Finansdepartementet


Regeringsbeslut
1

2008-12-19
Fi2008/8252
(delvis)

Kammarkollegiet
Skatteverket
m.fl. Se Likalydande till nedan
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 27, bet. 2008/09:FiU5, rskr. 2008/09:152).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

1:1

Avgiften till Europeiska gemenskapen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet12 093 887
ap.1Avgift baserad på bruttonationalinkomsten (ram)11 511 248
ap.9Storbritanniens budgetreduktion (ram)582 639
Disponeras av Statens jordbruksverk377 700
ap.2Sockeravgifter (ram)30 300
ap.5Avgift till tillfällig fond för omstrukturering av EU:s sockersektor (ram)347 400
Disponeras av Tullverket4 406 507
ap.3Tullavgift (ram)4 190 280
ap.4Särskilda jordbrukstullar (ram)216 227
Disponeras av Skatteverket3 000 000
ap.7Mervärdesskattebaserad avgift (ram)3 000 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten

Anslagsposten ska användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EU-budgeten avseende avgift baserad på bruttonationalinkomsten.

ap.2 Sockeravgifter

Anslagsposten ska användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EU-budgeten avseende sockeravgifter. Uppburna sockeravgifter från näringen ska redovisas mot inkomsttitel 9473 - Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter.

ap.3 Tullavgift

Anslagsposten ska användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EU-budgeten avseende tullar.

ap.4 Särskilda jordbrukstullar

Anslagsposten ska användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EU-budgeten avseende särskilda jordbrukstullar.

ap.5 Avgift till tillfällig fond för omstrukturering av EU:s sockersektor

Anslagsposten ska användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EU:s tillfälliga omstruktureringsfond för sockersektorn. Uppburen omstruktureringsavgift för socker från näringen ska redovisas mot inkomsttitel 9474 - Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn.

ap.7 Mervärdesskattebaserad avgift

Anslagsposten ska användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EU-budgeten avseende mervärdesskattebaserad avgift.

ap.9 Storbritanniens budgetreduktion

Anslagsposten ska användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EU-budgeten avseende avgift för Storbritanniens budgetreduktion.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen
ap.11 151 125Allt0
ap.23 030Allt0
ap.3419 028Allt0
ap.421 623Allt0
ap.534 740Allt0
ap.7300 000Allt0
ap.958 264Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen
93:1 ap.91:1 ap.1100 %
93:1 ap.21:1 ap.1100 %
93:1 ap.31:1 ap.1100 %
93:1 ap.41:1 ap.1100 %
93:1 ap.71:1 ap.1100 %
93:1 ap.51:1 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
På regeringens vägnar
Mats Odell
Kristian Seth
Likalydande till

Kammarkollegiet
Skatteverket
Statens jordbruksverk
Tullverket
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Jordbruksdepartementet, LB
Finansdepartementet, SF
Finansdepartementet, Fi S2
Finansdepartementet, Fi S3