Statsrådsberedningen


Protokoll
2
vid regeringssammanträde
2008-12-11
SB2008/8439/FCK

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Regeringskansliet
Riksdagen har beslutat om Regeringskansliets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 01, bet. 2007/08:KU1, rskr. 2007/08:75).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2008 för Regeringskansliet och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

90:5

Regeringskansliet m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet6 010 547
ap.1Till Regeringskansliets disposition (ram)6 010 547
Disponeras av Svenska institutet2 500
ap.2RK - del till Svenska institutet (ram)2 500

Villkor för anslag 90:5

ap.1 Till Regeringskansliets disposition

Anslaget finansierar förvaltningskostnader för Regeringskansliet, inklusive utrikesrepresentationen, kommittéväsendet och andra utredningar m.m., samtliga departement, Statsrådsberedningen, Regeringskansliets förvaltningsavdelning och gemensamma ändamål (hyror, kapitalkostnader m.m.).

Regeringskansliet får disponera 248 800 000 kronor av positivt överföringsbelopp från 2007 (anslagssparande). Resterande anslagssparande får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

ap.2 RK - del till Svenska institutet

För aktiviteter enligt särskilt regeringsuppdrag i samband med Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd 2009.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
90:5 Regeringskansliet m.m.
ap.1177 994348 8000
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)800 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)593 314
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Regeringskansliets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25494 482
2008-02-25494 482
2008-03-25494 482
2008-04-25494 482
2008-05-25494 482
2008-06-25494 482
2008-07-25502 642
2008-08-25502 642
2008-09-25502 642
2008-10-25502 642
2008-11-25502 642
2008-12-25530 445
Summa6 010 547
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regeringskansliets disposition enligt detta regleringsbrev är:
90:5 ap.1Till Regeringskansliets disposition

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offentligrättslig verksamhet
Ansökningsavgifter0031 00031 00000
Uppdragsverksamhet
Sverigefrämjande001 8001 80000
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offentligrättsliga avgifter
Ansökningsavgifter25110094 00094 00000
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringskansliet får disponera högst 31 000 000 kronor av de offentligrättsliga avgifter för pass, viseringar m.m. som normalt redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2511. Därutöver får Regeringskansliet disponera samtliga avgiftsinkomster från ambassaden i Islamabad. Regeringskansliet genom UD får träffa överenkommelse med danska UD om ytterligare finansiering av den verksamhet som Sverige utför åt Danmark.

Regeringskansliet får disponera intäkter från avgiftsbeläggningen från vissa Sverigefrämjande tjänster.

Intäkter och royalty avseende försäljning av SOU, Ds och andra publikationer disponeras av Regeringskansliet.

Intäkter avseende kostnader inom Regeringskansliet för fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden disponeras av Regeringskansliet.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Regeringskansliet ska lämna delårsrapport enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Delårsrapporten ska dock inte innehålla någon prognos för det pågående räkenskapsåret över verksamhetens kostnader och intäkter. Delårsrapporten ska skrivas under av förvaltningschefen.

Kravet i 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt ska inte tillämpas på myndigheter inom Utrikesrepresentationen.

Utdrag till

Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA/ADM
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets internrevision/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens konstitutionsutskott
Riksdagens utrikesutskott
Svenska Institutet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket