Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
9

2008-12-18
Fö2007/2616/MIL(delvis)
Fö2008/2232/MIL
Fö2008/3447/EPS m.fl.
Se bilaga 1
Försvarsmakten
\
107 85 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Försvarsmakten
5 bilagor
Riksdagen har beslutat om Försvarsmaktens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 06, bet. 2007/08:FöU1, rskr. 2007/08:47, prop. 2008/09:69, utg.omr. 06, bet. 2008/09:UFöU1, rskr. 2008/09:146).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2008 för Försvarsmakten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikes- och säkerhetspolitikFreds- och säkerhetsfrämjande verksamhetFreds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet
FörsvarInsatserInsatser
Uppbyggnad av beredskapUppbyggnad av insatsorganisationen och beredskap
Forskning och teknikutveckling mmUtveckling
Övrig verksamhet
Samhällets krisberedskapOperativ förmågaStöd till samhället

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål

Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder.

1.1.1

Verksamhetsområde Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att bidra till freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, såsom konfliktlösning, civil krishantering och förebyggande av väpnade konflikter, samt att stärka skyddet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet

Mål

Försvarsmakten ska rekrytera, utbilda och utrusta den personal som regeringen beslutar ställa till förfogande för internationell freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet samt genomföra de insatser som regeringen beslutar om. Försvarsmakten ska med kort varsel kunna ställa lämplig personal till förfogande. Vidare ska Försvarsmakten leda det svenska deltagandet enligt överenskommelse för aktuella insatserna.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa:

 • betydelsefulla erfarenheter från sina internationella insatser, vad gäller exempelvis samarbete med andra länder, insatser under olika huvudmän och i olika typer av missioner,
 • en sammanfattning av genomförd verksamhet, vad gäller såväl större som mindre åtaganden, inkl. inom säkerhetsektorreformer,
 • vilka insatser som föregåtts av en analys ur ett jämställdehetsperspektiv (bl.a. FN:s res. 1325 [2000] inkl. vad detta inneburit för genomförandet av dessa insatser,
 • en sammanställning av under året tjänstgörande personal vid de internationella insatserna,
 • utgifterna för respektive insats samt
 • eventuella förslag, utifrån dragna erfarenheter av genomförda insatser.

1.2

Politikområde Försvar

Mål

Målet för politikområdet är att
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1. Operativ förmåga

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att utvecklainsatsorganisationen i enlighet med de krav påoperativ förmåga som riksdagen har beslutat. Kraven på operativ förmåga som ställs på Försvarsmakten är att:

Förmåga I - Hävda Sveriges territoriella integritet och bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld genom att medverka i fredsfrämjande insatser.

Förmåga II - Förmåga att vid ett försämrat omvärldsläge kunna hantera händelseutvecklingar och hot som kan drabba Sverige samt kunna öka förmågan till internationella insatser.

Förmåga III - Efter allvarlig och varaktigt försämrad omvärldsutveckling och successiva beslut av regering och riksdag kunna utveckla förmåga att möta olika former av mer omfattande militära operationer som hotar Sveriges fred och självständighet.

Operativ delförmåga i olika avseenden

Förmåga I - Hävda Sveriges territoriella integritet och bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld genom att medverka i fredsfrämjande insatser.

Denna operativa förmåga ställer krav på följande delförmågor.

 • Försvarsmakten ska kunna upptäcka hot mot Sverige. Försvarsmakten ska därför enskilt eller i samverkan med andra myndigheter inhämta kunskap om omvärldsutvecklingen, analysera aktörers verksamhet, förmåga och avsikter gentemot Sverige samt genomföra militärteknisk omvärldsbevakning med särskild inriktning på vårt närområde.
 • Försvarsmakten ska kunna upptäcka kränkningar i luftrum och av sjöterritorium. Flyg- och fartygsrörelser ska kunna följas i syfte att upptäcka säkerhetshot eller brott mot nationell eller internationell rätt. Försvarsmakten ska kunna anpassa beredskapen i tid och rum samt kunna avvisa kränkningar och hantera incidenter.
 • Försvarsmakten ska i samverkan med andra myndigheter tidigt kunna upptäcka CBRN -händelser inom Sverige och i närområdet.
 • Försvarsmakten ska kunna genomföra underrättelse- och säkerhetsoperationer enskilt eller i samverkan med andra myndigheter.
 • Försvarsmakten ska kunna bistå andra myndigheter vid skydd av prioriterade samhällsfunktioner och infrastrukturer vid hot eller insatser mot civila mål, terrorism och sabotageverksamhet. Försvarsmakten ska även med tillgängliga resurser kunna bidra till samhällets samlade krisberedskapsförmåga.
 • Försvarsmakten ska kunna inhämta och analysera utvecklingen avseende aktörers avsikter av betydelse för Sveriges och EU:s medverkan i fredsfrämjande insatser. Försvarsmakten ska i samverkan med andra länder och FN, EU samt Nato kunna planera, leda och följa upp deltagande i insatser samt avdela styrkebidrag till insatser.
 • Försvarsmakten ska kunna bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld genom att medverka i fredsfrämjande insatser över hela skalan av uppgifter i Europa och globalt. Försvarsmakten ska samtidigt kunna leda och delta i två större insatser, varav en ska kunna utgöra en del av det svenska bidraget till den nordiska stridsgruppen. Samtidigt ska mindre förbandsenheter kunna sättas in i ytterligare tre insatser. Större insats motsvaras med markförband av bataljons storlek samt inom sjö- och luftstridskrafterna av motsvarande enheter. Förmågan ska omfatta både nya insatser med relativt kort förvarning, kortvariga insatser samt uthålligt deltagande i långvariga insatser. Försvarsmakten ska ha förmåga att med kort varsel kunna förstärka pågående insatser samt evakuera egen personal.

Förmåga II - Förmåga att vid ett försämrat omvärldsläge kunna hantera händelseutvecklingar och hot som kan drabba Sverige samt kunna öka förmågan till internationella insatser.

 • Försvarsmakten ska kontinuerligt följa omvärldsutvecklingen, analysera aktörers verksamhet, förmåga och avsikter för att skapa underlag för beslut om beredskapshöjningar och höjning av operativ förmåga.
 • Försvarsmakten ska efter beslut kunna höja beredskapen i insatsorganisationen för att kunna hantera allvarliga hot mot den nationella och internationella säkerheten eller för att kunna förstärka förmågan till internationella insatser.
 • Försvarsmakten ska i samverkan med andra myndigheter tidigt kunna upptäcka CBRN-händelser inom Sverige och i närområdet.
 • Försvarsmakten ska kunna genomföra underrättelse- och säkerhetsoperationer enskilt eller i samverkan med andra myndigheter.
 • Försvarsmakten ska, för att möta hot eller insatser mot civila mål och vid insatser mot terrorism eller sabotageverksamhet efter beredskapshöjningar med ökad uthålligheten och ambition kunna bistå andra myndigheter vid skydd av prioriterade samhällsfunktioner och infrastrukturer. Försvarsmakten ska även kunna bidra till samhällets samlade krisberedskapsförmåga.

Förmåga III - Efter allvarlig och varaktigt försämrad omvärldsutveckling och successiva beslut av regering och riksdag kunna utveckla förmåga att möta olika former av mer omfattande militära operationer som hotar Sveriges fred och självständighet.

 • Försvarsmakten ska kunna upprätthålla grundläggande kompetenser för att på lång sikt kunna utveckla förmåga att möta mer omfattande militära operationer.
 • Försvarsmakten ska tillsammans med andra myndigheter följa omvärldsutvecklingen med syfte att identifiera nya eller förändrade behov av förmågor och kompetenser.
 • Försvarsmakten ska genom att bedriva studier och försök samt genom forskningsuppdrag till andra myndigheter, organisationer och institut kunna utveckla operativ förmåga och funktioner samt utveckla nya och befintliga förband.
 • Försvarsmakten ska kunna uppnå ökad kompetens för att på lång sikt kunna genomföra nationella operationer inom mark-, sjö-, luft- och informationsarenorna. Kompetensutvecklingen ska delvis kunna ske i samarbete med andra länder.

Återrapportering 

Försvarsmakten ska redovisa i vilken grad myndigheten uppfyller kraven på operativ förmåga. Följande punkter ska redovisa:

 • sammanvägd måluppfyllnad för respektive operativ förmåga,
 • måluppfyllnad och brister för respektive delförmåga. Av redovisningen ska framgå hur eventuella brister hos olika förbandsindivider på ett avgörande sätt bidrar till att skapa en brist i operativ delförmåga. I det fall den sammantagna bristen i operativ delförmåga beror på brister hos enskilda förband eller i insatsorganisationens utformning,  ska detta framgå,
 • hur den operativa förmågan har förändrats och särskilt hur under året tillförd viktigare materiel har och förväntas påverka förmågan samt
 • i budgetunderlaget för 2009 ska det så långt det är möjligt framgå hur eventuella brister i operativ förmåga avses åtgärdas.

Av redovisningen ska framgå hur värderingarna har gjorts, vilka bedömningskriterier som legat till grund samt hur slutsatserna dragits.

2. Insatsorganisationens utveckling

Mål

Insatsorganisationens utveckling ska svara mot kraven på operativ förmåga och delförmåga. Under 2008 ska Försvarsmakten utveckla insatsorganisation så att den 2010 kan ha en utformning i enlighet med vad som framgår av tabellen nedan. Under 2008 ska insatsorganisation ha en utformning och beredskap som framgår nedan. Uppgiften att genomföra internationella insatser ska vara grundläggande, men inte ensamt dimensionerande, vid utformningen av Försvarsmaktens förband. Förbanden i styrkeregistren ska uppfylla de krav som ställs i överenskommelser mellan Sverige och EU, Nato och FN. 

Insatsorganisationen

För varje förbandstyp anges dels det totala antalet förband, dels antalet insatsförband (med en beredskap på högst ett år). Det senare framgår av siffrorna inom parantes. Försvarsmakten ska anpassa den nationella beredskapen till kraven på operativ förmåga och delförmåga. 

Övriga förband har en beredskap på mellan 1 och 3 år. Dessa utgör en förutsättning för att kunna skapa och vidmakthålla insatsförbanden. Det finns inget krav på att övriga förband ska kunna göra insatser samtidigt som insatsförbanden. Oaktat att övriga förband tilldelats beredskapstider på upp till tre år finns inga krav på att det totala antalet förband som efter tre år ska kunna göra en insats ska vara större än det antal förband som kan göra en insats efter ett år. Kravet på materiel- och personalinnehåll i övriga förband ska utgå från detta. Utvecklingsläget framgår av förkortningarna i årskolumnen:

 • Fu= Fortsatt utveckling av krigsförband (arvförband nyttjas)
 • U= Utveckling mot krigsförband (nytt förband skapas)
 • V = Vidmakthålls (omsätts fortlöpande)
 • Av= Avveckling påbörjas.

Förband20082010Register -anmälningarAnm
HKV med stabsförbandV/1(1)V/1(1)
 

 
(F)HQ med stabs- och sambands- förbandV/1(1)V/1(1) 1 (F) HQ
 
Operativ lednings- och sambands- bataljonAv
 

 

 
Armé- och amfbrigadledning med stabsförband Av
 

 
Se not 4
Stridsgrupp- staber med stabsförbandV/3(1)V/3(1)
 
Se not 4
Informations- bataljonFu/1(-)Fu/1(-)
 

 
Taktisk sambands- bataljonV/1(1/3)V/1(1/3)
 

 
CERT (Computer Emergency Response Team)V/1(1)V/1(1)
 

 
FMTM (Försvars- maktens telenät- och markteleförband)V/1(1)V/1(1)
 

 
TelekrigsbataljonV/1(1)V/1(1)
 

 
IT-försvars- förbandV/1(1)V/1(1)
 

 
PSYOPS-plutonU/1(-)U/1(-)
 

 
Operativ ledningsteknisk bataljonV/1(7/10)V/1(7/10)
 

 
Teknisk bataljonV/1(1/3)V/1(1/3)
 

 
Operativ transportbataljonV/1(-)Av
 
Se not 1
Transport- ledningsstab, transport- ledningsgrupper och trafikkompaniAv
 

 
Se not 2
Tungt transport- kompaniV/2(1/3)V/2(1/3)
 

 
MOVCON ledningV/1(1)V/1(1)
 

 
MOVCON plutonV/5(2)V/5(2)
 

 
Sjukvårdsenhet Role 2Fu/3(-)Fu/2,V/1(1)
 
Se not 12
Underhålls- bataljonV/2(1/6)Avv
 
Se not 1
LogistikbataljonFu/ (-)antal fastställs efter BU 09
 

 
Artilleri- lokaliserings- radarkompaniV/1(1/3)V/1(1/3)1 grp R30 Se not 13
Underrättelse- bataljonV/1(-)V/1(-)
 

 
SpecialförbandV/2(2)V/2(2)1 förband R30
 
JägarbataljonV/1(1)V/1(1)1 plut R30
 
Säkerhets- bataljonV1(1),Fu/1(1)V/2(2)
 

 
IngenjörbataljonV/3(1/5)V/3 (1/5) 1 kompani R30Se not 3
MP-kompaniV/2(2)V/2(2)
 

 
CBRN-kompaniV/1(1)V/1(1)1 insatsstyrka R30
 
Hemvärns- bataljonV/60(60)V/60(60)
 

 
Mekaniserad bataljonV/6(1 1/3)V/6(1 1/3)1 bataljon + 1 komp R301 komp R90Se not 5
Lätt mekaniserad bataljonV/2(1)V/2(1)1 bataljon R90Se not 6
Artilleribataljon V/2(1/5)V/2(1/5)
 
Se not 7
Luftvärnsbataljon V/3(2/5)V/3(2/5)1 pluton R90
 
Luftburen bataljonV/1(1/5)V/1(1/5)
 

 
Sjöinformations- bataljonV/1(1)V/1(1)
 

 
Signalspanings- fartygV/1(1)V/1(1)
 

 
Sjöstridsflottilj- ledning (inkl stödfartyg)V/2(2)V/2(2)stödfartyg R30Se not 8
YtstridsfartygV/6(6)V/6(6)2 ytstridsfartyg R30
 
Minröjnings-/ röjdyknings- fartygV/9(9)V/9(9)2 minröjfartyg R30
 
Ubåtsflottilj- ledning V/1(1)V/1(1)stödenhet R30Se not 9
UbåtV/4(4)V/4(4)1 ubåt R30
 
AmfibiebataljonV/1(1)V/1(1)1 förstärkt komp R30
 
Amfibie- bevaknings- båtkompaniV/1(1)V/1(1)
 

 
Marin basbataljonV/1(2/3)V/1(2/3)
 

 
Helikopter- bataljonFu/1(1)Fu/1(1)
 
Se not 10
StrilbataljonV/1(1)V/1(1)
 

 
Lednings- flyggruppFu/1(-)V/1(1)
 

 
JAS 39-divisionV/4(2)V/4(2)1 division R30
 
Tpflygdivision TP 84V/1(1)V/1(1)del av div R30
 
Central tpflygdivisionV/1(1)V/1(1)
 
Se not 11
Signalspanings- flygdivision S102BV/1(1)V/1(1)1 flygplan R30
 
FlygbasbataljonV/2(2)V/2(2)1 flygbasenhet R90
 
Regional transportflyg- divisionV/2(2)V/2(2)
 

 

Noter:

 1. Nyckelpersonal överförs till logistikbataljon
 2. Avvecklas i takt med införandet av MOVCON-ledning och -pluton.
 3. I ingengörbataljonerna ingår tidigare förbindelsebataljon och fristående amröjkomp
 4. Brigadledningar (armé- och amfibiebrigadledningar) med ledningsförband utvecklas till tre stridsgruppstaber med förmåga att leda tillfälligt sammansatta förband och utnyttja mark-, sjö- och luftburna verkanssystem.
 5. Förbanden organiseras som modulärt uppbyggda förband med såväl tunga, medeltunga som lätta enheter.
 6. Två lätt mekbat utan tyngre enheter organsieras.
 7. I artilleribataljonerna ingår tidigare haubbat 77b och artbat 2011
 8. I antalet ytstridsfartyg för 2008 ingår ej 5 stycken korvett VISBY under utveckling som för närvarande ägs av FMV.
 9. Ubåtsräddningsfartyget HMS Belos ingår i flottiljen.
 10. Helikopterbataljonen har sjö- och markoperativ inriktning. SAR-enheter ingår.
 11. Innehåller två TP 102 för statsflyget.
 12. Kirurgtropp ingår i NBG 2008
 13. Ingår fr.o.m. 2009 i artilleribataljon

1.2.1

Verksamhetsområde Insatser

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att det militära försvaret ska genomföra de insatser som riksdag eller regering beslutat eller som i övrigt krävs.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Insatser

3. Internationella insatser

Mål 

Försvarsmakten ska kunna bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld genom att medverka i fredsfrämjande insatser över hela skalan av uppgifter i Europa och globalt.

Försvarsmakten ska genomföra följande insatser: 

 • Fortsatt ställa en väpnad styrka om cirka 390 personer till den Nato-ledda insatsen ISAF i Afghanistan. Bidraget ska bl.a. omfatta ledningsansvar för en regional enhet för säkerhet och återuppbyggnad med chef och ledningsfunktion samt personal till militära observationsteam, vakt-, eskort- och logistikenheter. Vidare ska bidraget bl.a. omfatta stabs- och understödspersonal i olika staber.
 • En väpnad styrka om cirka 360 personer fram till månadsskiftet mars/april och därefter cirka 250 personer till den Nato-ledda insatsen KFOR i Kosovo. Bidraget ska bl.a. omfatta ett mekaniserat skyttekompani, underrättelsefunktioner och stabsofficerare.
 • En väpnad styrka om cirka 200 personer till den EU-ledda insatsen i Tchad och Centralafrikanska republiken fram till månadsskiftet juli/augusti. Bidraget ska omfatta ett skyttekompani med lednings- och stödresurser samt stabsofficerare. Därefter ska det svenska bidraget bestå av en väpnad styrka om cirka 125 personer. Bidraget ska vara avslutat senast den 31 oktober.
 • En styrka om cirka 25 personer till den EU-ledda insatsen ALTHEA i Bosnien och Hercegovina. Bidraget ska omfatta stabsofficerare samverkans- och observationsenhet. Bidraget ska vara avslutat senast den 30 juni 2008. 

Försvarsmakten får vid behov och efter samråd med den organisation som leder insatsen, med anledning av förbands- och metodutveckling samt rotationer, tillfälligt utöka antalet personer under förutsättning att en sådan tillfällig ökning kan inrymmas inom den av regeringen angivna ekonomiska ramen samt den av riksdagen beslutade personella ramen.  

Regeringen bemyndigar Försvarsmakten att förhandla och ingå avtal samt att överenskomma om eventuella ändringar av eller att säga upp befintliga avtal med anledning av de svenska bidragen i Afghanistan, Kosovo, Bosnien-Hercegovina, Tchad/Centralafrikanska republiken samt det avslutade bidraget i Libanon.

Försvarsmakten ska ställa den svenska delen av den nordiska stridsgruppen (NBG08) i beredskap fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 30 juni 2008.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa:

 • en sammanfattning av genomförd verksamhet, betydelsefulla erfarenheter och status på de svenska förbanden, 
 • en bedömning av operativ effekt i insatsområdet av myndighetens verksamhet från genomförda och pågående insatser där så är tillämpligt, 
 • en bedömning av på vilket sätt respektive insats bidrar till Försvarsmaktens förmågeutveckling, 
 • en sammanställning av under året tjänstgörande personal vid de internationella insatser. Av sammanställningen ska det framgå hur många kvinnor resp. män som tjänstgjort,
 • kostnaderna för respektive insats samt
 • vilka insatser som föregåtts av analyser ur ett jämställdhetsperspektiv (bl.a. med hänsyn till FN:s resolution 1325 [2000]) inkl. vad detta inneburit för genomförandet av dessa insatser.

Eventuella förslag, utifrån dragna erfarenheter av pågående och genomförda insatser ska redovisas för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). 

4. Nationella insatser

Mål

Försvarsmakten ska ha en grundläggande förmåga att möta hot om väpnade angrepp som kan uppstå på kort sikt. Försvarsmakten ska kontinuerligt ha beredskap för att lösa övervakningsuppgifter samt ingripa mot kränkningar. Försvarsmakten ska vidare ha beredskap att stödja andra myndigheter.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa vilka insatser som har genomförts samt resultatet av dessa.

1.2.2

Verksamhetsområde Uppbyggnad av beredskap

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att utveckla insatsorganisationen i enlighet med de krav på operativ förmåga som riksdagen har beslutat (prop. 2004/05:5, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143) och de operativa delförmågorna som anges i budgetpropositionen för 2008, utgiftsområde 6 (prop.2007/08:1, bet. 2007/08:FöU1, rskr. 2007/08:47).

Genom i huvudsak planering ska även en god försvarsförmåga säkerställas i sådan samhällsviktig verksamhet som är väsentlig för samhällets grundläggande behov vid ett eventuellt framtida väpnat angrepp.

1.2.2.1

Verksamhetsgren Uppbyggnad av insatsorganisationen och beredskap

5. Inriktning för insatsorganisationen

Mål

Försvarsmakten ska reducera den tid det tar att utveckla nya förband och förändra befintliga förband för att möta ställda förmåge- och beredskapskrav.  

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att reducera tiden för utveckling och förändringar av förband samt resultaten av vidtagna åtgärder.

Mål

Försvarsmakten ska påbörja utvecklingen mot att med hög beredskap kunna transportera lätta och medeltunga insatsförband ur markstridskrafterna med flyg eller fartyg till avlägset belägna insatsområden.  

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits under året i syfte att utveckla förmågan att med hög beredskap kunna transportera lätta och medeltunga insatsförband till avlägset belägna insatsområden.  

Mål

Försvarsmakten ska anpassa de marina stridskrafterna mot att dessa ska kunna skydda strategiskt viktiga havsområden och farleder. 

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits under året i syfte att utveckla de marina stridskrafternas förmåga att skydda strategisk viktiga havsområden och farleder. 

Mål

Försvarsmakten ska fortsätta utveckla flygstridskrafterna mot att stödja insatser som genomförs på land. 

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits under året i syfte att öka förmågan att stödja insatser som genomförs på land. 

Mål

Försvarsmakten ska fortsätta utvecklingen av operativa lednings – och underrättelseförband med målet att bygga upp  försvarsmaktsgemensamma  modulära, kaderorganiserade förband, som levererar behovsanpassade insatsenheter för ledning, underrättelser, informationer och samband – nationellt och internationellt. Det nya ledningskonceptet ska vara interoperabelt med relevanta system som används inom Nato (NNEC) och EU (NEC).  

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa de åtgärder som vidtagits och resultatet av dessa för att åstadkomma en försvarsmaktsgemensam ledningsfunktion enligt ovan. Förutom de krav på återrapportering av det faktiska tillståndet i samtliga förbandsindivider enligt avsnitt 1.2.2.1 i regleringsbrevet ska Försvarsmakten ange när i tiden respektive förband är operativt - till vilken del och i helhet.  

Mål

Försvarsmakten ska fortsätta utvecklingen av logistikfunktionen med målet att bygga upp en försvarsmaktsgemensam funktion med modulära, kaderorganiserade förband, som levererar behovsanpassade logistikenheter med förmåga till flexibilitet och rörlighet som kan stödja insatser av skilda typer på olika geografiska platser och av olika konfliktnivåer.   

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa de åtgärder som vidtagits och resultatet av dessa för att åstadkomma en försvarsmaktsgemensam logistikfunktion enligt ovan. Förutom de krav på återrapportering av det faktiska tillståndet i samtliga förbandsindivider enligt avsnitt avsnitt 1.2.2.1 i regleringsbrevet  ska Försvarsmakten ange när i tiden respektive förband är operativt - till vilken del och i helhet. 

Mål

Försvarsmakten ska förbereda det svenska bidraget till den nordiska stridsgruppen (NBG11) som ska stå i beredskap under perioden den 1 januari 2011 till den 30 juni 2011. Utvecklingen av stridsgruppen ska ske i samverkan med samverkansländer inom ramen för NBG-samarbetet (Finland, Norge, Estland och Irland).  

Försvarsmakten ska kunna ge personellt stöd till de politisk-militära konsultationerna som ska genomföras till stöd för förberedelserna och genomförandet av NBG beredskap och eventuell insats.

6. Beredskap

Mål

Försvarsmakten ska anpassa den nationella beredskapen utifrån kraven på operativ förmåga och delförmåga.

Återrapportering

Försvarsmakten ska per förbandsindivid redovisa vilka nationella och internationella beredskapskrav som funnits under 2008 samt huruvida denna beredskap upprätthållits.

7. Uppföljning av förbanden i insatsorganisationen

Återrapportering

Uppföljning av förbanden i insatsorganisationen ska omfatta alla förbandsindivider i insatsorganisationen som återfinns i tabellen ovan. Tillståndet i hemvärnsbataljonerna bör dock redovisas i form av en sammanfattning. Uppföljning av insatsförband (förband med beredskapstid på upp till ett år) respektive övriga förband ska ske på olika sätt enligt beskrivning nedan. Vid redovisning av brister i ett förband där endast en del av förbandet är insatsförband (beredskap understigande ett år) ska respektive del redovisas enligt nedan. 

Uppgifter per insatsförband

Vid införande av ny förbandstyp eller vid förändrade målsättningar ska förbandets planerade utformning redovisas vad avser uppgifter, förmåga, organisation, beredskap, bemanning med olika personalkategorier och utbildningskrav samt viktigare materiel och dyrare utrustning. Det ska också framgå vilka operativa delförmågor och insatsförmågor som förbandet väsentligt bidrar till.  För samtliga insatsförband ska Försvarsmakten per förbandsindivid redovisa det faktiska tillståndet i respektive förband avseende följande: 

Personal

Kortsiktigt: – Försvarsmakten ska redovisa förbandets uppfyllnad av personal, såväl avseende kvantitet som kompetens, och beskriva konsekvenserna av eventuell brister. Redovisningen ska omfatta samtliga personalkategorier.

Långsiktigt:– Om mer omfattande personalbrister befaras ska dessa redovisas. Eventuellt behov av förändrad kompetens ska beskrivas i budgetunderlaget för 2010. 

Materielstatusen

Kortsiktigt: Försvarsmakten ska redovisa materieluppfyllnaden. Det ska framgå om eventuella materielbrister beror på materiel som saknas eller på materiel som inte är tillgänglig på grund av olika former av underhållsåtgärder. 

Långsiktigt: Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2010 redovisa vilket kommande utvecklings- eller moderniseringsbehov och därtill kopplat investeringsbehov som finns. Om det ur materielhänseende finns viktigare vägval i utvecklingen av ett förband ska det framgå av redovisningen. 

Övrigt

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2010 redovisa planerade åtgärder (övningar, materielanskaffning m.m. inkl. kostnader) för att avhjälpa eventuella brister enligt ovan,

Försvarsmakten ska i årsredovisningen för 2008 redovisa:

 • hur förbandets förmåga i olika avseenden har förändrats det senaste året,
 • hur eventuella brister påverkar kravet på operativ delförmåga samt 
 • om och i vilken utsträckning den faktiska tillgängligheten (per förbandstyp) för insatser i Sverige efter ett års åtgärder skiljer sig från regeringens krav på antal insatsförband.

Uppgifter för övriga förband

Försvarsmakten ska redovisa om de övriga förbanden av en viss typ, t.ex. mekbat, besitter resurser som medger att insatsorganisationen kan innehålla motsvarande insatsförband i önskat antal och beredskap. De övriga förband som är kopplade till en viss typ av förband får redovisas tillsammans. Eventuella brister bör redovisas såväl ur ett kortsiktigt som långsiktigt perspektiv.

1.2.3

Verksamhetsområde Forskning och teknikutveckling mm

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att forskning och utveckling ska inriktas så att den stödjer utvecklingen inom berörda delar av utgiftsområdet, dvs. inom politikområdena Försvar och Samhällets krisberedskap.

1.2.3.1

Verksamhetsgren Utveckling

8. Forskning och utveckling

Mål

Försvarsmaktens forskning och utveckling (FoU) ska stödja utvecklingen av ett flexibelt och användbart insatsförsvar. Verksamheten ska vidare, i materielförsörjningsprocessens samtliga skeden, skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv materielförsörjning.  

För att uppnå önskad verkningsgrad av satsade medel ska Försvarsmaktens förmåga att, i samverkan med Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut, värdera civil forskning och utveckling (FoU) samt att samverka med civila aktörer, som industri, universitet och högskolor öka. 

Verksamheten ska stödjas i olika tidsperspektiv genom en successiv avtappning av resultaten. Verksamheten ska även bidra till att säkerställa tilgång till nödvändig kompetens inom nödvändiga forsknings- och teknikområden för att bidra till ökad handlingsfrihet i svensk materielförsörjning.

Försvarsmakten ska även, i tillämpliga delar, beakta att kvinnor och män ska ges samma förutsättningar att använda resultaten av forskning och utveckling, inklusive teknikutveckling.

Återapportering

Försvarsmakten ska rapportera hur andelen internationellt samarbete inom FoU området har utvecklats. Vidare ska Försvarsmakten redovisa hur avtappningen av resultatet från forsknings- och teknikutvecklingsinsatser har utvecklats. Avslutningsvis ska Försvarsmakten redovisa resultatet av värderingen av civil FoU samt av genomförd samverkan med civila aktörer.

1.2.3.2

Verksamhetsgren Övrig verksamhet

9. Exportstöd

Mål

Försvarsmakten ska kunna stödja den i Sverige verksamma försvarsindustrin, förutsatt att dessa ansträngningar står i överensstämmelse med riktlinjerna för försvarsmaterielexporten, i syfte att bidra till försörjningen med materiel och kompetens till det svenska försvaret.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa resultat av genomfört exportstöd uppdelat på dels det stöd som syftar till att i Sverige baserad försvarsindustri ska vinna exportorder, dels det stöd som lämnas i anledning av att sådan exportorder vunnits.

10. Bilateralt samarbete med Ryssland och Ukraina

Mål

Försvarsmakten ska utveckla det bilaterala samarbetet med Ryssland och Ukraina.

Återrapportering

Försvarsmakten ska i delårsrapporten redovisa förslag till årsplaner för 2009 (arrangemangsplaner) för det bilaterala samarbetet med Rysslands respektive Ukrainas Försvarsmakter.

11. Säkerhetssektorreform

Mål 

Försvarsmakten ska bidra till att det svenska engagemanget inom säkerhetssektorreform (SSR) fortsatt utvecklas. Försvarsmakten ska under 2008 genomföra SSR-projekt i första hand i Ukraina, västra Balkan, Afghanistan samt ha beredskap att utveckla och genomföra SSR-projekt i Afrika, företrädesvis i Demokratiska republiken Kongo enligt regeringens närmare bestämmande. Även andra länder och regioner kan bli aktuella för SSR-projekt.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa till vilka länder, inom vilka områden/aktiviteter och med vilka samarbetspartners verksamheten skett samt hur verksamheten fungerat. I redovisningen ska ingå kostnader per varje enskild insats samt myndighetens totala utgift för projekten. Vidare ska redovisas viktigare erfarenheter från säkerhetssektorreforminsatserna samt hur dessa avses tillvaratas och vidareutvecklas.

12. Baltic Defence College

Mål

Försvarsmakten ska stödja utbildningsverksamheten vid Baltic Defence College genom att bidra med en lärare till skolan. Detta stöd bör genomföras i samverkan med Försvarshögskolan och andra myndigheter som är verksamma vid Baltic Defence College.

1.3

Politikområde Samhällets krisberedskap

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser samt olyckor. Skulle en sådan händelse inträffa ska kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas. Målet är dessutom att medverka till att minska lidande och skadeverkningar av allvarliga olyckor och katastrofer i andra länder.

1.3.1

Verksamhetsområde Operativ förmåga

Mål

Målet är att aktörer med operativt ansvar vid en kris eller olycka ska ha en god förmåga att snarast påbörja åtgärder för att hantera, eller medverka i hanteringen av, allvarliga störningar och kriser och att genomföra de åtgärder som krävs för att avhjälpa och lindra effekterna av det inträffade. Förmåga ska också finnas att kunna samarbeta med och ge stöd till operativa aktörer och andra länder.

1.3.1.1

Verksamhetsgren Stöd till samhället

Mål

Försvarsmakten ska med tillgängliga resurser stärka samhället vid svåra påfrestningar i fred genom att stödja andra myndigheter och vid behov ställa resurser till förfogande.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

13. Delårsrapport

Delårsrapporten ska utöver vad som sägs i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag även innehålla en resultatredovisning. För respektive verksamhetsgren ska den bestå av:

 • en kort sammanfattning av väsentliga slutförda prestationer per verksamhetsgren samt
 • kommentarer till avvikelser i förhållande till givna mål.

14. Redovisning av kostnader och utgifter

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa årets kostnader enligt tabell 1, bilaga 2. Den materielavskrivning som görs mot verksamhetsgren 1 Insatser ska motsvara både planenliga och eventuella extra avskrivningar. Försvarsmakten ska vid förfrågan även kunna redovisa kostnader under verksamhetsgren 2 Uppbyggnad av insatsorganisationen och beredskap på produktnivå (t.ex. förbandsindivider). Årets utgifter ska redovisas enligt tabell Utgiftsbudget, bilaga 3. Samtliga utgifter som hör samman med att skapa och vidmakthålla förband ska föras under verksamhetsgren 2. Under verksamhetsgren 1 ska utgifter för 6.1.2 redovisas enligt särutgiftsmodellen för genomförda insatser. Vid förfrågan ska Försvarsmakten även kunna redovisa utgifter under verksamhetsgren 2 med en detaljeringsgrad som motsvarar den insatsorganisationstabell som redovisas under avsnitt 1.2.1.     

Budgetunderlaget

I budgetunderlaget för 2009 ska Försvarsmakten redovisa planerade kostnader i enlighet med tabell Kostnadsbudget, bilaga 3 och de principer som redovisas ovan. Dock ska kostnaderna under verksamhetsgren 2 för år 2009 redovisas på produktnivå (t.ex. förbandsindivider). Försvarsmakten ska även redovisa planerade utgifter för perioden 2009-2018 i enlighet med tabell Utgiftsbudget, bilaga 3 och de principer som redovisas ovan. I budgetunderlaget ska dock utgifter under verksamhetsgren 2 redovisas med en detaljeringsgrad som motsvarar den insatsorganisation som redovisas under avsnitt 1.2.1.

Vidare ska Försvarsmakten ta hänsyn till införandet av särutgiftsmodellen för internationella insatser från och med 2008. Försvarsmakten ska som planeringsförutsättning för 2009 utgå ifrån att den nuvarande anslagsposten 6.1.2 Fredsfrämjande truppinsatser uppgår till 2 500 mnkr.

Övrig återrapportering

Försvarsmakten ska vidare redovisa kostnader för personal och drift respektive anskaffning och vidmakthållande av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalt disposition.

15. Prognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser. Utgiftsprognoser lämnas senast:

 • 22 januari
 • 10 mars
 • 9 maj
 • 1 augusti
 • 30 oktober

16. Delfaktorer i försvarsprisindex

Försvarsmakten ska redovisa anslagen 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. och 6:2 Materiel och anläggningar fördelade för 2007 på delfaktorer i försvarsprisindex enligt bilaga 5. Redovisningen ska ske senast den 4 februari 2008 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

3

Organisationsstyrning

17. Grundorganisationen

Mål 

Försvarsmakten ska fortsätta att utveckla sin förmåga att samverka med länsstyrelser, kommuner, landsting och andra samhällsorgan.  

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa effekterna av vidtagna åtgärder. 

Mål

Försvarsmakten får inom sitt verksamhetsområde bedriva internationell militär test-, utbildnings- och övningsverksamhet i Sverige (ITÖ). Verksamheten ska genomföras tillsammans med Försvarets materielverk i projektform i enlighet med den inriktning som redovisades i oktober 2005. ITÖ-projektet ska i enlighet med inriktningen avslutas den 30 juni 2008.   

Återrapportering

Försvarsmakten ska tillsammans med Försvarets materielverk dels redovisa resultatet av ITÖ-projektet, dels lämna förslag om hur ITÖ-verksamheten skulle kunna permanentas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 oktober 2008. 

Mål

Försvarsmakten ska senast den 31 december 2008 från Försvarsmakten till Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima museer föra över den museiverksamhet som de tre myndigheterna redovisat i sin gemensamma skrivelse till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) i maj 2007.  

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa hur överföringen av museiverksamhet har genomförts.  

Övrig återrapportering

Försvarsmakten ska i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa frågor om omstruktureringen av Försvarsmaktens grundorganisation i enlighet med den modell som regeringen redovisat i prop. 2004/05:43, s. 8.

18. Djupinformation

Mål

Försvarsmakten ska fortsätta och intensifiera arbetet med att se över kriterierna för bedömning av vattendjupinformationens militära värde. I arbetet ska myndigheten väga in frågor om förändrade hot och om andra samhällsområdens behov av djupinformation. 

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa vidtagna åtgärder och resultatet av åtgärderna. En lägesrapport ska lämnas i delårsrapporten. Myndigheten ska senast den 30 april 2008 redovisa en tidplan för en översyn av alla relevanta vattenområden.

19. Miljöfrågor

Mål

Försvarsmakten ska aktivt delta i samrådsprocessen för vindkraftärenden så att lämpliga lokaliseringar tidigt kan identifieras. 

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa dels hur myndigheten har deltagit i beredningsprocessen för vindkraftärenden, dels de åtgärder myndigheten har vidtagit inom ramen för beredningsprocessen för att bidra till att nå det nationella planeringsmålet för vindkraft (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317). 

Mål

1. Försvarsmakten ska såsom verksamhetsansvarig sanera förorenade områden inom fastigheter som avvecklats till följd av statsmakternas beslut om reduceringar av Försvarsmaktens organisation. Sanering av sådana fastigheter som kan antas ha ett inte obetydligt marknadsvärde ska prioriteras. Saneringen ska planeras i samråd med Fortifikationsverket.  

2. Försvarsmakten ska, i enlighet med den av myndigheten gjorda inventeringen av områden som skadats av militär verksamhet, sanera sådana områden. 

Åtgärder enligt 1. och 2. får genomföras i den takt resurserna medger.  

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa de resultat som uppnåtts samt kostnaderna för åtgärderna. 

Mål

Försvarsmakten ska stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i arbetet med det s.k. Rigainitiativet och EU-staternas försvarsmiljösamarbete (DEFNET).  

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa resultatet av genomförd verksamhet inom det internationella försvarsmiljösamarbetet. 

Övrig återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa hur arbetet med strategiska miljöbedömningar i planerings- och beslutsprocessen har utvecklats.

20. Materielförsörjning

Mål

Materielförsörjningen ska inriktas så att Försvarsmaktens operativa behov i olika avseenden samt behov av kompetens på kortare och längre sikt tillgodoses. Därvidlag ska materielförsörjningsprocessen anpassas mot insatsförsvarets behov och den ökande ambitionen att delta i internationella operationer. Vidare ska en mer effektiv materielförsörjningsprocess åstadkommas, bl.a. genom att se över kravställningarna för de materiella behoven i syfte bl.a. möjliggöra ökad direktanskaffning av befintlig materiel och för att undvika kostnadsdrivande lösningar.

Investeringsplan

Följande inriktning ska gälla för Försvarsmaktens investeringsplan för 2007-2009 (miljoner kronor) avseende anslaget 6:2 Materiel och anläggningar, anslagsposten 6.2.2 Anskaffning av materiel och anläggningar:  


Budget 2007Beräknat 2008Beräknat 2009
Materiel & anläggningar 12 936 12 316 10 988
Summa investeringar 12 936 12 316 10 988

Beloppen är preliminära med anledning av den effektivisering av Försvarets materielförsörjning som framgår av budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1 finansplan m.m., avsnitt 1.12).                     

Återrapportering

Försvarsmakten ska beskriva hur materielförsörjningen har förändrats och utvecklats för att tillgodose de krav som ominriktningen till ett insatsförsvar och de ökade ambitionerna att delta i internationella operationer ställer.  

Försvarsmakten ska i samband med detta lämna en beskrivning över karaktären och omfattningen på det internationella samarbete som genomförs samt utvecklingen i jämförelse med föregående år.  

Därutöver ska Försvarsmakten redovisa utfallet av investeringar i materiel och anläggningar jämfört med Försvarsmaktens budgetunderlag för 2008. Redovisningen ska delas upp i utveckling och nyanskaffning. Väsentliga avvikelser från förslaget ska förklaras och kommenteras.  

Försvarsmakten ska redovisa pågående och genomfört arbete med utökade åtaganden för industrin inom bl.a. systemintegration och löpande drift och underhåll. Av redovisningen ska framgå vilka nya projekt som har prövats för utökade åtaganden under året. Vidare ska bedömda konsekvenser, risker och effektivitetsvinster på kort och lång sikt för de myndigheter från vilka sådana uppgifter överförts, jämte en bedömning av kostnadsbesparingar på kort och lång sikt redovisas.  

Försvarsmakten ska redovisa hur avvecklingsarbetet fortgår. Större avvikelser från planeringen ska framgå. De utgifter som är särskilt förknippade med avvecklingsarbetet ska redovisas. Även de totala inkomster ska redovisas. Försvarsmakten ska i redovisningen på materielobjektnivå ange de system som till följd av den försvarspolitiska inriktningen 2005 - 2007 blivit övertaliga. Vidare ska Försvarsmakten redovisa en prognos för när dessa objekt bedöms vara avvecklade. 

Försvarsmakten ska vidare redovisa brutto- och nettointäkterna från försäljningen av övertalig materiel. Med intäkt menas även betalning i form av varor eller tjänster. Nettointäkt definieras som inkomst av försäljning minus direkt relaterade utgifter för försäljning.  

Regeringsärenden

Följande verksamheter inom materielområdet förutsätter regeringens medgivande:

 • anskaffning av utbildningscenter för helikopter 14,
 • fortsatt anskaffning av materiel till IT-försvarsförband,
 • utveckling av radar till JAS 39 Gripen,
 • utveckling och anskaffning av splitterskyddad enhetsplattform (SEP),
 • utveckling och anskaffning av gemensamt taktiskt radiosystem (GTRS),
 • anskaffning av artillerigranat (Excalibur),
 • Anskaffning etapp 2 av stridsledningssystem för bataljonsnivå (SLB),
 • renovering och modifiering av artillerilokaliseringsradar Arthur,
 • materiel till CBRN-förband (skydd mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära vapen),
 • anskaffning av tung lastbärare,
 • anskaffning av underhållssystem till helikopter 14,
 • anskaffning av igenkänningssystem etapp 3,
 • anskaffning av taktisk obemannad flygande farkost (TUAV),
 • anskaffning av vapenstation Protector,
 • utveckling av materiel till telekrigsbataljon,
 • anskaffning av basmateriel till ny helikopterorganisation,
 • moderniseringsprogram (AMP) för transportflyg (TP 84),
 • modifiering av helikopter 10 för medicinsk evakuering (MEDEVAC),
 • materiel förnyelse av amfibiesystemet
 • anskaffning av stridsledningssystem för flyg- och sjöstridsförband (GC2F) samt
 • förnyelse av fartyg för signalspaning.

Vidare ska Försvarsmakten inhämta regeringens medgivande för beställning av verksamheter som myndigheten bedömer kan få större betydelse för Försvarsmaktens långsiktiga inriktning, viktig inhemsk försvarsindustriell förmåga och kompetens eller Sveriges relationer till andra nationer (internationella samarbetsprojekt e.d).  

Försvarsmakten ska även inhämta regeringens medgivande då beställning av verksamheter medför stora ekonomiska bindningar, påverkar regeringens handlingsfrihet eller är av väsentlig karaktär för insatsorganisationens utveckling. Skriftlig framställning ska lämnas in minst sex veckor före den dag då behov av regeringens beslut föreligger.

21. Personalförsörjning

Återrapportering

Årsredovisningen ska innehålla en personalberättelse. Denna ska:

 • ges en utformning som motsvarar de personalberättelser som lämnats de senaste åren med de förändringar och kompletteringar som Försvarsmakten anser vara lämpliga,
 • innehålla en analys av den jämförelse mellan behovet av och tillgången till personal med olika kompetens (den s.k. BTD-analysen) som myndigheten initierat,
 • innehålla den information som är nödvändig för att kunna jämföra de personalutgiftsutfall som redovisas i årsredovisningen med den utgiftsutveckling som prognostiserades i budgetunderlaget för 2008,
 • innehålla en redovisning av myndighetens löne- och avvecklingsutgifter under åren 2004 - 2008. Om underlaget skiljer sig från dem som myndigheten tidigare lämnat till grund för regeringens återkommande redovisning i budgetpropositionen ska avvikelserna förklaras,
 • innehålla en närmare beskrivning av hur systemet med beredskaps- och förstärkningssoldater utvecklas, eventuella förändringar i kollektivavtal, anställningsvolymer, personalutgifter samt
 • i fråga om individbaserad statistik innehålla såväl samlade som könsuppdelade resultat. 

Försvarsmakten ska redovisa de slutsatser som myndigheten drar av personalberättelsen. 

22. Främjande av jämlikhet och motverkande av diskriminering

Försvarsmakten ska, utöver det som regleras i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag gällande myndigheternas kompetensförsörjning, särskilt redovisa hur myndigheten levt upp till den egna målbilden om främjande av jämlikhet samt motverkande av diskriminering och trakasserier.

Av redovisningen ska framgå hur myndigheten arbetar med frågor som rör diskriminering och trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder samt sexuell läggning.

Övrig återrapportering

Myndigheten ska vidare, i samverkan med Totalförsvarets pliktverk och Försvarshögskolan, med anledning av tidigare redovisat uppdrag avseende strategi mot ogynnsamma attityder (Fö2006/1152/MIL) redovisa uppnådda resultat av myndighetens arbete vad avser:

 • Styrdokument och beslutsdokument.
 • Utbildning av nyckelpersoner och verksamhetsansvariga inom myndigheten samt eventuell annan utbildning.
 • Information. 

Om avvikelser förekommer i förhållande till den målsättning som tidigare redovisats ska myndigheten redovisa skälen till avvikelserna och vilka åtgärder som planeras med anledning av detta.

23. Utbildning inför internationell tjänstgöring

Mål

Inför internationell tjänstgöring ska utbildning ges till anställda och totalförsvarspliktiga i frågor som rör alla individers rätt att inte utsättas för diskriminerande behandling. I utbildningen ska information ges om bl.a. svensk lagstiftning, relevanta FN-konventioner och resolutioner samt exempel på Försvarsmaktens efterlevnad och tillämpning av tillämpliga bestämmelser under internationell tjänstgöring.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa inför vilka internationella insatser med utlandsstyrkan som utbildning har genomförts i frågor som rör alla individers rätt att inte utsättas för diskriminerande behandling.

24. Reservofficerare

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa hur det tidigare angivna behovet av reservofficerare (2 200) har räknats fram samt hur rekrytering, utbildning och kompetensutveckling ska ske för att kunna tillgodose Försvarsmaktens behov av dessa officerare.

25. Veteransoldatfrågor

Återrapportering

Veteransoldatutredningen lämnade i sitt betänkande En svensk veteranpolitik, del 1 (SOU 2007:77) i oktober 2007 förslag rörande bl.a. information i försäkringsfrågor, psykolog i NBG-förbandet och behovet av veteransoldatstatistik. Betänkandet har remissbehandlats. Försvarsmakten ska vidta de åtgärder som föranleds av utredningens förslag, bl.a med avseende på missionspsykolog till NBG, information om försäkringsvillkor samt veteransoldatstatistik. Vidtagna åtgärder och resultatet av dessa ska redovisas. En lägesredovisning ska lämnas i delårsrapporten.

26. Frivilliga försvarsorganisationer

Återrapportering

Försvarsmakten ska kartlägga och redovisa hur och i vilken utsträckning de frivilliga försvarsorganisationerna kan stödja Försvarsmaktens verksamhet. Försvarsmakten ska redovisa vilka frivilliga försvarsorganisationer som fortfarande behövs för Försvarsmaktens verksamhet.

27. Värnpliktsutbildning

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa antalet totalförsvarspliktiga som påbörjat värnpliktsutbildning, antalet avgångar och andelen krigsplaceringsbara av de totalförsvarspliktiga som fullgjort utbildningen. Till redovisningen ska fogas en prognos av antalet som påbörjar grundutbildningen under 2009 och 2010. Vidare ska Försvarsmakten redovisa antalet totalförsvarspliktiga som efter värnpliktsutbildningen har rekryterats till tredje terminen respektive därefter följande tjänstgöring eller beredskap. 

Antal ska redovisas per organisationsenhet och uppdelat på män och kvinnor.

28. Säkerhetsprövning

I Försvarsmaktens förslag till anställningar och placeringar ska följande underlag ingå: uppgift om att myndighetens säkerhetsprövning genomförts, tidpunkt för senaste registerkontroll, vitsord för de senaste fem vitsordsåren, myndighetens referenspersoner, Curriculum Vitae och rullkort. 

För ärenden som rör anställningar eller placeringar av militär personal som inte ges vitsord och civilanställd personal eller personal som rekryterats från annan arbetsgivare får rullkort och vitsord ersättas med motsvarande underlag.

29. Effektivitet och god hushållning

Försvarsmakten ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två senast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

30. Återrapportering per organisationsenhet

Försvarsmakten ska i årsredovisningen för 2007 samt i delårsrapporten och årsredovisningen för 2008 per organisationsenhet kortfattat redovisa vilken verksamhet som har bedrivits och utfallet för denna under anslagsposten 6.1.1 Förbandsverksamhet och beredskap. Redovisningen ska göras i förhållande till av myndigheten fastställd plan och budget. Eventuella avvikelser ska förklaras. 

Försvarsmakten ska, utöver de prognoser som lämnas i Hermes, under 2008 månatligen till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) lämna en redovisning av plan, budget, utfall och prognos för den verksamhet som bedrivs under anslagsposten 6.1.1 Förbandsverksamhet och beredskap. Avvikelser i förhållande till plan ska särskilt kommenteras, liksom vilka åtgärder Försvarsmakten avser att vidta till följd av dessa. Redovisningen ska ske nedbrutet på relevanta ekonomiska delkomponenter.

31. Åtgärder med anledning av budgetpropositionen för 2008

Försvarsmakten ska i verksamhetsplaneringen för 2008 visa återhållsamhet för att inte försvåra ett genomförande av de besparingar som framgår av budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1 finansplan m.m., avsnitt 1.12).

32. Det militära försvarets lednings- och förvaltningskostnader

Mål

För att uppnå de kostnadsreduktioner som framgår av regeringsbeslut den 20 juni 2007 (Fö nr 26) ska myndigheten ha genomfört de strukturförändringar och avvecklingar som krävs senast den 31 december 2008. Kostnadsreduktionerna avser hela kedjan i materielprocessen och det är därmed ett delat ansvar för Försvarsmakten och Försvarets materielverk att uppnå dem. 

Avvecklingsbudget 

Avvecklingskostnaderna får för 2008 högst uppgå till 10 000 000 kronor.   

Utgifter för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och som följer av gällande kollektivavtal, får ej finansieras från myndighetens anslag eller övriga inkomster.   

Avvecklingskostnad

2008
Personal, kostnad10 000 000
Mark, anläggningar, lokaler0
Övrigt0
Totalt10 000 000

Återrapportering

I enlighet med regeringsbeslut den 29 juni 2006 (Fö2006/1672/MIL) ska myndigheten för varje kvartal under ombildningen/avvecklingen lämna en rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om hur arbetet fortskrider, det ekonomiska läget, personalsituationen m.m.   

Kvartalsredovisningen ska även omfatta uppnådda och planerade kostnadsreduktioner samt de aktiviteter som gjorts för att uppnå dessa. Kvartalsrapporten ska vara regeringen till handa senast en månad efter utgången av varje kvartal. Redovisningen för det andra kvartalet ska dock göras i samband med delårsrapporten. 

4

Uppdrag

33. Marina stridskrafters understöd till markoperationer

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2009 redovisa preliminära förslag på hur de marina stridskrafterna kan understödja markoperationer. Eventuella behov av ominriktning av de marina stridskrafterna med anledning av detta ska särskilt redovisas.  

34. Utformning av lätta markstridsförband

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2009 redovisa ett preliminärt förslag till hur en enhetlig lätt förbandstyp kan utformas. Förslaget ska beakta behoven av att:

 • öka förmågan att med hög beredskap kunna transportera insatsförband med flyg eller fartyg till avlägset belägna insatsområden,
 • öka förmågan att genomföra uthålliga insatser med större enheter ur dessa förband samt
 • öka de lätta förbandens användningsområde (bland annat genom minskad specialisering mot vissa uppgifter, terrängförhållanden och klimatzoner).

Förslaget ska utgå ifrån en översyn av gränsytorna mellan förband med likartad utformning och delvis överlappande förmåga. Översynen bör bland annat omfatta luftburen bataljon, jägarbataljon, lätt mekaniserad bataljon, underättelsebataljon, säkerhetsbataljon och amfibiebataljon. Förslaget behöver inte innebära att samtliga lätta förband inordnas i samma stridskraft.

35. Inriktning för markstridsförbandens luftvärnsfunktion

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2009 redovisa ett preliminärt förslag till en långsiktig inriktning för markstridsförbandens luftvärnsfunktion. Till grund för förslaget ska en analys av framtida behov av luftförsvarsförmåga, för utnyttjande såväl nationellt som internationellt,  redovisas. Analysen ska omfatta såväl markbaserad som fartygs- och flygbaserad luftförsvarsförmåga. Av förslaget ska framgå konsekvenser för förbandsutveckling, behov av materiell förnyelse och försörjning med personal och kompetens.

36. Erfarenheter av utkontrakterad campverksamhet vid internationella insatser

Försvarsmakten ska i årsredovisningen för 2007 redovisa sina erfarenheter av att Fortifikationsverket projekterar, driver och avvecklar campverksamhet åt Försvarsmaktens vid internationella insatser.

37. Tillgång till ändamålsenlig helikopterkapacitet på kort och lång sikt

Försvarsmakten ska senast den 15 maj 2008 redovisa hur en ändamålsenlig helikopterkapacitet ska säkerställas på kort och lång sikt. Redovisningen ska innefatta det framtida behovet av helikoptrar i förhållande till den planerade tillgången fördelat på uppgifterna medicinsk evakuering (MEDEVAC, CASEVAC), taktisk transport, punktmålsbekämpning, övervakning, flygräddning i förhöjd hotmiljö, stöd till specialförband, ubåtsjakt, ytmålsstrid samt eventuella övriga dimensionerade uppgifter. Behov i förhållande till tillgång ska redovisas i det korta tidsperspektivet (0-5 år) och i det längre tidsperspektivet (5-15 år). Om behovet i någon uppgift överstiger planerad tillgång ska konsekvenserna för den operativa förmågan beskrivas.

38. Redovisning angående beredskap

I budgetunderlaget för 2009 ska Försvarsmakten:

 • för varje förbandstyp, för perioden 2009 – 2018, redovisa såväl antalet insatsförband som det totala antalet förband,
 • inkomma med eventuella förslag till förändringar av den internationella beredskapen i form av anmälningar till internationella styrkeregister. Förslagen ska motiveras och bedömda kostnader som följer av förslagen ska beskrivas samt
 • för förbandstyperna stridsflygdivision och mek.bataljon, i några olika steg, redovisa vilka åtgärder som krävs för att öka antalet insatsförband (beredskap <1 år) jämfört med det antal som finns i 2007 års insatsorganisation.

39. Plan för materiel och anläggningar samt forskning och utveckling

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2009 redovisa myndighetens planering för materielförsörjning, inklusive investeringsplan inom anslaget 6:2 Materiel och anläggningar samt anslaget 6:3 Forskning och teknikutveckling i prisläge 2008. Redovisningen ska göras så att den tydligt beskriver spårbarheten från insatsorganisationens prioriterade behov till planernas innehåll. Planeringen ska redovisas årsvis för åren 2008-2013 och översiktligt för perioden 2014-2018 och utöver planerad verksamhet även omfatta ekonomiska konsekvenser för perioden av beställd verksamhet. Verksamheten i materielobjekt ska indelas i:

 • anskaffning av materiel och anläggningar (utveckling och nyanskaffning inom anslagsposten 6.2.2) samt
 • materielnära verksamhet samt avveckling (vidmakthållande och avveckling inom anslagsposten 6.2.4).

Indelningen i materielobjekt för anslagsposten 6.2.2 och anslagsposten 6.2.4 ska vara direkt jämförbar samt strukturerad så att de objekt som ska särredovisas enligt nedan återfinns som likformiga planeringselement i planeringen för anslagsposten 6.2.2 och anslagsposten 6.2.4. 

Redovisningen av materielobjekt ska sammanställas stridskraftsvis och ske sammanhållet per större materielområde så att en samlad bild över planerad verksamhet och den samlade utgiften per materielområde och materielobjekt erhålls. Utöver planerade medel ska, per materielobjekt, även beställd verksamhet redovisas. Redovisningen per materielobjekt ska åtföljas av en sammanfattande beskrivning av vad materielobjektet omfattar och innehåller tekniskt och antalsmässigt, av spårbarhet till insatsorganisationen, materielobjektets ekonomiska och verksamhetsmässiga omfattning och innehåll samt planerade utveckling. Beskrivningen ska vidare ange logiska samband och beroenden till andra verksamheter (materielobjekt). Där internationellt samarbete och/eller delfinansiering är förutsättningar, ska detta särskilt beskrivas och kvantifieras. För pågående eller planerade internationella materielsamarbeten ska anges vilka länder vi genomför detta med respektive planerar att genomföra samarbete med då dessa länder är identifierade. 

Materielområdet ”övrigt inom stridskraften” ska utgöra högst 5 procent av stridskraftens totala planering. Respektive materielområdes planering ska nedbrytas så att materielobjekt och planeringselement (”rader”) överskridande 100 miljoner kronor särredovisas inklusive planeringselement inom materielområdet ”övrigt inom stridskraften”. 

I tabellerna ska även beskrivning av materielobjekt där beställning av verksamhet förutsätter regeringens beslut, som omfattar anskaffning eller materielnära verksamhet där den totala utgiften uppgår till 150 miljoner kronor eller mer, samt materielobjekt av väsentlig karaktär eller för vilka beslut- och anskaffningstidpunkt av vägvalskaraktär planeras under 2009 ska redovisas. Redovisningen ska även innehålla materielobjekt för 2008 där framställning inlämnats, eller planeras insändas under 2008, samt framställning som inlämnats före 2008 där Försvarsmakten inte erhållit regeringens bemyndigande. Vidare ska redovisningen innehålla en preliminär redovisning för de objekt som planeras under 2009. Objekten ska framgå i tabellerna 6.2.2 respektive 6.2.4, och objekten ska vara särskilt markerade avseende urvalskriterium enligt ovan. 

Större förändringar relativt föregående års planering såsom förändrad ambitionsnivå, förskjutningar i tid, inplanering av nya materielobjekt samt materielobjekt som tagits ur planeringen redovisas och kvantifieras, samt skälen för detta. 

Utöver Försvarsmaktens inplanerade verksamhet ska Försvarsmakten redovisa sådan verksamhet som i samband med avvägning inte varit möjlig att inplanera och som är av viktig karaktär. Redovisningen ska omfatta kort beskrivning av dessa verksamheters innehåll och omfattning. 

Utvecklingen av handlingsfrihet, framför allt uttryckt i bemyndigandebehov, för de senaste fem åren i materielförsörjning ska redovisas och kvantifieras. Vidare ska Försvarsmakten ange en bedömning av hur handlingsfriheten kommer utvecklas kommande fem år, samt vilka aktiva åtgärder som avses vidtas. 

Enskilda investeringar i anläggningsobjekt där den totala utgiften uppgår till 30 miljoner kronor eller mer ska redovisas. 

Enskilda verksamheter i forskning och teknikutveckling (FoT) där den totala utgiften uppgår till 20 miljoner kronor eller mer ska redovisas liksom projekt av väsentlig art för insatsorganisationens utveckling. Försvarsmakten ska vidare redovisa hur planen samordnas med Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk. För de redovisade verksamheterna ska en sammanfattande beskrivning av omfattning och innehåll redovisas. Där internationellt samarbete och/eller delfinansiering är förutsättningar, ska det särskilt beskrivas. Redovisningen ska omfatta en övergripande bedömning av hur stor andel av FoT som avses genomföras i internationell samverkan åren 2008-2009. 

De objekt som redovisas i materielplanen ska också redovisas i prisläge 2009 senast den 1 november 2008. Denna redovisnings omfattning och innehåll utformas i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

40. Internationellt materiel- och FoT-samarbete samt exportstödjande verksamhet

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2009 redovisa resursbehovet för internationellt materiel- och FoT-samarbete samt exportstöd under 2009. Försvarsmakten ska motivera behovet samt redovisa detta uppdelat på internationellt materiel- och FoT- samarbete samt exportstöd. 

Försvarsmakten ska i samverkan med Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk uppdatera den databas med internationella fora och  underliggande samarbetsgrupper med tillhörande motiveringar för deltagande samt inriktning för dessa senast den 30 maj 2008. Utöver detta så ska Försvarsmakten även uppdatera aktuella prioriteringar gällande internationella FoT- och materielsamarbeten. Uppgiften ska redovisas för Försvarsdepartementet senast den 30 oktober 2008.

41. Handlingsplan JAS 39 Gripen

Försvarsmakten ska redovisa de åtgärder som myndigheten vidtagit vad gäller genomförandet av den av regeringen beslutade Handlingsplan JAS 39 Gripen. Redovisningen ska inkludera hur avvecklingen av systemet JAS 39 A/B fortlöper, vilka åtgärder som vidtagits och vilka åtgärder som planeras genomföras samt bedömning om avvecklingstiden.

42. Objektsram JAS 39 Gripen

Försvarsmakten ska lämna in en särskild redovisning avseende objektsram JAS 39 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 30 maj 2008. I samband med redovisningen ska Försvarsmakten även redovisa eventuella förslag till förändringar av fastställd objektsram.  

 

Redovisningen av genomförd verksamhet ska omfatta bl a en beskrivning av väsentliga levererade milstolpar och det ekonomiska utfallet under respektive underrubrik i enlighet med nedan fastställd objektsram. Avvikelser i förhållande till plan ska särskilt kommenteras.  

Objektsramen för JAS 39 ska omfatta tiden fr.o.m. 1997 t.o.m. 2008. Den ekonomiska planeringsramen ska uppgå till högst 74 611 miljoner kronor i 2008 års prisläge. Objektsramen ska ha följande materiella innehåll och redovisas av Försvarsmakten i följande underenheter (delobjektsramar):  

 • Utvecklingsarbete delserie 3, 
 • anpassningsprogram avionik och sensorer,
 • anskaffning av 110 flygplan JAS 39A och B i delserie 2,
 • anskaffning av 64 flygplan JAS 39C och D i delserie 3,
 • anskaffning av underhållssystem,
 • anskaffning av sensor- och motmedelssystem,
 • anskaffning av kommunikationsutrustning för delserierna 1, 2 och 3,
 • anskaffning av planerings- och utvärderingssystem,
 • anskaffning av flygutbildningssystem,
 • anskaffning av spaningskapsel,
 • anskaffning av radarjaktrobot 99,
 • anskaffning av IR-jaktrobot 98,
 • anskaffning av attackvapen,
 • vidareutveckling och retromodifiering av flygplan ur delserie 1, 2 och 3,
 • ränta på Försvarets materielverks rörelsekapital,
 • gemensamma kostnader,
 • Försvarets materielverks omkostnader samt
 • räntekostnader för förskott till industrin.

Objektsramen för JAS 39 ska avslutas den 31 december 2008.

43. Utvärdering av Nordic Battle Group 2008

Försvarsmakten ska i samverkan med andra berörda myndigheter i budgetunderlaget för 2009 utvärdera förberedelserna för den nordiska stridsgruppen (NBG08) fram till och med den 31 december 2007.  

Försvarsmakten ska särskilt, i samverkan med Försvarets materielverk, redovisa erfarenheterna av materielförsörjningen av NBG 08. Redovisningen ska innehålla erfarenheterna av planeringen och genomförandet av materielförsörjningen av snabbinsatsstyrkan. Erfarenheter och lärdomar som har gjorts vid en forcerad materielförsörjning med förändrade krav ska redovisas och åtgärder för framtida materielförsörjning vid nya behov till följd av exempelvis styrkegenereringar och nya snabbinsatsstyrkor ska redovisas.  

Försvarsmakten ska vidare utvärdera beredskapsperioden och eventuell insats för NBG08 tillsammans med berörda myndigheter.

44. Nordic Battle Group 2011

Försvarsmakten ska redovisa möjliga strukturer för Nordic Battle Group 2011 i budgetunderlaget för 2009.

45. Personalavvecklingsutgifter

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2009 redovisa de bedömda personalavvecklingsutgifterna för den tidsperiod som kan överblickas. Redovisningen ska ges en motsvarande utformning som det kompletterande underlag som låg till grund för regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1 utg.omr. 6 avsnitt 3.7.3.2, bet. 2007/08:FöU:1, rskr. 2007/08:47).

46. Avgångar

Försvarsmakten ska i samband med årsredovisningen för 2008 samt i samverkan med Totalförsvarets pliktverk redovisa arbetet för att minska andelen totalförsvarspliktiga som avbryter grundutbildningen. Redovisningen ska innehålla en analys av vilka faktorer som påverkar andelen avgångar och omfatta vidtagna respektive planerade åtgärder vid mönstring eller antagningsprövning, före påbörjad grundutbildning, under inledande grundutbildning samt under övrig grundutbildning. Redovisningen ska vidare omfatta åtgärder på såväl central nivå som vid enskilda organisationsenheter.

47. Återrapportering avseende militär underrättelse- och säkerhetstjänst

Försvarsmakten ska i samråd med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) vidareutveckla årsredovisningen för 2008 avseende den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST).

48. Partnerskap för fred (PFF)

Försvarsmakten ska stödja utländskt deltagande vid PFF-aktiviteter samt aktiviteter i andan av PFF och motsvarande i Sverige och utlandet. Stödet ska i första hand riktas mot Ryssland, Ukraina, länderna på västra Balkan, Kaukasus och Centralasien. Försvarsmakten ska härvid genomföra kursverksamhet vid Peace Keeping Operations Centre i Belgrad. Försvarsmakten ska delta i samarbetet inom ramen för Nato/PFF Planning and Review Process (PARP).

49. Genderforce

Försvarsmakten ska redovisa i vilken omfattning och på vilket sätt myndigheten tillämpat resultaten av samverkansprojektet Genderforce och därmed FN-resolution 1325 i verksamheten under 2008 och vilka effekter denna tillämpning bedöms ha fått för myndighetens verksamhet.

50. Internationell utbildning vid Swedint/PfP Training Centre

Försvarsmakten ska genomföra internationell utbildningsverksamhet i Sverige och utomlands inom ramen för FN, EU, OSSE, Nato/PFF och det nordiska samarbetet. 

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa vilken utbildning som genomförs och utgifterna för denna.

51. Internationell övningsverksamhet

Försvarsmakten ska i årsredovisningen, delårsrapporten samt den 31 mars och den 30 september 2007 redovisa genomförd internationell övningsverksamhet. I redovisningen ska ingå en förteckning över genomförda övningar samt till dem kopplade erfarenheter.

52. Multinational Experiment Series (MNE)

Försvarsmakten ska delta i Multinational Experiment Series (MNE) som syftar till att utveckla och demonstrera ledningskoncept för multinationell och multifunktionell krishantering.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redogöra för de experiment man deltagit i samt hur arbetet utvecklats generellt och då särskilt inom utvecklingsområdet ”information exchange architechture” som Sverige ansvarar för.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:1

Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten20 902 823
ap.1Förbandsverksamhet och beredskap (ram)18 840 780
ap.2Fredsfrämjande truppinsatser (ram)1 630 000
ap.3Förbandsverksamhet - STÅP (ram)432 043

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Förbandsverksamhet och beredskap

1. Anslagsposten får användas för utgifter för personal samt för drift avfartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvaretsradioanstalts disposition.

2. Försvarsmakten ska när den lämnar statsbidrag enligt de villkor som gäller för anslagsposten 1, till idrottsförbund och andra organisationer eller ersättning till de frivilliga försvarsorganisationerna utfärda föreskrifter om redovisning m.m. av beloppen. Försvarsmakten ska som villkor bl.a. föreskriva att mottagaren på begäran ska ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur beloppen har använts.

3. Anslagsposten får användas för familjebidrag och dagpenning enligtförordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga somfullgör värnplikt samt administrationskostnader för dessa bidrag. Utbetalning sker efter rekvisition från Försäkringskassan.

4. Anslagsposten får användas för ekonomiskt stöd enligt förordningen(1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt. Utbetalning sker efter rekvisition från Totalförsvarets pliktverk.

5. Anslagsposten får användas för Totalförsvarets pliktverks respektive Totalförsvarets forskningsinstituts avvecklingskostnader med anledning av reduktionen av det militära försvarets lednings- och förvaltningskostnader. Utbetalning ska ske efter rekvisition från Totalförsvarets pliktverk respektive Totalförsvarets forskningsinstitut med högst  28 000 000 kronor respektive högst  150 000 000 kronor.

6. Anslagsposten får användas för utgifter för verksamhet inom ramen för det multinationella arbetet Strategic Airlift Capability.

7. Högst 2 450 000 kronor får användas till stöd för utländskt deltagandevid PFF-aktiviteter samt aktiviteter i andan av PFF och motsvarande i Sverige och utlandet.

8. Högst 82 600 000 kronor får användas för ersättning till de frivilliga försvarsorganisationerna för deras utbildningsverksamhet, inklusiveungdomsverksamhet.

9. Högst 2 000 000 kronor får användas för generalläkarens tillsynsverksamhet exklusive lönekostnader. Erforderlig personal ska ställas till generalläkarens förfogande så att tillsynsuppgiften kan lösas enligt lag och andra föreskrifter.

10. Högst 2 240 000 kronor får användas för betalning av administrativa kostnader till Statens haverikommission.

11. Högst 7 000 000 kronor får användas för genomförande av verksamheten enligt årsarbetsplanerna avseende det bilaterala samarbetet med Ryssland och Ukraina.

12. Försvarsmakten får använda högst 10 000 000 kronor för SSR-verksamhet.

13. Högst 400 000 kronor ska utbetalas efter faktura för stöd till Geneva Center for Security Policy (GCSP).

14. Högst 539 168 438 kronor får användas för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) i enlighet med vad regeringen beslutar i hemligt beslut.

15. Försvarsmakten ska betala totalt 2 760 000 kronor till Krisberedskapsmyndigheten som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Krisberedskapsmyndigheten.

16. Försvarsmakten får använda högst 11 000 000 kronor för grundavgiften för Strategic Airlift Interim Solution (SALIS).

ap.2 Fredsfrämjande truppinsatser

1.Anslagsposten får användas för att, efter närmare anvisning från Regeringskansliet (Försvarsdepartementet), planera och vidta förberedelser för internationella insatser.

2. För respektive insats får Försvarsmakten, för de nationella särutgifterna, använda högst följande belopp per insats:

(Kronor) 

Insats

år 2008
ISAF i Afghanistan782 500 000
Utveckling av camp Northern Light50 000 000
KFOR i Kosovo455 500 000
EUFOR i Tchad/CAR391 000 000
Avveckling UNAMID25 000 000
ALTHEA I BiH15 000 000
Återställning UNMIL14 000 000
Återställning UNIFIL20 000 000
Övrigt 17 000 000
 

3. Försvarsmakten ska till Europeiska unionen (EU) inbetala belopp enligt de fakturor som kommer avseende både Sveriges nationella kostnader och Sveriges del av de gemensamma kostnaderna inom Athena. Högst 60 000 000 kronor får betalas för Athena under 2008.

ap.3 Förbandsverksamhet - STÅP

För anslagsposten har 432 043 000 kronor beräknats för statliga ålderspensionsavgifter för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt. Beloppet ska i enlighet med förordningen (1998:512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Försäkringskassan.

6:2

Materiel och anläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten16 833 197
ap.2Anskaffning av materiel och anläggningar (ram)10 040 197
ap.4Materielnära verksamhet samt avveckling (ram)6 793 000

Villkor för anslag 6:2

ap.2 Anskaffning av materiel och anläggningar

Anslaget 6:2 får användas för att att finansiera anskaffning, vidmakthållande och avveckling avmateriel och anslagsfinansierade anläggningar. Vidare används anslaget för det säkerhetsfrämjande samarbetet med andra länder. Anslaget används vidare till åtgärder för att främja den i Sverige verksamma försvarsindustrins exportverksamhet samt finansiering av förstagångsanskaffning av beredskapsvaror.

1. Försvarsmakten ska efter rekvisition betala högst 400 000 kronor till Försvarets materielverk för tillsyn av efterlevnaden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet samt föreskrifter med stöd av förordningen.

2. Anslagsposten får användas för utgifter för anskaffning och vidmakthållande av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.

3. Försvarsmakten ska till Europeiska försvarsbyrån (EDA) inbetala belopp enligt de fakturor som kommer avseende Sveriges del av de gemensamma kostnaderna som kan komma att uppstå i samband med den Europeiska försvarsbyrån.

4. Anslagsposten får användas för utgifter för verksamhet inom ramen för det multinationella arbetet Strategic Airlift Capability.

  

ap.4 Materielnära verksamhet samt avveckling

1. 174 000 000 kronor av på anslagsposten tillgängliga medel får först efter beslut av regeringen disponeras av Försvarsmakten.  

6:3

Forskning och teknikutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten948 242
ap.1Forskning och teknikutveckling (ram)948 242

Villkor för anslag 6:3

ap.1 Forskning och teknikutveckling

Anslaget får användas för utgifter för forskning och teknikutveckling avseende materiel och anläggningar. Anslaget finansierar vidare det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP), deltagande i det internationella teknikutvecklings-programmet ETAP inom flygområdet, verksamhet vid luftstridssimuleringscentrum (FLSC), forskning avseende skydd mot kemiska, biologiska, radiologiska och kemiska stridsmedel (CBRN)samt övrig flygteknisk forskning.

1. Högst 20 000 000 kronor får användas för det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP), i enlighet med de beslut som fattas av detta programs beslutsorgan.

2. Försvarsmakten ska till Europeiska försvarsbyrån (EDA) inbetala belopp enligt de fakturor som avser Sveriges del i kostnaderna i samband med forsknings- och utvecklingssamarbetet inom den Europeiska försvarsbyrån.

 

6:8

Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten45 583
ap.1Försvarsmakten (ram)45 583

Villkor för anslag 6:8

ap.1 Försvarsmakten

1. Högst 1 560 000 kronor får användas för bidrag till vissa militära tidskrifter och till Försvarets civila idrottsförbund.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m.
ap.1531 2163 %0
ap.2300 000Allt0
ap.303 %0
6:2 Materiel och anläggningar
ap.2388 131Allt0
ap.4128 5503 %157 000
6:3 Forskning och teknikutveckling
ap.131 4473 %0
6:8 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
6:2 Materiel och anläggningar
6:2 ap.26:2 ap.4100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
6:2 Materiel och anläggningar
ap.234 400 0009 000 00023 620 704
ap.46 140 0006 000 00070 314
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen är preliminära med anledning av den effektivisering av Försvarets materielförsörjning som framgår av budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1 finansplan m.m., avsnitt 1.12).    

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 500 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 500 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Försvarsmaktens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-252 351 943
2008-02-253 091 943
2008-03-252 881 943
2008-04-252 975 943
2008-05-252 915 943
2008-06-252 489 943
2008-07-251 546 943
2008-08-252 093 943
2008-09-252 910 693
2008-10-253 193 026
2008-11-256 050 026
2008-12-254 394 973
Summa36 897 262
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarsmaktens disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:1 ap.1Förbandsverksamhet och beredskap
6:1 ap.3Förbandsverksamhet - STÅP
6:2 ap.2Anskaffning av materiel och anläggningar
6:2 ap.4Materielnära verksamhet samt avveckling
6:3 ap.1Forskning och teknikutveckling

7

Avgifter och bidrag

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

1. Undantag medges från kravet på full kostnadstäckning i 5 § avgiftsförordningen (1992:191) vad avser extern transportverksamhet, marketenteriverksamhet och inkomster vid tillhandahållande av internationell militär test-, utbildnings- och övningsverksamhet i Sverige(ITÖ). I dessa fall ska utgifter som inte kan finansieras med avgifter finansieras från anslaget 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m.

2.

a) Kostnader för mark- och sjötransport ska till minst 80 procent täckas med avgifter. Kostnader för flygtransporter ska till minst 80 procent täckas med avgifter, exklusive kostnader för statsflyget.

b) Avgiften per flygtimme (timpriset) med statsflygets flygplan Gulfstream IV ska vara 23 500 kronor.

3. Kostnader för marketenteri ska till minst 75 procent täckas med avgifter.

4. Vid ITÖ där Försvarsmakten deltar ska avgiftens storlek beräknas så att minst myndighetens merkostnader för externa deltagare täcks. Om Försvarsmakten inte deltar ska full kostnadstäckning gälla.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgiftsintäkter som redovisas mot anslaget ska redovisas brutto mot anslaget 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. eller anslaget 6:2 Materiel och anläggningar samt 6:3 Forskning och teknikutveckling och vilka beräknas uppgå till 650 000 000 kronor.

2. Utöver vad som anges i 4 § avgiftsförordningen (1992:191) får följande verksamheter finansieras med avgifter och inkomsterna disponeras av Försvarsmakten.

a) Inkomster från hyror avseende elev- och befälshotell,

b) inkomster från extern verkstadsverksamhet,

c) inkomster från försäljning av reservmateriel,

d) inkomster från försäljning av drivmedel,

e) inkomster från extern transportverksamhet,

f) inkomster från personalbutiksverksamhet,

g) inkomster från marketenteri,

h) inkomster från övrig förplägnadsverksamhet,

i) inkomster av mindre ekonomisk omfattning,

j) inkomster med anledning av verksamhet enligt förordningen(2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet,

k) inkomster avseende tillhandahållande av utbildnings- ochövningsresurser i och utom Sverige,

l) inkomster i samband med andra länders nyttjande av utlandsstyrkansdrift i campverksamhet samt

m) inkomster vid tillhandahållande av internationell militär test-, utbildnings- och övningsverksamhet i Sverige (ITÖ).

3. Försvarsmakten får mot full kostnadstäckning godkänna kryptosystem avsedda för internationella organisationer samt för användning vid internationellt samarbete.

4. Försvarsmakten får i samband med stöd till svensk försvarsindustri vid exportfrämjande åtgärder inom ramen för full kostnadstäckning ta ut avgifter så att minst merkostnaden täcks. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

5. Kostnader för deltagande i PFF-aktiviteter för de deltagare som inte omfattas av de nordiska ländernas samarbete eller som inte finansieras från anslag under utgiftsområde 5 Internationell samverkan, utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet eller utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, ska finansieras genom avgifter. Avgifterna får disponeras av Försvarsmakten.

6. Avgifternas storlek bestäms av Försvarsmakten, dock ej i de fall somavses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

8

Övriga inkomster

Villkor

1. Samtliga inkomster från FN avseende svenska FN-styrkor ska redovisas mot inkomsttitel 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor. Försvarsmakten kan efter framställning till och särskilt beslut av regeringen få disponera dessa inkomster.

2. När Försvarsmakten tar emot inkomster hänförliga till kommersiella avtal och icke-statliga medel till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel får högst 20 000 000 kronor disponeras för ett enskilt avtal. För överstigande inkomster ska de anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras.

3. Inkomster från annonsering m.m. i tidningen Värnpliktsnytt får disponeras av Försvarsmakten.

4. Vid försäljning av övertalig materiel gäller följande villkor. För försäljning av övertalig materiel får Försvarsmakten disponera totala nettointäkter om 30 000 000 kronor (nettointäkter definieras som inkomst av försäljning med avdrag för kostnader direkt relaterade till försäljningen, till exempel hyra av utställningslokal, annonskostnader eller kostnader för nödvändig modifiering av materiel för att möjliggöra försäljning.) Om den totala nettointäkten överstiger 30 000 000 kronor eller om en enskild affär överstiger 30 000 000 kronor i bruttointäkt ska Försvarsmakten inhämta regeringens medgivande om hur intäkterna ska disponeras. Detta gäller även när betalning sker i form av varor eller tjänster.

5. Försvarsmakten ska ge stöd till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) genom att, vid behov, ställa körcentral och statsflyg till förfogande vid tjänsteresor.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Försvarsmakten undantas från 16 § anslagsförordningen (1996:1189) enligt nedan.

a) Försvarsmakten får, vad avser förstagångsanskaffning (dvs. första lageruppbyggnad) för nya materielsystem, anskaffa ammunition, reservdelar m.m. under anslaget 6:2 Materiel och anläggningar. Efter hand som förbrukning av förnödenheterna sker i förbandsverksamheten ska kostnaden för detta föras mot anslaget 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. och motsvarande belopp föras som intäkt mot anslaget 6:2 Materiel och anläggningar. Denna princip får även tillämpas vad gäller förnödenheter, inklusive drivmedel, anskaffade före 1 januari 2008. 

b) När Försvarsmakten förbrukar ammunition m.m. i den fredsfrämjande verksamheten ska kostnaden för detta föras mot anslaget 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m, anslagspost 2 Fredsfrämjande truppinsatser och motsvarande belopp föras som intäkt mot anslagen 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m eller 6:2 Materiel och anläggningar

c) Försvarsmakten får vad avser tjänster som genomförs inom verksamhetsgrenarna Insatser, Uppbyggnad av insatsorganisationen och beredskap, Utveckling samt Övrig verksamhet, och där slutprodukten finns planerad och beslutad inom någon annan av dessa verksamhetsgrenar, föra kostnaden för tjänsten till det anslag där slutprodukten finns planerad och beslutad, samt föra intäkten till det anslag som bekostar den verksamhetsgren inom vilken tjänsten utförts. 

2. När Försvarsmakten tillämpar de principer för redovisning av beredskapstillgångar som framgår av regeringsbeslut den 7 december 2000 (Fö nr 11) får myndigheten direktavskriva beredskapsinventarier i de fall anskaffningsutgiften per styck understiger 250 000 kronor. 

3. Försvarsmakten behöver inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används eller kommer att användas i samband med fredsfrämjande truppinsatser med lån i Riksgäldskontoret enligt 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Mia Löw
Kopia till

Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet, BA

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 9, 2008-12-18

Diarienummerförteckning

Fö2007/2616/MIL(delvis)
Fö2008/2232/MIL
Fö2008/3447/EPS
(slutligt)

Senast uppdaterad: