tidpunkter och villkor för utbetalningar samt rätten att ingå nya förpliktelser med betalningsutfall efter 2008 ska regleras i skriftlig överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/SF
Regeringskansliets förvaltningsavddelning, RK ekonomi
Internrevisionen, SB
Näringsdepartementet/SAM
Näringsdepartementet/ADM
Banverket
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Järnvägsstyrelsen
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Konkurrensverket
Konsumentverket
Kronofogdemyndigheten
Kustbevakningen
Luftfartsstyrelsen
Luftfartsverket
Länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Rederinämnden
Riksgäldskontoret
Rikstrafiken
Sjöfartsverket
Skatteverket
Socialstyrelsen
Statens haverikommission
Statens institut för kommunikationsanalys
Statens järnvägar
Statens pensionsverk
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Svensk-Danska broförbindelsen AB
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Säkerhetspolisen
Tullverket
Vägverket