Socialdepartementet


Protokoll
III:8
vid regeringssammanträde
2008-12-18
S2008/10663/SK(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 2:9 Insatser för vaccinberedskap
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:9 Insatser för vaccinberedskap för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 09, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:9

Insatser för vaccinberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen0
ap.1Insatser vaccinberedskap - del till SoS (ram)0
Disponeras av regeringen85 000
ap.2Insatser vaccinberedskap - Regeringens disposition (ram)85 000

Villkor för anslag 2:9

ap.2 Insatser vaccinberedskap - Regeringens disposition

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag ingått avtal om leveranser av influensavaccin i händelse av pandemi. Efter rekvisition ska medel betalas ut till Socialstyrelsen för finansiering av 2009 års kostnader enligt detta avtal.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
2:9 Insatser för vaccinberedskap
ap.10Inget0
ap.22 550Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Utdrag till

Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Finansdepartemetnet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen