Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:7

2009-06-11
UF2009/39048/EC
Strålsäkerhetsmyndigheten
Solna strandväg 96
171 16 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslagen 1:1 och 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa, ap. 10 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 07, bet. 2008/09:UU2, rskr. 2008/09:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

2:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten18 000
ap.10Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa (ram)18 000

Villkor för anslag 2:1

ap.10 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa

Medlen avser samarbete inom dels reaktorsäkerhets- och icke spridningsområdet, dels inom strålskydds- och beredskapsområdet i Ukraina samt inom icke spridningsområdet i Georgien och Armenien.

 

Av anslagsposten avser 16 500 000 kronor samarbete med Ukraina och 1 500 000 kronor samarbete med Georgien och Armenien. 

Av anslagsposten får högst 4 500 000 kronor användas för förvaltningskostnader. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.1003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
49:1 ap.42:1 ap.10100 %
49:1 ap.32:1 ap.10100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.10.1ram
ap.10.2ram
ap.14.1ram
ap.14.2ram
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.3ram
ap.4ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.106 0004 5001 5002012
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Gun Nilsson Taxell
Kopia till

SB
UD USTYR
UD RS
UD EKO
UD Presschefen
Fi BA
M Mk
riksdagen-utrikesutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret