Finansdepartementet


Regeringsbeslut
17

2008-12-19
Fi2008/8250
Skatteverket
171 94 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslagen 1:1, 1:2 och 1:3 inom utgiftsområde 25
Riksdagen har beslutat om  de under utgiftsområde 25 uppförda anslagen 1:1, 1:2 och 1:3 för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 25, bet. 2008/09:FiU3, rskr. 2008/09:150).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

1:1

Kommunalekonomisk utjämning (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket64 771 941
ap.1Kommunalekonomisk utjämning kommuner (ram)47 455 941
ap.2Kommunalekonomisk utjämning landsting (ram)17 316 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Kommunalekonomisk utjämning kommuner

En skatteväxling har skett i Kalmar läns landsting, vilket innebär att anslagsposten ökas med 20 000 tkr 2009. Vid beräkning och utbetalning av bidrag per kommun ska hänsyn tas till föregående års överskott, totalt 544 kronor. Skatteverket får betala ut högst 47 455 942 tkr år 2009.

ap.2 Kommunalekonomisk utjämning landsting

En skatteväxling har skett i Kalmars läns landsting, vilket innebär att anslagsposten minskas med 20 000 tkr 2009. Vid beräkning och utbetalning av bidrag per landsting ska hänsyn tas till föregående års utnyttjade anslagskredit, varför bidrag till Gotlands kommun ska minskas med 3 014 kronor. Skatteverket får därmed betala ut högst 17 315 997 tkr år 2009.

1:2

Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket2 259 064
ap.1Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (ram)2 259 064

1:3

Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket8 050
ap.1Bidrag till Rådet för kommunal redovisning (ram)1 050
ap.2Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser (ram)3 000
ap.3Bidrag till ett nationellt benchmarkingprojekt (ram)4 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Bidrag till Rådet för kommunal redovisning

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för kommunal redovisning.

ap.2 Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för främjande av kommunala analyser.

ap.3 Bidrag till ett nationellt benchmarkingprojekt

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Sveriges Kommuner och Landsting.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Kommunalekonomisk utjämning
ap.17 3273 %0
ap.22 6733 %2
1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader
ap.1112 9533 %0
1:3 Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Mats Odell
Eva Eklund
Kopia till

Internrevisionen, SB
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS
Finansdepartementet/EIT
Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån