Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
16

2008-12-18
A2008/3627/A
A2008/3634/ADM
(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 14, bet. 2008/09:AU2, rskr. 2008/09:135).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 404 897
ap.3Bidrag till Samhall AB (ram)4 404 897

Villkor för anslag 1:4

ap.3 Bidrag till Samhall AB

1. Kammarkollegiet ska betala ut en tolftedel av medlen månadsvis. Datum för den månadsvisa utbetalningen till Samhall AB ska göras enligt överenskommelse mellan Kammarkollegiet och Samhall AB. 

2. Under 2009 ska 4 404 897 000 kronor utbetalas till Samhall AB. Samhall AB ska under 2009 ge arbete åt personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga genom anställning i bolaget under minst 24,4 miljoner arbetstimmar, vilket uppskattningsvis motsvarar 18 700 årsanställda. I antalet årsanställda som ligger till grund för bidraget till Samhall AB får inte inräknas anställningar som finansieras genom andra stödformer. Arbetsförmedlingen disponerar de arbetstillfällen som Samhall AB inom denna ram anordnar för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

3. Kammarkollegiet ska göra en avräkning efter budgetårets slut och återkräva eventuell mellanskillnad i bidrag om antalet arbetstimmar understiger 24,4 miljoner. En eventuell återbetalning från Samhall AB till Kammarkollegiet ska ske i sådan tid att den är Kammarkollegiet till handa senast brytdagen för bokslut avseende budgetåret 2009. En slutlig avräkning som redovisas mot 2010 års anslag ska ske senast den 1 mars 2010. Samhall AB ska till Kammarkollegiet redovisa sådant underlag som är nödvändigt för att göra denna avräkning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
22:4 ap.21:4 ap.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagstyp
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.2ram
På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Klas Falk
Kopia till

Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/SF
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/SÄ
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Arbetsförmedlingen
Ekonomistyrningsverket
Socialstyrelsen
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Arbetsmiljöverket
Samhall AB