Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
9

2008-11-27
Ku2008/2084/KV
(delvis)
Statens kulturråd
Box 27 215
102 53 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens kulturråd
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Statens kulturråds verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59, prop. 2007/08:99, utg.omr. 17, bet. 2007/08:FIU21, rskr. 2007/08:262, prop. 2008/09:2, utg.omr. 17, bet. 2008/09:FiU11, rskr. 2008/09:56).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Statens kulturråd och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikKulturverksamhetBidragsgivning
Kunskapsuppbyggnad och kommunikation

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målen för Statens kulturråd är att:

 • genom bidragsgivning, information, samverkan och andra åtgärder främja konstnärlig och kulturell förnyelse, främja kulturarvet och bruket av det inom konstarterna, folkbiblioteksväsendet och museerna samt vidga delaktigheten i kulturlivet och stimulera eget skapande,

 • bidra till att utveckla samspelet mellan de statliga, regionala och kommunala insatserna i syfte att slå vakt om en nationell kulturpolitik, främja kulturell mångfald och geografiskt jämlik fördelning av kulturutbudet,

 • verka för att kulturpolitiska aspekter på utvecklingen beaktas inom andra samhällsområden,

 • främja kulturpolitisk utvecklingsverksamhet samt förbättra metoderna för uppföljning och utvärdering av kulturpolitiken i syfte att öka och sprida den samlade kunskapen inom kulturområdet.

Övergripande verksamhetsmål

Mål

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i Statens kulturråds verksamhet.

Ett barnperspektiv skall integreras i Statens kulturråds verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete ska öka och integreras i Statens kulturråds verksamhet.  

Återrapportering

Statens kulturråd ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

1.1.1

Verksamhetsområde Kulturverksamhet

1.1.1.1

Verksamhetsgren Bidragsgivning

Mål

Ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla i hela landet.

Återrapportering

Statens kulturråd ska redovisa

 • måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten,
 • totala bidragsgivningen fördelad på ansökt och beviljat belopp samt bidragsmottagare uppdelat på institutioner, övrig kulturverksamhet samt geografisk spridning,
 • insatser för att identifiera och undanröja hinder för tillgänglighet till kultur. Särskild vikt ska läggas vid funktionshindrades tillgång till kultur,
 • offentlig finansiering fördelat på lokal, regional respektive nationell nivå respektive privat finansiering.

Redovisningen ska delas upp på följande områden:

 • teater, dans och musik,
 • litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter,
 • konst, museer och utställningar,
 • övrig verksamhet.

I redovisningen ska ingå en bedömning av hur stor del av verksamheten med stöd av Statens kulturråd som rör barn och ungdomar.

Generella villkor för bidragshantering

Bidragen ska prövas av Statens kulturråd utifrån respektive bidragssökande institutions och organisations verksamhetsmässiga prestation och ekonomiska situation samt utifrån kulturpolitiska prioriteringar.

Statens kulturråd bör i sin bidragsgivning inom scenkonstområdet prioritera ansökningar som avser samverkan mellan institutioner och den fria scenkonsten. 

En utgångspunkt för fördelningen till regionala institutioner ska vara att huvudmännens motprestation ska ligga kvar på minst 2007 års nivå för att oförändrat statsbidrag ska kunna lämnas.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad och kommunikation

Mål 1

Säkerställd och utökad kunskapsuppbyggnad inom Statens kulturråds ansvarsområde.

Återrapportering

Statens kulturråd ska redovisa

 • måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten med avseende på statistik, forskning och övriga insatser,
 • åtgärder som vidtagits för att med en tidsmässig regelbundenhet och i lättillgänglig form offentliggöra statstik avseende de offentliga kulturutgifterna på nationell, regional och lokal nivå,
 • åtgärder som vidtagits för att utveckla den nationella kulturstatistiken med inriktning mot barn och unga, bl.a. genom metodutveckling,
 • åtgärder som vidtagits för att förbättra jämförbarheten av kulturstatistik mellan Sverige och andra länder.

Mål 2

Effektiv information i syfte att öka intresset för och kunskapen om kulturell verksamhet.

Återrapportering

Statens kulturråd ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

Mål 3

Utvecklad samverkan och dialog med kulturlivet, bl.a. huvudmän på regional och lokal nivå, för att tillgängligöra kultur i hela landet.

Återrapportering

Statens kulturråd ska redovisa

 • måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten,
 • strategi för en utvecklad samverkan med huvudmän på regional och lokal nivå,
 • arbetet med att utveckla mål, uppdrag och återrapporteringskrav för regionala konsulenter, inom bl.a. bildkonst, dans, mångkultur, film, teater, hemslöjd och bibliotek. Särskild vikt ska läggas vid utvecklade samverkansformer, såväl mellan konsulenter som mellan konsulenter och den regionala/lokala nivån, särskilt vad gäller kulturens roll i skolan. Utvecklingsarbetet ska göras i samråd med berörda parter.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Skapande skola

Målet är att medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i grundskolans årskurs 7-9 med utgångspunkt i det kulturuppdrag som läroplanen anger som en del i skolans måluppfyllelse. Skapande skola ska även medverka till en ökad professionell kulturverksamhet för och med dessa årskurser, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och till eget skapande ökar. 

Statens kulturråd ska den 15 maj 2008 och den 1 december 2008 redovisa:

 • antal sökande samt totlat ansökt belopp,  
 • geografisk fördelning av de sökande, samt
 • en kort sammanfattande bedömning av bidragssökandenas prioriteringar.

 Statens kulturråd ska den 15 augusti 2009 lämna en fördjupad rapport om satsningens resultat. Kulturrådet ska i arbetet med Skapande skola samverka med Riksteaterns Kunskapscentrum.

Kulturlivets internationalisering

Statens kulturråd ska redovisa

 • myndighetens strategiska arbete för en internationalisering inom hela verksamhetsområdet med omvärldsbevakning, samordning, bidragsgivning och information, 
 • hur samarbetet med aktörer inom biståndspolitiken och andra relevanta politikområden stärks och hur möjligheter till samordningsvinster identifieras och tas tillvara,
 • hur informationen om den internationella kulturverksamheten förbättras, bl.a. med avseende på vilka förutsättningar och kriterier som gäller för att erhålla stöd till internationellt kulturutbyte,
 • samverkan med de utsända kulturråden,
 • övriga insatser.

Internationellt litteratursamarbete

Målet är att genom översättningsstöd och andra insatser utveckla det internationella utbytet och samarbetet på litteraturområdet.

Statens kulturråd ska redovisa

 • verksamhetens kostnader, inkl. bidragsgivningen fördelad på bidragsmottagare och mottaget belopp. Redovisningen ska göras i samråd med Sveriges Författarfond,
 • inriktning och omfattning av informationsverksamhet och andra egeninitierade projekt,
 • samarbetet med Sveriges Författarfond och samrådsformer med andra berörda aktörer,
 • en långsiktig strategi för det internationella litteratursamarbetets utformning och synlighet. Redovisning ska i denna del redovisas senast den 15 augusti 2008.

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Målet med Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne är att stärka och öka intresset för barn- och ungdomslitteraturen både i Sverige och andra delar av världen. Priset ska också stärka barns rättigheter på global nivå. Kulturrådet ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet.

Prognoser 2008-2011

Statens kulturråd skall redovisa utgiftsprognoser för 2008–2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 22 januari 2008
 • den 10 mars 2008
 • den 9 maj 2008
 • den 1 augusti 2008
 • den 30 oktober 2008

4

Uppdrag

Sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn

En redovisning av effekterna av sysselsättningsåtgärderna inom kultursektorn, den s.k. Access-satsningen, ska lämnas till Regeringskansliet(Kulturdepartementet) senast den 1 juni 2008.

Besöksutveckling för museer

Statens kulturråd ska, utifrån erhållna underlag från de statliga museer som omfattas av fri entré för barn och ungdomar upp till 19 år, senast den 13 juli 2008 samt den 13 januari 2009, lämna en sammanfattande redovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Uppgifterna ska redovisas totalt och per museum. Redovisningen ska innehålla:

 • utfall av antal besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år, respektive 19 år och äldre,
 • förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent.

Regionalt utfall

Statens kulturråd ska kartlägga, sammanställa och analysera det regionala utfallet av myndighetens verksamhet för 2007 respektive 2008. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på län. Förändringar över tiden ska analyseras och kommenteras.

Statens kulturråd ska vidare sammanställa och analysera regionala analyser från myndigheter och institutioner inom kulturområdet. Kulturrådet ska ge metodanvisningar och bistå berörda myndigheter och institutioner i deras arbete. Kulturrådet ska också analysera det regionala utfallet av relevanta bidrag från andra statliga sektorer och från EU. Den samlade redovisningen och analysen ska tillsammans med Kulturrådets slutsatser lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 juni 2009.

Regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013

Statens kulturråd ska medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar. 

Statens kulturråd ska senast den 2 juli 2009, för perioden 1 januari 2008 - 30 juni 2009, redovisa:

 • myndighetens bidrag till genomförandet av den nationella strategins prioriteringar,
 • resultatet av myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 - 2013.

Statens kulturråd ska i samverkan med Verket för näringslivsutveckling (Nutek) inkomma med förslag till hur entreprenörskap och företagande kan utvecklas inom myndighetens verksamhetsområde. Vidare ska förslag lämnas om hur samverkan mellan näringsliv och relevanta aktörer inom respektive myndighets verksamhetsområde kan främjas på nationell och regional nivå. En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 maj 2008.

EU:s strukturfondsprogram

Statens kulturråd ska i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksarkivet redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:sstrukturfondsprogram och gemenskapsinitiativ samt hur mycket EU-medel som utbetalats. Statens kulturråd ska samordnaredovisningen, som lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 augusti 2008. Av redovisningen ska framgå omfattningen av den nationella medfinansieringen samt de myndigheter, institutioner m.fl. som huvudsakligen bidragit till denna. Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet och Riksarkivet ska gemensamt komma överens om hur redovisningen ska disponeras.

EU:s ramprogram Kultur 2007

Statens kulturråd ska i samarbete med Riksantikvarieämbetet årligen redovisa antalet svenska ansökningar till EU:s ramprogram för kultur(Kultur 2007), antalet svenska ansökningar som beviljats stöd samt hur mycket EU-medel som utbetalats. Kulturrådet ska samordna redovisningen, som ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 augusti 2008. Kulturrådet ochRiksantikvarieämbetet ska gemensamt komma överens om hur redovisningen ska disponeras.

Nordisk kultur i skolan-konferens

Statens kulturråd ska under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2008 genomföra en nordisk konferens med temat kultur i skolan. Konferensens syfte är att sprida och öka kunskapen om samverkan mellan skola och kulturliv utifrån den gemensamma kunskapsbas som de nordiska länderna rymmer. Det nordiska forskningsläget inom området ska belysas samt lärande exempel ingå för att ge vidare inspiration och kunskap till att vidareutveckla arbetet med kultur i skolan.

Kulturrådet ska dokumentera och publicera resultaten från mötet i en skriftlig rapport. Rapporten ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 augusti 2008. Rapporten ska spridas till berörda personer som i sin yrkesutövning arbetar med kultur i skolan.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:1

Statens kulturråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd47 948
ap.1Statens kulturråd (ram)47 948

28:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget14 383
ap.5Bidrag till samisk kultur (ram)14 383
ap.5.1Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer (ram)8 929
ap.5.2Sámi Teáhter (ram)5 454
Disponeras av Statens kulturråd183 110
ap.1Insatser för allmän kulturverksamhet och utvecklingsverksamhet (ram)78 986
ap.2Bidrag till alliansverksamheter (ram)58 036
ap.3Bidrag och andra insatser för nationella minoriteter (ram)8 000
ap.4Bidrag till internationellt kulturutbyte (ram)38 088
Disponeras av regeringen11 454
ap.7Till Regeringens disposition (ram)0
ap.8Allmän kulturverksamhet-Regeringens disposition (ram)11 454

Villkor för anslag 28:2

ap.1 Insatser för allmän kulturverksamhet och utvecklingsverksamhet

Anslagsposten ska användas för att främja utveckling och förnyelse inom kulturområdet, bl.a. för

 • insatser för att främja barn- och ungdomskultur samt insatser för att främja dansen i hela landet, bl.a. det nationella programmet Dans i skolan.
 • bidrag till länskonsulenter enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet,
 • bidrag till centrala amatörkulturorganisationer som medverkar till att tillgängliggöra kulturupplevelser för en bred allmänhet och som stimulerar det egna skapandet. Bidrag ska även lämnas till Sverigefinska Riksförbundet för verksamhet med svenskfinsk amatörteater,
 • insatser för att främja en bred kulturverksamhet med arbetsplatsen och arbetsgemenskapen som utgångspunkt, bl. a. genom stöd till långsiktigt läsfrämjande,
 • bidragsgivning och andra insatser för att öka tillgängligheten till kulturlivet för personer med funktionshinder. Bidrag får lämnas till Moomsteatern under förutsättning att verksamheten även finansieras av andra aktörer,
 • bidrag till lokalhållande organisationer,
 • bidrag till länsbildningsförbund enligt förordningen (1991:975) om statsbidrag till ideella föreningars kulturprogram,
 • bidrag till arbetsförmedlande verksamhet vid centrumbildningarna samt vid organisationen Folkets Hus och Parker. 

Anslagsposten får även belastas med vissa kostnader för genomförandet av verksamheten.

ap.2 Bidrag till alliansverksamheter

För bidrag till Teater-, Dans- och Musikallianserna gäller att dessa ska verka för frilansande skådespelares, dansares och musikers trygghet och minskade beroende av arbetslöshetsförsäkringen samt stimulera till utveckling och rörlighet inom respektive konstområde. Vidare bör allianserna verka för att skådespelares, dansares och musikers särskilda kunskaper bättre tas tillvara inom andra områden som t.ex. lärarutbildning och näringsliv. En utgångspunkt för verksamheterna är att arbetsmarknadens parter har träffat erforderliga avtal om anställningsformer och anställningsskydd inom området. 

Av anslagsposten ska 24 036 000 kronor användas till Teateralliansen, 12 000 000 kronor till Dansalliansen och 22 000 000 kronor till Musikalliansen. 

Anslagsposten har justerats, dels med anledning av att bidrag för tjänstepensioner och kompletterande ålderspensioner ska ingå i scenkonstinstitutionernas ordinarie verksamhetsbidrag, dels p.g.a. omläggningen till individuellt debiterade premier. Vid bidragsgivningen ska Statens kulturråd beakta angivet utfall för berörda institutioner i bilagan.

ap.3 Bidrag och andra insatser för nationella minoriteter

Anslagsposten skall användas för bidrag och andra insatser som syftar till att främja nationella minoriteters språk och kultur. 

Av posten ska medel fördelas till finskspråkig teater, Tornedalsteatern, Sverigefinska biblioteket i Stockholm och Judiska biblioteket.

ap.4 Bidrag till internationellt kulturutbyte

 

Anslagsposten ska användas för

 • bidrag om 9 355 000 kronor till lokalhyra och programverksamhet vid svenskhemmet Voksenåsen,
 • bidrag om 918 000 kronor till Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland,
 • marknadsetablering av svensk musik i utlandet i enlighet medregeringens beslut U2006/4510/Kr. Kulturrådet skall utbetala 1 000 000 kronor till Svenska rikskonserter efter rekvisition,
 • bidrag för svensk-grekiskt kultursamarbete efter förslag av Nämnden för kulturellt utbyte mellan Sverige och Grekland. Från anslagsposten får även betalas kostnader för nämndens verksamhet,

Resterande medel under anslagsposten används för internationell och interkulturell kulturverksamhet bl.a. i enlighet med den förordning (2008:xxx) om statsbidrag till internationell och interkulturell kulturverksamhet som träder i kraft den 15 augusti 2008.

ap.5.1 Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer

Anslagsposten skall bl.a. användas för verksamheten med en samisk bibliotekskonsulent.

ap.5.2 Sámi Teáhter

För anslagsposten gäller att statsbidrag till Sámi Teáhter får lämnas under förutsättning att medfinansiering sker från berörda kommuner och landsting. Ett villkor för Sametingets medelsfördelning skall vara att den lokala och regionala motprestationen skall ligga kvar på minst 2007 års nivå för att hela statsbidraget skall erhållas.

ap.8 Allmän kulturverksamhet-Regeringens disposition

Av anslagsposten ska  4 000 000 kronor användas för att främja etnisk och kulturell mångfald.

28:3

Nationella uppdrag (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd1 952
ap.1Nationella uppdrag (ram)1 952

Villkor för anslag 28:3

ap.1 Nationella uppdrag

Medlen under anslagsposten ska användas för tidsbegränsade nationella uppdrag.

28:4

Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd148 660
ap.1Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel (ram)148 660
Disponeras av regeringen0
ap.2Försöksverks - Regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 28:4

ap.1 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1998:305) om försöksverksamhet med ändrad fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet,
 • bidrag till följande regionala kulturinstitutioner: Regionmuseet i Skåne, Kulturen i Lund, Malmö museer, AB Helsingborgs Stadsteater, Malmö Opera och Musikteater AB, Malmö Dramatiska teater AB, Skånes Dansteater AB, Helsingborgs Nya Konserthus AB, Malmö Symfoniorkester AB, Stiftelsen Musik i Skåne, Länsbiblioteket Skåne. 

Berörda bidragsmottagare ansvarar för att försäkringspremier betalas till Statens pensionsverk. I samband med den första utbetalningen av bidrag ska Region Skåne föreskriva detta.

Anslagsposten har justerats, dels med anledning av att bidrag för tjänstepensioner och kompletterande ålderspensioner ska ingå i scenkonstinstitutionernas ordinarie verksamhetsbidrag, dels p.g.a. omläggningen till individuellt debiterade premier. Vid bidragsgivningen ska Region Skåne beakta angivet utfall för berörda institutioner i bilagan.

Av anslagsposten får högst 300 000 kronor användas till administrativa kostnader för Region Skåne.

28:6

Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd762 394
ap.3Bidrag till länsmusikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner m.m. (ram)762 394

Villkor för anslag 28:6

ap.3 Bidrag till länsmusikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner m.m.

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet,
 • bidrag för teater- och dansverksamhet till AB Upsala Stadsteater, Borås Stadsteater, Byteatern (Kalmar läns teater), Folkoperan AB, Folkteatern i Göteborg ek. för., Stiftelsen Norrbottensteatern, Länsteatern på Gotland, Göteborgs Stadsteater AB, Göteborgsoperan AB, Stiftelsen Teater Västernorrland, AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Stiftelsen Östergötlands länsteater, Norrlandsoperan AB, Stockholms Stadsteater AB, Cirkus Cirkör, Sörmlands Musik & Teater, Kommunalförbundet Teater Västmanland, Norrlands Musik- och Dansteater, Teater Halland, Länsteatern Jämtland-Härjedalen, Stiftelsen länsteatern i Dalarna, Värmlands Teater & Musikstiftelse, Regionteater Väst AB, Västerbottensteatern AB, Smålands Musik & Teater, Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg, Länsteatern i Örebro AB, Landstinget i Västernorrlands län för Norrdans samt till Oktoberteatern,
 • bidrag för länsmusikverksamhet till landstingen eller regionförbunden i samtliga län förutom Skåne,
 • institutionernas internationella kultursamarbete,
 • bidrag för orkesterverksamhet till Gävle Symfoniorkester, Göteborgs symfoniker AB, Norrköpings Symfoniorkester, Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken för Västerås Sinfonietta, Landstinget i Dalarna för Dalasinfoniettan, Stiftelsen Göteborgsmusiken, Landstinget i Örebro län för Svenska Kammarorkestern, Musik i Syd för kammarorkestern MusicaVitae, Regionförbundet i Kalmar län för kammarorkestern Camerata Nordica, Landstinget i Uppsala län för Uppsala kammarorkester, Kommunalförbundet Nordiska kammarokestern Sundsvall, Landstinget i Jönköpings län för Jönköpings Sinfonietta och Landstinget i Norrbottens län för Norrbottens Kammarorkester,
 • särskilda utvecklingsbidrag. Berättigade att ansöka om utvecklingsbidrag är samtliga landsting/regionförbund för regional musikverksamhet och de institutioner och orkestrar som namnges under detta anslag samt Helsingborgs Nya Konserthus AB, Malmö Symfoniorkester AB, AB Helsingborgs stadsteater, Malmö Opera och Musikteater AB, Malmö Dramatiska Teater AB och Skånes Dansteater AB,
 • bidrag till samarbete med tonsättare. Bidrag får lämnas till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner, länsmusikorganisationerna samt bidragssökande under anslaget 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål. 

Berörda bidragsmottagare ansvarar för att försäkringspremier betalas till Statens pensionsverk. I samband med den första utbetalningen av bidrag ska Statens kulturråd föreskriva detta. 

Anslagsposten har justerats, dels med anledning av att bidrag för tjänstepensioner och kompletterande ålderspensioner ska ingå i scenkonstinstitutionernas ordinarie verksamhetsbidrag, dels p.g.a. omläggningen till individuellt debiterade premier. Vid bidragsgivningen ska Statens kulturråd beakta angivet utfall för berörda institutioner i bilaga 1. Statens kulturråd ska därutöver vid bidragsgivningen beakta medel för pensioner under anslaget i enlighet med fördelningen i bilaga 2.

Statens kulturråd får använda högst 500 000 kronor för utvärdering av verksamhet som får bidrag från detta anslag samt för konferenser och utbildningsinsatser i anslutning till detta arbete.

28:7

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd148 003
ap.1Bidrag till fria teater-, dans- och musik grupper, arrangörer samt vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse (ram)137 881
ap.2Fonogram och musikalier m.m. (ram)10 122
Disponeras av regeringen700
ap.4Till regeringens disposition (ram)700

Villkor för anslag 28:7

ap.1 Bidrag till fria teater-, dans- och musik grupper, arrangörer samt vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Anslagsposten ska bl.a. användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper,
 • bidrag till arrangörer inom Dansnät Sverige och till daglig träning för frilansdansare,
 • bidrag till gästspel av nationella och internationella ensembler,
 • bidrag till Eric Ericssons Kammarkör, Eric Sahlström-institutet, Ulriksdals slottsteater (Confidencen), Dalhalla, Internationella Vadstena akademin, Musikaliska Akademien, Orionteatern, Strindbergsteatern samt Skådebaneverksamhet. Bidraget ska uppgå till minst 1 000 000 kronor till varje organisation. Eric Sahlström-institutet ska ta fram en strategi för hur dess roll som nationellt centrum för folkmusik kan främjas och vidareutvecklas 2009 - 2011. Av strategin bör särskilt framgå vilka möjligheter och hinder som finns för institutets arbete för den genrefrämjande verksamheten. Institutets roll i förhållande till andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå bör också belysas. Strategin ska redovisas till Statens kulturråd respektive Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 september 2008. 

Statens kulturråd får använda högst 750 000 kronor för administrativa kostnader i samband med bidragsgivningen.

ap.2 Fonogram och musikalier m.m.

Anslagsposten skall användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram,

 • bidrag till Musikaliska Akademien för utgivning av svenska tonsättares verk samt till Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) – Svensk Musik för notutgivning, information och internationell kontaktförmedling.

Statens kulturråd får använda högst 600 000 kronor för administrativa kostnader i samband med bidragsgivningen.

ap.4 Till regeringens disposition

Medlen under anslagsposten ska användas till Kroumatas verksamhet under förutsättning att det finns en långsiktig organisatorisk lösning med en lokal och/eller regional finansiering som bas för ensemblens fortsatta verksamhet.

28:8

Bidrag till biblioteksverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd47 653
ap.1Bidrag till biblioteksverksamhet (ram)47 653

Villkor för anslag 28:8

ap.1 Bidrag till biblioteksverksamhet

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek och förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet,
 • särskilda utvecklingsbidrag. Berättigade att ansöka om utvecklingsbidrag är samtliga läns- och regionbibliotek samt lånecentraler och depåbibliotek,
 • insatser som syftar till att främja tillgången till biblioteksservice vid folkbibliotek för vuxenstuderande.

28:9

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd124 182
ap.1Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter (ram)124 182

Villkor för anslag 28:9

ap.1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1998:1469) om statligt litteraturstöd, förordningen (1993:567) om statligt stöd till kulturtidskrifter, förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek, förordningen (1998:1386) om statsbidrag till läsfrämjande insatser, förordningen (1985:525) om statligt stöd till bokhandeln, förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne, 
 • bidrag till utgivning av August Strindbergs Samlade Verk, bidrag till författar- och tidskriftsverkstäder, Expertkommittén för översättning av finskspråkig facklitteratur till svenska, bidrag till utgivning av Alla Tiders Klassiker, bidrag till Bokjuryn, bidrag till produktion av en kulturtidskriftskatalog på Internet,
 • produktion och distribution av en barnbokskatalog, information om barn- och ungdomsböcker på andra språk än svenska, insatser för att främja utgivning och distribution av nationella minoriteters litteratur och kulturtidskrifter, försöksverksamhet med bidragsgivning till elektroniskt publicerade och distribuerade tidskrifter, s.k. nättidskrifter,
 • distributionskostnader av litteraturstödda böcker och för administrationskostnader för utgivningen av Alla Tiders Klassiker samt för inköpsstöd till folk- och skolbibliotek.

Av anslagsposten ska minst 7 000 000 kronor användas för bidragsgivning enligt den förordning som reglerar statsbidraget till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet samt för kostnader förenade med bidragsgivning, informationsverksamhet m.m. inom det internationella litteratursamarbetet. Minst 1 000 000 kronor ska utbetalas till styrelsen för Sveriges Författarfond efter rekvisition.

Statsbidraget till läsfrämjande insatser ska förstärkas med 3 000 000 kronor jämfört med 2007. 

Ett exemplar av tidskrift som erhåller bidrag enligt förordningen(1993:567) om statligt stöd till kulturtidskrifter ska överlämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) respektive Statens kulturråd.

28:10

Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd75 000
ap.1Till Statens kulturråd (ram)75 000

Villkor för anslag 28:10

ap.1 Till Statens kulturråd

Statens kulturråd ska enligt uppdrag (U2005/7946/Kr) och förordningen (2005:1093) om bidrag till sysselsättningsåtgärder inomkultursektorn genomföra regeringens satsning på sysselsättningsåtgärderinom kultursektorn. 

Bidraget till Filmarkivet i Grängesberg ska uppgå till minst 2 500 000 kronor. 

Statens kulturråd får använda högst 500 000 kronor för administrativa kostnader i samband med hantering och genomförande av regeringens satsning på sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn.

28:15

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd3 526
ap.2Bidrag till konstinköp till folkparker, folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorganisationer (ram)3 526

Villkor för anslag 28:15

ap.2 Bidrag till konstinköp till folkparker, folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorganisationer

Anslagsposten ska användas för bidrag till organisationen Folkets Hus och Parker samt till Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté för fördelning mellan organisationen Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar.

28:18

Bidrag till bild- och formområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd27 673
ap.1Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare (ram)26 015
ap.2Bidrag till Akademien för de fria konsterna (ram)1 658

Villkor för anslag 28:18

ap.1 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare

Anslagsposten ska bl.a. användas för

 • bidrag till Folkrörelsernas konstfrämjande som ett allmänt verksamhetsbidrag,
 • bidrag till kollektivverkstäder enligt förordningen (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder,
 • bidragsgivning enligt förordningen (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet,
 • bidrag till arrangerande konstföreningar.

Statens kulturråd kan erbjuda mottagare av bidrag möjligheten att använda utställningsersättning i verksamheten på det sätt som myndigheten finner lämpligt.

ap.2 Bidrag till Akademien för de fria konsterna

Akademien för de fria konsterna skall till Statens kulturråd lämna en redogörelse för bidragets användning i verksamheten samt årsredovisning med revisionsberättelse.

28:29

Bidrag till regionala museer (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd145 857
ap.1Bidrag till regionala museer (ram)145 857

Villkor för anslag 28:29

ap.1 Bidrag till regionala museer

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet till följande museer: Stockholms länsmuseum, Stockholms stadsmuseum, Upplandsmuseet, Sörmlandsmuseum, Östergötlands länsmuseum, Jönköpings läns museum, Smålands museum, Kalmar läns museum, Kalmar konstmuseum, Länsmuseet på Gotland, Blekinge museum, Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg, Nordiska Akvarellmuseet, Göteborgs museer, Västarvet (Bohusläns museum, Naturhistoriska museet i Göteborg, Regionmuseum Västra Götaland och Västergötlands museum), Värmlands museum, Örebro läns museum, Västmanlands länsmuseum, Dalarnas museum, Länsmuseet Gävleborg, LänsmuseetVästernorrland, Jämtlands läns museum, Västerbottens museum ochNorrbottens museum,
 • för särskilda utvecklingsbidrag. Berättigade att ansöka om utvecklingsbidrag är samtliga museer som namnges under detta anslag samt Regionmuseet i Skåne, Kulturen i Lund och Malmö museer,
 • museipedagogiska insatser, inklusive Region Skåne,
 • museernas internationella kultursamarbete. 

Anslagsposten får användas för lönekostnader för anställda med lönebidrag som anvisats av arbetsförmedlingen.

28:39

Skapande skola (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd55 000
ap.1Skapande skola (ram)55 000

Villkor för anslag 28:39

ap.1 Skapande skola

Anslagsposten ska användas för

• bidragsgivning enligt den förordning som reglerar statsbidraget till konstnärlig och kulturell verksamhet i årskurs 7-9. Statens kulturråd får använda högst 1 500 000 kronor till administrativa kostnader i samband med bidragsgivningen samt till uppföljning av bidraget.

Statens ska vid prövningen av ansökningarna samverka med relevanta skolmyndigheter.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
28:1 Statens kulturråd
ap.11 4383 %0
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.12 4073 %0
ap.21 7383 %0
ap.32403 %0
ap.49633 %0
ap.5.12673 %0
ap.5.21643 %0
ap.703 %0
ap.84793 %0
28:3 Nationella uppdrag
ap.1593 %0
28:4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel
ap.1000
ap.20Allt0
28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner
ap.304030
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.14 1571 2800
ap.2304Allt0
ap.40Allt0
28:8 Bidrag till biblioteksverksamhet
ap.103 %0
28:9 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.10Allt0
28:10 Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet
ap.103 %0
28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ap.21063 %0
28:18 Bidrag till bild- och formområdet
ap.17803 %0
ap.2503 %0
28:29 Bidrag till regionala museer
ap.103 %0
28:39 Skapande skola
ap.11 650Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
28:2 ap.2.128:2 ap.2100 %
28:2 ap.2.728:2 ap.1100 %
28:2 ap.3.628:2 ap.3100 %
28:2 ap.4.128:2 ap.1100 %
28:2 ap.4.628:2 ap.4100 %
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
28:7 ap.328:7 ap.1100 %
28:9 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
28:9 ap.228:9 ap.1100 %
28:9 ap.328:9 ap.1100 %
28:10 Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet
28:10 ap.228:10 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.2.1ram
ap.2.7ram
ap.3.6ram
ap.4.1ram
ap.4.6ram
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.3ram
28:9 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.2ram
ap.3ram
28:10 Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet
ap.2ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.180 00080 00002010
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)11 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-253 996
2008-02-253 996
2008-03-253 996
2008-04-253 996
2008-05-253 996
2008-06-253 996
2008-07-253 996
2008-08-253 996
2008-09-253 996
2008-10-253 996
2008-11-253 996
2008-12-253 992
Summa47 948
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens kulturråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:1 ap.1Statens kulturråd

7

Avgifter och bidrag

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens kulturråd skall i årsredovisningen för 2007 redovisa:

 • för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
På regeringens vägnar
Cristina Husmark Pehrsson
Mari Granath Lagercrantz
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision