Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:33

2008-12-18
U2008/1056, 7349/IS
U2008/8481/SAM/IS (delvis)
Svenska Unescorådet
Utbildningsdepartementet
103 33 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Svenska Unescorådet
Riksdagen har beslutat om Svenska Unescorådets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Svenska Unescorådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2007:950) med instruktion för Svenska Unescorådet.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Sverige har en sammanhållen strategi för den svenska Unescopolitiken avseende perioden 2008-2013. Svenska Unescorådet ska bidra till att målen i strategin uppfylls.

Återrapportering

Unescorådet ska i samverkan med berörda parter senast den 1 mars 2010 inkomma till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med en redogörelse för hur arbetet bedrivs i förhållande till den svenska Unescostrategin som regeringen beslutat (U2007/973/IS).

Svenska Unescorådet ska senast den 31 december 2009 inkomma till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med en rapport från Unescos 35:e generalkonferens.

Svenska Unescorådet ska till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) skriftligt redovisa utgiftsprognoser för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas.

Utgiftsprognoser för åren 2009-2012 lämnas senast:

- den 19 januari 2009,

- den 26 februari 2009,

- den 7 maj 2009,

- den 30 juli 2009, och

- den 29 oktober 2009. 

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna för maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

4:4

Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet33 310
ap.1Avgifter till Unesco m.m. (ram)29 810
ap.2Svenska Unescorådet (ram)3 500

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Avgifter till Unesco m.m.

Medlen avser Sveriges medlemsavgift i Unesco. Vidare ska medlen finansiera avgift som följer av konventionen om världens kultur- och naturarv, medlemsavgift till International Centre of the Preservation and the Restoration of Cultural Property in Rome (ICCROM), avgifter till fonden kopplad till konventionen om det immateriella kulturarvet samt avgifter till fonden kopplad till konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar.

ap.2 Svenska Unescorådet

Anslagsposten får belastas med utgifter för utrednings-, informations- och programverksamhet inklusive expertstöd samt bevakning av Unescos verksamhet i Paris. Dessutom ska anslagsposten belasta kostnader för möten och resor. Bidrag från Unesco för ändamål som avser utrednings- och programverksamheten ska i förekommande fall tillföras denna anslagspost. Från anslagsposten ska även utbetalas arvoden till rådets ledamöter. Användningen av medlen under anslagsposten beslutas av Svenska Unescorådet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
4:4 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m.
ap.19993 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Magnus Jonsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/L6
Utrikesdepartementet/MU, USTYR
Finansdepartementet/BA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/JÄM
Kulturdepartementet/KR, ME, SAM
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska institutet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Statens skolverk
Högskoleverket
Vetenskapsrådet
Ungdomsstyrelsen
Statens kulturråd
Riksantikvarieämbetet