Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2009-05-07
S2009/3841/FH
S2008/5748/FH (delvis)
S2008/10748/FH m.fl.
Se bilaga 1
Statens folkhälsoinstitut
Forskarens väg 3
831 40 ÖSTERSUND
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens folkhälsoinstitut
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens folkhälsoinstituts verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 09, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Statens folkhälsoinstitut (FHI) och nedan angivna anslag.

I enlighet med den nya strukturen för myndighetsstyrning så ska Statens folkhälsoinstitut återrapportera sin verksamhet mot myndighetens instruktion, därutöver vad som fastslås i regleringsbrev och i förekommande fall andra beslut.

VERKSAMHET

2

Organisationsstyrning

Regeringens styrning av myndigheter

FHI ska under året utbilda all personal om förvaltning och myndighetsstyrning och särskilt om de förändringar när det gäller regeringens styrning av myndigheterna som angivits i budgetpropositionen för 2009, volym 1 och de till myndighetsstyrningen hörande förordningarna.

3

Uppdrag

ANDT-uppdrag

1. FHI ska vidareutveckla sitt arbete för att uppnå målen i de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna (prop. 2005/06:30) samt genomförandet av etappmålen på tobaksområdet.

I detta uppdrag ingår bl.a. att stödja arbetet på regional och lokal nivå samt de insatser frivilliga aktörer står för enligt följande:

a. FHI ska stödja länsstyrelsernas länssamordnarfunktioner för alkohol, tobak och narkotika. FHI ska bland annat ansvara för kompetensutveckling av och utbildningsinsatser för länsstyrelsernas länssamordnarfunktioner.

b. FHI ska stödja länsstyrelserna och kommunerna med syfte att utveckla och skärpa tillsynen av att reglerna i alkohol- och tobakslagen efterlevs. Inom ramen för detta uppdrag ska arbetet med att införa den metodik som utvecklats för en ansvarsfull alkoholservering fullföljas. FHI ska vidare förmedla information om de effekter som ett samordnat tillsynsarbete ger med syfte att länsstyrelserna och kommunerna ska utveckla arbetet och integrera det i ordinarie verksamhet.

c. FHI ska stödja det hälsofrämjande och förebyggande arbetet hos kommunerna. FHI ska inom ramen för detta uppdrag fördela medel, som FHI disponerar inom anslaget 2:7 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder, till länsstyrelserna på ett sådant sätt att goda förutsättningar skapas för kommunerna att utveckla alkohol- och narkotikaförebyggande insatser. FHI och Länsstyrelserna ska eftersträva att minst två tredjedelar av bidragsbeloppet används till förebyggande insatser hos kommunerna för barn till föräldrar med missbruksproblem eller barn till föräldrar med psykisk ohälsa och barn i familjer där våld och övergrepp mellan vuxna förekommer samt till missbrukande kvinnor som utsätts för våld. Kommunernas och/eller organisationers insats ska motsvara minst halva kostnaden. FHI ska inkomma med en skriftlig rapport om arbetet och hur medlen använts senast den 15 februari 2010.

d. FHI ska stödja hälso- och sjukvården, företagshälsovården och universitet och högskolor i arbetet med att motverka alkoholvanor som ger, eller riskerar att ge, fysiska eller psykiska skador (Riskbruk). Inom ramen för detta uppdrag ska FHI fördela medel, som FHI disponerar inom anslaget 2:7 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder,för att utveckla det alkoholförebyggandet arbetet i landstingens primärvård enligt principen att landstingens egen insats minst ska motsvara det beviljade beloppet. FHI ska vidare förmedla information om de effekter som ett aktivt alkoholförebyggande arbete ger med syfte att landstingen ska utveckla arbetet och integrera det i ordiniarie verksamhet. För att ge samordningsvinster och stimulera kunskapsöverföring och metodutveckling ska hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande tobaksarbete integreras i Riskbruksprojektet. FHI ska inkomma med en skriftlig rapport om arbetet och hur medlen använts senast den 15 februari 2010.

e. FHI ska stödja det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom högskolor och universitet vad gäller områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak. FHI ska i detta arbete beakta det förebyggande arbete som sker inom skolans område och det arbete som sker för att motverka riskbruk av alkohol. 

f. FHI ska fördela medel, som FHI disponerar inom anslaget 2:7 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder, till särskilda utvecklingsprojekt inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak. Regeringen har för avsikt att i denna del återkomma med inriktning i regeringens årliga åtgärdsprogram för områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak. Frivilligorganisationerna utgör en viktig aktör i detta utvecklingsarbete. FHI ska inkomma med en skriftlig rapport om arbetet och hur medlen har använts senast den 15 februari 2010.

I syfte att nå målen för livsstilsfrågorna alkohol, narkotika, dopning och tobak ska FHI vidare genomföra informationsinsatser.

FHI ska redovisa genomförandet av regeringens uppdrag i den årliga lägesrapporten om livsstilsfrågor som ska lämnas senast den 1 oktober.

Fördelningen av medlen till detta uppdrag anges i villkor för anslag 2:7, Ap.4.

Bevaka Alkoholkommitténs projekt

2. FHI ska bevaka de projekt som f.d. Alkoholkommittén påbörjade och som fortlöper efter den 31 december 2007. Institutet ska också vara mottagare av de rapporter som dessa projekt ska avge.

Hälsa hos personer med funktionsnedsättning

3. Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) ska i samverkan med FHI (dnr S2008/2026/FH) sprida resultaten från rapporten Onödig ohälsa om de påverkbara hinder som finns för att uppnå en god hälsa bland personer med funktionsnedsättning samt stödja uppbyggnaden av lokala och regionala nätverk och åtgärdsprogram. Arbetet ska ske genom lokala/regionala seminarier med berörda politiker, tjänstemän samt handikapprörelsen.

Urban utveckling

4. FHI ska stödja de lokala partnerskapen enligt förordningen (2008:348) om urbant utvecklingsarbete genom att:

a. kartlägga hälsans bestämningsfaktorer som är påverkbara på stadsdelsnivå i det urbana utvecklingsarbetet, återrapportering 1 oktober 2009.

b. i samverkan med kommuner med lokala utvecklingsavtal sprida erfarenheter och kunskap om lokalt arbete med dessa bestämningsfaktorer till intressenter som är aktiva i det urbana utvecklingsarbetet, återrapportering 1 oktober 2010. 

EU:s hälsoprogram och folkhälsopolitiken

5.FHI ska kartlägga och analysera hur svenska myndigheter med stöd av EU:s hälsoprogram 2008-2013 (beslut nummer 1350/2007/EG) kan bidra till genomförandet av den svenska politiken på folkhälsoområdet (En förnyad folkhälsopolitik prop. 2007/08:110), och ge förslag till prioriteringar som är till nytta för EU och som bidrar till svenskt genomförande av den nationella folkhälsopolitiken. Rapport ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet) den 1 juni 2009. Rapporten ska även innehålla förslag till EU:s arbete med hälsoprogrammet för 2010.

Utgiftsprognoser

FHI ska redovisa utgiftsprognoser för 2009–2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 19 januari, den 26 februari, den 7 maj, den 30 juli och den 29 oktober. 

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Ekonomiska stödet till organisationer

FHI ska redovisa fördelningen av det ekonomiska stödet till organisationer.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

UppdragBeslutÅterrapportering
Folkhälsopolitisk rapportregleringsbrev 2006. Redovisningsdatum ändrat genom beslut om ändring av regleringsbrev den 11 september 2008. den 1 november 2010
Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning (2007-2013)regleringsbrev 2008, nr 6den 2 juli 2009
Ansvara för uppföljningen av målen i alkoholhandlingsplanen och narkotikahandlingsplanenregleringsbrev 2007,
uppdrag nr 3
den 1 januari 2010
Följa upp utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor under 2007, respektive 2008regleringsbrev 2008, nr 7den 1 mars 2009
Genomföra tre delstudier som underlag till strategi för föräldrastödregleringsbrev 2008, nr 8i årsredovisning för 2008 särskilt redovisa användningen av medlen för uppdraget
Följa upp hur konsumentens matkostnader förändratsregleringsbrev 2008, nr 9den 31 mars 2009
Fördela medel till sex kommuner för att stärka och utveckla det lokala sektorsöverskridande hälsofrämjande arbetetregleringsbrev 2008, nr 11den 1 februari 2009, 2010 och 2011
Genomföra informationsinsatserregleringsbrev 2008, nr 12den 31 maj 2009
Uppdrag till andra myndigheter; Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Statens jordbruksverk, Statens strålskyddsinstitut samt Statistiska centralbyrån ska till FHI rapportera utvecklingen av bestämningsfaktorer och instatser inom egna verksamhetsområdet. Se även respektive myndighets regleringsbrev.regleringsbrev 2008, uppdrag till andra myndigheter,den 1 april 2009
Särskilda åtgärder inom området tobaksprevention 2008-2010regeringsbeslut den 19 september 2008den 1 oktober 2009 och slutredovisning den 1 mars 2011
Nationell utvärdering av receptföreskriven fysisk aktivitetregeringsbeslut den 29 april 2008den 31 mars 2009 och slutredovisning den 31 mars 2010
Sprida skriften FYSS 2008regeringsbeslut den 29 april 2008den 31 mars 2009 och slutredovisning den 31 mars 2010
Utbildnings/fortbildningspaket avseende metoden motiverande samtalsmetodik och fysisk aktivitet på receptregeringsbeslut den 29 april 2008den 15 augusti 2009
Utveckla manualer för att främja fysisk aktivitet i samhällsplaneringenregleringsbrev 2008, uppdrag 10den 30 juni 2009
Uppdrag om hälsosituationen bland nationella minoriteterregeringsbeslut den 26 juni 2008

delredovisning den 31 december 2009 (hälsosituationen) och slutredovisning den 31 mars 2010 (förslag på åtgärder)

Uppdrag om mäns våld mot kvinnor bland nationella minoriteterregeringsbeslut den 11 september 20081 september 2009 och slutredovisning 31 mars 2011

Äldres hälsa-sociala mötesplatser för goda matvanor och fysisk aktivitet

6. FHI ska med utgångspunkt från den kartläggning som gjorts inom ramen för uppdraget om äldres hälsa sprida kunskaper och erfarenheter om stödjande miljöer och metoder för goda matvanor och fysisk aktivitet. FHI ska vidare verka för att stärka ett stödjande förhållningssätt bland olika yrkeskategorier och aktörer inom den ideella sektorn i bemötandet av äldre med syfte att skapa förutsättningar för socialt deltagande och hälsosamma mat- och motionsvanor. Inom ramen för uppdraget ska FHI etablera långsiktiga arbetssätt för spridning av kunskap och information som efter projekttidens slut ska kunna integreras i ordinarie verksamheter.  Målgrupperna är kommuner, landsting/regioner och ideella sektorn. FHI ska vidare samordna uppdraget med övrigt relevant arbete som berör äldre, sociala mötesplatser, kost och fysisk aktivitet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2010.”

Byggd miljö och fysisk aktivitet

7. FHI ska sprida kunskaper och erfarenheter om den byggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet hos barn, vuxna och äldre. Spridning ska också ske av de manualer för att främja fysisk aktivitet i samhällsplaneringen som FHI ska utveckla i enlighet med uppdrag 10 i regleringsbrevet för 2008, samt planeringsverktyg som hälsokonsekvensbedömningar och checklistor för hälsofrämjande bostads- och grönyteområden. FHI ska vidare stimulera fortsatt kunskapsutveckling på området. I detta ingår bland annat att göra kunskapssammanställningar om den bebyggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning samt om den bebyggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet i glesbygd. Inom ramen för uppdraget ska FHI etablera långsiktiga arbetssätt för spridning av kunskap och information som efter projekttidens slut ska kunna integreras i ordinarie verksamheter. Inom ramen för uppdraget ska FHI samråda med t.ex. Vägverket och Boverket samt andra relevanta aktörer. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:1

Statens folkhälsoinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Statens folkhälsoinstitut132 365
ap.1Förvaltningsmedel (ram)129 318
ap.2Återbetalningsmedel (ram)0
ap.3Suicidprevention (ram)3 047

Villkor för anslag 2:1

ap.2 Återbetalningsmedel

FHI disponerar anslagspostens överföringsbelopp för återbetalningar av avgifter enligt alkohollagen (1994:206) som av domstol bedömts vara i strid med EG-rätten.

ap.3 Suicidprevention

Medlen disponeras av FHI för att finansiera kostnader vid Karolinska institutet för enheten Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP). Medlen ska utbetalas varje månad med en tolftedel av anslagsbeloppet till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret. Verksamheten redovisas av Karolinska institutet enligt anvisningar i regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende universitet och högskolor m.m., bilaga 7.

2:6

Folkhälsopolitiska åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Statens folkhälsoinstitut131 572
ap.2Bidrag till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) (ram)13 979
ap.3Insatser för att förebygga spelberoende (ram)27 893
ap.9Särskilda åtgärder FHI (ram)89 700
Disponeras av Socialstyrelsen50 781
ap.1Bidrag till sammanslutningar av f d alkoholmissbrukare, vissa nykterhetsorg m.fl. (ram)39 781
ap.6Bidrag till SPES (ram)500
ap.7Skaderegistreringssystemet IDB (ram)1 500
ap.10Samordning av beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar (ram)5 000
ap.12Särskilda åtgärder SoS (ram)4 000
Disponeras av Smittskyddsinstitutet15 000
ap.8STRAMA (ram)10 000
ap.11Beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar (ram)5 000
Disponeras av regeringen11 300
ap.5Folkhälsopol.åtg - Regeringens disposition (ram)11 300

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Bidrag till sammanslutningar av f d alkoholmissbrukare, vissa nykterhetsorg m.fl.

Medlen ska utbetalas till sammanslutningar som avses i 1 § förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. Medlen ska fördelas med hänsyn till målen för bidrag till organisationer på det sociala området och användas tillsammans med medlen under anslag 6:2 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagspost 3. Beslut om fördelning ska ske i ett sammanhang och de båda anslagsposterna ska således ses som en helhet.

Fördelningen ska ske med utgångspunkt från riksdagens skrivelse (rskr. 2001/02:94). Utbetalning ska ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

ap.2 Bidrag till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN)

Medlen ska utbetalas till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Utbetalningen ska ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

ap.3 Insatser för att förebygga spelberoende

Medlen ska användas för insatser mot spelberoende och dess sociala konsekvenser. En del av medlen ska användas i enlighet med bilagan till regeringsbeslut nr 10 den 18 september 2003. Medlen kan också användas för riktade utbildningsinsatser till yrkesverksamma och för stöd till självhjälpsgrupper, anhöriga samt föreningar för spelberoende.

ap.6 Bidrag till SPES

Medlen ska efter rekvisition utbetalas i form av organisationsstöd till Riksorganisationen Suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES).

ap.7 Skaderegistreringssystemet IDB

Medlen ska användas för drift av det nationella skaderegistreringssystemet Injury Data Base. Socialstyrelsen ska vid prognostillfället i juli utförligt kommentera förväntad medelsanvändning på anslagsposten.

ap.8 STRAMA

Medlen disponeras av Smittskyddsinstitutet för verksamhet inom ramen för Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens (STRAMA).

ap.9 Särskilda åtgärder FHI

Anslagsposten ska användas till följande åtgärder:

Högst 500 000 kronor ska användas för att ta fram ett utbildnings- /fortbildningspaket avseende metoden motiverande samtal och fysisk aktivitet på recept samt iscensätta en samtidig utbildningsinsats inom området i enlighet med regeringsbeslut den 29 april 2008.

Högst 500 000 kronor får användas för att genomföra en nationell utvärdering av receptföreskriven fysisk aktivitet i enlighet med regeringsbeslut den 29 april 2008.

Högst 700 000 kronor ska användas för att i samverkan med Livsmedelsverket initiera ett samverkansprojekt inom området matvanor och fysisk aktivitet i enlighet med regeringsbeslut den 29 april 2008. Av dessa medel får högst 350 000 kronor utbetalas till Livsmedelsverket för de uppgifter som verket utför.

Högst 300 000 kronor ska användas för spridning av FYSS 2008 i enlighet med regeringsbeslut den 29 april 2008.

Av medlen ska FHI efter rekvisition utbetala 450 000 kronor till Nationella Healthy Cities-nätverket för att finansiera en halvtidstjänst som koordinator i enlighet med regeringsbeslut den 15 maj 2008.

Av medlen ska 2 000 000 kronor utbetalas till Karolinska institutet för förstärkning av den verksamhet som bedrivs vid Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP). Ytterligare 1 000 000 kronor ska utbetalas till Karolinska institutet och användas i enlighet med uppdraget i regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende universitet och högskolor m.m., bilaga 7, Karolinska institutet.

Högst 13 000 000 kronor ska användas för genomförande av en Nationell strategi för Tobaksprevention 2008-2010 i enlighet med regeringsbeslut den 18 september 2008.

Högst 450 000 kronor får användas i enlighet med uppdrag nr 6 om äldres hälsa i detta regleringsbrev.

Högst 450 000 kronor får användas i enlighet med uppdrag nr 7 om byggd miljö och fysisk aktivitet i detta regleringsbrev.

Av medlen ska 70 000 000 kronor användas för stimulansbidrag till ett urval av kommuner som i samarbete med ett forskningslärosäte ska utveckla föräldrastödet i enlighet med definition av föräldrastöd i Nationell strategi för ett utvecklat föräldastöd - En vinst för alla enligt regeringsbeslut den 26 mars 2009.

350 000 kronor får användas för att genomföra uppdraget om de nationella minoriteternas hälsosituation enligt regeringsbeslut den 26 juni 2008.

ap.10 Samordning av beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för att stärka myndighetens förmåga att planera för och hantera nationell samordning av insatser under en pandemi eller andra allvarliga smittutbrott samt stärka myndighetens arbete med att utveckla den nationella beredskapsplaneringen inom smittskyddsområdet och för att uppfylla de krav som ställs i det Internationellla Hälsoreglementet.  I detta ingår att:

 -stärka myndighetens förutsättningar att ge stöd till den regionala och lokala nivån (sjukvårdshuvudmännen, länsstyrelser och genom dem kommuner samt andra aktörer) i utvecklandet av en förbättrad beredskap för en pandemi eller andra allvarliga smittutbrott,  

-inom ramen för sin roll enligt smittskyddslagen (2004:168) och i samverkan med andra berörda myndigheter utveckla en beredskap för att möta de behov av information både till sjukvården och allmänheten som uppkommer under en pandemi eller vid andra allvarliga smittutbrott inom eller utanför Sveriges gränser; i synnerhet framtagande av material som kan användas av olika aktörer till exempel i genomförande av utbildningsinsatser  

-delta i det internationella arbetet gällande vilka åtgärder som kan behövas för att i olika skeden begränsa spridningen av en pandemi nationellt samt utveckla underlag för de ansvariga sektorsmyndig-heternas planering för dessa och de konsekvenser de kan medföra  

-ta fram ett underlag om vilken information som behövs och hur den kan analyseras för att det ska kunna vara möjligt att följa en pandemis utbredning, effekter och konsekvenser på samhället i stort

-följa upp det avtal som slutits gällande leveranser av ett pandemiskt vaccin och analysera de rapporter som kommer in från tillverkaren för att upprätthålla och förbättra beredskapen att använda vaccinet under en pandemi   

- förbereda aktiviteter (2 workshops) inom området hälsohot under det svenska ordförandeskapet inom EU hösten 2009. Medlen ska även användas för att:  

- Socialstyrelsens ska fungera som nationell kontaktpunkt i Sverige för WHO:s nya internationella hälsoreglementet IHR (2005) samt

- vara samordnare i arbetet för att Sverige ska uppfylla även övriga krav gentemot WHO i enlighet med IHR  

ap.11 Beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar

Medlen disponeras av Smittskyddsinstitutet för att stärka myndighetens generella förmåga att, i enlighet med rollen som expertmyndighet, lämna underlag till Socialstyrelsen, smittskyddsläkare och andra berörda myndigheter under en pandemi eller andra allvarliga smittutbrott. Smittskyddsinstitutet ska utveckla de sjukdomsövervakningssystem som behövs för att tillsammans med annnan information kunna anpassa åtgärder under en pandemi eller andra allvarliga smittutbrott inom eller utanför Sveriges gränser som man i samråd med Socialstyrelsen har kommit överens om.  

ap.12 Särskilda åtgärder SoS

Anslagsposten ska användas till följande åtgärder: 

Av medlen ska Socialstyrelsen efter rekvisition utbetala 1 000 000 kronor till Samarbete för människor i sorg (SAMS) för att stöjda upprättandet av ett nationellt kansli i enlighet med regeringsbeslut den 15 maj 2008.

Av medlen ska 3 000 000 kronor utbetalas till Landstinget i Öster-götlands län för att stödja utvecklingsarbete inom det svenska nätverket för Hälsofrämjande sjukhus.

2:7

Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Statens folkhälsoinstitut210 300
ap.2Länssamordnare (ram)24 000
ap.3Ansvarsfull alkoholservering (ram)12 000
ap.4Övriga åtgärder (ram)163 300
ap.5Bidrag till organisationer inom tobaksområdet (ram)6 000
ap.6Bidrag Sluta Röka-linjen (ram)5 000
Disponeras av regeringen42 157
ap.1Till regeringens disposition (ram)42 157
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet4 300
ap.7ANT-sekretariatets utåtriktade verksamhet m.m. (ram)1 000
ap.8Insatser för internationellt arbete inom ramen för den nationella alkoholhandlingsplanen (ram)3 300

Villkor för anslag 2:7

ap.1 Till regeringens disposition

Högst 20 000 000 kronor ska användas under 2009 för att öka antalet tillsynsinsatser samt utveckla tillsynen av missbruks- och beroendevården 2008-2010 i enlighet med regeringsbeslut den 24 april 2008. Medlen ska fördelas till Socialstyrelsen och länsstyrelserna i enlighet med regeringsbeslutet och utbetalas efter rekvisition till Socialdepartementet.

ap.2 Länssamordnare

Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götlands och Skåne län erhåller 2 000 000 kronor var till länens länssamordnarfunktioner. De övriga länsstyrelesrna erhåller 1 000 000 kronor vardera.

ap.4 Övriga åtgärder

Av medlen ska 75 000 000 kronor utbetalas till länsstyrelserna för deras arbete med att utveckla alkohol- och narkotikaförebyggande insatser i kommunerna.

Av medlen ska 9 000 000 kronor utbetalas till landstingen för att utveckla det alkoholförebyggande arbetet i primärvården.

Av medlen får 30 000 000 kronor användas för utvecklingsinsatser.

Av medlen får 18 000 000 kronor användas för informationsinsatser i syfte att nå målen för livsstilsfrågorna alkohol, narkotika, dopning och tobak. En särskild redovisning av användningen av dessa medel ska lämnas i årsredovisningen för 2009.

Av medlen får 20 000 000 kronor användas för centralt stöd, metodutveckling och samordning inom ramen för satsningarna på riskbruk, ansvarsfull alkoholservering och universitet och högskolor m.m. 

Högst 10 000 000 kronor ska användas för genomförande av en Nationell strategi för Tobaksprevention 2008-2010 i enlighet med regeringsbeslut den 18 september 2008.

Av medlen får högst 4 000 000 kronor användas för administration av ap. 2, 3 och 4.

Av medlen får högst 1 300 000 kronor användas för att genomföra uppdraget om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande åtgärder i skolan i enlighet med regeringsbeslut den 7 maj 2009.

ap.6 Bidrag Sluta Röka-linjen

Medlen ska utbetalas till Stockholms läns landsting för Sluta röka-linjens verksamhet.

ap.7 ANT-sekretariatets utåtriktade verksamhet m.m.

I enlighet med regeringsbeslut den 18 oktober 2007 har en samordningsfunktion för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik inrättats inom Regeringskansliet. Denna funktion består av en interdepartemental arbetsgrupp, ett råd med företrädare för berörda myndigheter, organisationer samt forskare och av ett sekretariat. Medlen till ANT-sekretariatets utåtriktade verksamhet får användas för kostnader i samband med konferenser samt för trycksaksproduktion och distribution.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
2:1 Statens folkhälsoinstitut
ap.13 880Allt0
ap.20Allt0
ap.3913 %0
2:6 Folkhälsopolitiska åtgärder
ap.11 193Inget0
ap.2419Inget0
ap.3837Inget0
ap.52 476Inget0
ap.615Inget0
ap.745Inget0
ap.8300Inget0
ap.9554Allt0
ap.10150Inget0
ap.11150Inget0
ap.12120Allt0
2:7 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder
ap.11 304Inget0
ap.2720Inget0
ap.3360Inget0
ap.44 860Inget0
ap.5180Inget0
ap.6150Inget0
ap.730Inget0
ap.899Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)10 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens folkhälsoinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2511 031
2009-02-2511 031
2009-03-2511 031
2009-04-2511 031
2009-05-2511 031
2009-06-2511 031
2009-07-2511 031
2009-08-2511 031
2009-09-2511 031
2009-10-2511 031
2009-11-2511 031
2009-12-2511 024
Summa132 365
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens folkhälsoinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningsmedel
2:1 ap.3Suicidprevention

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens folkhälsoinstitut får ingå som medlem i föreningen Nyckelhålet.

På regeringens vägnar
Maria Larsson
Karin Sundström
Kopia till

Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/UH
Jordbruksdepartementet/DL
Näringsdepartementet/MK
Näringsdepartementet/RT
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/JÄM
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/IU
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/DIS
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/UF
Socialdepartementet/ST
Socialdepartementet/SK
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Socialstyrelsen
Smittskyddsinstitutet
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Boverket
Vägverket
Länsstyrelserna
Sveriges Kommuner och Landsting
Karolinska institutet
Östergötlands läns landsting

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:2, 2009-05-07

Diarienummerförteckning

S2009/3841/FH
S2008/5748/FH (delvis)
S2008/10748/FH
S2008/4089/FH (slutligt)