Finansdepartementet


Regeringsbeslut
19

2008-12-19
Fi2008/2196
Fi2008/8249 (delvis)
Statens pensionsverk
Jägargatan 1
851 90 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens pensionsverk
Riksdagen har beslutat om Statens pensionsverks verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 02, bet. 2008/09:FiU2, rskr. 2008/09:147).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för Statens pensionsverk (SPV) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

SPV ska med en strategisk kompetensförsörjning, elektronisk förvaltning och en förmåga att kommunicera relevant pensionsinformation bedriva en effektiv kundfokuserad pensionsadministration. SPV ska vidare med tillgängligt underlag påföra arbetsgivarna rätt premier utifrån ett statsfinansiellt perspektiv.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av resultatet enligt myndighetens instruktion ska ske så att verksamhet som avser Statliga pensionsverksamhet m.m., Pensionsverksamhet på uppdrag och Inomstatliga pensionsuppdrag redovisas separat. 

Myndigheten ska därvid redovisa hur kostnader, intäkter samt saldot av finansiella intäkter och kostnader har utvecklats. Vidare ska utvecklingen och eventuella avvikelser mot regeringens beräknade budget analyseras och kommenteras. Det balanserade resultatet ska också redovisas.

Statlig pensionsverksamhet m.m.

Effektiviteten och säkerheten i verksamheten ska öka och servicen till statliga myndigheter, tjänstemän och pensionärer ska förbättras

Myndigheten ska särskilt redovisa:

  1. verksamhetens driftkostnader i jämförelse med kostnader för motsvarande tjänster som utförs av andra aktörer på marknaden med liknande verksamhet,
  2. hur myndigheterna, tjänstemännen och pensionärerna bedömer den service SPV lämnar i fråga om tillgänglighet och handläggningstider, samt
  3. i vilken omfattning felaktiga utbetalningar har skett, vilka ekonomiska konsekvenser dessa har fått och vilka åtgärder felaktigheterna har föranlett. SPV ska därvid göra en analys av de felaktigheter som har rapporterats in, var de har uppstått etc.

Pensionsverksamhet på uppdrag

Generera ett verksamhetsutfall på lång sikt motsvarande minst 6 procent av verksamhetens intäkter.

Myndigheten ska redovisa utfallet av avkastningskravet under de senaste fem åren, dels per år, dels ackumulerat.

Inomstatliga pensionsuppdrag

Myndigheten ska ange vilka typer av uppdrag som utförts, antalet uppdragsgivare och antalet berörda arbetstagare i staten.

2

Organisationsstyrning

SPV ska i det särsilda s.k. aktualiseringsarbetet redovisa antalet arbetstagare/fribrevshavare vars anställningsuppgifter är korrekta och kompletta i förhållande till det totala antalet arbetstagare/fribrevshavare. Redovisningen ska ske i samband med årsredovisningen och delårsrapporten.

SPV ska redovisa hur kvalitetsarbetet på myndigheten fortskrider.

SPV ska i årsredovisningen återrapportera de statliga avtalsförsäkringarnas intäkter, kostnader och förpliktelser till den del förmånerna ska belasta anslaget Statliga tjänstepensioner m.m. 

3

Uppdrag

SPV ska redovisa utgiftsprognoser för 2009—2012 vid fem prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

SPV ska i samband med dessa prognostillfällen även redovisa prognoser för inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter under perioden 2009—2012. De antaganden som ligger till grund för prognoserna ska redovisas.

SPV ska senast den 15 december 2009 redovisa känslighetsberäkningar för 2010—2012 utifrån förändringar i dels inkomstbasbeloppet och prisbasbeloppet (belopp), dels löneutvecklingen (procent) avseende inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter. Effekterna ska redovisas på årsbasis i miljoner kronor. I de fall makroförutsättningen anges i procent utgör ökningen en procentenhet. Undantagen är basbeloppen som ökas med 100 kronor.

SPV ska senast den 15 december 2009 redovisa tioåriga inkomst- och utgiftsprognoser.

Efter önskemål från flera myndigheter har ett stort antal lagar och förordningar beslutats för att utöka det elektroniska informationsutbytet inom den offentliga förvaltningen (SFS 2008:937 och 2008:967—982). Förändringarna är avsedda att öka effektiviteten vid myndigheterna, minska de felaktiga utbetalningarna och förbättra servicen i förhållande till enskilda (se prop. 2007/08:160 och SOU 2007:45).

SPV ges mot denna bakgrund i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits och planeras samt en tidsplan för det fortsatta implementeringsarbetet. En första redovisning ska lämnas senast den 27 februari 2009. En andra redovisning ska lämnas senast den 14 augusti 2009 och även omfatta de konkreta resultat som åtgärderna lett till.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:5

Statliga tjänstepensioner m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens pensionsverk9 936 000
ap.1Statlig tjänstepensionering (ram)7 610 000
ap.2Premiebefrielse vid vissa ledigheter (ram)225 000
ap.3Särskild löneskatt på pensionskostnader (ram)1 871 000
ap.4Statlig grupplivförsäkring (ram)91 000
ap.5Premieskatt, grupplivförsäkring (ram)74 000
ap.6Statlig personskadeförsäkring (ram)65 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Statlig tjänstepensionering

Anslagsposten disponeras av SPV i enlighet med förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt för pensionsersättning enligt det statliga trygghetsavtalet eller årlig ersättning enligt äldre bestämmelser.

Reservpensioner eller engångsbelopp som motsvarar reservpensioner till personal i Försvarsmakten eller i väg- och vattenbyggnadskåren redovisas under anslagspost 1. Under denna anslagspost redovisas också SPV:s avgifter för biträde vid handläggningen av pensionsärenden avseende lärare m.fl. som överförts från statligt reglerade anställningar genom beslut (prop. 1989/90:41, bet. 1989/90:UbU9, rskr. 1989/90:58) om kommunalt huvudmannaskap för lärare m.fl.

ap.2 Premiebefrielse vid vissa ledigheter

Anslagsposten disponeras av SPV för utbetalning av premier till försäkringsgivare och arbetsgivare när arbetstagare ska tillgodoräknas avgift till dessa vid vissa ledigheter enligt PA 03.

ap.3 Särskild löneskatt på pensionskostnader

Anslagsposten disponeras av SPV enligt förordningen (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader eller annan föreskrift som meddelas av regeringen.

ap.4 Statlig grupplivförsäkring

Anslagsposten disponeras av SPV i enlighet med förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner.

ap.5 Premieskatt, grupplivförsäkring

Anslagsposten disponeras av SPV för utbetalning av särskild premieskatt enligt lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m.

ap.6 Statlig personskadeförsäkring

Anslagsposten disponeras av SPV för utbetalning av personskadeersättning m.m. till arbetstagare i statlig anställning i enlighet med bestämmelser som regeringen har meddelat eller kan komma att meddela. Ersättning utgår enligt

- förordningen (SAVFS 1990:3) om utbetalning av personskadeersättning och

- förordningen (1977:622) om utbetalning av ersättning för arbetsskada i anställning hos staten. (Upphävd genom SFS 1992:1191).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.
ap.1646 600Inget0
ap.260 000Inget0
ap.3160 000Inget0
ap.450 000Inget0
ap.541 000Inget0
ap.636 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)149 700
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)9 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)75 000
- varav ÖVRIGT75 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

-50 000 000 kronor avser att tillgodose likviditetsbehov i samband med förmedling av avgiftsbestämnda förmåner.

-25 000 000 kronor avser att tillgodose likviditetsbehov i samband med pensionsutbetalningar för uppdragsgivares räkning.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Uppdragsverksamhet
Statlig pensionsverksamhet m.m.890-890189 300189 30000
Pensionsverksamhet på uppdrag21 1622 50097 40093 2504 15027 812
Inomstatliga pensionsuppdrag-1101 3001 3000-11
Summa22 0411 610288 000283 8504 15027 801
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statlig pensionsverksamhet m.m.

  • SPV:s verksamhet ska finansieras med avgifter. Full kostnadstäckning gäller för områdena Statlig pensionsverksamhet m.m. och Inomstatliga pensionsuppdrag.

  • Avgifternas storlek bestäms av SPV, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191) eller för vad som fastställs i särskilda beslut av regeringen.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Avgiftsintäkter
Statliga pensionsavgifter5211008 119 0008 119 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statliga pensionsavgifter

Verksamhet Statliga pensionsavgifter

Premierna redovisas på följande undertitlar:

premier för

001 statlig tjänstepensionering

002 särskild löneskatt på pensionskostnader

003 statlig grupplivförsäkring

004 premieskatt, grupplivförsäkring

005 statlig personskadeförsäkring

006 administrationskostnader avseende undertitlarna 001 och 003

007 administrationskostnader avseende undertitel 005

Inkomsterna redovisas av SPV. SPV redovisar de premier, efter avdrag för administrationskostnader, som myndigheterna m.fl. betalar enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

SPV får dels från undertiteln 006 disponera högst 179 600 000 kronor för administrationskostnader till den del ersättningen avser förmåner som administreras av SPV, dels från undertiteln 007 utbetala motsvarande administrationsersättning.

Inkomsterna och utgifterna ska redovisas särskilt i not till resultaträkningen.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för området Pensionsverksamhet på uppdrag är att generera ett verksamhetsutfall, exklusive ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel som på lång sikt motsvarar minst 6 procent av verksamhetens intäkter, exklusive ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Mari Svensson
Kopia till

Finansutskottet, riksdagen
Riksrevisionen
Socialdepartementet
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, SMS