Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:1

2009-02-05
S2009/1106/SK
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Box 2220
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksdagen har beslutat om Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskaps verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 09, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86, prop. 2007/08:99, utg.omr. 09, bet. 2007/08:FiU21, rskr. 2007/08:262).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2008 för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskning och utvecklingForskningsstöd
Strategi och analys
Forskningsinformation

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige ska vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Den statliga organisationen för forskningsfinansiering ska vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för FoU samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.

Återrapportering

FAS ska redovisa en samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Forskningsstöd

Mål 1

FAS forskningsstöd ska fördelas till den forskning som har högst vetenskaplig kvalitet och relevans inom rådets ansvarsområden.

Återrapportering

FAS ska redovisa:

- hur rådet arbetat för att säkra den vetenskapliga kvaliteten i den forskning som stöds,

- hur rådet säkerställt att den forskning som rådet stödjer bedömts i ett internationellt perspektiv,

- hur behovet av förnyelse, kraftsamling och profilering inom angelägna forskningsområden påverkat fördelningen av forskningsstödet, samt

- hur rådets och andra relevanta aktörers utvärderingar av forskning påverkat fördelningen av forskningsstödet.

- insatser och resultat för de särskilda satsningar och verktyg som beslutats för rådet med anledning av propositionen Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80)

- hur och i vilken omfattning rådet samverkat med andra finansiärer, utförare av forskning och övriga aktörer samt en bedömning av hur arbetet bidrar till förnyelse, kraftsamling och profilering av forskningen.

Mål 2

FAS ska ha ett väl anpassat system för bedömning och prioritering av mång- och tvärvetenskaplig forskning och stödja angelägen mång- och tvärvetenskap när forskningens utveckling gör detta motiverat.

Återrapportering

FAS ska redovisa:

- en uppskattning av hur stor andel av forskningsstödet som tillfaller mång- och tvärvetenskaplig forskning, samt

- hur mång- och tvärvetenskaplig forskning har främjats

Mål 3

Nydisputerade forskare ska ha goda förutsättningar att fortsätta sin forskarkarriär.

Återrapportering

FAS ska redovisa hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Av återrapporteringen ska framgå åldersfördelningen för såväl sökande som mottagare av projektbidrag och anställningar.

Mål 4

FAS ska i sin verksamhet generellt arbeta för jämställdhet mellan könen. Könsfördelningen inom den egna beredningsorganisationen ska vara jämn. FAS ska verka för att diskriminering på grund av kön inte förekommer när beslut fattas om fördelning av medel.

FAS ska ha underlag för att i efterhand kunna analysera huruvida kön, anställning el. dyl. har haft betydelse för bedömning av ansökningar om forskning och forskaranställningar.  

Återrapportering

FAS ska redovisa och kommentera vilka insatser som genomförts i förhållande till målet.

Av redovisningen ska framgå

- könsfördelning inom rådets beredningsorganisation som helhet samt per prioriteringskommitté

- könsuppdelad statistik avseende forskningsansökningar, beviljandegrad och forskningsstödets fördelning, samt

- vilka framtida insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för ökad jämställdhet.

- i vilken utsträckning hänsyn tagits till könsspecifika förhållanden inom rådets ämnesområden

Mål 5

Svenska forskare ska ha ett högt deltagande i europeiskt och internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Vidare ska Sverige ha en hög beviljningsgrad av europeiska och internationella forskningsmedel som en förstärkning av den nationella forskningsfinansieringen.

Återrapportering

FAS ska redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet.

Av redovisningen ska framgå

- motiven och kostnaderna för samt nyttan av medlemskap i de europeiska och internationella forskningsorganisationer som rådet deltar i,

- samordningsaktiviteter med andra nationella forskningsfinansiärer avseende deltagande i EU:s ramprogram för Forskning och teknikutveckling samt myndighetens egna stödåtgärder för deltagande inom respektive delprogram, samt

- hur rådet arbetat för att öka samverkan med forskningsfinansiärer i andra länder och för att förstärka den nationella forskningsfinansieringen med europeiska och internationella forskningsmedel samt hur mycket forskningsmedel som berörts.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Strategi och analys

Mål 1

FAS analyser och utvärderingar av forskning inom sina ansvarsområden ska vara av hög kvalitet och till nytta för utvecklingen av rådets verksamhet.

Återrapportering

FAS ska redovisa vilka analyser och utvärderingar som initierats eller genomförts, de viktigaste slutsatserna av dessa, vilka åtgärder de föranlett samt planerade utvärderingar och analyser.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Forskningsinformation

Mål 1

Information om forskning samt forskningsresultat ska sammanställas och kommuniceras till relevanta målgrupper i samhället.

Återrapportering

FAS ska redovisa

- vilka insatser som genomförts för att sprida forskningsinformation till olika målgrupper och kostnaderna för dessa insatser samt en bedömning av insatsernas resultat,

- vilka särskilda insatser som genomförts för att stimulera till debatt och popularisering av forskning,

- hur rådets insatser samordnats med och kompletterar andra aktörers insatser, samt

- hur man utvecklat sin informationsspridning.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. FAS ska i samråd med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt Verket för innovationssystem identifiera områden inom vilka gemensamma initiativ kan tas. Myndigheterna skall samverka kring satsningen på starka forskningsmiljöer i enlighet med propositionen Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80). FAS ska med de nämnda myndigheterna och eventuella andra forskningsfinansiärer samordna finansieringen av forskningsområden och forskningsprojekt av gemensamt intresse.

2. FAS ska svara för samordning av forskning om barn och ungdomar, däribland forskning om barns hälsa, äldre, handikapp, socialvetenskaplig alkohol- och narkotikaforskning samt internationell migration och etniska relationer (IMER). FAS ska i en rapport redogöra för hur samordningsansvaret på respektive område hanteras samt om man anser att någon särskild åtgärd från regeringen behöver vidtas. Uppdraget skall avrapporteras i samband med årsredovisningen.

3. FAS skall redovisa:

- antalet beviljade ansökningar under året i förhållande till totala antalet ansökningar under året,

- beviljade projektbidrag under året i förhållande till sökta bidrag och genomsnittlig bidragsstorlek,

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan nya bidragsmottagare och mottagare som mottagit forskningsstöd tidigare år

- hur årets beviljade stöd fördelat sig mellan olika stödformer

- hur årets beviljade forskningsstöd fördelat sig mellan olika lärosäten

Dessa uppgifter skall redovisas totalt för FAS och per huvudområde. Återrapporteringen skall där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de tre senaste budgetåren.

4. FAS ska redovisa vilka insatser som genomförts i forskningsetiska frågor.

5. FAS ska redovisa sitt samarbete med Vinnova om FoU inom arbetslivsområdet avseende såväl informationsutbyte som annan samverkan.

6. FAS ska säkerställa att det finns underlag att i efterhand kunna analysera huruvida kön, anställning eller dylikt haft betydelse för bedömningen av forsknings- och forskartjänstansökningar.

7. FAS ska redovisa hur mycket av forskningsanslaget som används för att finansiera kostnader för utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser.

8. FAS ska redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 22 januari 2008,

- den 10 mars 2008,

- den 9 maj 2008,

- den 1 augusti 2008, samt

- den 30 oktober 2008

4

Uppdrag

Elöverkänslighet

FAS ska bevaka forskning om elöverkänslighet. Inom ramen för detta uppdrag ska rådet vartannat år, i samråd med de forskningsaktörer, myndigheter och andra som FAS finner lämpligt, dokumentera och informera om kunskapsläget.

Effektutvärdering av tidigare ramprogram för FoU

FAS ska tillsammans med Vinnova och övriga berörda råd och myndigheter genomföra en effektutvärdering av tidigare relevanta ramprogram för forskning och teknisk utveckling inom EU. En delrapport ska lämnas av Vinnova till regeringen senast den 22 februari 2008. Uppdraget ska slutredovisas av Vinnova till regeringen senast den 22 september 2008.

Köns- och åldersfördelning inom projekt och program

FAS ska redovisa köns- och ålderfördelning för medarbetare inom projekt och program. Uppgfiterna gäller pågående projekt och ska samlas in genom en enkätundersökning under 2008. Redovisning ska ske för olika bidragstyper, dels totalt och dels per huvudområde.

Stöd till forskning om kvinnors hälsa

FAS ska lämna ekonomiskt stöd till forskning om kvinnors hälsa. Stödet ska ha en bred ansats inom både medicinområdet och rådets övriga ämnesområden samt omfatta såväl unga som gamla. För detta ändamål får FAS disponera en anslagspost i regleringsbrevet för anslag 24:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder. I redovisningen av uppdraget ska FAS förutom kostnadsredovisning också redovisa forskningens omfattning och inriktning.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

26:1

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap23 880
ap.1Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning (ram)23 880

26:2

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap342 007
ap.1Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning (ram)342 007

Villkor för anslag 26:2

ap.1 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning

Anslaget skall förutom olika former av stöd till forskning finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet samt informationsinsatser.

Forskningsmedel bör så långt som möjligt utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad i enlighet med av rådet fattade beslut.

Medel får ej användas för stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering för doktorander.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
26:1 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning
ap.17163 %0
26:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning
ap.110 2603 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
26:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning
ap.1583 000400 000183 0002013
Belopp angivna i tkr

Villkor

Belopp avseende infriade förpliktelser i tabellen är indikativa

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2530 491
2008-02-2530 491
2008-03-2530 491
2008-04-2530 491
2008-05-2530 491
2008-06-2530 491
2008-07-2530 491
2008-08-2530 491
2008-09-2530 491
2008-10-2530 491
2008-11-2530 491
2008-12-2530 486
Summa365 887
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskaps disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:1 ap.1Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning
26:2 ap.1Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning
På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Anders Åhlund
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets avdelning för offentlig förvaltning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - EK/RED
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Utbildningsutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Utbildningsdepartementet, F
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, JÄM