Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2008-12-18
U2008/4522/SAM/S slutligt
U2008/8423/S


Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Myndigheten för skolutveckling
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för skolutvecklings verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70, prop. 2007/08:99, utg.omr. 16, bet. 2007/08:FiU21, rskr. 2007/08:262).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Myndigheten för skolutveckling och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Med förbehåll för riksdagens kommande beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Nya skolmyndigheter (prop.  2007/08:50) upphör Myndigheten för skolutveckling den 1 oktober 2008.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikFörskoleverksamhet och skolbarnsomsorgUtvecklingsstöd
Barn- och ungdomsutbildningUtvecklingsstöd
VuxenutbildningUtvecklingsstöd

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Mål

Erbjuda alla barn stöd och stimulans för utveckling och lärande samt underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och studier med vård av och ansvar för barn.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Utvecklingsstöd

Mål

Myndigheten för skolutveckling ska stärka huvudmännens, förskoleverksamhetens och skolbarnsomsorgens förutsättningar att nå målen så som de uttrycks i de nationella styrdokumenten. Myndighetens insatser ska särskilt fokuseras på följande nationellt prioriterade områden:

- förskolans och fritidshemmets pedagogiska verksamhet i utsatta områden,

- barns språkutveckling,

- systematiskt kvalitetsarbete i förskolan och fritidshemmet, och

- jämställdhet.

Återrapportering

Myndigheten ska för verksamhetsgrenen redovisa följande:

 • en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen för de nationellt prioriterade områdena,

 • inriktningen på vidtagna insatser och en beskrivning av effekterna,

 • urvalet av huvudmän och lokala enheter samt på vilka grunder urvalet har skett,

 • resursåtgången för verksamhetsgrenen samt en uppskattning av fördelningen på de nationellt prioriterade områdena, och

 • i den mån myndigheten bedömer det vara relevant en uppskattning av fördelningen mellan generella och riktade insatser samt internationellt arbete.

1.1.2

Verksamhetsområde Barn- och ungdomsutbildning

Mål

Öka andelen elever, såväl pojkar som flickor, som når målen för utbildningen.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Utvecklingsstöd

Mål

Myndigheten för skolutveckling ska stärka huvudmännens och skolornas förutsättningar att nå målen så som de uttrycks i de nationella styrdokumenten. Myndighetens insatser ska särskilt fokuseras på följande nationellt prioriterade områden:

- utbildningsresultat för barn och ungdomar i utsatta områden,

- basfärdigheter, särskilt vad gäller språk-, läs- och skrivutveckling samt matematik,

- systematiskt kvalitetsarbete, och

- jämställdhet.

Återrapportering

Myndigheten ska för verksamhetsgrenen redovisa följande:

 • en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen för de nationellt prioriterade områdena,

 • inriktningen på vidtagna insatser och en beskrivning av effekterna,

 • urvalet av huvudmän och lokala enheter samt på vilka grunder urvalet har skett,

 • resursåtgången för verksamhetsgrenen samt en uppskattning av fördelningen på de nationellt prioriterade områdena och

 • i den mån myndigheten bedömer det vara relevant en uppskattning av fördelningen mellan generella och riktade insatser samt internationellt arbete.

1.1.3

Verksamhetsområde Vuxenutbildning

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Utvecklingsstöd

Mål

Myndigheten för skolutveckling ska stärka huvudmännens och verksamheternas förutsättningar att nå målen så som de uttrycks i de nationella styrdokumenten. Myndighetens insatser ska särskilt fokuseras på följande nationellt prioriterade områden:

- vuxna med kort eller ofullständig utbildning,

- systematiskt kvalitetsarbete, och

- jämställdhet.

Återrapportering

Myndigheten ska för verksamhetsgrenen redovisa följande:

 • en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen för de nationellt prioriterade områdena,

 • inriktningen på vidtagna insatser och en beskrivning av effekterna,

 • urvalet av huvudmän och lokala enheter samt på vilka grunder urvalet har skett,

 • resursåtgången för verksamhetsgrenen samt en uppskattning av fördelningen på de nationellt prioriterade områdena, samt

 • i den mån myndigheten bedömer det vara relevant en uppskattning av fördelningen mellan generella och riktade insatser samt internationellt arbete.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

 1. Myndigheten ska redovisa omfattningen på den statliga rektorsutbildningen. Redovisningen ska bland annat avse hur många rektorer och andra beslutsfattare med motsvarande befattning som under budgetåret har deltagit i den statliga rektorsutbildningen. Redovisningen ska ske per verksamhetsområde och vara könsuppdelad.
 2. Myndigheten ska redovisa vilket stöd som har getts till produktion av läromedel som är avsedda att användas vid modersmålsstöd i förskolan för barn med annat modersmål än svenska.
 3. Myndigheten ska redovisa det samrådsförfarande som ägt rum under året mellan myndigheten och representanter för de nationella minoriteterna i utbildningsfrågor som direkt berör dessa grupper.
 4. Myndigheten ska rapportera om sitt arbete med särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet till Miljömålsrådet vart fjärde år. Rapporteringen ska ske enligt de riktlinjer som Myndigheten för skolutveckling och Miljömålsrådet kommer fram till gemensamt. Nästa tillfälle ska vara den 31 december 2010.
 5. Myndigheten ska redovisa vilka internationella grupper som myndigheten deltar i och resursåtgången för detta arbete.
 6. Myndigheten undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till Regeringskansliet, med kopia till Krisberedskapsmyndigheten, lämna en redovisning baserad på en risk- och sårbarhetsanalys.
 7. Myndigheten ska vid nedanstående tillfällen redovisa utgiftsprognoser för 2008 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.
 • Den 22 januari 2008,
 • den 10 mars 2008,
 • den 9 maj 2008, och 
 • den 1 augusti 2008.

3

Organisationsstyrning

Mål

Myndighetens arbete och organisation ska karaktäriseras av ett flexibelt, behovsprövat och projektinriktat arbetssätt och bedrivas i nära samverkan med kommuner och andra huvudmän, myndigheter, berörda organisationer och nätverk.

Återrapportering

Myndigheten för skolutveckling ska, i den utsträckning som myndigheten bedömer är relevant, redovisa resursåtgång på verksamhetsnivå uppdelat på samtliga skolformer inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna, fristående skolor och annan fristående verksamhet m.m. Med resurser avses här såväl använda medel som årsarbetskrafter.

All individbaserad uppföljningsinformation ska vara könsuppdelad.

Myndigheten ska redovisa hur myndigheten samverkar med Statens skolverk samt andra myndigheter, huvudmän och organisationer.

Övrig återrapportering

Myndigheten ska förbereda avvecklingen av myndigheten och vidta erforderliga åtgärder för detta intill dess att myndigheten avvecklas. Myndigheten ska därvid samverka med Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. (U2008:03). Vid beslut som får stora ekonomiska konsekvenser för Statens skolverk ska myndigheten i relevanta delar samråda med Skolverket vad gäller verkets uppdrag att förbereda och genomföra inordnande av viss verksamhet (U2007/6758/G (delvis) och U2008/788/G). 

Myndigheten ska senast den 14 februari respektive den 16 juni 2008 lämna en rapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om avvecklingskostnader, hur arbetet fortskrider, det ekonomiska läget, personalsituationen m.m. 

Myndigheten har ansvaret för sina tillgångar och skulder till och med den 30 september 2008. Statens skolverk och Statens skolinspektion övertar ansvaret från och med den 1 oktober 2008. Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. övertar från och med samma tidpunkt ansvaret för de inventarier som inte övertas av Skolverket och Skolinspektionen.

4

Uppdrag

Årliga uppdrag

 1. Myndigheten ska redovisa för vilka ändamål tilldelade medel på anslaget 25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg anslagsposterna 6, 7 och 8 har använts. Redovisningen ska även fördelas på kostnadsslag. Härvid ska framgå utbetalda medel till kommuner och andra organisationer. Rektorsutbildningen ska särskilt redovisas.

 2. Myndigheten ska begära in redovisningar från de organisationer eller enskilda som får bidrag från de anslagsposter som myndigheten disponerar ur anslaget 25:3.

Nya uppdrag

 1. Myndigheten får i uppdrag att under 2008 och 2009 undersöka behovet samt stödja utveckling och produktion av böcker eller andra läromedel för de nationella minoriteterna. Uppdraget ska genomföras i samarbete med berörda modersmålslärare och Sameskolstyrelsen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2009.
 2. Myndigheten ska som ett led i genomförandet av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, i samverkan med Utbildningsdepartementet, genomföra ett seminarium i juni 2008 om förskolefrågor med fokus på förskolans pedagogiska uppdrag och därvid särskilt beakta målstyrningen i förskolan. Syftet med seminariet är erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna.
 3. Myndigheten ska förbereda och medverka i överföring till internationella programkontoret för utbildningsområdet av programmet eTwinning och skolnätverket ASPnet. Verksamheterna ska vara överförda senast den 1 oktober 2008. Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i erforderliga delar. 
 4. Inom ramen för EU-klustret Acess and Social Inclusion ska myndigheten organisera en Peer Learning Activity (PLA) under hösten 2008 med inriktning mot förskolan, språk och integration. Myndigheten ska vid utformningen av aktivitetens innehåll beakta det hittills utförda arbetet och tidigare genomförda PLA inom klustret. Aktiviteten ska genomföras i samverkan med Utbildningsdepartementet.  

Reviderade uppdrag

 1. Regeringen beslutade den 31 augusti 2006 att ge myndigheten i uppdrag att fördela medel till pilotprojekt och stödja lokalt utvecklingsarbete inom grund- och gymnasieskolan oavsett huvudman för att få till stånd en utökad samverkan mellan skolan, polisen, socialtjänsten samt barn- och ungdomspsykiatrin. Myndigheten ska i samråd med Statens skolverk föja upp och utvärdera projekten samt sprida information om lyckade exempel (U2006/5879/S). Uppdraget ändrades i regleringsbrevet för 2007 genom att målgruppen för uppdraget också ska vara kommuner som har många skolor med behov av att samverka för att komma till rätta med ungdomars tillgång till och bruk av narkotika och alkohol. Uppdragets ändras nu på så sätt att tiden för uppdraget förlängs till den 30 juni 2009. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 december 2009.

 2. Myndigheten ska erbjuda kommuner och fristående skolor bidrag för anordnande av sommarskolor. Sommarskolorna ska vända sig till elever i åldrarna 14-18 år som har svårigheter att nå målen för utbildningen. Bidraget får högst uppgå till 5 000 kronor per elev. För 2008 får myndigheten använda högst 30 miljoner kronor för uppdraget.

 3. Myndigheten ska teckna överenskommelser med kommuner och huvudmän för fristående skolor avseende fördelning av statsbidrag till rekrytering av resurspersoner i enlighet med vad som anges i 2006 års ekonomiska vårpropostion (prop. 2005/06:100). Uppdraget ändrades i regleringsbrevet för 2007 genom att överenskommelserna främst ska inriktas på anställning av lärare och även att svenskundervisning ska vara ett prioriterat område (U2006/3541/S).
 4. Regeringen beslutade den 17 november 2005 att ge myndigheten i uppdrag att initiera kompetensutveckling och andra utvecklingsinsatser inom naturvetenskap och teknik i enlighet med den av myndigheten tidigare redovisade handlingsplanen (U2005/8130/S). Uppdraget ändrades i regleringsbrevet för 2007 på så sätt att myndigheten ska redovisa särskilt hur arbetet med en nationell strategigrupp för samordning av olika aktörers insatser framskrider och hur arbetet med bidrag till internationella tävlingar inom området genomförs. För att intensifiera arbetet under 2008 avsätts ytterligare 5 miljoner kronor. Uppdraget utökas till att omfatta stöd till ett projekt för samverkan mellan näringslivet och skolan inom området samt stöd till fortsatt utveckling av projektet Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) som drivs av Kungl. Vetenskapsakademien  och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Insatserna bör samordnas med myndighetens arbete med att initiera och genomföra utvecklingsinsatser för att höja kvaliteten i matematikundervisningen (U2006/564/G). Genomförda insatser ska slutredovisas och förslag till eventuellt fortsatta insatser inom området ska lämnas senast den 1 juli 2009.

Uppdrag ur tidigare regleringsbrev som ännu ej är slutredovisade

 1. Myndigheten ska, i enlighet med bestämmelsen i sin instruktion att samverka med Statens skolverk och Specialpedagogiska institutet, särskilt bistå Statens skolverk i verkets uppdrag att uppfylla de handikappolitiska etappmålen.
 2. Regeringen beslutade i regleringsbrevet för budgetåret 2006 att myndigheten, som ett led i uppdraget att utveckla rektorsutbildningen, ska redovisa lärande exempel på hur kommuner, förskolor och skolor byggt upp sina ledningsfunktioner, hur dessa är organiserade samt hur man arbetar med kompetensutveckling av ledningsgrupper. I studien ingående kommuner och enheter ska vara av varierande storlek och representera olika verksamhetsformer. Könsfördelningen i ledningsstrukturen ska också uppmärksammas. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2008.

 3. Enligt regeringsbeslut den 14 september 2006 ska myndigheten förbereda och genomföra insatser under det tidigare utlysta temaåret Ungkultur 07. En slutredovisning av genomförda insatser ska lämnas till regeringen senast den 1 mars 2008 (U2006/6210/S). Temaåret Ungkultur 07 genomfördes inte. Uppdraget reviderades därför i regleringsbrevet för 2007 genom att den del som avsåg aktiviteter enligt målen för Ungkultur 07 återkallades. Redovisningen av myndighetens planerade medverkan i Ungkultur 07 ska inte lämnas. Övriga insatser ska utföras enligt tidigare uppdrag.

 4. Myndigheten ska i enlighet med en av myndigheten framtagen handlingsplan (U2005/9130/S) inititiera, genomföra och svara för uppföljning och utvärdering av utvecklingsinsatser i skolor i utsatta områden. Insatserna inom de olika områdena ska slutredovisas, tillsammans med eventuella förslag till fortsatta insatser. Uppdraget ändrades i 2007 års regleringsbrev dels genom att redovisningen ska ske senast den 1 september 2008, dels genom att myndigheten under 2007 skulle rikta särskilt fokus på insatser avseende undervisning i svenska för elever med utländsk bakgrund. Myndigheten ska redovisa hur detta verkställts.

 5. Regeringsbeslut den 15 december 2005 att ge myndigheten i uppdrag att bygga upp och bedriva ett Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling under 2006 och 2007. Uppdraget ändrades i regleringsbrevet för 2007 genom att centrumet ska fortsätta sin verksamhet under 2008. Myndigheten ska i enlighet med tidigare beslut redovisa uppnådda resultat samt en utvärdering av arbetet i årsredovisningen för 2008.

Uppdrag givna i särskild ordning som ännu ej är slutredovisade

 1. Enligt regeringsbeslut den 28 augusti 2006 ska myndigheten ge stöd till ett urval av kommuner och skolor att utveckla kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen (U2006/5687/S). Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2009.
 2.  Regeringsbeslut den 15 december 2005 med uppdrag att i samverkan med Specialpedagogiska institutet och berörda lärarutbildningar utforma ett utbud av utbildningar samt att stödja kommunerna så att de kan erbjuda kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivutveckling för så många lärare som möjligt som undervisar i de lägre åldrarna inom det offentliga skolväsendet. En slutrapport ska redovisas senast den 15 november 2010.

 3. Enligt regeringsbeslut den 17 november 2005 ska myndigheten främja utveckling och användning av informationsteknik i förskola, skola och vuxenutbildning (U2005/8456/S). Uppdraget ska slutredovisas, tillsammans med förslag till eventuella insatser, senast den 1 juli 2009. Uppdraget ändrades i regleringsbrevet för 2007 genom att myndigheten fick i uppdrag att ansvara för arbetet med att avveckla de kvarvarande projekt m.m. inom ramen för det Europeiska skoldatanätet som den tidigare kommittén för ett Europeisk skoldatanät (U1997:06) hade i uppdrag att samordna.

 4. Regeringsbeslut den 19 januari 2006 med uppdrag att träffa avtal med en extern organisation eller ett institut att under fem år från och med 2006 svara för att utveckla och genomföra arbetet med en kvalitetsutmärkelse inom skolväsendet m.m. Myndigheten ska årligen inhämta underlag från avtalsparten för att i sin årsredovisning redovisa arbetet med kvalitetsutmärkelsen, dess effekter på utvecklings- och kvalitetsarbetet samt dess kostnader.

 5. Regeringen beslutade den 2 februari 2006 att ge myndigheten i uppdrag att initiera och genomföra utvecklingsinsatser för att höja kvaliteten i matematikundervisningen i syfte att nå en ökad måluppfyllelse inom förskola, skola och vuxenutbildning samt motsvarande skolformer (U2006/564/G). Insatserna inom området ska slutredovisas, tillsammans med förslag till fortsatta insatser, senast den 31 december 2010.

 6. Regeringsbeslut den 6 juli 2006 med uppdrag att arbeta fram en nationell strategi för utbildning av nyanlända elever i grundskolan och gymnasieskolan samt därmed motsvarande skolformer. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 maj 2008.
 7. Regeringsbeslut den 9 november 2006 med uppdrag att svara för den statliga rektorsutbildningen från den 1 januari 2007 enligt nu gällande modell och ansvarsfördelning. Innehållet i rektorsutbildningen ska dock förstärkas med utbildning om rektors myndighetsutövning och skolans ekonomiska förutsättningar.
 8. Regeringsbeslut den 15 februari 2007 med uppdrag att under tre år utforma och genomföra en utbildningssatsning för skolor om forskningsbaserade och utvärderade åtgärdsprogram mot mobbning i skolan (2007/1205/S). Myndigheten ska löpande i årsredovisningarna beskriva hur projektet fortlöper. Uppdraget ska slutrapporteras senast den 1 november 2010. Regeringsbeslut den 15 maj 2008 varigenom uppdraget utvidgats att omfatta även kränkningar som grundas på diskriminering och annan kränkande behandling (U2008/7851/S och U2008/7852/S).
 9. Regeringsbeslut den 15 mars 2007 med uppdrag att genomföra kvalitetshöjande insatser i gymnasieskolan. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2007.

Uppdrag till annan myndighet, där Myndigheten för skolutveckling ska samverka eller samarbeta med denna myndighet

 1. Regeringsbeslut den 23 mars 2006 med uppdrag till Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom vid Örebro universitet att stödja dans i skolan. Uppdraget ska utföras i ett samarbete grundat på befintlig gemensam överenskommelse för dans i skolan med Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd och Elevorganisationen i Sverige. Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom ska redovisa uppdraget senast den 31 mars 2008.

 2. Regeringsbeslut den 13 september 2006 med uppdrag till Krisberedskapsmyndigheten att genomföra en försöksverksamhet gällande utbildning i gymnasieskolan. Uppdraget ska utföras i samråd med bl.a. Myndigheten för skolutveckling och avrapporteras senast den 1 mars 2008.

 3. Regeringsbeslut den 19 april 2007 med uppdrag till Statens skolverk om att ansvara för fortbildning av lärare (U2007/3168/S). Skolverket ska samråda med Myndigheten för skolutveckling, bland annat när det gäller informationen om hur myndigheternas olika fortbildningsinsatser ska samordnas. I den mån Skolverket bedömer att behov föreligger ska Myndigheten för skolutveckling bistå Skolverket i arbetet med detta uppdrag.

 4. Myndigheten ska bistå Statens skolverk i genomförandet av uppdraget att svara för fortbildning av lärare inom svenskundervisning för invandrare enligt regeringens beslut den 29 november 2007 (U2007/7558/SV).

 5. Myndigheten för skolutveckling ska bistå Statens skolverk i genomförandet av uppdraget att inordna och överföra viss verksamhet från myndigheten enligt regeringens beslut den 7 februari 2008 (2008/788/G).

 6. Regeringsbeslut den 15 maj 2008 med uppdrag till Högskoleverket att anordna en konferens inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet (U2008/3124/UH). Högskoleverket ska samverka med Myndigheten för skolutveckling vad gäller planering och genomförande av konferensen.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:2

Myndigheten för skolutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för skolutveckling73 669
ap.1Myndigheten för skolutveckling (ram)73 669
Disponeras av regeringen0
ap.2Mynd skol.utv - Regeringens disposition (ram)0

25:3

Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för skolutveckling333 289
ap.6Utvecklingsarbete och kompetensutveckling m.m. - Myndigheten för skolutveckling (ram)121 525
ap.7Bidrag till vissa organisationer - Myndigheten för skolutveckling (ram)16 928
ap.8Fördelas efter beslut av regeringen - Myndigheten för skolutveckling (ram)194 836
Disponeras av regeringen0
ap.2Utv.skol.barnoms. - Regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet15 000
ap.5Till Regeringskansliets (Utbildningsdepartementets) disposition (ram)15 000

Villkor för anslag 25:3

ap.6 Utvecklingsarbete och kompetensutveckling m.m. - Myndigheten för skolutveckling

Medlen ska användas till utvecklingsarbete, kompetensutveckling och rektorsutbildning. Anslaget får belastas med myndighetens utgifter för administration av rektorsutbildningen. Dessa utgifter ska särredovisas.

Medel ska även användas till:

- att finansiera produktion av bl. a. utbildningsprogram vid Sveriges Utbildningsradio AB,

- internationella tävlingar för elever i teknik, naturvetenskap och matematik,

500 000 kronor ska betalas ut till vardera Stockholms respektive Lunds universitet för verksamheterna med nationellt resurscentrum i kemi och fysik.

4 500 000 kronor ska betalas ut till Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom vid Örebro universitet för dess arbete med att stödja skolor i arbetet med ökad fysisk aktivitet och andra hälsofrämjande verksamheter.

Högst 700 000 kronor ska användas för stöd till produktion av läromedel som är avsedda att användas vid modersmålsstöd i förskolan för barn med annat modersmål än svenska i enlighet med förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel.

Myndigheten ska fördela 23 200 000 kronor till teknik- och naturvetenskapscentrum i enlighet med vad som sägs i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att genomföra en satsning för att erbjuda lärare kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivutveckling (U2005/9476/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att initiera och genomföra utvecklingsinsatser för att höja kvaliteten i matematikundervisningen i syfte att nå en ökad måluppfyllelse inom förskola, skola och vuxenutbildning samt motsvarande skolformer (U2006/564/G) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att initiera kompetensutveckling och andra utvecklingsinsatser inom naturvetenskap och teknik i enlighet med den av myndigheten tidigare redovisade handlingsplanen (U2005/8130/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att träffa avtal med en extern organisation eller ett institut att under fem år från och med 2006 svara för att utveckla och genomföra arbetet med en kvalitetsutmärkelse inom skolväsendet m.m. får myndigheten belasta anslagsposten med högst 2 000 000 kronor.

ap.7 Bidrag till vissa organisationer - Myndigheten för skolutveckling

Anslagsposten ska huvudsakligen användas för bidrag till vissa organisationer.

Medel på posten ska även användas till:

- bidrag till elevorganisationer dels i form av ett organisationsstöd, dels som ett rörligt bidrag baserat på genomförda insatser,

- bidrag till föräldraorganisationer,

- Sveriges anslutning till Europeiskt centrum för moderna språk i Graz,

- Sveriges deltagande i European Agency for Development in Special Needs Education,

- förberedelsearbete avseende uppfinnartävlingen Finn Upp för elever i årskurserna 6-9.

- stöd till Förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter för verksamheten vid Skrivknuten i Stockholm,

Högst 5 000 000 kronor ska utbetalas till Youth Skills Sweden (Yrkeslandslaget), varav 2 000 000 kronor för planering och genomförande av yrkes-SM enligt tidigare uppdrag till myndigheten.

2 000 000 kronor ska betalas till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur för deras uppdrag att utöka sitt utbud av lättlästa nyheter och böcker för skolan.

ap.8 Fördelas efter beslut av regeringen - Myndigheten för skolutveckling

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att erbjuda kommuner och fristående skolor bidrag för anordnande av sommarskolor får myndigheten belasta anslagsposten med högst 30 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att utveckla kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen (U2006/5687/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att fördela medel till pilotprojekt och lokalt utvecklingsarbete för att få till stånd utökad samverkan mellan skolan, polisen, socialtjänsten samt barn- och ungdomspsykiatrin (U2006/5879/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 50 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att teckna överenskommelser med kommuner och huvudmän för fristående skolor avseende fördelning av statsbidrag till rekrytering av resurspersoner får myndigheten belasta anslagsposten med högst 112 000 000 kronor.

Myndigheten ska i enlighet med regeringsbeslutet avseende Specialskolemyndigheten (U2006/9882/S) efter rekvisition betala 1 350 000 kronor till Specialskolemyndigheten.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att utforma och genomföra en utbildningssatsning för skolor om forskningsbaserade och utvärderade åtgärdsprogram mot mobbning i skolan under tre år (2007/1205/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor. För utgifter i enlighet med tilläggsuppdraget till myndigheten (U2007/7851/S och U2007/7852/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 5 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att undersöka behovet samt stödja utveckling och produktion av böcker eller andra läromedel för de nationella minoriteterna får myndigheten belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor.

För utgifter avseende informationsinsatser i enlighet med uppdraget till myndigheten angående försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning (U2007/7698/G) får myndigheten belasta anslagsposten med 2 500 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att initiera kompetensutveckling och andra utvecklingsinsatser inom naturvetenskap och teknik (U2005/8130/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 5 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att främja utveckling och användning av informationsteknik i förskola, skola och vuxenutbildning (U2005/8456/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 5 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdrag till Högskoleverket att anordna en konferens inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet (U2008/3124/UH) ska myndigheten efter rekvisition från Högskolverket utbetala 1 500 000 kronor från anslagsposten.

För utgifter i samband med svenskt deltagande i Euroskill ska myndigheten efter rekvisition från Youth Skills Sweden utbetala 500 000 kronor från anslagsposten.

För utgifter i enlighet med uppdrag till Sameskolstyrelsen att utveckla och producera läromedel på de olika samiska språkvarieteterna (U2008/4401/S) ska Myndigheten för skolutveckling efter rekvisition från Sameskolstyrelsen utbetala 1 000 000 kronor från anslagsposten.

För utgifter i enlighet med uppdrag till Högskoleverket att utvärdera regionala utvecklingscentrum och nationella resurscentrum (U2008/4920/S) ska Myndigheten för skolutveckling efter rekvisition från Högskoleverket utbetala 1 500 000 kronor från anslagsposten.

För utgifter i enlighet med uppdrag till Brottsförebyggande rådet att kartlägga grövre våldsbrott i skolan (U2008/4717/S) ska Myndigheten för skolutveckling efter rekvisition från Brottsförebyggande rådet utbetala 1 150 000 kronor från anslagsposten.    

För utgifter i enlighet med uppdraget att genomföra insatser mot grövre våldsbrott i skolan (U2008/4718/S) får Myndigheten för skolutveckling belasta anslagsposten med högst 1 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget att genomföra vissa implementeringsinsatser avseende införandet av en förändrad individuell utvecklingsplan (U2008/4180/S) får Myndigheten för skolutveckling belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget att upphandla en befattningsutbildning för rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer (U2008/2648/S) får Myndigheten för skolutveckling belasta anslagsposten med högst 35 000 000 kronor.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
25:2 Myndigheten för skolutveckling
ap.12 9473 %0
ap.20Inget0
25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
ap.20Allt0
ap.57853 %0
ap.64 4843 %0
ap.703 %0
ap.817 9383 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
ap.6160 000100 00059 7992010
ap.893 00092 89302010
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheten för skolutveckling bemyndigas att under 2008, för ramanslaget 25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 253 000 000 kronor under perioden 2009 - 2010.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)9 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)10 725
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för skolutvecklings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-258 186
2008-02-258 186
2008-03-258 186
2008-04-258 186
2008-05-258 186
2008-06-258 186
2008-07-258 186
2008-08-258 186
2008-09-258 183
2008-12-29-2
Summa73 669
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för skolutvecklings disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:2 ap.1Myndigheten för skolutveckling

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Myndigheten undantas från kravet i 9 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att lämna budgetunderlag för perioden 2009-2011.

Myndigheten behöver inte lämna en resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning över väsentliga uppgifter enligt bestämmelserna i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Jämförelsetal för resultaträkning, balansräkning och noter behöver inte anges. I årsredovisningen ska dock en beskrivning av verksamhetens resultat under den gångna perioden lämnas liksom en detaljerad särredovisning av kostnaderna för avvecklingen och hur de har finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder omhändertagits.

Myndigheten ska för perioden den 1 januari - 30 september 2008 lämna årsredovisning senast den 1 december 2008. Den avgående styrelsen ansvarar för att fatta beslut om och skriva under årsredovisningen. 

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Åsa Källén
Likalydande till

Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m.
Ekonomistyrningsverket
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, enheten för kommunal ekonomi
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Regeringskanliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Kammarkollegiet