Utrikesdepartementet


Protokoll
I:3
vid regeringssammanträde
2008-12-18
UF2008/14588/PLAN (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 05, bet. 2008/09:UU1, rskr. 2008/09:122).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rikspolisstyrelsen2 828
ap.2Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands (ram)2 828
Disponeras av Försvarsmakten76 700
ap.1Försvarsmakten (ram)76 700
Disponeras av Folke Bernadotteakademin5 046
ap.6Fredsfrämjande - del till FBA (ram)5 046
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet48 222
ap.4Utrikesdepartementet. Särskilda insatser (ram)48 222

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Försvarsmakten

Anslagsposten får användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal - observatörer och andra experter - till förfogande för freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU), Nato/PFF samt annan verksamhet enligt nedanstående tabell, för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet. (Insatser med väpnad trupp finansieras över utgiftsområde 6.)

Eventuella återrapporteringskrav för den verksamhet som finansieras från anslagsposten anges i regleringsbrev för Försvarsmakten inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

Nedan redovisas anslagsposten fördelad på insatser och verksamhet planerade för budgetåret 2009, enligt indikativa belopp i miljoner kronor.

Insatser

Förkortning

Indikativt belopp mnkr

Afrika

FN:s insats i Demokratiska republiken Kongo

MONUC

10,9

FN:s insats i Sudan

UNMIS

7,8

FN:s och AU:s insats i Darfur, Sudan

UNAMID

4,7

FN:s insats i Tchad/CAR

MINURCAT

3,4

Asien

FN:s insats i Afghanistan

UNAMA

1,6

FN:s militära observatörsgrupp i Indien-Pakistan

UNMOGIP

11,2

Övervakningsinsatsen i Korea

NNSC

10,9

FN:s övervakningsinsats i Nepal

UNMIN

3,2

Europa

FN:s observatörsinsats i Georgien

UNOMIG

5,9

OSSE

OSSE

1,6

Mellanöstern

FN:s kommission för stilleståndsövervakning i Palestina

UNTSO

11,3

Samverkanskontoret i Tel Aviv

 UNIFIL

 1,2

Övrigt

Gemensamma insatskostnader, missionsförberedande utbildning såsom språkutbildning


3,0

Totalt


76,7Regeringsbeslut för nya eller utökade insatser ska fattas i varje enskilt fall. 

ap.2 Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands

Anslagsposten får användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU) samt annan verksamhet enligt nedanstående tabell, för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet.

Eventuella återrapporteringskrav för den verksamhet som finansieras från anslagsposten anges i regleringsbrevet för Rikspolisstyrelsen inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

Nedan redovisas anslagsposten fördelad på verksamhet planerad för budgetåret 2009, enligt indikativa belopp i tusental kronor.

Verksamhet

Indikativa

belopp tkr

EU:s rådssekretariat

2 300

Nya eller utökade insatser enligt separat regeringsbeslut

528

Totalt

2 828


Regeringsbeslut för nya eller utökade insatser ska fattas i varje enskilt fall.


ap.4 Utrikesdepartementet. Särskilda insatser

Anslagsposten får användas till att främja följande områden; fredsfrämjande, konfliktförebyggande och säkerhetsfrämjande verksamhet, folkrätt och mänskliga rättigheter.

Anslagsposten avser stöd till internationella seminarier, konferenser, utbildningsinsatser och forskningsprojekt samt stöd till mellanstatliga eller enskilda organisationer och institutioner för projekt eller andra särskilda insatser inom det freds- och säkerhetsfrämjande området.

Anslagsposten får även användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU) samt Nato/PFF.

5 000 000 kronor är avsedda för den typen av säkerhetsfrämjande insatser i Ukraina och övriga OSS-länder samt i Västra Balkan som enligt OECD/DAC inte kan klassificeras som utvecklingsbistånd.

ap.6 Fredsfrämjande - del till FBA

Anslagsposten avser personalstöd till OSSE:s verksamhet, såväl i fält som i sekretariatet och institutionerna.

Eventuella återapporteringskrav för verksamheten inom anslagsposten återfinns i regleringsbrev för FBA inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.43 8333 %0
ap.603 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
5:2 ap.31:2 ap.4100 %
5:2 ap.51:2 ap.4100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
ap.3ram
ap.5ram
Utdrag till

SB Internrevision
Ju-PO
UD-EC
UD-SP
UD-FMR
UD-USTYR
UD-UP
UD-MU
UD-NIS
UD-PIK
UD-RS
UD-PLAN
UD-EKO
UD-P-SIR
Fö-SI
Fö-MIL
Fö-EPS
Fi-BA
FA-RK-EK
Riksdagen, utrikesutskottet
Folke Bernadotteakademin
Försvarsmakten
Rikspolissyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen