Miljödepartementet


Regeringsbeslut


2008-12-11
M2008/3783/Mk
Statens energimyndighet
Box 310
631 04 ESKILSTUNA
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 34:13
Riksdagen har beslutat om anslaget 34:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 20, bet. 2007/01:MJU1, rskr. 2007/08:95).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2008 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:13

Insatser för internationella klimatinvesteringar (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet45 100
ap.1Ins. int. klimat. - del till STEM (ram)44 100
ap.3Handel med utsläppsrätter (ram)1 000
Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet5 000
ap.2del till Regeringskansliet (ram)5 000

Villkor för anslag 34:13

ap.1 Ins. int. klimat. - del till STEM

Myndigheten ska genomföra projekt i enlighet med reglerna för Kyotoprotokollets flexibla mekanismer samt förvärva certifierade utsläppsreduktioner (CER) och utsläppsminskningsenheter (ERU).

Återbetalda medel ska redovisas på inkomsttitel 4526 Återbetalningar övriga lån. Detta gäller även anslaget E11 Åtgärder för energieffektiviseringar m.m. i bl.a. Baltikum och Östeuropa på tolfte huvudtitelns anslag för budgetåret 1995/96 inklusive motsvarande anslag för budgetåren 1993/94 och 1994/95, 1997 års anslag A3 samt 1998-2000 års anslag B7. Ränteinkomster på lån ska tillföras statsverkets checkräkning och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2394 Övriga ränteinkomster.

Eventuell eftergift av lånefordran eller ränta ska beslutas särskilt av Statens energimyndighet.

Högst 3 000 000 kronor får disponeras för till insatserna knutna kostnader för planering, uppföljning, utvärdering, utbildning och kompetensuppbyggnad i mottagarländerna.

Högst 500 000 kronor får användas för att förbereda, utarbeta och utveckla underlag för bilaterala överenskommelser mellan Sverige och värdländer samt för kostnader relaterade till bilaterala och multilaterala samarbeten.

Högst 1 000 000 kr får användas för att informera och stödja svenska företag som önskar engagera sig i de projektbaserade mekanismerna.

Högst 1 900 000 kronor får användas som stöd till det fortsatta arbetet inom CDM-styrelsen (Executive Board) samt stöd till den övervakningskommitté för gemensamt genomförande (JI Supervisory Committee) som inrättats i FN:s regi.

Anslagsposten får användas för att täcka kostnader förenade med specifika projektavtal om överlåtelser av certifierade utsläppsreduktioner (CER) och utsläppsminskningsenheter (ERU) mellan behörig juridisk person i värdlandet och myndigheten.

Projekten får finansieras och genomföras i samarbete med andra intressenter och genom klimatinvesteringsfonder. Förberedelser, investeringar och drift ska följa de riktlinjer som gäller för gemensamt genomförande eller mekanismen för en ren utveckling enligt klimatkonventionen och dess Kyotoprotokoll. Projekten ska bidra till att kompetens och kapacitet för administration för hantering av gemensamt genomförande och mekanismen för en ren utveckling byggs upp i värdländerna.

För varje projekt upprättas ett förvärvsavtal om överlåtelser av utsläppsreduktionsenheter mellan myndigheten och behörig juridisk person i värdlandet. Myndigheten får ingå överenskommelse om gemensam finansiering av projekt och om administration av finansieringsåtaganden med internationella finansieringsinstitut.

De åtaganden som gjorts inom äldre anslagsposten 2007 35:6.1 Energipolitiskt motiverade klimatinsatser får finansieras med medel från anslaget.

ap.2 del till Regeringskansliet

Medel från anslagsposten betalas ut efter beslut av Regeringskansliet (Miljödepartementet).

Anslagsposten är avsedd för att finansiera förberedelser för och deltagande i pilotverksamhet för flexibla mekanismer samt utvecklingsinsatser för de flexibla mekanismernas funktion. Högst  fyra miljoner kronor får användas för att finansiera förvärv av certifikat för utsläppsminskningar eller sänkökningar. Anslagsbeloppet får användas till kostnader relaterade till den internationella transaktionsloggen (ITL).

De åtaganden som gjorts inom äldre anslagsposten 2007 35:6.2 Energipolitiskt motiverade klimatinsatser får finansieras med medel från anslaget

ap.3 Handel med utsläppsrätter

Anslagsbeloppet får användas till introduktions- och utvecklingsinsatser avseende systemet för handel med utsläppsrätter.

De åtaganden som gjorts inom äldre anslagsposten 2007 35:6.3 Energipolitiskt motiverade klimatinsatser får finansieras med medel från anslaget.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
34:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar
ap.11 473Allt0
ap.20Allt0
ap.30Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
34:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar
ap.172 00017 83354 0002012
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare åtaganden, medför behov av anslag på högst 72 000 000 kronor under 2009-2012 får ingås.

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens energimyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2545 100
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens energimyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
34:13 ap.1Ins. int. klimat. - del till STEM
34:13 ap.3Handel med utsläppsrätter
På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Johanna Janson
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets Internrevisionen SB