Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
4

2009-04-08
IJ2009/783/IU
Ungdomsstyrelsen
Box 17801
118 94 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:1 Integrationsåtgärder
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Integrationsåtgärder för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 13, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:1

Integrationsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Ungdomsstyrelsen19 000
ap.13Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund (ram)19 000
ap.14Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans (ram)0
ap.15Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering (ram)0
ap.18Stöd till ideella organisationer för homo- och bisexuella samt transpersoner (ram)0
Disponeras av regeringen2 000
ap.3Insatser i syfte att bryta utanförskap (ram)0
ap.9Till regeringens disposition (ram)2 000
Disponeras av Regeringskansliet/Integrations- och jämställdhetsdepartementet4 000
ap.1Disponeras av Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) (ram)4 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Disponeras av Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Anslagsposten får användas för uppföljning och utvärdering av integrationen på nationell, regional och lokal nivå.

ap.3 Insatser i syfte att bryta utanförskap

Regeringen avser att senare fatta beslut om tillgängliga medels användning.

ap.9 Till regeringens disposition

Anslagsposten får användas till att stärka samverkan och koordinering av länsstyrelsernas arbete med nyanländas introduktion och det arbete som bedrivs gemensamt av länsstyrelserna, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

ap.13 Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

Anslagsposten avser bidrag till organisationer bildade på etnisk grund enligt förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Integrationsåtgärder
ap.10Allt0
ap.30Allt0
ap.90Allt0
ap.1303 %0
ap.1403 %0
ap.1503 %0
ap.1803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Integrationsåtgärder
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Integrationsåtgärder
ap.16ram
ap.17ram
ap.19ram
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/ADM
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/UF
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket