Miljödepartementet


Regeringsbeslut
64

2008-12-18
M2008/4694/A (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:13
Riksdagen har beslutat om  anslaget 1:13 för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 20, bet. 2008/09:MJU1, rskr. 2008/09:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:13

Insatser för internationella klimatinvesteringar (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet273 100
ap.1Ins. int. klimat. - del till STEM (ram)270 100
ap.3Handel med utsläppsrätter (ram)3 000
Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet7 000
ap.2del till Regeringskansliet (ram)7 000

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Ins. int. klimat. - del till STEM

Myndigheten ska medverka i och förvärva utsläppsenheter från projekt inom ramen för de projektbaserade mekanismerna under Kyotoprotokollet JI, CDM samt liknande marnadsbaserade flexibla mekanismer upprättade inom FN:s klimatkonvention som ett led i utvecklandet av dessa mekanismer och i syfte att bidra till att uppnå Sveriges åtagande inom ramen för klimatkonventionen efter år 2012. Förvärv av utsläppsenheter kan ske direkt i egen regi, i samarbete med andra intressenter samt genom deltagande i fonder. Myndigheten får ingå överenskommelse om administration av finansieringsåtaganden med internationella finansieringsinstitut. Myndigheten ska fördela sina insatser jämnt på multilaterala och bilaterala insatser. När det gäller multilaterala insatser ska myndigheten inrikta sig på sådana initiativ i vilka myndigheten ges ett avgörande inflytande beträffande deltagande i enskilda projekt. Insatser kan göras för pilotprojekt rörande kreditering av undvikande av skogskövling. Pilotprojekt kan också göras med program och sektors-CDM.  

Högst 10 000 000 kronor får användas för kostnader knutna till insatser för att förvärva utsläppsenheter. 

Högst 1 000 000 kronor får användas för kostander förknippade med deltagande i Prototype Carbon Fund vid Världsbanken resp. Multilateral Carbon Credit Fund vid Europeiska utvecklingsbanken (EBRD).

Högst 4 000 000 kronor får användas för att informera och stödja svenska företag som önskar engagera sig i de projektbaserade flexibla mekanismerna under Kyotopropokollet och för att främja export av svensk miljö- och energiteknik inom ramen för dessa mekanismer.

Högst 1 000 000 kronor får användas som stöd till CDM-styrelsen (CDM Executive Board) och Övervakningskommittén för gemensamt genomförande (JI Supervisory Committee) inklusive paneler och kommittéer under dessa.

ap.2 del till Regeringskansliet

Medel under denna post ska användas för utvecklingsinsatser rörande utsläppshandel inklusive försöksverksamhet med s.k. klimatkompensation. Högst 4 000 000 kronor får användas för sådana försök.

ap.3 Handel med utsläppsrätter

Anslaget får användas för utveckling av systemet för handel med utsläppsrätter samt till att finansiera övervakning i anknytning till internationell utsläppshandel. Anslaget får även användas till att bidra till finansiering av den internationella transaktionsförteckningen (ITL).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar
ap.18 2533 %0
ap.21503 %0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar
ap.1350 40087 600262 8002013
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens energimyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25273 100
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens energimyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:13 ap.1Ins. int. klimat. - del till STEM
1:13 ap.3Handel med utsläppsrätter
På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Olle Björk