Näringsdepartementet


Protokoll
II 19
vid regeringssammanträde
2008-12-18
N2008/8160/ITP
N2008/8750/SAM (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 2:3 Grundläggande betaltjänster inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 22, bet. 2008/09:TU1, rskr. 2008/09:126).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:3

Grundläggande betaltjänster (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet27 000
ap.1Till Regeringskansliets disposition för grundläggande betaltjänster m.m. (ram)27 000

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Till Regeringskansliets disposition för grundläggande betaltjänster m.m.

1. Anslaget får användas till upphandling av grundläggande betaltjänster. Regeringskansliet ska utbetala belopp motsvarande statens förpliktelse i enlighet med upphandlade avtal om tillhandahållande av grundläggande betaltjänster i enlighet med proposition 2006/07:55 Statens ansvar för vissa betaltjänster.

   

Återrapportering  

Post- och telestyrelsen ska i samband med att upphandlade avtal om tillhandahållande av grundläggande betaltjänster träder i kraft redovisa myndighetens insatser, hur regionala och lokala aspekter har beaktats samt resultatet av genomförd upphandling. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.1020 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.1120 00027 00044 6002012
Belopp angivna i tkr
Utdrag till

Riksdagens trafikutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/SAM
Näringsdepartementet/MK
Näringsdepartementet/RS
Näringsdepartementet/SÄ
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Post- och telestyrelsen