Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 11

2009-05-20
N2009/4624/ITP
Länsstyrelsen i Uppsala län
Hamnesplanaden 3
751 86 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 37:7 (2004) IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om att för budgetåret 2004 anvisa medel på ramanslaget 37:7(2004) IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. (prop. 2003/04:1, utg.omr. 22, bet. 2003/04:TU1, rskr. 2003/04:85). .

Regeringen beslutar att anslaget upphör och att kvarvarande medel dras in.

FINANSIERING

4

Anslag

4.3

Finansiella villkor

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagstyp
37:7 (2004) IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m.
ap.1.1 (2004)ram
ap.1.2 (2004)ram
ap.2.1 (2004)ram
ap.2.2 (2004)ram
ap.3.1 (2004)ram
ap.3.2 (2004)ram
ap.4.1 (2004)ram
ap.4.2 (2004)ram
ap.5.1 (2004)ram
ap.5.2 (2004)ram
ap.6.1 (2004)ram
ap.6.2 (2004)ram
ap.7.1 (2004)ram
ap.7.2 (2004)ram
ap.8.1 (2004)ram
ap.8.2 (2004)ram
ap.9.1 (2004)ram
ap.9.2 (2004)ram
ap.10.1 (2004)ram
ap.10.2 (2004)ram
ap.11.1 (2004)ram
ap.11.2 (2004)ram
ap.12.1 (2004)ram
ap.12.2 (2004)ram
ap.13.1 (2004)ram
ap.13.2 (2004)ram
ap.14.1 (2004)ram
ap.14.2 (2004)ram
ap.15.1 (2004)ram
ap.15.2 (2004)ram
ap.16.1 (2004)ram
ap.16.2 (2004)ram
ap.17.1 (2004)ram
ap.17.2 (2004)ram
ap.18.1 (2004)ram
ap.18.2 (2004)ram
ap.18.3 (2004)ram
ap.18.4 (2004)ram
ap.18.5 (2004)ram
ap.18.6 (2004)ram
ap.18.7 (2004)ram
ap.18.8 (2004)ram
ap.18.9 (2004)ram
ap.19 (2004)ram
ap.20 (2004)ram
På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Magnus Axelsson
Kopia till

Riksdagen, Trafikutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/ITP och KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Samtliga länsstyrelser
Post- och telestyrelsen
Skatteverket
Verket för näringslivsutveckling