Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2009-01-29
N2009/385/IR
Banverket
Jussi Björlings väg 2
781 85 BORLÄNGE
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Banverket
Riksdagen har beslutat om Banverkets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 22, bet. 2007/08:TU1, rskr. 2007/08:85) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Banverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikJärnvägarEtt tillgängligt transportsystem
Hög transportkvalitet
Säker trafik
God miljö
Regional utveckling
Ett jämställt transportsystem

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

1.1.1

Verksamhetsområde Järnvägar

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där järnvägstransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. Hög transportkvalitet, där järnvägstransportsystemets utformning och funktion medger en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. Säker trafik, där ingen dödas eller allvarligt skadas inom systemet för spårbunden trafik. Den spårbundna trafikens utformning och funktion ska anpassas till de krav som följer av detta.

4. God miljö, där järnvägstransportsystemets utformning och funktion bidrar till att miljökvalitetsmålen uppnås.

5. Regional utveckling, där järnvägstransportsystemets utformning och funktion bidrar till att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken samt motverka nackdelar av långa transportavstånd.

6. Ett jämställt järnvägstransportsystem som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter att påverka järnvägstransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar ska tillmätas samma vikt.

Återrapportering

Banverket ska inom sitt ansvarsområde redovisa och kommentera måluppfyllelsen för verksamhetsområdet samt för verksamhetsgrenarna som anges nedan.

Av redovisningen ska framgå bl.a. tillstånd och utveckling över tid inom området, viktiga insatser och effekterna av dessa samt internationella jämförelser där så är möjligt.

Återrapporteringens struktur och innehåll ska utarbetas av Banverket i samråd med Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA).

Formerna för återrapporteringen gäller även redovisningen av måluppfyllelse i sektorsrapporten.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Ett tillgängligt transportsystem

Mål 1

Tillgänglighet och kapacitet i Banverkets järnvägsnät ska öka liksom beredskapen för att hantera konflikterande kapacitetsanspråk.

Mål 2

Andelen personer med funktionshinder och andra grupper med särskilda behov som reser med järnvägstransportsystemet ska öka. Senast 2010 bör kollektivtrafiken på järnväg vara tillgänglig för personer med funktionshinder.

Mål 3

Andelen barn och unga som kan nyttja järnvägstransportsystemet ska öka.

Mål 4

Andelen kollektivtrafik på järnväg bör öka i förhållande till det totala persontransportarbetet.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Hög transportkvalitet

Mål

Kvaliteten i järnvägstransportsystemet ska förbättras och tågens punktlighet ska öka, särskilt i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Säker trafik

Mål

Antalet dödade och skadade inom järnvägstransportsystemet ska minska. Särskilt bör åtgärder som syftar till barns och ungas säkerhet prioriteras.

1.1.1.4

Verksamhetsgren God miljö

Mål 1

Järnvägstransportsystemet ska bidra till att miljöpolitikens delmål nås.

Mål 2

Energianvändningen per utfört transportarbete på statens järnvägsnät som förvaltas av Banverket ska minska.

Mål 3

Antalet människor som utsätts för bullerstörningar orsakat av järnvägstrafik överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder ska ha minskat med 5 procent till 2010 jämfört med 1998. Inriktningen för att nå bullermålet bör vara effektivaste reduktion av störningar och att de mest bullerutsatta människorna prioriteras.

Mål 4

Mängden av förorenad mark som har negativa effekter på människors hälsa eller den biologiska mångfalden ska minska.

1.1.1.5

Verksamhetsgren Regional utveckling

Mål och återrapporteringskrav återfinns under rubrikerna Ett tillgängligt transportsystem och Hög transportkvalitet ovan.

1.1.1.6

Verksamhetsgren Ett jämställt transportsystem

Mål

Övriga mål för respektive verksamhetsgren ska följas upp ur ett jämställdhetsperspektiv.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Beträffande mål och återrapportering för myndighetens verksamhet inom politikområdet Samhällets krisberedskap inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet hänvisas till riktlinjebeslut för budgetåret 2008 (N2007/9844/SAM, N2007/9916/SAM (delvis)).

2. Verksamheter i bolagsform där Banverket är hel- eller delägare ska redovisas.

3. Banverket ska bedriva en extern egenregiverksamhet med en lönsamhet som är jämförbar med branschen i övrigt. Lönsamheten för resultatenheterna i förhållande till branschen i övrigt ska redovisas.

4. Omfattningen av resultatenheternas verksamhet ska särredovisas från Banverkets verksamheter i övrigt. Resultatenheternas verksamhet ska redovisas i form av rörelsernas intäkter, kostnader och resultat uppdelat på interna uppdrag som inte är konkurrensutsatta, interna uppdrag som är konkurrensutsatta respektive externa uppdrag.

5. Befintliga och nya lån fördelade på ändamål och kapitalkostnader, ansvarsförbindelser i form av borgensåtaganden eller motsvarande fördelade på ändamål ska redovisas. Även anslagsbehov för framtida åtaganden för lånefinansierade projekt eller motsvarande ska redovisas. Vidare ska ackumulerad betalningsutfästelse till SVEDAB AB för att skydda bolagets egna kapital redovisas.

6. Effektiviteten avseende underhållet av det statliga järnvägsnätet ska öka. Banans tillstånd ska motiveras av aktuell trafik. Underhållskostnad per spårkilometer och trafikvolym ska redovisas.

7. En uppföljning av anläggningskostnader för samtliga investeringsobjekt som ingått i den nationella banhållningsplanen ska redovisas. Uppföljningen ska göras samma år som objektet öppnats för trafik. Faktiska kostnader ska ställas mot beräknad kostnad i långsiktig plan och vid byggstart. Uppföljningen av de viktigaste effekterna ska göras av samtliga objekt i den nationella banhållningsplanen som har en tydligt avgränsbar effekt. Uppföljningen ska göras fem år efter det att objektet öppnats för trafik. Uppföljda effekter ska relateras till de effekter som motiverade objektets genomförande. Beräknade och uppföljda nettonuvärdeskvoter ska redovisas.

8. I årsredovisningen ska genomförda nyinvesteringar under 2008, ackumulerade investeringar, planerad total investering, genomförandegrad, betydande avvikelser från tidsplan eller förändrat innehåll redovisas. Redovisningen ska ske per stråk i enlighet med banhållningsplanen.

9. Banverket ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2008-2011 i informationssystemet Hermes enligt instruktion från ESV för samtliga anslag och anslagsposter som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till tilldelat anslag och i förhållande till föregående prognos. Prognoskommentarerna ska vid varje tillfälle inkludera en prognos av brutto- och nettoupplåningen för åren 2008-2011. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognosen ska fördelas på månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Osäkerheter i prognosen ska redovisas. Redovisning ska ske senast den 22 januari 2008, den 10 mars 2008, den 9 maj 2008, den 1 augusti 2008, och den 30 oktober 2008.

10. Banverket ska redovisa vilka projekt som TEN-bidrag sökts för, vilka projekt som beviljats bidrag och takten på utbetalningen av bidragen.

11. Banverket ska i resultatredovisningen redovisa kostnader för årets utförda verksamhet och väsentliga prestationer. Redovisningen ska göras enligt Banverkets struktur. Redovisning av administrationskostnader kan baseras på relevanta nyckeltal.

3

Organisationsstyrning

1. Banverket ska effektivt förvalta statens järnvägsfastigheter. Fastigheter och anläggningar som inte är nödvändiga för järnvägsverksamhet eller av andra skäl inte behöver förvaltas av Banverket ska avvecklas genom försäljning, överföring till annan statlig myndighet eller rivning. Avvecklingen ska, med beaktande av förutsättningarna i respektive fall, göras skyndsamt. Banverket ska årligen redovisa antal pågående och genomförda försäljningar respektive rivningar av fastigheter och anläggningar inom avvecklingsbeståndet.

2. Banverket ska eftersträva en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män. I Banverkets ledningsgrupper ska inget kön ha en representation som understiger 40 procent senast 2010. Banverket ska i årsredovisningen redovisa arbetet med att uppnå en jämn könsfördelning internt samt redovisa könsfördelningen i egna ledningsgrupper.

3. Banverket ska bistå Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) i dess uppdrag att senast den 5 maj 2008 till regeringen redovisa en rapport om uppföljning av det transportpolitiska målet och de sex delmålen för 2007.

4. Banverket ska vid utformningen av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. Banverket ska i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen.

5. Banverket ska säkerställa väl fungerande rutiner och arbetssätt som tillvaratar och möjliggör regionalt inflytande.

6. Banverket ska i sitt löpande arbete och inför beslut om nya åtgärder eller investeringar under budgetåret 2008 beakta de kommande organisationsförändringar som bildandet av en gemensam transportinspektionsorganisation kommer att innebära, se Transportstyrelseutredningen N2007:05.

7. Banverket ska vidta nödvändiga åtgärder för att på kommersiella villkor kunna sälja administrativa tjänster och it-tjänster till de enheter inom Banverket som kan komma att bolagiseras eller avskiljas till annan myndighet.

8. Banverket ska tillsammans med Vägverket förbereda en sammanslagning av verkens administrativa enheter och it-enheter.

9. Banverket ska tertialvis till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa beredningsläget för ärenden som ska tillåtlighetsprövas enligt 17 kap. miljöbalken, dvs. vilka ärenden som överlämnats till regeringen och vilka ärenden som bereds av Banverket.

10. Banverket ska utifrån sitt kompetens- och ansvarsområde bistå i arbetet med Näringsdepartementets prioriterade projekt Ett klimateffektivt och konkurrenskraftigt trafiksystem. Banverket ska därmed i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) bistå i arbetet med att ta fram relevanta frågaställlningar och delprojekt samt underlag som behövs för projektets genomförande.

11. Banverket har återkallat järnvägsplanen för objekt Linköping C - kapacitetshöjande åtgärder som inryms i gällande banhållningsplan. Regeringens bedömning är därför att objektet inte längre är aktuellt. Avsatta medel i banhållningsplanen bör i stället användas till Plattformsförlängningar i Skåne.

4

Uppdrag

1. Banverket ska bistå Regeringskansliet vid framtagandet av ett strategiskt handlingsprogram för att stärka landsbygdens utvecklingskraft.

2. Banverket ska medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar, med fokus på prioriteringarna tillgänglighet och strategiskt gränsöverskridande samarbete, bl.a. i syfte att på bästa sätt dra nytta av relevanta EU-program. Banverket ska till den 2 juli 2009, för perioden fr.o.m. 1 januari 2008 t.o.m. 30 juni 2009, redovisa myndighetens bidrag till genomförandet av den nationella strategins prioriteringar. Redovisningen ska även innehålla resultat av Banverkets medverkan i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

3. Banverket ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I uppdraget ingår bl.a. en redovisning av arten och inriktningen av det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av förenklingsåtgärder. Uppdraget ska inrapporteras vid ett tillfälle under 2008. En närmare precisering av innehållet i uppdraget kommer att ske i ett regeringsbeslut i början av 2008.

4. Banverket ska, i samverkan med aktörerna på bl.a. den regionala nivån och i transportsektorn, genomföra fördjupade analyser av de marknadsmässiga och samhällsekonomiska förutsättningarna för svenska höghastighetsbanor (Götalandsbanan och Europabanan). Frågan bör studeras som en del i förberedelserna inför åtgärdsplaneringen 2010 - 2020. Analysen bör avse vilka effekter sådana banor har för det samlade svenska transportsystemet. Vidare bör effekterna för övrig persontrafik och godstrafik på järnväg av en separering av järnvägsnätet för den snabba persontrafiken klarläggas och anknytas till godskorridorerna på den europeiska kontinenten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2008.

5. Banverket ska genomföra en översyn av det lågtrafikerade järnvägsnätets framtid samt genomföra en samhällsekonomisk bedömning av banornas nytta. Banverket ska också utreda möjligheterna för eventuella förändringar i huvudmannaskap för dessa banor. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2008.

6. Banverket ska i samverkan med berörda aktörer i järnvägssektorn vidareutveckla verktyg och metoder i syfte att skapa en modell för tilldelning av järnvägsinfrastrukturkapacitet som medför att infrastrukturen nyttjas på ett samhällsekonomiskt optimalt sätt. Banverket ska även upprätta en handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete inom området, inklusive analyser av hur ekonomiska styrmedel kan användas i kapacitetstilldelningsprocessen. I planen ska vidare redovisas hur Banverket avser att fram till och med september 2009 arbeta med underlag för marginalkostnadsprissättning av de externa kostnader som i dag inte prissätts. Handlingsplanen ska vara tid- och budgetsatt samt redovisa planerat användande av forskningsmedel. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 november 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:3

Banverket: Administration (Ramanslag)

Disponeras av Banverket655 708
ap.1Banverket (ram)655 708
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet15 105
ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)15 105

Villkor för anslag 36:3

ap.1 Banverket

Anslagsposten 1 får användas för kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, övrigt verksamhetsstöd, intern utveckling till den del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster.

ap.2 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten 2 får användas för att bekosta transportpolitiska utredningar och bolagsförvaltning. Från anslagsposten får vidare 50 000 kronor användas för att som en del i planering och intern utveckling av verksamheten bekosta förvärv av bolag i enlighet med proposition 2008/09:23 Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket.

36:4

Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter (Ramanslag)

Disponeras av Banverket27 027 172
ap.1Myndighetsutövning (ram)7 000
ap.1.2Fastställelse av tågplan och järnvägsplan (ram)7 000
ap.2Bidrag till Inlandsbanan och Öresundskonsortiet (ram)392 000
ap.3Sektorsuppgifter (ram)189 000
ap.4Banhållning (ram)26 439 172
ap.4.1Investeringar i nationell plan (ram)7 324 230
ap.4.3Drift, underhåll och trafikledning (ram)4 609 942
ap.4.4Räntor och återbetalning av lån (ram)14 505 000
ap.5Till Regeringskansliets disposition (ram)0
Disponeras av Riksgäldskontoret0
ap.6Riskavgift för Öresundsbro Konsortiet (ram)0

Villkor för anslag 36:4

ap.1.2 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan

1. Från anslagsposten 1.2 finansieras handläggningen av bidrag till regionala spårfordon.

2. Anslagsposten 1.2 får användas för betalning av administrativa kostnader för Statens haverikommission med högst 4 560 000 kronor.

ap.2 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundskonsortiet

Anslagsposten 2 finansierar bidrag till Inlandsbanan med 111 000 000 kronor och bidrag till Öresundsbrokonsortiet med 281 000 000 kronor för nyttjandet av Öresundsförbindelsen.

ap.3 Sektorsuppgifter

Från anslagsposten 3 betalas kostnaderna för Sveriges Järnvägsmuseum.

ap.4.1 Investeringar i nationell plan

1. Banverket ska från delposten 4.1 avräkna hälften av eventuellt infriande av betalningsutfästelser avseende villkorade aktieägartillskott till SVEDAB AB. Banverket ska från delposten 4.1 även betala ut hälften av statens kostnader till Riksgäldskontoret vid ett eventuellt infriande av kapitaltäckningsgarantin till A-banan projekt AB.

2. Delposten 4.1 får användas för investeringar på andra infrastrukturförvaltares järnvägsnät i anslutning till statens järnvägsnät i samverkan med externa intressenter till ett belopp om högst 71 000 000 kronor.

3. Delposten 4.1 får användas för att finansiera Banverkets åtaganden avseende Citytunneln i Malmö, inklusive affärsverket Statens järnvägars tidigare åtaganden.

4. Delposten 4.1 finansierar statsbidrag till regionala kollektivtrafikanläggningar och regionala spårfordon.

ap.4.3 Drift, underhåll och trafikledning

Banverket ska från delposten 4.3 betala totalt 525 000 kronor till Krisberedskapsmyndigheten som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Krisberedskapsmyndigheten. 

ap.4.4 Räntor och återbetalning av lån

Anslagsposten 4.4 finansierar räntor och amorteringar för lån upptagna i Riksgäldskontoret samt hälften av garantiavgiften för statens garantiåtaganden rörande Arlandabanan.

ap.6 Riskavgift för Öresundsbro Konsortiet

Medel från anslagsposten 6 får användas till kostnader för hantering av äldre garantier till Öresundsbrokonsortiet och disponeras av Riksgäldskontoret.

36:5

Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

Disponeras av Banverket127 797
ap.1Banverket (ram)127 797

Villkor för anslag 36:5

ap.1 Banverket

Villkor återfinns i regleringsbrevet för budgetåret 2008 avseende Vägverket

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
36:3 Banverket: Administration
ap.119 8233 %0
ap.23023 %0
36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter
ap.1.2700Allt0
ap.239 200Allt0
ap.318 900Allt0
ap.4.1715 100Allt0
ap.4.3460 994Allt0
ap.4.4111 500Allt0
ap.50Allt0
ap.60Allt0
36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.112 7803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter
ap.3139 00070 00069 000
ap.4.114 604 0005 927 0008 677 000
ap.4.33 183 0001 910 0001 273 000
ap.4.456 074 0004 533 00050 912 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Banverket bemyndigas att under år 2008 i fråga om ramanslaget 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter ikläda sig ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 74 000 000 000 kronor efter år 2008. Bemyndigandet omfattar framtida räntekostnader på upptagna lån. Bemyndigandet omfattar även förpliktelser mellan Banverkets interna enheter.

Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå är endast indikativ.

Förskottering (lån) från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga byggandet av järnvägar samt räntekostnader för bl.a. lånefinansierade investeringar ingår i bemyndiganderamen.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 000 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 407 400
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)15 400 000
- varav PRIO.PROJ5 400 000
- varav ÖVR INVEST10 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Banverket disponerar under budgetåret 2008 en låneram om 1 000 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar (produktionsutrustning).

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Krediten på räntekontot uppgår till 1 419 400 000 kronor.

Från räntekontot verkställs samtliga betalningar för de ändamål som de aktuella anslagen/anslagsposterna använts för. I efterhand ska inbetalningar av anslagsmedel till Banverkets räntekonto justeras så att årets inbetalningar uppgår till vad som faktiskt anslagsavräknats och så att ränteeffekten av tidsdifferensen mellan verkligt utbetalningsdatum och ränteneutralt utbetalningsdatum korrigeras. Årets ränta ska justeras med anledning av justeringen av inbetalda anslagsmedel. Justerad utgående balans på Banverkets räntekonto disponeras av Banverket. Resultatet av Banverkets kassahållning ska särredovisas i Banverkets årsredovisning.

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Banverket disponerar övriga krediter om sammanlagt 15 400 000 000 kronor. Av låneramen fördelas 10 000 000 000 kronor enligt villkor 1-3 och 5 400 000 000 kronor enligt villkor 4 nedan:

1. För finansiering av investeringar i eldrifts- och teleanläggningar, telenätsutrustning samt för statens andel av lån avseende vissa investeringar i Stockholmsområdet enligt överenskommelse år 1983 mellan Statens järnvägar, staten och Stockholms läns landsting.

2. För investeringar i järnvägsprojekt som ingår i gällande planer eller som regeringen och riksdagen beslutat om på annat sätt. Upptagna lån började amorteras med start år 2005 och ska vara slutamorterade år 2015.

3. För lån inklusive upplupen ränta avseende tidigare kontant utbetalt kapitaltillskott till SVEDAB AB. Kontant utbetalt kapitaltillskott till SVEDAB AB ska ersättas av villkorat aktieägartillskott enligt punkt 5 under rubrik Övriga ekonomiska villkor nedan.

4. Banverket disponerar en låneram på högst 5 400 000 000 kronor för de prioriterade järnvägsprojekten Hallsberg-Degerön, Mjölby-Motala, Trollhättan-Göteborg samt järnvägsprojekt i Stockholmsområdet. De olika lånedelarna avseende de prioriterade projekten ska återbetalas i jämn takt under 25 år med start vid tidpunkten när respektive banprojekt färdigställs.

Övriga ekonomiska villkor

1. Banverket får finansiera investering i järnvägsanläggning med förskottering (lån) från kommuner eller enskilda i syfte att tidigarelägga investeringar eller att undvika senareläggningar av investeringar i förhållande till gällande banhållningsplan. Detta gäller under förutsättning att avtalet inte innehåller sådana villkor som innebär indexuppräkning av eller räntor på förskotterat belopp. Summan av mottagna lån från kommuner och enskilda får inte vid något tillfälle överstiga 30 procent av de under året beviljade anslagen för investeringar och länsinvesteringar. Förskottering av objekt som överstiger 20 000 000 kronor ska underställas regeringens prövning.

2. Banverket och Luftfartsverket får med anledning av de förpliktelser A-banan Projekt AB har enligt det s.k. Arlandabaneavtalet (prop. 1993/94:213, bet. 1993/94:TU36, rskr. 1993/94:436)

- ersätta A-banan Projekt AB för kostnader orsakade av verksamhet som i annat fall skulle ha utförts av Banverket och Luftfartsverket,

- förskottsvis ge kapitaltillskott till A-banan Projekt AB när behov därtill föreligger.

3. Kapitaltillskott till A-banan Projekt AB ska i det fall kapitaltillskott krävts godkännas av regeringen. Redovisningen ska även innehålla förslag till hur dessa kapitaltillskott ska finansieras.

4. Ett infriande av kapitaltäckningsgarantierna till A-banan Projekt AB belastar i ett första led Riksgäldskontorets garantireserv och, i ett andra led, tilldelade medel på Banverkets anslag och Luftfartsverket till lika delar. Riksgäldskontoret får debitera Banverket och Luftfartsverket en garantiavgift för statens garantiåtaganden.

5. Banverket ska tillsammans med Vägverket, oåterkalleligen förbinda sig att vid behov lämna tillskott för att SVEDAB AB:s egna kapital vid varje tillfälle ska uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Banverket och Vägverket ska årligen lämna erforderliga villkorade tillskott till SVEDAB AB jämte ränta i form av betalningsutfästelser. Tillskottet ska lämnas med 50 procent vardera av Banverket och Vägverket.

6. Banverket har rätt att använda terminskontrakt för säkring av råvarupriser och för valutasäkring av framtida betalningar.

7. Från de av Banverket disponerade anslagen får - med den fördelning mellan anslagen som Banverket finner lämplig - betalas statens kostnader för sådana förrättningar som begärts enligt 2 kap. 12 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

8. Banverket disponerar högst ett belopp under anslaget 36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk, anslagspost 1 som motsvarar uppburet finansiellt stöd från Europeiska gemenskapen som redovisats mot inkomsttitel 6511 - Bidrag till transeuropeiska nätverk. Beloppet som disponeras kan dock inte överstiga tillgängliga medel på anslagsposten.

9. Beträffande mål och återrapportering samt finansiella villkor för Banverkets verksamhet inom verksamhetsområdena Svåra påfrestningar och Civilt försvar inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet hänvisas till riktlinjebeslut för budgetåret 2008 avseende verksamhetsgrenarna Krisberedskapsförmåga och Försvarsförmåga inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

10. Banverket disponerar angiven anslagskredit beträffande anslagsposten 4 under anslag 36:4 med den fördelning på delposter som Banverket finner lämplig, utan att den totala anslagskrediten för anslagsposten överskrids.

6.2

Utbetalningsplan

Till Banverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-251 186 935
2008-02-251 186 935
2008-03-251 186 935
2008-04-251 186 935
2008-05-251 186 935
2008-06-251 186 935
2008-07-251 186 935
2008-08-251 186 935
2008-09-251 186 935
2008-10-251 186 935
2008-11-251 230 243
2008-12-1513 390 000
2008-12-251 316 816
2009-01-25-25
2009-02-254 293
Summa27 810 677
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Banverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
36:3 ap.1Banverket
36:4 ap.1.2Fastställelse av tågplan och järnvägsplan
36:4 ap.2Bidrag till Inlandsbanan och Öresundskonsortiet
36:4 ap.3Sektorsuppgifter
36:4 ap.4.1Investeringar i nationell plan
36:4 ap.4.3Drift, underhåll och trafikledning
36:4 ap.4.4Räntor och återbetalning av lån
36:5 ap.1Banverket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offentligrättslig verksamhet
Banavgifter00460 000460 00000
Uppdragsverksamhet
Teletjänster26 00036 000215 000176 00039 000101 000
Entreprenad- och konsulttjänster122 000-124 000688 000663 00025 00023 000
Utbildning6 000-5 00027 00026 0001 0002 000
Materialservice och IT46 000-37 000300 000290 00010 00019 000
Elförsäljning00966 000966 00000
Fastighetsförvaltning0030 00030 00000
Övrigt00120 000120 00000
Summa200 000-130 0002 346 0002 271 00075 000145 000
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgifter för trafik på statens spåranläggningar ska tas ut enligt 7 kap. järnvägslagen (2004:519).

2. Banverket får, inom ramen för sin ordinarie verksamhet, utföra uppdrag åt utomstående. För sådana uppdrag ska ersättning tas ut. Banverket får besluta om prissättning för denna verksamhet. Innan beslut om prissättning fattas ska Banverket samråda om beräkningsgrunderna med Ekonomistyrningsverket.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

a) Banverket får utan hinder av vad som anges i 16 § anslagsförordningen (1996:1189) avräkna kostnader det budgetår verksamheten utförs.

b) Banverket får utan hinder av vad som anges i 6 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) själv välja lämpliga intervall för amortering av sina lån med beaktande av vad riksdagen beslutat för vissa projekt.

c) Banverket medges undantag från 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) vad gäller bestämmelser om förfarande vid mer än 10 procents ackumulerat överskott i den avgiftsbelagda verksamheten. Resultatet av avgiftsbelagd verksamhet får, efter balansering, disponeras av Banverket för att finansiera banhållningskostnader.

d) Banverket medges undantag från 10 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) enligt de villkor som anges under 6 Övriga villkor i detta regleringsbrev.

e) Banverket medges undantag från kravet enligt 3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

f) Banverket får utan hinder av vad som anges i 15 a § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) ta emot och disponera icke-statliga medel som inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning.

På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Ola Nordlander
Likalydande till

Riksgäldskontoret
Kopia till

Riksdagen, Trafikutskottet
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/SAM
Näringsdepartementet/RS
Näringsdepartementet/RT
Näringsdepartementet/TR
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Rk Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statens haverikommission
Ekonomistyrningsverket
Statens institut för kommunikationsanalys
Naturvårdsverket
Luftfartsverket
Transportstyrelsen
Verket för näringslivsutveckling
Vägverket
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Inlandsbanan AB
Svensk-Danska broförbindelsen AB
Arlandabanan Infrastructure AB