Socialdepartementet


Protokoll
III:12
vid regeringssammanträde
2008-12-18
S2008/10725/ST

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 18:3 (2008)
Riksdagen har beslutat om anslaget 18:3 för budgetåret 2008 (prop. prop.2007/08:1, utg.omr. 09, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Budgetår 2008

18:3

Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen0
ap.1Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa (ram)0

Villkor för anslag 18:3

ap.1 Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas i enlighet med regeringsbeslut nr 5 den 1 februari 2007 Uppdrag att samordna och koordinera genomförandet av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
18:3 (2008) Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa
ap.1 (2008)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande