Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2009-07-02
Fi2009/4808 (delvis)
Skatteverket
Solna strandväg 10
171 94 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslagen 1:1, 1:2, 1:3 och 1:4 inom utgiftsområde 25
Riksdagen har beslutat om  de under utgiftsområde 25 uppförda anslagen 1:1, 1:2 och 1:3 för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 25, bet. 2008/09:FiU3, rskr. 2008/09:150, prop. 2008/09:99, utg.omr. 25, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

1:1

Kommunalekonomisk utjämning (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket64 771 941
ap.1Kommunalekonomisk utjämning kommuner (ram)47 455 941
ap.2Kommunalekonomisk utjämning landsting (ram)17 316 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Kommunalekonomisk utjämning kommuner

En skatteväxling har skett i Kalmar läns landsting, vilket innebär att anslagsposten ökas med 20 000 tkr 2009. Vid beräkning och utbetalning av bidrag per kommun ska hänsyn tas till föregående års överskott, totalt 544 kronor. Skatteverket får betala ut högst 47 455 942 tkr år 2009.

ap.2 Kommunalekonomisk utjämning landsting

En skatteväxling har skett i Kalmars läns landsting, vilket innebär att anslagsposten minskas med 20 000 tkr 2009. Vid beräkning och utbetalning av bidrag per landsting ska hänsyn tas till föregående års utnyttjade anslagskredit, varför bidrag till Gotlands kommun ska minskas med 3 014 kronor. Skatteverket får därmed betala ut högst 17 315 997 tkr år 2009.

1:2

Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket2 259 064
ap.1Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (ram)2 259 064

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader

Anslagsposten får överskridas med högst 548 000 000 kronor för kostnadsutjämning mellan kommuner för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

1:3

Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket8 050
ap.1Bidrag till Rådet för kommunal redovisning (ram)1 050
ap.2Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser (ram)3 000
ap.3Bidrag till ett nationellt benchmarkingprojekt (ram)4 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Bidrag till Rådet för kommunal redovisning

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för kommunal redovisning.

ap.2 Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för främjande av kommunala analyser.

ap.3 Bidrag till ett nationellt benchmarkingprojekt

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Sveriges Kommuner och Landsting.

1:4

Tillfälligt konjunkturstöd till kommuner och landsting (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket7 000 000
ap.1Tillfälligt konjunkturstöd till kommuner (ram)4 900 000
ap.2Tillfälligt konjunkturstöd till landsting (ram)2 100 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Tillfälligt konjunkturstöd till kommuner

Anslagsposten ska fördelas mellan kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare per den 1 november 2009. Statistiska centralbyrån ska beräkna det belopp varje kommun ska erhålla samt senast den 10 december 2009 meddela beloppen till Skatteverket. Skatteverket ska därefter fastställa beloppen och i december 2009 till varje kommun betala ut hela beloppet i samband med den utbetalning som görs av kommunala skattemedel m.m. enligt 4 § fjärde stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

ap.2 Tillfälligt konjunkturstöd till landsting

Anslagsposten ska fördelas mellan landstingen och Gotlands kommun med ett enhetligt belopp per invånare per den 1 november 2009. Statistiska centralbyrån ska beräkna det belopp varje landsting ska erhålla samt senast den 10 december 2009 meddela beloppen till Skatteverket. Skatteverket ska därefter fastställa beloppen och i december 2009 till varje landsting betala ut hela beloppet i samband med den utbetalning som görs av landstingsskattemedel m.m. enligt 4 § fjärde stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Kommunalekonomisk utjämning
ap.17 3273 %0
ap.22 6733 %2
1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader
ap.1112 9533 %0
1:3 Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
1:4 Tillfälligt konjunkturstöd till kommuner och landsting
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.4

Medgivet överskridande

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Skatteverket får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader
ap.1548 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Eva Eklund
Likalydande till

Statistiska centralbyrån
Kopia till

Internrevisionen, SB
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS
Finansdepartementet/EIT
Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket