Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
8

2009-05-20
Jo2009/1594
Livsmedelsverket
Box 622
751 26 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Livsmedelsverket
Riksdagen har beslutat om Livsmedelsverkets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 23, bet. 2008/09:MJU2, rskr. 2008/09:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Livsmedelsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Livsmedelsverket ska i återrapporteringen redogöra för hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppfylla regeringens vision Bruka utan att förbruka med tillhörande inriktningsmål.

Livsmedelsverket ska i återrapporteringen, där så är lämpligt, göra en analys av vilka effekter på måluppfyllelsen som Livsmedelsverkets insatser har haft. Återrapporteringen ska där så är lämpligt ske med hjälp av indikatorer.

Landsgodkännanden

Livsmedelsverket ska i sin återrapportering ange hur arbetet med landsgodkännanden vid livsmedelsexport har förstärkts genom de medel som tillfördes i budgetpropositionen 2009.

Prognoser

Livsmedelsverket ska redovisa prognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Prognoserna för prognostillfällena i januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

19 januari
26 februari
7 maj
30 juli
29 oktober

3

Uppdrag

Regelförenkling

Livsmedelsverket ska vid utformning av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. Livsmedelsverket ska i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen.

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Livsmedelsverket till och med 2010 bistå Verket för näringslivsutveckling - Nutek (från den 1 april 2009 Tillväxtverket), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

Sveriges ordförandeskap i EU 2009

Livsmedelsverket ska fortlöpande bistå Jordbruksdepartementet i förberedelserna inför och under genomförandet av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd andra halvåret 2009 i de frågor som ligger inom myndighetens ansvarsområde.

Bekämpningsmedel

Livsmedelsverket ska bistå Kemikalieinspektionen med att bedöma resthalter av bekämpningsmedel i ärenden om nationellt godkännade av bekämpningsmedel. Livsmedelsverket ska bidra till arbetet med att korta handläggningstiderna. 

Skolmat

I samband med färdigställandet av nya kostråd för förskoleklass, grund- och gymnasieskola samt fritidshem genomförde Livsmedelsverket insatser för att sprida kännedom om dessa råd.

Livsmedelsverket ska utvärdera kännedomen om och tillämpningen av råden Bra mat i skolan. Utvärderingen ska främst omfatta kommunala verksamheter men även privata i de fall uppgifter finns tillgängliga. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 december 2009.

Gränsvärden för långlivade miljöföroreningar i fisk från Östersjöområdet

Sveriges nuvarande undantag från gränsvärdena för dioxiner och PCB:er i viss fisk i Östersjöområdet upphör 31 december 2011. I havspropositionen (2008/09:170) anges att Sverige behöver pröva det fortsatta behovet av ett sådant undantag. Mot den bakgrunden uppdras åt Livsmedelsverket och Fiskeriverket att, efter samråd med Naturvårdsverket, redovisa möjliga handlingsalternativ.

I redovisningen ska bl.a. ingå en kartläggning av halter av dioxiner och PCB:er i fisk från Östersjöområdet, riskvärdering inklusive uppdatering av intagsberäkningar samt en undersökning av kännedomen om kostråden beträffande fiskkonsumtion. Konsekvenserna av identifierade handlingsalternativ ska analyseras. Uppdraget ska slutligt redovisas den 1 mars 2011. En delredovisning ska ske senast den 1 mars 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

1:18

Livsmedelsverket (Ramanslag)

Disponeras av Livsmedelsverket191 977
ap.1Livsmedelsverket (ram)191 977
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Livsmedelsverket

1. I anslaget ingår 200 000 kronor för deltagande i standardiseringsarbete. Livsmedelsverket ska använda dessa medel, samt övriga medel som verket prioriterar, för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardisering inom Livsmedelsverkets ansvarsområde.

2. Vissa dioxinkontroller ska genomföras inom ramen för anslaget.

3. Av anslaget ska 9 000 000 kronor användas för insatser att förbättra de mindre slakteriernas förutsättningar. Takbelopp ska tillfälligt införas för köttkontrollavgiften per slaktat djur. I detta takbelopp ska ingå kostnaderna för besiktningsveterinärernas resor till de slakterier som inte har fast stationerad besiktningspersonal.

4. Livsmedelsverket ska betala totalt 120 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från MSB.

5. Av anslaget ska 2 000 000 kronor användas för nationell samordning av dricksvattenfrågor.

6. Av anslaget ska 3 000 000 kronor användas för att stödja och följa upp arbetet med att minska livsmedelskedjans klimatpåverkan.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:18 Livsmedelsverket
ap.15 7593 %0
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)28 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)10 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Livsmedelsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2515 581
2009-02-2515 581
2009-03-2515 581
2009-04-2516 137
2009-05-2516 137
2009-06-2516 137
2009-07-2516 137
2009-08-2516 137
2009-09-2516 137
2009-10-2516 137
2009-11-2516 137
2009-12-2516 138
Summa191 977
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livsmedelsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:18 ap.1Livsmedelsverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
Vegetabiliekontroll5 2951 0089 0009 650-6505 653
Animaliekontroll6443039 90010 650-750197
Gränskontroll2 921-2786 3007 000-7001 943
Dioxinkontroll2 135-381 1001 900-8001 297
Myndighetsärenden4022191001000621
Köttkontroll2 645-946138 000144 100-6 100-4 401
Kontroll av livsmedelsanläggningar-1 4041 01610 55011 000-450-838
Summa12 6381 284174 950184 400-9 4504 472
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet840-3496 3506 875-525-34
Tjänsteexport
Tjänsteexport-112773 2503 20050316
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Livsmedelsverket. Avgifternas storlek bestäms av Livsmedelsverket, dock ej i de fall som avses i 15§ avgiftsförordningen (1992:191). 

Livsmedelsverket får efter prövning i varje enskilt fall dels medge eftergift eller nedsättning av ersättning för undersökning som utförts av verkets laboratorier på begäran av statlig myndighet, dels medge nedsättning av ersättning för annat uppdrag när detsamma avser betydande allmänna hälsorisker eller befinns vara från livsmedelskontrollens synpunkt synnerligen angeläget eller kan förväntas tillföra forskningen på livsmedelsområdet erfarenhet av stor betydelse.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Livsmedelsverket får ta emot bidrag från såväl statliga som från icke-statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Livsmedelsverket får ingå som medlem i Föreningen Nyckelhålet. Livsmedelsverket får engångsvis tillföra denna förening kapital om högst 3 600 000 kronor. 

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Johan Krabb
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket