Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
7

2008-12-04
IJ2008/2390/KO
Konsumentverket
Box 48
651 02 KARLSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Konsumentverket
Riksdagen har beslutat om Konsumentverkets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 18, bet. 2007/08:CU1, rskr. 2007/08:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Konsumentverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Konsumentverkets verksamhet återfinns inom följande politikområden med tillhörande verksamhetsområden och verksamhetsgrenar.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KonsumentpolitikKonsumentskyddTillsyn
Regelgivning
Branschkontakter
InformationInformation
Kunskapsbyggande
Hållbar konsumtion
Regional tillväxtpolitikKommersiell serviceStöd till program och processer

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Konsumentpolitik

Mål

Konsumenterna har makt och möjlighet att göra aktiva val.

1.1.1

Verksamhetsområde Konsumentskydd

Mål

Konsumentskyddet är på en hög nivå.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Tillsynen är aktiv och effektiv och leder till att lagstiftningen följs. 

Återrapportering

 • Antalet inkomna anmälningar och ärenden inom olika kategorier,
 • antalet genomförda tillsynsärenden, styckkostnaden och resultatet av dessa, med särredovisning för marknadskontroller respektive KO-ingripanden,
 • fördelning av tillsynsärenden mellan initerade ärenden respektive sådana som tillkommit genom anmälan från enskilda respektive från myndigheter,
 • initierade avtalsvillkorsgranskningar,
 • principerna för hur tillsynen genomförts och prioriterats, och
 • övriga större genomförda insatser för att nå målet och i vilken utsträckning målet har nåtts. Om målet inte uppnåtts ska en analys av orsakerna till detta redovisas.

Redovisningen ska innehålla summeringar och jämförelser med motsvarande uppgifter för tidigare år.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Regelgivning

Mål

Konsumenternas rättsliga ställning är stark.

Återrapportering

 • Antalet beslutade föreskrifter och allmänna råd,
 • hur respektive bransch reagerat på nya föreskrifter och allmänna råd, och
 • övriga större genomförda insatser för att nå målet och i vilken utsträckning målet har nåtts. Om målet inte uppnåtts ska en analys av orsakerna till detta redovisas.  

Redovisningen ska innehålla summeringar och jämförelser med motsvarande uppgifter för tidigare år.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Branschkontakter

Mål

Branschkontakter förbättrar villkoren för konsumenterna.

Återrapportering

 • Vilka överenskommelser som genomförts eller omförhandlats,
 • insatser för att upprätthålla en dialog med branscherna,
 • insatser på standardiseringsområdet, särskilt vad gäller barnsäkerhet,
 • redovisning av samarbetet med rådgivningsbyråerna,
 • principerna för hur arbetet har genomförts och prioriterats, och
 • övriga större genomförda insatser för att nå målet och i vilken utsträckning målet har nåtts. Om målet inte uppnåtts ska en analys av orsakerna till detta redovisas.

Redovisningen ska, där det är möjligt, innehålla summeringar och jämförelser med motsvarande uppgifter för tidigare år.

1.1.2

Verksamhetsområde Information

Mål

Informationen är lättillgänglig och tillförlitlig.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Information

Mål

Informationen om konsumentskydd och konsumentlagstiftning är lättillgänglig och tillförlitlig och möjliggör aktiva val.

Återrapportering

 • Genomförda insatser för att öka konsumenternas tillgång till information om konsumentskydd och konsumentlagstiftning, bl.a. hur informationen på webben utvecklats,
 • genomförda insatser för att snabbt lämna information om aktuella konsumentproblem,
 • principerna för hur arbetet genomförts och prioriterats,
 • insatser med anledning av den nya marknadsföringslagen, och
 • övriga större genomförda insatser för att nå målet och i vilken utsträckning målet har nåtts. Om målet inte uppnåtts ska en analys av orsakerna till detta redovisas.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Kunskapsbyggande

Mål

Konsumentverket ska bidra till en ökad kunskap om konsumentskydd och konsumentlagstiftning.

Återrapportering

 • Insatser för att öka kunskapen hos konsumentvägledare, budget- och skuldrådgivare samt hos företrädare för relevanta frivilligorganisationer,
 • producerat skolmaterial, och
 • övriga större genomförda insatser för att nå målet och i vilken utsträckning målet har nåtts. Om målet inte uppnåtts ska en analys av orsakerna till detta redovisas.

1.1.2.3

Verksamhetsgren Hållbar konsumtion

Mål

Konsumenterna har goda förutsättningar att göra hållbara val.

Återrapportering

 • Genomförda insatser för att möjliggöra hållbara konsumtionsval, bl.a. vad gäller miljö- och etisk märkning, och
 • övriga större genomförda insatser för att nå målet och i vilken utsträckning målet har nåtts. Om målet inte uppnåtts ska en analys av orsakerna till detta redovisas.

1.2

Politikområde Regional tillväxtpolitik

Mål

Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.

1.2.1

Verksamhetsområde Kommersiell service

Mål

En god tillgång till kommersiell service för kvinnor och män.

Återrapportering

Insatser och initativ som gjorts för utvecklingen av tillgängligheten till kommersiell service i gles- och landsbygdsområden för kvinnor och män samt, om möjligt, en analys av utvecklingen.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Stöd till program och processer

Mål

Konsumentverkets medverkan bidrar till ett stärkt lokalt och regionalt arbete för en god tillgång till kommersiell service för kvinnor och män.

Återrapportering

Insatser och initiativ som gjorts för att:

 • stödja länen i genomförandet och uppföljningen av insatser inom det kommersiella serviceområdet och dess koppling till offentlig service, och
 • stödja samordning och samverkan mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Konsumentverket ska redovisa utgiftsprognoser för 2008–2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i Hermes både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till tilldelat anslag. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Redovisningen ska lämnas senast:

 • den 22 januari
 • den 10 mars
 • den 9 maj
 • den 1 augusti
 • den 30 oktober

Särredovisning av kostnader med anledning av omlokaliseringen

Konsumentverket ska särredovisa de merkostnader som uppkommit till följd av regeringens beslut att omlokalisera verksamheten till Karlstad. Redovisningen ska omfatta lokalkostnader, administrationskostnader (resor m.m.), personalkostnader - där särskild pensionsersättning särredovisas - jämte lönekostnader och ersättning för pendling.

Statligt stöd till organisationer på konsumentområdet

Konsumentverket ska lämna en delredovisning av vilka organisationer som har fått organisations- och verksamhetsstöd med stöd av förordning (2007:954) om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet. Redovisningen ska innehålla en sammanfattande redogörelse för hur verksamhets- och organisationsstöden har använts och, så långt möjligt, en bedömning av statsstödets effekter i förhållande till dess syften. Delredovisningen ska ha kommit in till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 1 oktober 2008.

Tillgången till konsumentinformation inom olika områden

Konsumentverket ska göra en översiktlig bedömning av om informationen till konsumenter som lämnas av relevanta myndigheter är lättillgänglig och tillförlitlig. Redovisningen ska ha kommit in till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 1 oktober 2008.

Renodling och fokusering

Konsumentverket ska redovisa hur arbetet med att renodla och fokusera verksamheten på tillsyn och tillhandahållandet av konsumentinformation genomförts. Redovisningen ska ha kommit in till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 1 oktober 2008.

En effektivare tillsyn

Konsumentverket ska redovisa hur tillsynsarbetet, särskilt marknadskontrollerna, stärkts och effektiviserats jämfört med 2007. En redovisning ska ha kommit in till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 1 oktober 2008.

3

Organisationsstyrning

Operationalisering av mål

Konsumentverket ska för respektive verksamhetsgren, med undantag för verksamhetsgrenen Stöd till program och processer, formulera indikatorer som möjliggör en bedömning av i vilken utsträckning målen har nåtts. Indikatorerna ska redovisas till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 1 oktober 2008.

Verksamhetsutveckling

Konsumentverket ska redovisa hur den interna styrningen utvecklas för att förbättra samordning, effektivitet och kvalitet samt hur myndigheten i detta arbete använt sig av e-förvaltning.

Medarbetarundersökning

Konsumentverket ska redovisa andelen medarbetare som känner sig engagerade, uppskattade, har rätt kompetens, upplever att de bidrar till Konsumentverkets mål och uppfattar myndigheten som en bra arbetsplats.

4

Uppdrag

Statistik om konsumentklagomål

Konsumentverket ska samla in och sammanställa statistik om konsumenternas klagomål från myndigheter, kommuner och konsumentbyråer. Redovisningen av statistiken ska ske enligt FN:s COICOP-indelning på en så detaljerad nivå som verket anser rimligt, dock ej grövre än tresiffernivån. Redovisningen ska ha kommit in till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 2 juni 2008.

Administrativt konsumentskyddssamarbete

Konsumentverket ska med anledning av förordningen om konsumentskyddssamarbete (2006/2004/ES) effektivisera tillsynsarbetet vid gränsöverskridande överträdelser. Konsumentverket ska redovisa:

 • antalet tillsynsärenden,
 • vidtagna åtgärder,
 • hur och i vilken omfattning samråd har ägt rum med Finansinspektionen och Läkemedelsverket, och
 • total resursåtgång för arbetet.

I återrapporteringen ska såväl uppgifter om ärenden som härrör från andra medlemsstater som ärenden som Konsumentverket själv initierat inom ramen för samarbetet ingå. Redovisning ska lämnas dels senast den 1 oktober 2008 till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet), dels i myndighetens årsredovisning.

Regelförenkling

Konsumentverket (KOV) ska vid utformningen av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. KOV ska också redovisa insatser för att tillhandahålla aktuell information om konsumenträtt och konsumentskydd till företag.

KOV ska inom sitt verksamhetsområde bistå Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. En närmare precisering av uppdraget kommer att ges i ett särskilt regeringsbeslut i början av 2008.

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska KOV bistå Nutek i arbetet med att mäta förändringar av det regelområde som myndigheten arbetar med och som påverkar företagens administrativa kostnader.

Kommersiell service

Konsumentverket (KOV) ska under 2008 medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 och dess prioriteringar. KOV ska till den 1 mars 2009 redovisa:

 • KOV:s bidrag till genomförandet av den nationella strategins prioriteringar, och
 • resultat av KOV:s medverkan i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med prioriteringarna i den nationella strategin.

KOV ska bistå Nutek med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2007 enligt närmare anvisningar från Nutek.

KOV ska redovisa insatser i form av avsatta medel till dels stöd till kommersiell service, dels regional projektverksamhet. Insatserna ska redovisas och analyseras samt ställas i relation till utvecklingen av tillgängligheten till kommersiell service för kvinnor och män. Uppdraget avseende 2006–2007 ska redovisas senast den 1 mars 2008 och uppdraget avseende 2008 ska redovisas senast den 1 mars 2009. Uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

KOV ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) vid framtagandet av en nationell strategi för att stärka utvecklingskraften på landsbygden.

KOV ska förbereda kommande överföring av verksamheten Kommersiell service och samverka med de två särskilda utredare som har till uppgift att organisera två nya myndigheter inom regional tillväxtpolitik enligt dir. 2008:68 respektive dir. 2008:69.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

40:2

Konsumentverket (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket111 270
ap.1Konsumentverket (ram)105 070
ap.2Bidrag till standardisering, provnings- och mättekniska FOU m.m. (ram)1 500
ap.3Servicedatabas (ram)3 000
ap.4Drift av skaderegistreringssystemet IDB (ram)1 500
ap.5Finansiering av rättegångskostnader (ram)200

Villkor för anslag 40:2

ap.2 Bidrag till standardisering, provnings- och mättekniska FOU m.m.

Anslagsposten disponeras för deltagande i standardiseringsarbete inom Konsumentverkets ansvarsområde.

ap.3 Servicedatabas

Anslagsposten ska täcka de kostnader som uppkommer för driften av servicedatabasen.

ap.4 Drift av skaderegistreringssystemet IDB

Anslagsposten ska användas för Socialstyrelsens drift och utveckling av skaderegistreringssystemet IDB. Medlen disponeras av Konsumentverket och utbetalas utan särskild rekvisition till Socialstyrelsen.

ap.5 Finansiering av rättegångskostnader

Anslagsposten ska finansiera rättegångskostnader med anledning av mål och ärenden som faller under Konsumentverket/Konsumentombudsmannens tillsynsområden och sådana där Konsumentombudsmannen beviljat biträde till enskilda.

40:5

Åtgärder på konsumentområdet (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket17 520
ap.3Stöd till kunskapsbyggande på konsumentområdet (ram)1 400
ap.6Stöd till kommuners konsumentverksamhet (ram)4 000
ap.9Stöd till organisationer på konsumentområdet (ram)12 120

Villkor för anslag 40:5

ap.3 Stöd till kunskapsbyggande på konsumentområdet

Av anslagsposten ska 700 000 kronor utbetalas efter rekvisition som ett avslutande stöd till verksamheten vid Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Resterande medel ska användas för att finansiera projekt relaterade till kunskapsbyggande på konsumentområdet.

ap.6 Stöd till kommuners konsumentverksamhet

Anslagsposten ska användas till att stödja kommuners konsumentverksamhet med utbildning och information.

ap.9 Stöd till organisationer på konsumentområdet

Från anslagsposten finansieras bidrag enligt förordningen (2007:954) om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
40:2 Konsumentverket
ap.111 1273 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
40:5 Åtgärder på konsumentområdet
ap.342Inget0
ap.61203 %0
ap.93643 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)9 800
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)10 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Konsumentverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-0214 973
2008-02-0114 773
2008-03-018 142
2008-04-018 142
2008-05-018 142
2008-06-018 142
2008-07-018 142
2008-08-018 142
2008-09-018 142
2008-10-018 142
2008-11-018 142
2008-12-018 246
Summa111 270
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konsumentverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
40:2 ap.1Konsumentverket
40:2 ap.2Bidrag till standardisering, provnings- och mättekniska FOU m.m.
40:2 ap.3Servicedatabas
40:2 ap.4Drift av skaderegistreringssystemet IDB
40:2 ap.5Finansiering av rättegångskostnader

7

Avgifter och bidrag

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftens storlek bestäms av Konsumentverket, dock inte i de fall som anges i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Konsumentverket.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konsumentverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Konsumentverket medges undantag från skyldigheten att lämna delårsrapport enligt 1 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att myndigheten ska upprätta och till regeringen lämna delårsrapport för 2008.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Konsumentverket har tillgång till medel under utgiftsområde 22 anslaget 36:2 Vägverket, anslagspost 5 Till Regeringskansliets disposition för uppkomna rättegångskostnader.

Konsumentverket får täcka det underskott i myndighetens balanserade kapitalförändring som närmare beskrivs i myndighetens skrivelse den 15 januari 2008 (IJ2008/114/KO) med anslag 40:2 ap.1 Konsumentverket.

Konsumentverket kan bortse från eventuella ränteeffekter till följd av konstaterade felaktigheter.

På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Luis Barturén
Kopia till

Riksdagen, Civilutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/RK IREV
Utrikesdepartementet/FIM
Socialdepartementet/FH
Finansdepartementet/Budgetavdelningen
Finansdepartementet, FMA
Näringsdepartementet/Enheten för regional tillväxt
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/Konsumentenheten
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Riksgäldskontoret
Finansinspektionen
Ekonomistyrningsverket
Verket för näringslivsutveckling