Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 20

2009-02-19
N2009/912/TR
Statens järnvägar
Box 1153
111 81 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens järnvägar inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Statens järnvägars verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 22, bet. 2008/09:TU1, rskr. 2008/09:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Statens järnvägar och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Statens järnvägar ska för anslagssparandet redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Om möjligt ska prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

- den 19 januari

- den 26 februari

- den 7 maj

- den 30 juli

- den 29 oktober

Prognoserna vid prognostillfällena i januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

2

Organisationsstyrning

Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ska informeras då ändringar sker i Statens järnvägars finanspolicy.

FINANSIERING

4

Anslag

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Budgetår 2003

36:5

Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens järnvägar0
ap.1Kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m. (ram)0
Disponeras av regeringen0
ap.3Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 36:5

ap.1 Kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m.

Statens järnvägar ska hos regeringen begära att få använda ap.1 för att åtgärda historiska miljöföroreningar på Statens järnvägars tidigare fastigheter i de fall annan ansvarig saknas.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
36:5 (2003) Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m.
ap.1 (2003)0Allt0
ap.3 (2003)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)5 750 000
- varav ÖVRIGT5 750 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

  1. Statens järnvägar får ikläda sig långfristiga skulder, inbegripet Statens järnvägars finansiella leasingåtaganden, övriga lån och lån i Riksgäldskontoret om 4 500 000 000 kronor (AFF enligt Riksgäldskontorets interna koder), inom en total låneram av 9 000 000 000 kronor. 
  2. Statens järnvägars likvida medel ska placeras enligt gällande finanspolicy.
  3. Statens järnvägar ska förvalta de med SJ AB och Green Cargo AB tecknade underuthyrningsavtalen avseende leasingkontrakt. Beträffande de kontrakt för vilka bolagen inte har förtidsbetalt leasingavgifterna ska Statens järnvägar mot bolagen spegla den finansiering som vid var tid erhålls av extern leasegivare på sådant sätt att Statens järnvägars kreditrisk minimeras och full ersättning erhålls för affärsverkets kostnader. För att minska kreditrisken får Statens järnvägar acceptera inlåning från bolagen om den har sin grund i nuvarande leasingavtal. Detta ska ske på samma villkor som Statens järnvägar kan placera medlen hos den berörda externa finansiären. Bolagens rätt till ovannämnda inlånade medel i Statens järnvägar kan i inlåningsavtalen begränsas av Statens järnvägar för att minska Statens järnvägars risk i de leasingavtal som ligger till grund för inlåningsavtalen.
  4. Statens järnvägar ska redovisa en riskreserv som motsvarar summan av de riskavspeglande avgifter Statens järnvägar efter Riksgäldskontorets beslut tagit ut med avdrag för den del som nyttjats. Riskreserven får utnyttjas till att täcka förluster kopplade till leasingverksamheten. Statens järnvägar disponerar medlen på kontot som inrättats i Riksgäldskontoret i enlighet med regeringsbeslut från den 14 december (Fi2006/7122).
  5. Statens järnvägar ska i samråd med Riksgäldskontoret göra en bedömning av de risker som finns för eventuella kreditförluster i Statens järnvägars obligationsportfölj. Statens järnvägar ska reservera medel ur det egna kapitalet motsvarande den beräknade risken. Statens järnvägar ska årligen till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa risken i obligationsportföljen samt affärsverkets förmåga att på kort sikt bära eventuella kreditförluster med eget kapital.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Uppdragsverksamhet
Statens järnvägar totalt170 80055 100120 00072 70047 300273 200
Offentligrättslig verksamhet avseende järnvägsfordon
Administration av Leasingåtaganden004 0004 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administration av Leasingåtaganden

Statens järnvägar har rätt att ta ut en ersättning i form av en avgift enligt principen om full kostnadstäckning för administration av leasingåtaganden avseende järnvägsfordon. Ersättningen ska årligen specificeras och redovisas till de företag som är berörda. Den ersättning som Statens järnvägar har rätt till ska, enligt ovan, stå i relation till omfattningen av förvaltningen. Ersättningsnivån ska således justeras då omfattningen av den aktuella förvaltningen ändras.

Statens järnvägar ska, innan fastställande av nivån på ersättningen för administrationskostnaderna, enligt förfarande efter 7§ Avgiftsförordningen (1992:191) samråda med Ekonomistyrningsverket. Ekonomistyrningsverket ska i sitt arbete ge berörda företag möjlighet att yttra sig över aktuella kostnader i samband med administrationen av leasingåtagandena.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Statens järnvägars ekonomiska mål är:

- Förvaltningen av Statens järnvägars leasingåtaganden avseende järnvägsfordon ska följa principen om full kostnadstäckning.

- Den verksamhet som tillhandahåller järnvägsfordon för den av staten upphandlade trafiken ska över en konjunkturcykel visa en räntabilitet på sysselsatt kapital som minst motsvarar räntan på femåriga statsobligationer plus en procentenhet.

På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Yosef Belachew
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Justitiedepartementet
Kulturdepartementet
Näringsdepartementet/SAM
Näringsdepartementet/ADM
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Banverket
AB Swedcarrier