Socialdepartementet


Protokoll
III:10
vid regeringssammanträde
2008-12-18
S2008/10663/SK(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 14:10 (2006) Vaccinförsörjning
Riksdagen har beslutat om anslaget 14:10 (2006) Vaccinförsörjning för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 09, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.3

Finansiella villkor

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
14:10 (2006) Vaccinförsörjning
ap.1 (2006)ram
ap.2 (2006)ram
Utdrag till

Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen