Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:8

2009-06-11
UF2009/39055/USTYR
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 KARLSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:1 ap. 21 Biståndsverksamhet 
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Biståndsverksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 07, bet. 2008/09:UU2, rskr. 2008/08:123).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap0
ap.21Biståndsverksamhet - MSB (ram)0

Villkor för anslag 1:1

ap.21 Biståndsverksamhet - MSB

Anslagssparandet får endast användas för att finansiera beredskap och indirekta kostnader för att genomföra internationella insatser som är i enlighet med OECD/DAC;s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.210Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Biståndsverksamhet
8:1 ap.41:1 ap.21100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.4ram
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Anne Johansson
Kopia till

SB
SB-REV
UD-RS
UD-SP
Fi-BA
Fö-SSK
FA-EK
Riksrevisionen
riksdagen-utrikesutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret