Finansdepartementet


Regeringsbeslut
22

2008-12-19
Fi2008/8249(delvis)
Statskontoret
Box 8110
104 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statskontoret
Riksdagen har beslutat om Statskontorets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 02, bet. 2008/09:FiU2, rskr. 2008/09:147).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Statskontoret och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2009—2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli och 29 oktober 2009.

3

Uppdrag

Statskontoret ska ta fram metoder för att följa upp den kommunalekonomiska utjämningen samt löpande analysera och ge förslag på uppdateringar av de olika delmodellerna. Statskontoret ska årligen avrapportera sitt resultat till regeringen.

Statskontoret ska senast den 15 maj 2009 sammanställa och redovisa uppgifter om myndigheternas sjukfrånvaro enligt 7 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Statskontoret ska senast den 1 juni 2009 lämna en rapport avseende analys av den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Statskontoret72 217
ap.3Statskontoret (ram)72 217

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statskontoret
ap.32 1673 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)9 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)9 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-256 018
2009-02-256 018
2009-03-256 018
2009-04-256 018
2009-05-256 018
2009-06-256 018
2009-07-256 018
2009-08-256 018
2009-09-256 018
2009-10-256 018
2009-11-256 018
2009-12-256 019
Summa72 217
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statskontorets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.3Statskontoret

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Statskontoret får ta ut avgifter för vissa kostnader specificerade enligt uppdrag. Statskontoret bestämmer avgiftens storlek och disponerar avgifterna i verksamheten. För sådana kostnader undantas Statskontoret från de begränsningar som anges i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191).  

2. Statskontoret bestämmer avgiftens storlek för sådana avgifter som myndigheten får ta ut enligt 9 § förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret. Avgifterna disponeras av myndigheten.

3. För avgifter som tas ut med stöd av 4 § första stycket p. 5 "lokaler" och p. 7 "offentlig inköps- och resurssamordning" avgiftsförordningen (1992:191) undantas Statskontoret från de begränsningar som anges i 4 § andra stycket.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Statskontoret undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till Regeringskansliet, med kopia till Krisberedskapsmyndigheten, redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Martin Sparr
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, ESA
Finansdepartementet, SMS