Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
10

2008-12-18
Fö2008/3447/EPS
(delvis)
Krisberedskapsmyndigheten
Statens räddningsverk
Styrelsen för psykologiskt försvar
Affärsverket svenska kraftnät
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Krisberedskapsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Krisberedskapsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 06, bet. 2007/08:FöU1, rskr. 2007/08:47).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Krisberedskapsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Uppgifter, verksamhet m.m. för Krisberedskapsmyndigheten framgår av förordningen (2007:856) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Samhällets krisberedskapKrisledningsförmågaUtveckling av samhällets krisledningsförmåga
Övrig verksamhet inom ansvarsområdet
Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningarFörmåga i samhällsviktig verksamhet
Övriga verksamhet inom ansvarsområdet
Operativ förmågaUtveckling av operativ förmåga
Rakel
Övrig verksamhet inom ansvarsområdet
FörsvarUppbyggnad av beredskapPlanering för civilt försvar
Övrig verksamhet inom ansvarsområdet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Samhällets krisberedskap

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser samt olyckor. Skulle en sådan händelse inträffa ska kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas. Målet är dessutom att medverka till att minska lidande och skadeverkningar av allvarliga olyckor och katastrofer i andra länder.

1.1.1

Verksamhetsområde Krisledningsförmåga

Mål

Målet är att myndigheter och aktörer ska ha en god förmåga att vid allvarliga störningar och kriser leda och fatta beslut inom eget ansvars- och verksamhetsområde samt sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information. Vid behov ska berörda aktörer också kunna medverka i samordning och koordinering av åtgärder samt samverka med andra.

Återrapportering

1. Krisberedskapsmyndigheten ska redovisa genomförd verksamhet inom verksamhetsområdet och lämna en bedömning av vilka effekter dessa har haft för att bidra till att uppfylla de förmågemål som anges inom verksamhets- och ansvarsområdet. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) den 14 november 2008.

Redovisningen enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ska lämnas vid samma tidpunkt och inte i samband med årsredovisningen.

Myndigheten ska redovisa ovanstående förmågor enligt skalan:

- god förmåga,

- i huvudsak god förmåga men med vissa brister,

- viss, men bristfällig förmåga respektive

- ingen/mycket bristfällig förmåga.  

Bedömningar av förmågan ska göras gentemot risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys samt mot utpekade scenarion enligt regeringens särskilda anvisning. Indikatorer på förmåga och mall för förmågebedömningarna ska utarbetas av Krisberedskapsmyndigheten och fastställas av regeringen. Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och de effekter dessa haft på förmågorna ska särredovisas.  

1.1.1.1

Verksamhetsgren Utveckling av samhällets krisledningsförmåga

Mål

Målet är att den verksamhet Krisberedskapsmyndigheten bedriver inom verksamhetsområdet bidrar till att myndigheter och andra aktörer förbättrar sin krisledningsförmåga i enlighet med målet på verksamhetsområdesnivå.

Återrapportering

2. Krisberedskapsmyndigheten ska redovisa genomförd verksamhet inom verksamhetsgrenen och en bedömning av vilka effekter verksamheten har haft för att bidra till att uppfylla de förmågemål som anges på verksamhetsområde nivå. 

3. Krisberedskapsmyndigheten ska även redovisa den verksamhet som myndigheten bedrivit med att samordna olika aktörers arbete att utveckla den svenska krisberedskapen.

4. Krisberedskapsmyndigheten ska redovisa en övergripande bedömning av effekterna av den forskning som myndigheten finansierat. 

1.1.1.2

Verksamhetsgren Övrig verksamhet inom ansvarsområdet

Mål

Målet är att samhällsaktörer inom de samverkansområden som framgår av förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap genom samverkan och samordning gemensamt verkar för att samhällets krisledningsförmåga förbättras.

Återrapportering

5. Krisberedskapsmyndigheten ska redovisa det ekonomiska utfallet inom verksamhetsgrenen enligt den indelning i samverkansområden som framgår av förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

1.1.2

Verksamhetsområde Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar

Mål

Målet är att säkerställa en robusthet i samhällsviktig verksamhet för att kunna motstå och hantera så väl olyckor som allvarliga händelser och störningar i samhället.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Förmåga i samhällsviktig verksamhet

Mål

Målet är att den verksamhet Krisberedskapsmyndigheten bedriver inom verksamhetsområdet ska bidra till en förbättrad förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar.

Återrapportering

6. Krisberedskapsmyndigheten ska redovisa genomförd verksamhet inom verksamhetsgrenen och en bedömning av vilka effekter dessa har haft för att bidra till att uppfylla de förmågemål som anges på verksamhetsområdesnivå.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Övriga verksamhet inom ansvarsområdet

Mål

Målet är att samhällsaktörer inom de samverkansområden som framgår av förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap genom samverkan och samordning gemensamt verkar för att förmågan i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar förbättras.

Återrapportering

7. Krisberedskapsmyndigheten ska redovisa det ekonomiska utfallet inom verksamhetsgrenen enligt den indelning i samverkansområden som framgår av förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

1.1.3

Verksamhetsområde Operativ förmåga

Mål

Målet är att aktörer med operativt ansvar vid en kris eller olycka ska ha en god förmåga att snarast påbörja åtgärder för att hantera, eller medverka i hanteringen av, allvarliga störningar och kriser och att genomföra de åtgärder som krävs för att avhjälpa och lindra effekterna av det inträffade. Förmåga ska också finnas att kunna samarbeta med och ge stöd till operativa aktörer och andra länder.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Utveckling av operativ förmåga

Mål

Målet är att den verksamhet Krisberedskapsmyndigheten bedriver inom verksamhetsområdet bidrar till att aktörer med operativt ansvar vid en kris eller olycka ska förbättra sin operativa förmåga.  

Återrapportering

8. Krisberedskapsmyndigheten ska redovisa genomförd verksamhet inom verksamhetsgrenen och en bedömning av vilka effekter dessa har haft för att bidra till att uppfylla de förmågemål som anges på verksamhetsområdesnivå.

1.1.3.2

Verksamhetsgren Rakel

Mål

Målet är att Krisberedskapsmyndigheten ska verka för att myndigheter och organisationer inom området allmän ordning, säkerhet eller hälsa ska ansluta sig till det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel för att öka samhällets samlade effektivitet inom detta område.

Återrapportering

9. Krisberedskapsmyndigheten ska redovisa arbetsläget avseende uppbyggnaden av systemet samt belopp som visar hur mycket investeringarna uppgår till 2008 och totalt för uppbyggnaden t.o.m. 2008. Vidare ska Krisberedskapsmyndigheten redovisa 2008 års driftskostnad, användaranslutning och avgiftsintäkter kopplade till Rakel.

1.1.3.3

Verksamhetsgren Övrig verksamhet inom ansvarsområdet

Mål

Målet är att samhällsaktörer inom de samverkansområden som framgår av förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap genom samverkan och samordning gemensamt verkar för att samhällets operativa förmåga förbättras.

Återrapportering

10. Krisberedskapsmyndigheten ska redovisa det ekonomiska utfallet inom verksamhetsgrenen enligt den indelning i samverkansområden som framgår av förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

1.2

Politikområde Försvar

Mål 

Målet för politikområdet är att
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.2.1

Verksamhetsområde Uppbyggnad av beredskap

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att utveckla insatsorganisationen i enlighet med de krav på operativ förmåga som riksdagen har beslutat (prop. 2004/05:5, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143) och de operativa delförmågorna som anges i budgetpropositionen för 2008, utgiftsområde 6 (prop.2007/08:1, bet. 2007/08:FöU1, rskr. 2007/08:47).

Genom i huvudsak planering ska även en god försvarsförmåga säkerställas i sådan samhällsviktig verksamhet som är väsentlig för samhällets grundläggande behov vid ett eventuellt framtida väpnat angrepp.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Planering för civilt försvar

Mål

Målet är att Krisberedskapsmyndigheten genom i huvudsak planering ska säkerställa en god försvarsförmåga i sådan samhällsviktig verksamhet som är väsentlig för samhällets grundläggande behov vid ett eventuellt framtida väpnat angrepp eller krig.

Återrapportering

11. Krisberedskapsmyndigheten ska redovisa genomförd verksamhet inom verksamhetsgrenen och en bedömning av vilka effekter dessa har haft för att bidra till att uppfylla de förmågemål som anges på verksamhetsområdesnivå.  Krisberedskapsmyndighetens åtgärder och verksamheter finansierade från anslaget 7:5 Krisberedskap och effekterna som dessa haft på förmågan ska särredovisas.

1.2.1.2

Verksamhetsgren Övrig verksamhet inom ansvarsområdet

Mål

Målet är att samhällsaktörer inom de samverkansområden som framgår av förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap genom samverkan och samordning gemensamt ska verka för en grundläggande försvarsförmåga.

Återrapportering

12. Krisberedskapsmyndigheten ska redovisa det ekonomiska utfallet inom verksamhetsgrenen enligt den indelning i samverkansområden som framgår av förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. 

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

13. Krisberedskapsmyndigheten ska redovisa hur de medel från anslag 7:5 Krisberedskap, som utbetalats till Totalförsvarets forskningsinstitut för att säkra grundkompetens och infrastruktur inom CBRN-området, har bidragit till att tillgodose efterfrågan från de myndigheter som verkar inom politikområdet Samhällets krisberedskap.

14. Krisberedskapsmyndigheten ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

15. Krisberedskapsmyndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser. Utgiftsprognoser lämnas senast: 22 januari, 10 mars, 9 maj, 1 augusti samt 30 oktober.   

3

Organisationsstyrning

Mål

Inom ramen för sin kompetensförsörjning ska Krisberedskapsmyndigheten främja mångfald och jämställdhet.

Återrapportering

16. Krisberedskapsmyndigheten ska, utöver det som regleras i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag gällande myndigheternas kompetensförsörjning, särskilt redovisa hur myndigheten levt upp till egna mål om främjande av jämställdhet samt motverkande av diskriminering och trakasserier. Redovisningen ska, utöver en bedömning av måluppfyllelsen, innehålla:

- en beskrivning av hur myndigheten omsatt befintlig kunskap och erfarenhet i praktisk handling och

- en beskrivning av det arbete som bedrivits för att motverka olika former av diskriminering och trakasserier. Av redovisningen ska framgå hur Krisberedskapsmyndigheten arbetar med frågor som rör diskriminering och trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder samt sexuell läggning. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten verkat för en jämnare könsfördelning inom alla personalkategorier.

17. Krisberedskapsmyndigheten ska vara Sveriges internationella kontaktpunkt för informationssäkerhetsfrågor inom myndighetens ansvarsområde. 

18. Krisberedskapsmyndigheten ska i arbetet med att utveckla det nationella säkerhetsforskningsprogrammet beakta uppdraget att samordna avtalet mellan Sverige och USA om forsknings- och utvecklingsfrågor inom det civila säkerhetsområdet och motsvarande forsknings- och utvecklingsprogram inom EU. Krisberedskapsmyndigheten ska i detta arbete samverka med VINNOVA, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut.

19. Krisberedskapsmyndigheten ska i sin verksamhet för 2008 visa återhållsamhet för att underlätta ett genomförande av de förslag som framgår av betänkandet (SOU 2007:31) Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser. Myndigheten ska i övrigt upprätthålla beredskap för att ett genomförande av förslagen kan komma att påbörjas.

20. Krisberedskapsmyndigheten ska avvecklas den 31 december 2008. Ansvaret för avvecklingen ligger till och med den 31 december 2008 hos Krisberedskapsmyndigheten.

21. Överlåtelse av myndighetens tillgångar och skulder till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt till avvecklingsmyndigheten för Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 3, 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Krisberedskapsmyndigheten har ansvaret för sina tillgångar, skulder och avtal till och med 31 december 2008 och Avvecklingsmyndigheten för Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar övertar ansvaret från och med den 1 januari 2009, i de fall de inte övertas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4

Uppdrag

20. Krisberedskapsmyndigheten ska redovisa en samlad bedömning av samhällets krisberedskapsförmåga för år 2007. Bedömningen ska bl.a. göras utifrån myndighetsanalyser avseende år 2007 enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. En övergripande bedömning ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartemenet) senast den 14 april.

21. Krisberedskapsmyndigheten ska påbörja arbetet med att göra en samlad bedömning av samhällets krisberedskapsförmåga för år 2008. Bedömningen ska bl.a. göras utifrån myndighetsanalyser avseende år 2008.

22. Krisberedskapsmyndigheten ska ge förslag på en modell för långsiktig finansiell lösning gällande sådan CBRN-kompetens som behövs inom ramen för samhällets krisberedskap och som tillhandahålls vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartemenet) senast den 2 juli 2008.

23. Krisberedskapsmyndigheten ska redovisa en utvärdering av myndighetens internationella samarbete.

24. Krisberedskapsmyndigheten ska, i samverkan med berörda samhällsaktörer, genomföra ett arbete med att identifiera och analysera kritiska beroendeförhållanden i samhället. Även den internationella dimensionen skall beaktas. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartemenet) senast den 31 december 2008.

25. I samverkan med berörda myndigheter ska Krisberedskapsmyndigheten påbörja förvaltningen av den nationella handlingsplanen för informationssäkerhet, i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens rapport - Samhällets informationssäkerhet handlingsplan 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:8

Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret (Ramanslag)

Disponeras av Krisberedskapsmyndigheten22 628
ap.2Krisberedskapsmyndigheten (ram)22 628

Villkor för anslag 6:8

ap.2 Krisberedskapsmyndigheten

Anslaget disponeras av Försvarsmakten (anslagsposten 1) och Krisberedskapsmyndigheten (anslagsposten 2) för utgifter för att stödja den verksamhet som anges i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. De frivilliga försvarsorganisationerna, som anges i bilaga till förordningen, får bidrag för den del av deras verksamhet som främjar totalförsvaret och som omfattar ledning och administration, försvarsupplysning, rekrytering, funktionärsutbildning för den egna organisationen samt ungdomsverksamhet. Utbetalning av organisationsstöd ska i samråd med Försvarsmakten ske till den verksamhet de frivilliga försvarsorganisationerna bedriver om denna verksamhet bidrar till politikområdet Försvars måluppfyllelse.

Försvarsmakten och Krisberedskapsmyndigheten ska fördela organisationsstödet och ska som villkor för utbetalning till de frivilliga försvarsorganisationerna meddela föreskrifter om redovisning av utbetalda belopp.

7:5

Krisberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen100 000
ap.2Åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar (ram)100 000
Disponeras av Affärsverket svenska kraftnät250 000
ap.3Elberedskapsåtgärder (ram)250 000
Disponeras av Krisberedskapsmyndigheten1 301 551
ap.1Svåra påfrestningar på samhället i fred (ram)1 196 715
ap.12Civilt försvar (ram)79 836
ap.4Elektroniska kommunikationer (ram)25 000
Disponeras av Regeringskansliet/Försvarsdepartementet10 136
ap.10Viss internationell fredsfrämjande och humanitär verksamhet (ram)10 136
ap.11Avvecklingskommittén för Överstyrelsen för civil beredskap (ram)0

Villkor för anslag 7:5

ap.1 Svåra påfrestningar på samhället i fred

1. Krisberedskapsmyndigheten ska på sätt som anges nedan lämna bidrag från anslaget 7:5 Krisberedskap (anslagsposterna 1 och 12) till Post- och telestyrelsen, Affärsverket svenska kraftnät, Statens energimyndighet, Styrelsen för psykologiskt försvar, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Banverket, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsverket, Vägverket, Livsmedelsverket, Rikspolisstyrelsen, Statens räddningsverk, Statens strålskyddsinstitut, Statens kärnkraftsinspektion, Tullverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Statens jordbruksverk, Finansinspektionen, Försäkringskassan, Riksgäldskontoret, Lantmäteriverket, Kustbevakningen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Totalförsvarets forskningsinstitut och länsstyrelserna. Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom flödet kopplat till statens checkräkning, hos myndigheterna som också har rätt att använda detta flöde för sina löpande utgifter inom dessa anslagsposter. Krisberedskapsmyndigheten ska i skriftlig överenskommelse med respektive betalningsmottagare reglera tidpunkter och villkor för att uppnå en kostnadseffektiv utbetalning av bidragen. Till affärsverken betalas bidragen ut till det konto som respektive affärsverk lämnat uppgift om i den skriftliga överenskommelsen med Krisberedskapsmyndigheten. Regeringen uppdrar åt Krisberedskapsmyndigheten att, utifrån regeringens inriktning i budgetpropositionen 2008, fördela anslag 7:5 Krisberedskap för verksamhetsområdena krisledningsförmåga, operativ förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar.

2. Anslagsposten får användas till åtgärder som stärker förmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred och som inte är direkt kopplade till att skapa en grundläggande försvarsförmåga (anslagsposten 12) eller till de avgiftsfinansierade verksamheterna (anslagsposterna 2 och 3).

3. Anslagsposten får användas för förbättringar i den kommunaltekniska försörjningen, övergripande samordning och omvärldsanalys av samhällets informationssäkerhet, åtgärder för att tillgodose samhällets behov av elektroniska kommunikationer vid svåra påfrestningar och höjd beredskap, underhåll och modernisering av teleanläggningar för att tillgodose skydd av de elektroniska kommunikationerna vid svåra påfrestningar, åtgärder som syftar till att vidmakthålla och utveckla handlingsberedskapen i energiförsörjningen för att hantera svåra påfrestningar på samhället i fred och som minskar känsligheten för störningar inom elförsörjningsområdet, åtgärder för att säkerställa dricksvattenförsörjningen vid svåra påfrestningar på samhället i fred samt för utveckling och utredning om massmediernas tekniska utveckling kopplat till svåra påfrestningar på samhället i fred.

4. Anslagsposten får användas till åtgärder som minskar riskerna för störningar i viktiga transportsystem och att samhällsviktiga transporter som har betydelse för att samhällets grundläggande behov kan tillgodoses. Det gäller väghållning och landsvägstransporter, järnvägstransporter och banhållning, sjötransporter samt flygtransporter.

5. Anslagsposten får användas för åtgärder för att trygga försörjningen med dricksvatten och livsmedel mot B- och C-hot samt för planering, utbildning, utveckling och utrustning för att höja kompetensen och förmågan inom CBRN-området. Anslagsposten får även användas för att stödja beredskapen mot allvarlig smitta på människor och djur, för CBRN-verksamhet inom polisen, för att vidmakthålla och vidareutveckla beredskapen inom hälso- och sjukvårdens CBRN-beredskap, för räntor och amorteringar avseende lånefinansierade beredskapsinvesteringar, för CBRN-utbildning för tulltjänstemän och för åtgärder för att initiera och bedriva samverkan inom CBRN-området.

6. Utöver CBRN-beställningar till Totalförsvarets forskningsinstitut ska, efter samråd om inriktning, 18 000 000 kronor från anslagsposten utbetalas till Totalförsvarets forskningsinstitut för att bidra till myndighetens vidmakthållande av grundkompetens och infrastruktur hänförligt till CBRN-verksamheten.

7. Anslagsposten får användas för kompetens- och säkerhetshöjande åtgärder mot s.k. informationsoperationer som kan riktas mot de större finansiella företagen, aktiviteter i syfte att säkerställa de åtaganden inom oljeområdet som följer av IEA-avtalet (International Energy Agency) och medlemskapet i EU, administrativa åtgärder vad avser strategisk lagring och oljedistribution samt för utgifter i samband med omvärldsbevakning, beredskaps- och försörjningsanalyser.

8. Anslagsposten får användas för åtgärder avseende system för informationsförsörjning, ledningsplatser, telesäkerhet, materielförvaltning, samband och signalskydd, forskningssamordning, omvärldsbevakning, omvärldsanalys, samordning, planering och uppföljning, kriskommunikation, krishanteringsstöd, kompetensutveckling, geografisk information, massmedieberedskap, trossamfundens medverkan i krishanteringssystemet. Anslagsposten får även användas för ersättning till länsstyrelser, frivilliga organisationer, utbildningsverksamhet samt för den regionala försöksverksamheten avseende samverkan mellan myndigheter på Gotland (GotSam).

9. Anslagsposten får användas för utveckling av sjukvårdens och socialtjänstens krishanteringsförmåga, beredskapslagring av läkemedel och sjukvårdsmateriel, förbättring av hälso- och sjukvårdens funktionssäkerhet och kompetensförsörjning av berörd hälso- och sjukvårdspersonal, förstärkning av räddningscentraler, anslutningar till försvarets telenät samt för internationellt säkerhetsfrämjande arbete.

10. Anslagsposten får även användas för utbildning och övning för flygräddningstjänst och sjöräddningstjänst vid svåra påfrestningar på samhället i fred och vid höjd beredskap samt för ersättning till landstingen för katastrofplanering.

11. Högst 25 300 000 kronor får betalas ut för att stärka krishanteringsförmågan på regional nivå. I detta belopp ingår inte åtgärder för att stärka den tekniska ledningsförmågan.

12. Under 2008 får Krisberedskapsmyndigheten utbetala 270 000 000 kronor till kommunerna i enlighet med vad som sägs i 10 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

13. Under 2008 får Krisberedskapsmyndigheten utbetala högst 15 000 000 kronor till landstingen i enlighet med vad som sägs i 11 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

ap.2 Åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar

1. Anslagsposten avser åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid. Anslagsposten får även användas till upphandling av tjänster, utrustning, m.m. för att skydda samhället mot allvarliga hot och påfrestningar på elektroniska kommunikationer i fredstid.

ap.3 Elberedskapsåtgärder

1. Anslagsposten avser ersättning som beslutas enligt elberedskapslagen (1997:288) och för att täcka kostnader för Affärsverket svenska kraftnäts myndighetsutövning enligt denna lag. Vidare får anslagsposten användas för insatser som förbättrar den fredstida störningsberedskapen, för åtgärder som stärker den nationella förmågan och som kan merutnyttjas för den internationella fredsfrämjande och humanitära beredskapen samt för dammsäkerhet. Högst 24 000 000 kronor får användas för att täcka förvaltningskostnader i verksamheten. Under anslagsposten har medel beräknats för arvoden åt ledamöter i Insynsrådet för elberedskapsverksamheten vid Affärsverket svenska kraftnät.

ap.4 Elektroniska kommunikationer

Anslagsposten avser Post- och telestyrelsens åtgärder för förstärkning av de elektroniska kommunikationsnäten.

ap.10 Viss internationell fredsfrämjande och humanitär verksamhet

1. Anslagsposten avser viss fredsfrämjande och humanitär verksamhet för att civila resurser ska kunna stödja länder som inte kategoriseras som biståndsmottagande land av Sida och som befinner sig i tillstånd av en svår påfrestning på samhället i fred.

ap.12 Civilt försvar

1. Krisberedskapsmyndigheten ska på sätt som anges nedan lämna bidrag från anslaget 7:5 Krisberedskap (anslagsposterna 1 och 12) till Post- och telestyrelsen, Affärsverket svenska kraftnät, Statens energimyndighet, Styrelsen för psykologiskt försvar, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Banverket, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsverket, Vägverket, Livsmedelsverket, Rikspolisstyrelsen, Statens räddningsverk, Statens strålskyddsinstitut, Statens kärnkraftsinpektion, Tullverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Statens jordbruksverk, Finansinspektionen, Försäkringskassan, Riksgäldskontoret, Lantmäteriverket, Kustbevakningen och länsstyrelserna. Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom flödet kopplat till statens checkräkning, hos myndigheterna som också har rätt att använda detta flöde för sina löpande utgifter inom dessa anslagsposter. Krisberedskapsmyndigheten ska i skriftlig överenskommelse med respektive betalningsmottagare reglera tidpunkter och villkor för att uppnå en kostnadseffektiv utbetalning av bidragen. Till affärsverken betalas bidragen ut till det konto som respektive affärsverk lämnat uppgift om i den skriftliga överenskommelsen med Krisberedskapsmyndigheten.

2. Anslagsposten får användas för förmåner till totalförsvarspliktiga som grundutbildas med civilplikt vid Affärsverket svenska kraftnät, Rikspolisstyrelsen och Krisberedskapsmyndigheten. Dessa förmåner ska utbetalas enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Vidare gäller att:

- medel för familjebidrag och administrationskostnader för dessa utbetalas efter rekvisition från Försäkringskassan,

- medel för dagpenning och administrationskostnader för dessa utbetalas efter rekvisition från Försäkringskassan,

- medel för ekonomiskt stöd enligt 8 kap. 3 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga utbetalas efter rekvisition från Totalförsvarets pliktverk samt

- medel för annan ersättning än skadestånd för skador på egendom som tillhör totalförsvarspliktiga inom det civila försvaret, utbetalas efter rekvisition från Statens räddningsverk.

3. Anslagsposten får användas för åtgärder som syftar till att skapa en grundläggande försvarsförmåga. Från anslagsposten får bidrag betalas ut som avser utbildning och utrustning av den särskilda beredskapspolisen, utbildning av chefer för beredskapspolisen, uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer, avvecklingskostnader för utrustning och anläggningar, ersättning till Totalförsvarets pliktverk för informationssystemet PLIS, omvärldsbevakning, underhåll av skyddsrum, andningsskydd samt minröjning. Anslagsposten får även användas för ersättning till kommunerna, förmånsmedel till totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt, Civilpliktsrådet, räntor och amorteringar för lånefinansierade beredskapsinvesteringar.

4. Från anslagsposten får bidrag betalas ut till Affärsverket svenska kraftnät för utbildning av totalförsvarspliktiga under första halvåret 2008.

5. Krisberedskapsmyndigheten får betala ut högst 35 350 000 kronor för frivillig försvarsverksamhet. Utbetalningen ska ske efter dialog med och genom uppdrag till de frivilliga försvarsorganisationerna.

Investeringsplan

Följande inriktning ska gälla för de investeringar som stärker samhällets krisberedskap och som finansieras från anslaget 7:5 Krisberedskap under 2008.

Tusental kronor

Anskaffat t.o.m. 2006

Prognos 2007

Budget 2008

Beräknat 2009

Beräknat 2010 -

So Teknisk infrastruktur

-

-

-

-

-

So Transporter

4 180

7 000

12 150

12 050

3 000

So Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen

95 562 

30 525

22 402 

19 904

13 104 

So Ekonomisk säkerhet

1 400

7 450

7 450

7 350

7 250

So Geografiskt områdesansvar

4 200

3 900

3 900

3 700

So Skydd, undsättning och vård

536 100

25 600

16 700

23 400

23 400

Övr myndigheter

 0600 300 300 300 

Summa investeringar

648 166 

74 775

62 602

66 604

50 454 

Lån

602 900

38 375

25 525

29 700

22 900

Anslag

45 266

36 400

37 077

36 904

27 554

Summa finansiering

648 166 

74 775

62 602

66 604

50 454 7:6

Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet (Ramanslag)

Disponeras av Krisberedskapsmyndigheten141 600
ap.1Driftskostnader (ram)141 600
ap.2Investering i infrastruktur (ram)0

Villkor för anslag 7:6

ap.1 Driftskostnader

1. Anslagsposten finansierar förvaltning och marknadsföring av ett gemensamt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet.

ap.2 Investering i infrastruktur

1. Anslagsposten ska finansiera utbyggnaden av infrastrukturen i samband med utbyggnaden av etapperna ett t.o.m. tre av ett gemensamt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet.

7:7

Krisberedskapsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Krisberedskapsmyndigheten164 732
ap.1Krisberedskapsmyndigheten (ram)164 732

Villkor för anslag 7:7

ap.1 Krisberedskapsmyndigheten

Anslaget disponeras av Krisberedskapsmyndigheten för förvaltningsändamål.

Anslaget ska finansiera abonnemangsavgift på 260 000 kr för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel.

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
6:8 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret
ap.203 %0
7:5 Krisberedskap
ap.135 9003 %0
ap.23 0003 %0
ap.37 5003 %0
ap.40Allt0
ap.103043 %7 000
ap.1103 %0
ap.122 3973 %0
7:6 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
ap.10Allt0
ap.20Allt0
7:7 Krisberedskapsmyndigheten
ap.14 9423 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
7:5 Krisberedskap
ap.273 00060 00012 0282014
ap.3465 00065 000400 0002014
ap.1270 000163 00095 2682014
Belopp angivna i tkr

Villkor

Krisberedskapsmyndigheten bemyndigas att, i fråga om ramanslaget 7:5 Krisberedskap anslagsposten 1 Svåra påfrestningar på samhället i fred, godkänna avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar som avser höjd beredskap och svåra påfrestningar på samhället i fred, så att behovet av anslagsmedel efter 2008 till och med 2014 för dessa och tidigare avtal och beställningar uppgår till högst 270 000 000 kronor.

Krisberedskapsmyndigheten ska i skriftlig överenskommelse med berörd myndighet reglera rätten att ingå nya förpliktelser med betalningsutfall efter 2008. Bemyndigande ska redovisas per anslagspost, specificerat per åtgärd.

Post- och telestyrelsen bemyndigas att, i fråga om ramanslaget 7:5 Krisberedskap anslagsposten 2 Åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar, godkänna avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar som avser höjd beredskap och svåra påfrestningar på samhället i fred, så att behovet av anslagsmedel efter 2008 till och med 2014 för dessa och tidigare avtal och beställningar uppgår till högst 73 000 000 kronor.

Affärsverket svenska kraftnät bemyndigas att, i fråga om ramanslaget 7:5 Krisberedskap anslagsposten 3 Elberedskapsåtgärder, godkänna avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar som avser höjd beredskap och svåra påfrestningar på samhället i fred, så att behovet av anslagsmedel efter 2008 till och med 2014 för dessa och tidigare avtal och beställningar uppgår till högst 465 000 000 kronor.

I regleringsbrevet för 2004 bemyndigade regeringen Krisberedskapsmyndigheten att i fråga om anslaget 37:6 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet (2004) ingå avtal om ekonomiska åtaganden för att anskaffa infrastrukturen för det gemensamma radiokommunikationssystemet så att behovet av anslagsmedel efter 2004 uppgår till högst 2 126 000 000 kronor. Från och med 2005 finns anslaget 7:6 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet med motsvarande ändamål upptaget på statsbudgeten.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)759 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)165 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Krisberedskapsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2525 978
2008-02-2525 978
2008-03-2525 978
2008-04-2525 978
2008-05-2525 978
2008-06-2525 978
2008-07-2525 078
2008-08-2525 078
2008-09-2525 078
2008-10-2525 078
2008-11-2525 078
2008-12-2525 074
Summa306 332
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Krisberedskapsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
7:6 ap.1Driftskostnader
7:7 ap.1Krisberedskapsmyndigheten
Till Affärsverket svenska kraftnäts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2520 833
2008-02-2520 833
2008-03-2520 833
2008-04-2520 833
2008-05-2520 833
2008-06-2520 833
2008-07-2520 833
2008-08-2520 833
2008-09-2520 833
2008-10-2520 833
2008-11-2520 833
2008-12-2520 837
Summa250 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Affärsverket svenska kraftnäts disposition enligt detta regleringsbrev är:
7:5 ap.3Elberedskapsåtgärder

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Uppdragsverksamhet
Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet00110 000110 00000
Tekniskt stöd004 0004 00000
Summa00114 000114 00000
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Krisberedskapsmyndigheten medges undantag från kravet på full kostnadstäckning för det gemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet. Underskott som uppstår under systemets uppbyggnadsperiod finansieras med medel från anslag 7:6 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet, anslagsposten 1 Driftskostnader.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Inkomster av avgifter från verksamhet enligt 7 och 21 §§ förordningen (2007:856) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten får disponeras av Krisberedskapsmyndigheten.

2. Avgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel har fastställts för respektive berörd myndighet. Myndigheterna har rätt att ansluta sig till systemet i den omfattning som de bedömer befogat utan att betala ytterligare abonnemangsavgifter.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Krisberedskapsmyndigheten beviljas undantag från kravet att anläggningstillgångar som används i verksamheten ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Undantaget gäller för utbyggnaden av de tre första etapperna av Rakelsystemet som i stället finansieras från anslaget 7:6 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet.

2. Krisberedskapsmyndigheten beviljas undantag från kravet på full kostnadstäckning enligt 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Undantaget gäller kravet på full kostnadstäckning som ekonomiskt mål för det gemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet, Rakel. Undantaget medger att avskrivningar på de anslagsfinansierade tillgångarna inte ska ingå i underlaget för beräknande av avgifter för Rakel.

3. Krisberedskapsmyndigheten beviljas undantag från kravet att lämna förslag till regeringen på hur ett ackumulerat överskott, överstigande 10 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret, ska disponeras enligt 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Ett eventuellt ackumulerat överskott under de tidiga utbyggnadsåren får nyttjas för att hålla avgiftsnivån fortsatt låg under utbyggnaden av Rakelsystemet.

4. Med undantag från 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) får anläggningstillgångar som används i verksamheten finansieras från anslaget 7:5 Krisberedskap. Detta undantag gäller även för de anläggningstillgångar som övriga myndigheter anskaffar och som finansieras med bidrag från Krisberedskapsmyndigheten. Statens räddningsverks och Socialstyrelsens investeringar i räddningsmateriel respektive beredskapslager ska dock fortsatt lånefinansieras.

5. Krisberedskapsmyndigheten behöver inte lämna resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning över väsentliga uppgifter enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen ska dock en beskrivning av resultatet av verksamheten under den gångna perioden lämnas liksom en särredovisning av eventuella kostnader inför avvecklingen och hur de har finansierats.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Johan Bergström Ring
Likalydande till

Statens räddningsverk
Styrelsen för psykologiskt försvar
Affärsverket svenska kraftnät
Kopia till

Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/REV
Försvarsdepartementet/EPS, MIL
Finansdepartementet/BA, ESA
Samtliga övriga departement
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Rikspolisstyrelsen
Migrationsverket
Försvarsmakten
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Kustbevakningen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Smittskyddsinstitutet
Ekonomistyrningsverket
Finansinspektionen
Länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Statens fastighetsverk
Tullverket
Statens jordbruksverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Livsmedelsverket
Strålsäkerhetsmyndigheten
Lantmäteriet
Post- och telestyrelsen
Banverket
Vägverket
Sjöfartsverket
Luftfartsstyrelsen
Elsäkerhetsverket
Statens energimyndighet

Senast uppdaterad: