Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2009-02-12
N2009/646/IR
Vägverket
781 87 BORLÄNGE
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Vägverket inom utgiftområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Vägverkets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09, utg.omr. 22, bet. 2008/09:TU1, rskr. 2009/09:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Vägverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Långsiktiga mål

1. Utsläppen av koldioxid från vägtransporter i Sverige bör senast 2010 har stabiliserats på 1990 års nivå.  

2. Antalet människor som utsätts för bullernivåer från vägtrafiken som överstiger de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder ska ha minskat med 5 procent senast 2010 jämfört med 1998. Inriktningen för att nå bullermålet bör vara effektivaste reduktion av störningar och prioriteringar av de mest bullerutsatta människorna.

3. Senast 2010 ska alla stora vattentäkter (mer än 10 kubikmeter per dygn i genomsnitt eller som betjänar mer än 50 personer per år) längs det statliga vägnätet, vilka utnyttjas för uttag av vatten som är avsett för att användas som dricksvatten, uppfylla gällande svenska normer för dricksvatten av god kvalitet med avseende på föroreningar orsakade av vägar och vägtrafik.

4. Senast 2010 ska kollektivtrafiken vara tillgänglig för personer med funktionshinder.

5. Inget kön i Vägverkets ledningsgrupper ska ha en representation som understiger 40 procent senast 2010. 

6. Halter av kväveoxid och partiklar längs det statliga vägnätet ska inte överskrida fastställda miljökvalitetsnormer (MKN).

Mål och återrapporteringskrav för verksamhetsåret

1. Vägverket ska genomföra kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet som leder till att antalet dödade i vägtrafikolyckor under 2009 minskar med minst 20 personer jämfört med 2008.      

2. I vägtrafiksektorn i övrigt, där Vägverket har ett sektorsansvar, ska åtgärder vidtas utöver åtgärder på statliga vägar, så att antalet dödade i vägtrafikolyckor under 2009 minskar med minst 20 personer jämfört med 2008.   

3. Vägverket ska genomföra åtgärder som leder till en minskning av utsläppen av koldioxid från vägtransportsektorn med minst 75 000 ton under 2009.  

4. Vägverket ska redovisa genomförda åtgärder i nationell väghållningsplan respektive regionala länsplaner för transportinfrastruktur, för de delar där Vägverket har genomförandeansvar. För de regionala planerna ska Vägverket också redovisa statsbidrag som utbetalats enligt förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. och vilka typer av åtgärder som i huvudsak erhållit bidrag.    

5. En samlad redovisning av väginvesteringar större än 10 miljoner kronor som öppnats för trafik under året ska göras. Slutlig kostnad ska jämföras med plankostnad och beräknad kostnad vid byggstart. Objekt med en slutlig kostnad som överstiger 100 miljoner kronor ska redovisas separat.      

6. En samlad redovisning av länsplanerna, av vilken det ska framgå hur stor andel av respektive länsplan som genomförts samt fördelningen inom landet totalt mellan olika väghållningsåtgärder respektive mellan statsbidrag till olika ändamål i länsplanerna.

7. Genomförandet av länsplanerna för regional transportinfrastruktur ska ske på sådant sätt att en lika stor andel av respektive länsplan har genomförts till 2010.      

8. Vägverket ska redovisa ackumulerad betalningsutfästelse till Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab).        

9. Vägverket ska senast den 1 mars 2009 överlämna Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjandes (NTF) resultatredovisning för 2008 med tillhörande revisorsintyg till regeringen. NTF ska i resultatredovisningen ha redovisat och kommenterat verksamhetens resultat i förhållande till de mål på trafiksäkerhetsområdet som anges dels ovan i detta regleringsbrev, dels i förordningen (2007:960) med instruktion för Vägverket. Resultatredovisningen ska ha upprättats enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. NTF:s revisorer ska ha granskat resultatredovisningen. Utlåtande över granskningen ska ske i revisorsintyg (se nedan under anslaget 1:2 Väghållning och statsbidrag, anslagsposten 1, villkor för utbetalning av medel till NTF).      

10. Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Vägverket bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek) i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.      

11. Den offentligrättsliga verksamheten ska öka sin produktivitet med en (1) procent per år.      

12. Vägverket får på kommersiella villkor sälja administrativa tjänster och it-tjänster till Svevia AB, Svevia Fastighet och maskin AB samt Vectura Consulting AB.       

13. Vägverket ska redovisa utbetalningen av bidrag till ideella organisationer som utför sektorsuppgifter inom områdena miljö, trafiksäkerhet och tillgänglighet.  

Ekonomisk återrapportering    

Vägverket ska redovisa utfall och utgiftsprognoser för åren 2009-2012 för samtliga anslag, anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar, inklusive äldre anslag och från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk. Prognoserna ska kommenteras med avseende på avvikelser jämfört med tilldelat anslag och föregående prognos. Prognoskommentarerna ska vid varje tillfälle inkludera en prognos av brutto- och nettoupplåningen för respektive år. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognosen ska också månadsfördelas för anslagen under innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Osäkerheter i prognosen ska kommenteras. Redovisning ska ske i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 19 januari 2009, den 26 februari 2009, den 7 maj 2009, den 30 juli 2009 och den 29 oktober 2009.

3

Uppdrag

Senast 2010 bör kollektivtrafiken vara tillgänglig för personer med funktionshinder. Banverket, Vägverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket ska i karta och förteckning definiera etapp 1 av det prioriterade nät som ska vara användbart för personer med funktionshinder senast 2010. Förteckningen ska innehålla de kvalitetsnivåer som ska gälla för respektive bytespunkt. Uppdraget ska genomföras av myndigheterna i samverkan och en gemensam rapport ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 maj 2009.

Vägverket ska, i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i enlighet med rådets direktiv om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna, genomföra ett identifieringsarbete av i Sverige potentiella europeiska kritiska infrastrukturer (ECI) inom vägtransportsektorn. Även potentiella ECI som finns i Sveriges närområde och som kan påverka Sverige vid bortfall ska beaktas. En redovisning av kartläggningsarbetet ska ske senast den 30 december 2009.

Vägverket ska fullfölja riktlinjerna i det uppdrag som regeringen beslutade den 30 juni 2005 att Vägverket tillsammans med Skogsstyrelsen skulle åtgärda körskador till följd av stormen den 8-9 januari 2005 (N2005/1634/HUB). Finansiering ska ske i enlighet med regeringens beslut den 16 oktober 2008 om ändring av regleringsbrev för 2008 avseende Vägverket. Detta innebär att finansiering ska ske genom medel från anslag 1:2 Insatser för skogsbruket inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar, anslagspost 4 Stormstöd som disponeras av Skogsstyrelsen. För åren 2008 och 2009 får högst 30 000 000 kronor användas för bidrag till enskilda väghållare som tidigare har fått avslag på ansökan om bidrag med hänvisning till att den aktuella vägen inte har betydelse för allmänhetens framkomlighet, då det finns en skylt om motorfordonstrafik förbjuden och/eller bom. Högst 3 procent får användas för att administrera bidraget. Vägverket ska göra en förnyad prövning av de ansökningar som tidigare avslagits med nyss nämnda skäl. Bakgrunden till detta är att regeringen i februari och mars 2008 beslutat att upphäva ett antal överklagade beslut, i vilka Vägverket avslagit bidragsansökningar enbart på grund av att det funnits skylt om motortrafik förbjuden och/eller bom. Vägverket ska rekvirera medel från Skogsstyrelsen för aktuellt ändamål. Vägverket ska redovisa uppdraget i årsredovisningen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:1

Vägverket: Administration (Ramanslag)

Disponeras av Vägverket843 446
ap.1Vägverkets administration (ram)843 446
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet25 373
ap.3Till Regeringskansliets disposition (ram)25 373

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Vägverkets administration

Från anslagsposten 1 bekostas kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, övrig stödverksamhet och intern utveckling till den del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster/prestationer.

ap.3 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten 3 får användas av Regeringskansliet för att bekosta transportpolitiska utredningar och bolagsförvaltning som inte är direkt hänförliga till Vägverkets produkter och tjänster.

1:2

Väghållning och statsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Vägverket21 938 533
ap.1Sektorsuppgifter (ram)541 289
ap.2Myndighetsutövning (ram)132 000
ap.3Statlig väghållning (ram)18 269 000
ap.3.1Investeringar i nationell plan (ram)5 539 000
ap.3.2Investeringar i regional plan (ram)2 479 000
ap.3.4Drift och underhåll (ram)8 439 000
ap.3.5Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram)47 000
ap.3.6Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion (ram)1 765 000
ap.4Bidrag (ram)1 387 544
ap.4.1Bidrag för drift och byggande av enskilda vägar (ram)1 020 000
ap.4.2Storstadsöverenskommelser (ram)38 000
ap.4.3Bidrag i regionala planer (ram)329 544
ap.10Vägh och statsb - Anv. av trängselskatt - del till VV (ram)566 700
ap.11Underskott myndighetskapital (ram)1 042 000
Disponeras av Verket för innovationssystem0
ap.8Till Verket för innovationssystem (ram)0
Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll0
ap.6Till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet2 093
ap.5Till Regeringskansliets disposition (ram)2 093

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Sektorsuppgifter

Vägverket får använda medel från anslagsposten 1 för

a) samlande, stödjande och pådrivande insatser inom trafiksäkerhet och miljö, kollektivtrafik, handikappfrågor, färdtjänst, fordon, yrkesmässig trafik, väginformatik, sektors-FoU och bidrag till ideella organisationer som utför sektorsuppgifter inom områdena miljö, trafiksäkerhet och tillgänglighet.

b) att bekosta informationsverksamhet inom ramen för Vägverkets sektorsansvar,

c) att bekosta ett samlat program för teknisk utveckling, demonstration och införande av nya lösningar som bidrar till att de transportpolitiska målen nås med beaktande av de näringspolitiska målen, 

d) att finansiellt stödja utvecklings- och demonstrationsverksamhet som är av principiell eller strategisk betydelse för vägtransportsystemets utveckling,

e) att bekosta åtgärder som är av betydelse för vägtransportsystemets utveckling i de fall det inte finns någon annan huvudman som har ett entydigt ansvar,

f) att i vissa fall finansiellt stödja åtgärder inom vägtransportsystemet som är av betydande samhällsintresse även då annan huvudman finns, och

g) att bekosta projektledning, administration och övriga förberedelsearbeten inför ITS kongress 2009. Ianspråktagna medel ska återbetalas till anslaget efter kongressen.

Av medlen på anslagsposten ska 5 289 000 kronor användas till verksamheter som stöder omställningen till ett klimateffektivt trafiksystem.

Vägverket ska från anslagsposten 1 till NTF utbetala ett organisationsstöd på 12 miljoner kronor. Vägverket ska efter samråd med NTF besluta om när under året utbetalningar ska ske. För att utbetalning ska ske ska NTF redovisa sin verksamhet. Under perioden 2008-2010 fasas organisationsstödet till NTF successivt ut, från en nivå på 25 miljoner kronor per år. De projektbidrag som finns tillgängliga hos Vägverket för trafiksäkerhetsinsatser som utförs av ideella organisationer ska under perioden öka i motsvarande grad och takt.

ap.2 Myndighetsutövning

Vägverket får använda medel från anslagsposten 2 för kostnader till följd av sådan verksamhet som avses i 3 § 2 st förordningen (2007:960) med instruktion för Vägverket och som inte täcks av anslaget 1:1 Vägverket: Administration eller som avses täckas med avgifter i enlighet med avsnitt 6 Avgifter och bidrag i detta regleringsbrev.

36:2 ap.3 Statlig väghållning

Vägverket får disponera medel från anslagsposten 3 för statlig väghållning (vägplanering, byggande, drift, underhåll, fysiska trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på det statliga vägnätet samt räntor och amortering på upptagna lån för byggande av broar som ersätter färjor, tidigarelagda väginvesteringar och anläggningstillgångar).

ap.3.1 Investeringar i nationell plan

a) Vägverket ska från delposten 3.1 avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelse som Vägverket utställt till Svedab.

b) Vägverket får i särskilda fall nyttja delposten 3.1 för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd vägarbetsplan eller detaljplan med högst 10 miljoner kronor per år.

ap.3.2 Investeringar i regional plan

Vägverket får i särskilda fall nyttja delposten 3.2 för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd vägarbetsplan eller detaljplan med högst 10 miljoner kronor per år.

ap.3.4 Drift och underhåll

Från anslagsposten 3.4 får Vägverket betala kostnader för ersättning enligt särskilda bestämmelser för vissa person- och sakskador som inträffar i samband med den statliga väghållningen samt statens kostnader för sådana förrättningar som påkallats med stöd av 20 a § och 25 § väglagen (1971:948).

Från anslagsposten ska Vägverket betala totalt 863 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

ap.3.5 Räntor och återbetalning av lån för vägar

Medel från delposten 3.5 får användas av Vägverket för att betala ränta och amorteringar på lån enligt villkor 3 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 5.

ap.3.6 Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion

Medel från anslagsposten får i enlighet med fastställd långtidsplan disponeras till åtgärder för framkomlighet året runt för lätt trafik, full bärighet på broar och viktiga näringslivsvägar, anpassning till upplåten last på viktiga näringslivsvägar, beläggning av grusvägar samt rekonstruktionsåtgärder. Anslagsposten får även användas för att vidta riskreducerande åtgärder med avseende på den fysiska väginfrastrukturen.

1:2 ap.4 Bidrag

Medel från anslagsposten 4 får användas för de statsbidrag som Vägverket administrerar (statsbidrag till kollektivtrafik inklusive handikappanpassningsbidrag och särskilda bidrag till storstädernas trafiksystem, enskilda vägar, förbättringar av miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar).

ap.4.1 Bidrag för drift och byggande av enskilda vägar

Från delposten 4.1 sker utbetalningar i enlighet med förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning.

ap.4.2 Storstadsöverenskommelser

Från delposten 4.2 utbetalas statsbidrag till investeringar i storstädernas trafiksystem i de fall någon annan än staten är huvudman för genomförandet. Utan hinder av vad som gäller enligt 5 § förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. får Vägverket från delposten 4.2 utbetala statsbidrag till Stockholms läns landsting och Göteborgs kommun för objekt som ingår i överenskommelsen om trafik och miljö i Stockholm och överenskommelsen om investeringar i trafikinfrastruktur i Göteborgsregionen även om det statliga byggnadsbidraget därmed överstiger 50 procent respektive 75 procent av byggkostnaden.

ap.4.3 Bidrag i regionala planer

Från delposten 4.3 utbetalas statsbidrag till investeringar i enlighet med de prioriteringar som finns i de fastställda länsplanerna för regional trafikinfrastruktur enligt förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar, miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator samt till utökad handikappanpassning av kollektivtrafiken utöver fastställda länsplaner för regional transportinfrastruktur.

ap.5 Till Regeringskansliets disposition

Medel från anslagsposten 5 kan betalas ut till följande: Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Arbetsdomstolen, Diskrimineringsombudsmannen, Nämnden mot diskriminering, Patent- och registreringsverket, Patentbesvärsrätten samt Konsumentverket. Medel betalas ut för

a) ersättning till parter, vittnen, tolkar m.fl. som föranleds av föreskrift i lag eller förordning,

b) kostnad, som föranleds av föreskrift i lag eller förordning, för syn, kungörelse och delgivning samt för bevisupptagning i utlandet,

c) kostnad med anledning av tillämpning av den europeiska konventionen av den 7 juni 1968 angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt, enligt förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt,

d) kostnad med anledning av mål vid domstolen vari Diskrimineringsombudsmannen eller Konsumentombudsmannen för talan,

e) ersättning som ska utges av staten enligt lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.,

f) rättegångskostnad, för vilken staten är skyldig att svara, i trafikmål även då staten inte är part, och

g) ersättning av det slag som anges i 5 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

ap.8 Till Verket för innovationssystem

ap.10 Vägh och statsb - Anv. av trängselskatt - del till VV

Villkor för hur Vägverket ska använda medlen på anslagsposten 10 kommer att beslutas av regeringen vid senare tillfälle.

ap.11 Underskott myndighetskapital

Medlen på ap 11 ska användas av Vägverket för att täcka det underskott som uppstår i Vägverkets myndighetskapital i samband med att verksamheterna vid Vägverket produktion och Vägverket Konsult överförs till aktiebolagsform med staten som ägare.

1:16

Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

Disponeras av Vägverket75 594
ap.2Vägverket (ram)75 594

Villkor för anslag 1:16

ap.2 Vägverket

1. Anslaget disponeras av Banverket, Vägverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket enligt nedan för av Europeiska gemenskapen beviljade bidrag för projekt inom ramen för Transeuropeiska nätverk. Från anslaget utbetalas stöd motsvarande Europeiska gemenskapens finansiering av svenska projekt inom området Transeuropeiska nätverk.

2. Alla verken disponerar högst ett belopp under anslagsposten som motsvarar uppburet finansiellt stöd från Europeiska gemenskapen som av respektive myndighet redovisats mot inkomsttitel "6511 - Bidrag till transeuropeiska nätverk". Beloppet som disponeras kan dock inte överstiga tillgängliga medel på anslagsposten.


Underindelning av anslag

1. Banverket (Ram) 123 504 000 kr

2. Vägverket (Ram) 75 594 000 kr

3. Transportstyrelsen (Ram) 29 641 000 kr

4. Sjöfartsverket (Ram) 19 761 000 kr

Summa 248 500 000 kr

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Vägverket: Administration
ap.125 6033 %0
ap.34613 %0
1:2 Väghållning och statsbidrag
ap.153 600Allt0
ap.213 200Allt0
ap.3.1553 900Allt0
ap.3.2247 900Allt0
ap.3.4843 900Allt0
ap.3.54 700Allt0
ap.3.6176 500Allt0
ap.4.1102 000Allt0
ap.4.23 800Allt0
ap.4.332 954Allt0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.803 %0
ap.1056 670Allt0
ap.1152 100Allt0
1:16 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.22 2683 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Vägverket: Administration
36:1 ap.21:1 ap.1100 %
1:2 Väghållning och statsbidrag
36:2 ap.91:2 ap.10100 %
36:2 ap.81:2 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Vägverket: Administration
ap.2ram
1:2 Väghållning och statsbidrag
ap.9ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:2 Väghållning och statsbidrag
ap.1179 000140 70036 000
ap.3.19 545 0003 382 9005 552 000
ap.3.22 551 0001 243 7001 264 000
ap.3.45 413 0002 608 5002 554 000
ap.3.58 299 0001 424 9006 783 000
ap.3.6634 000488 000146 000
ap.4.1847 000846 6000
ap.4.3232 00064 700165 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Vägverket bemyndigas att under 2009 i fråga om ramanslaget 1:2 ikläda sig ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 27 700 miljoner kronor efter 2009. Bemyndigandet omfattar även framtida räntekostnader på upptagna lån samt förpliktelser med Vägverkets interna enheter.

Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå är endast indikativ.

Förskottering, lån från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga byggandet av allmänna vägar ingår i bemyndiganderamen.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 520 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 106 415
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)3 200 000
- varav INVESTERING3 200 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Vägverket disponerar under budgetåret 2009 en låneram om 1 520 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar.

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Krediten på räntekontot uppgår till 2 106 415 000 kronor.

Från räntekontot verkställs samtliga betalningar för de ändamål som de aktuella anslagen/anslagsposterna anvisats för. I efterhand ska inbetalningar av anslagsmedel till Vägverkets räntekonto justeras så att årets inbetalningar uppgår till vad som faktiskt anslagsavräknats och så att ränteeffekten av tidsdifferensen mellan verkligt utbetalningsdatum och ränteneutralt utbetalningsdatum korrigeras. Årets ränta ska justeras med anledning av justeringen av inbetalda anslagsmedel. Justerad utgående balans på Vägverkets räntekonto disponeras av Vägverket. Resultatet av Vägverkets kassahållning ska särredovisas i Vägverkets årsredovisning.

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Vägverket disponerar övriga krediter om 3 200 000 000 kronor.

1. Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för delen Svinesundsförbindelsen (inkl. Hogdal-Nordby).

2. Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för byggande av broar som ersätter färjor. Varje sådant objekt ska underställas regeringens prövning. Eventuell samfinansieringslösning och avgiftsfinansiering ska övervägas om ordinarie driftmedel inte täcker kostnaderna för en bro.

3. Vägverket disponerar under 2009 en låneram om högst 2 200 000 000 kronor för de prioriterade vägprojekten E 6 delen Rabbalshede-Hogdal, E 20 delen Tollered-Alingsås samt genom Alingsås, Rv 40 delen Brämhult-Hester, Rv 40 delen Haga-Ljungarum, Rv 45 delen Angeredsbron-Älvängen, Rv 44 delen Båberg-Väneryr samt Rv 49 Skara-Varnhem.

Vägverket får även ta upp lån för det s.k. Storstadspaketet i Göteborg om högst 10 000 000 kronor.   

Övrigt

1. Vägverket får tidigarelägga byggandet av allmänna vägar där förskottering (lån) sker från kommuner, landsting eller enskilda under förutsättning att avtalet inte innehåller sådana villkor som innebär indexuppräkning av eller räntor på förskotterat belopp. Den sammanlagda skulden för de av Vägverket och regeringen godkända förskotteringarna får ej överstiga 30 procent av de under året beviljade anslagsposterna 3.1, 3.2, 3.5 och 3.6 under anslag 1:2. Förskottering av objekt vars byggkostnad överstiger 20 miljoner kronor ska underställas regeringens prövning.

Riktlinjer som Vägverket ska följa vid hanteringen av förskotteringar:

- Ett objekt som förskotteras får maximalt tidigareläggas med 5 år i förhållande till plan.

- Skälen för behovet av förskottering ska anges i den förskotterade aktörens ansökan till Vägverket.

- För att sluta avtal om förskottering från kommun ska fullmäktigebeslut uppvisas i ärendet.

- Konsekvenserna för fullgörandet av den långsiktiga planen ska utredas innan avtal ingås och eventuell påverkan på andra objekt ska klargöras.

- Avtal om förskottering får inte innehålla uppgifter om tidpunkt för återbetalning av förskottering, annat än att förskottering återbetalas när medel finns tillgängliga i Vägverkets budget.

2. Vägverket får inom en ram av 500 miljoner kronor ställa borgen för lånefinansierade vägobjekt samt andra väganordningar i anslutning till dessa vilka ska finansieras med avgifter. För projekt för vilka det ekonomiska åtagandet överstiger 30 miljoner kronor ska regeringens bemyndigande inhämtas. Vägverket får disponera anslagsmedel för att teckna aktier i sådana bolag för avgiftsbelagda objekt. Eventuella förluster i dessa bolag ska betalas från Vägverkets anslagsmedel. Vägverket har även rätt att, efter regeringens godkännande, bilda helägda bolag i de fall en sådan verksamhetsform är mest ändamålsenlig för avgiftsfinansierade projekt.

3. Vägverket och Banverket har för statens räkning oåterkalleligen förbundit sig att när så erfordras till lika delar lämna villkorade aktieägartillskott till Svedab för att bolagets egna kapital vid varje tillfälle ska uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Vägverket ska uppfylla denna förpliktelse genom att när så erfordras utställa en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande hälften av erforderligt aktieägartillskott. Vidare ska Vägverket årligen utställa en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande upplupen ränta på utställda betalningsutfästelser.

4. Vägverket har rätt att använda terminskontrakt för säkring av råvarupriser och för valutasäkring av framtida betalningar.

5. Vägverket disponerar angiven kredit beträffande anslagsposterna 3 respektive 4 under anslag 1:2 med den fördelning på delposter som Vägverket finner lämpligt, utan att den totala anslagskrediten för respektive anslagspost överskrids.

5.2

Utbetalningsplan

Till Vägverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-252 737 595
2009-02-251 696 076
2009-03-251 696 076
2009-04-251 696 076
2009-05-251 696 076
2009-06-251 696 076
2009-07-251 696 076
2009-08-251 696 076
2009-09-251 696 076
2009-10-251 696 076
2009-11-251 696 076
2009-12-251 696 080
Summa21 394 435
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Vägverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Vägverkets administration
1:2 ap.1Sektorsuppgifter
1:2 ap.2Myndighetsutövning
1:2 ap.3.1Investeringar i nationell plan
1:2 ap.3.2Investeringar i regional plan
1:2 ap.3.4Drift och underhåll
1:2 ap.3.5Räntor och återbetalning av lån för vägar
1:2 ap.3.6Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion
1:2 ap.11Underskott myndighetskapital
1:2 ap.10Vägh och statsb - Anv. av trängselskatt - del till VV

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Uppdragsverksamhet
VV Färjeleder7 5002 10046 70049 000-2 3007 300
Utbildningstjänster7 865015 00014 4006008 465
Uthyrning av reservbroar4 30501 0001 00004 305
Övriga uppdrag11 0279 87243 78933 8899 90030 799
Administration av stödsystem00158 432158 43200
Informationsuttag168 892-57 1680111 724-111 7240
Summa199 589-45 196264 921368 445-103 52450 869
Offentligrättslig verksamhet
Förare0-587283 715297 615-13 900-14 487
Fordon och förare (överskott tom 2007, 27 426 tkr.)000000
Summa0-587283 715297 615-13 900-14 487
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Avgiftsbelagd verksamhet
Ansökningsavgifter för transportdispenser m.m.25110023 00023 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för uppdragsverksamhet

1.Vägverket får utföra uppdrag åt utomstående. För sådana uppdrag ska ersättning tas ut. Vägverket får, efter samråd med Ekonomistyrningsverket rörande beräkningsgrunderna, besluta om prissättning för den verksamhet där det ekonomiska målet full kostnadstäckning tillämpas. För uppdragsverksamhet med andra grunder för prissättning krävs regeringens ställningstagande.

Vägverket ska årligen i budgetunderlaget och årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för omfattningen och det ekonomiska resultatet av uppdragsverksamheten där varje resultatområde särredovisas.

2. För försäljning av data ur den nationella vägdatabasen har regeringen den 27 juni 1996 beslutat om särskilda utgångspunkter för prissättningen.

Villkor för offentligrättslig verksamhet

1. Vägverkets offentligrättsliga verksamhet ska finansieras med avgifter som bestäms av regeringen enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Inkomsterna får disponeras av Vägverket, utom dem från ansökningsavgifter för transportdispenser m.m.

2. Avgiftsintäkter avseende ansökningsavgifter för transportdispenser m.m. ska redovisas mot inkomsttitel Övriga offentligrättsliga avgifter.  

Återrapportering

För den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisning för 2009 ske i förhållande till ovanstående tabeller. Väsentliga avvikelser mot budgeten ska analyseras och kommenteras, liksom väsentliga över- och underskott för året. Resultatet av avgiftsbelagd verksamhet ska jämföras med beräknat resultat.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras111 200
Belopp angivna i tkr

Villkor

Intäkterna från de avgifter som tas ut för passage över nya Svinesundsförbindelsen beräknas uppgå till 85 000 000 kronor. Dessa får disponeras för att betala räntor och amorteringar på de lån som finansierat byggandet av Svinesundsförbindelsen samt drift och underhåll av avgiftsstation.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska föras till Vägverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Vägverket för främst trafiksäkerhetsändamål. Intäkerna och deras användning ska särredovisas i årsredovisningen. Intäkterna för 2009 beräknas uppgå till 9 200 000 kronor.

Bidragsintäkter från anslag 2:4 Krisberedskap inom utgiftsområde 6 Försvar samt samhällets krisberedskap beräknas till 17 000 000 kronor. Inkomsterna får användas till krisberedskap inom transportsektorn. Tidpunkter och villkor för utbetalningar samt rätten att ingå nya förpliktelser med betalningsutfall efter 2008 ska regleras i skriftlig överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

a) Vägverket får utan hinder av vad som anges i 16 § anslagsförordningen (1996:1189) avräkna kostnader mot anslag det budgetår verksamheten utförs.

b) Vägverket får utan hinder av vad som anges i 6 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) själv välja lämpliga intervall för amortering av sina lån med beaktande av vad riksdag och regering beslutat för vissa projekt.

c) Vägverket medges undantag från 10 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) enligt de villkor som anges under 5 Övriga villkor i detta regleringsbrev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med lån.

d) Vägverket får utan hinder av vad som anges i 15 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) ta emot och disponera icke-statliga medel som inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning.

På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Jessica Spångberg
Likalydande till

Riksgäldskontoret
Verket för innovationssystem
Banverket
Sjöfartsverket
Transportstyrelsen
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/LS
Utbildningsdepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/SAM
Näringsdepartementet/RT
Näringsdepartementet TR
Näringsdepartementet FIN
Näringsdepartementet/ENT
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Krisberedskapsmyndigheten
RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
samtliga länsstyrelser
Naturvårdsverket
Statens institut för kommunikationsanalys
Diskrimineringsombudsmannen
Konsumentverket
Patent- och registreringsverket
Patentbesvärsrätten
Järnvägsstyrelsen
Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB