Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2009-03-12
U2009/1638/SV
U2009/1682/SAM (delvis)
Regeringskansliet
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:13 Myndigheten för yrkeshögskolan inom utgiftsområde 16
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:13 Myndigheten för yrkeshögskolan för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:131, prop. 2008/09:97, utg.omr. 16, bet. 2008/09:FiU18, rskr. 2008/09:183).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:13

Myndigheten för yrkeshögskolan (Ramanslag)

Disponeras av regeringen73 470
ap.2Regeringens disposition (ram)73 470

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:13 Myndigheten för yrkeshögskolan
ap.22 144Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Robert Modlitba
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket