Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
5

2009-05-13
Ku2009/678/KT
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Ekumeniska Centret
172 99 SUNDBYBERG
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Riksdagen har beslutat om Nämnden för statligt stöd till trossamfunds verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Nämnden för statligt stöd till trossamfund och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska från och med 2009 redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion (2007:1192 ). Regleringsbrevet kompletterar instruktionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser 2009-2012

Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • den 19 januari 2009
  • den 26 februari 2009
  • den 7 maj 2009
  • den 30 juli 2009
  • den 29 oktober 2009

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Regionalt utfall

Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2008 respektive för 2009 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisningen ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

9:1

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (Ramanslag)

Disponeras av Nämnden för statligt stöd till trossamfund4 788
ap.1Nämnden för statligt stöd till trossamfund (ram)4 788

9:2

Stöd till trossamfund (Ramanslag)

Disponeras av Nämnden för statligt stöd till trossamfund48 252
ap.1Stöd till trossamfund (ram)48 252
Disponeras av Skatteverket1 980
ap.2Stöd till trossamfund (ram)1 980

Villkor för anslag 9:2

ap.1 Stöd till trossamfund

  • Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2009.
  • Av anslaget skall minst 6 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag och minst 2 500 000 kronor för projektbidrag. I förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund anges till vilka ändamål verksamhetsbidrag och projektbidrag får beviljas.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund
ap.11443 %0
9:2 Stöd till trossamfund
ap.11 5073 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)150
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)364
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nämnden för statligt stöd till trossamfunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25399
2009-02-25399
2009-03-25399
2009-04-25399
2009-05-25399
2009-06-25399
2009-07-25399
2009-08-25399
2009-09-25399
2009-10-25399
2009-11-25399
2009-12-25399
Summa4 788
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nämnden för statligt stöd till trossamfunds disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.1Nämnden för statligt stöd till trossamfund

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska i årsredovisningen för 2009 redovisa

  • för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,
  • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Sofia Granqvist
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA, SKA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Skatteverket