Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2008-11-27
Ju2008/9717/SIM (delvis)
Migrationsverket
601 70 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Migrationsverket
Riksdagen har beslutat om Migrationsverkets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 08, bet. 2007/08:SfU2, rskr. 2007/08:83, prop. 2008:09:2, utg.omr. 08, bet. 2008/09:FiU11, rskr. 2008:09:49).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Migrationsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Migrationsverkets ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MigrationspolitikAsylPrövning av ansökan
Prövning av hinder mot verkställighet
Mottagande, bosättning, återvändande m.m.
Besök och bosättningPrövning av ansökan om besök och bosättning
Svenskt medborgarskapPrövning av ansökan om svenskt medborgarskap

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Migrationspolitik

Mål

 • Värna asylrätten i Sverige och internationellt

 • Upprätthålla en reglerad invandring

 • Införa ökade möjligheter till arbetskraftsinvandring

 • Öka harmoniseringen av asyl- och migrationspolitiken i EU

1.1.1

Verksamhetsområde Asyl

Mål

Asylprocessen ska vara rättssäker och human i alla led. Migrationsverket ska fördjupa och förbättra samverkan med andra berörda myndigheter i syfte att effektivisera asylprocessen. Den totala väntetiden i förhållande till föregående år ska minska. Särskild hänsyn ska tas till barn.

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa måluppfyllelsen och en analys av resultatet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Prövning av ansökan

Mål - Prövning av ansökan

Handläggningen ska ske enhetligt, skyndsamt och effektivt.

Beslut om uppehållstillstånd eller avvisning respektive utvisning ska fattas senast inom sex månader från det att ansökan kommit in till Migrationsverket. Beslut i fråga om asylansökningar som rör ensamkommande barn, omedelbar avvisning till hemlandet respektive tredjeland samt Dublinärenden ska fattas senast inom tre månader. Ärendebalansen vid årets utgång ska vara lägre än vid årets början.

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa måluppfyllelsen och en analys av resultatet.

Av redovisningen ska särskilt framgå handläggningstiden för ensamkommande barn samt Dublinärenden exklusive ärenden där Migrationsverket hos annan medlemsstat begärt omprövning av en ansvarsframställan enligt Dublinförordningen.

Mål - Processföring och omprövning av beslut

Handläggningen ska ske enhetligt, skyndsamt och effektivt.

Vid ett överklagande av Migrationsverkets beslut ska omprövning ske skyndsamt. 

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa måluppfyllelsen och en analys av resultatet. Redovisningen ska innefatta en beskrivning av det arbete som bedrivs med anledning av migrationsdomstolarnas domar samt med anledning av de fall där migrationsdomstolarna eller Migrationsöverdomstolen gjort andra bedömningar än Migrationsverket. Verket ska redovisa hur många omprövningsbeslut som hade en handläggningstid på över en vecka och vad som är orsaken till detta.

Mål - Vidarebosättning

Åtgärder ska vidtas för att genom vidarebosättning i Sverige erbjuda skydd främst för flyktingar och skyddsbehövande i övrigt. Migrationsverket ska i arbetet söka identifiera flyktingsituationer där vidarebosättning kan användas strategiskt samt vidta åtgärder som bidrar till en lösning av främst utdragna flyktingsituationer som är eller annars riskerar att bli permanenta.

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa måluppfyllelsen och en analys av resultatet. Verket ska vidare redovisa antalet personer som vidarebosatts fördelat på medborgarskap, ålder och kön samt grund för uppehållstillstånd.

 

1.1.1.2

Verksamhetsgren Prövning av hinder mot verkställighet

Mål - Prövning av hinder mot verkställighet

Prövning av hinder mot verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut på grund av nya omständigheter som åberopas eller kommer fram efter att ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning har meddelats ska ske enhetligt, skyndsamt och effektivt.

Om Migrationsverket meddelar beslut om inhibition enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen (2005:716) ska beslut i fråga om uppehållstillstånd fattas inom en månad. Beslut i fråga om ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716) ska fattas inom en månad från det att utlänningen åberopat nya omständigheter. Om Migrationsverket beviljar ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716) ska beslut i fråga om uppehållstillstånd fattas inom tre månader.

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa måluppfyllelsen och en analys av resultatet.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Mottagande, bosättning, återvändande m.m.

Mål - Mottagande av asylsökande m.m.

Mottagandet ska vara värdigt, kostnadseffektivt och stödja en effektiv och human asylprocess.

Insatser inom mottagandet ska främja de asylsökandes framtid såväl vid ett eventuellt beviljande av uppehållstillstånd som vid ett eventuellt återvändande. Inom mottagandet ska svenskundervisning utformas på ett sådant sätt att en eventuell senare SFI-undervisning underlättas. Arbete och praktik ska särskilt uppmuntras. För personer som inte utnyttjar en erbjuden plats på förläggning ska Migrationsverket verka för att de under tiden asylansökan prövas bosätter sig i regioner med goda förutsättningar för bostäder, arbete och utbildning, exempelvis genom ökade informationsinsatser.

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa måluppfyllelsen och en analys av resultatet. Av redovisningen ska särskilt framgå en särskild redovisning av svenskundervisningens form och omfattning, arbetet med att teckna överenskommelser med kommuner för att säkerställa ett väl fungerande mottagande för ensamkommande barn som söker asyl samt insatser avseende tidig samhällsinformation.

Mål - Utbetalning av ersättning till asylsökande

Migrationsverket ska säkerställa att inga felaktiga utbetalningar av ersättningar till den asylsökande enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. förekommer.

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras i syfte att förebygga felaktiga utbetalningar. Verket ska redovisa och analysera omfattningen av, orsakerna till samt utvecklingen av felaktiga utbetalningar. Redovisningen ska avse 2007 samt 2008.

Migrationsverket ska även redovisa antalet personer som under året fått nedsättning av dagersättningen enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., fördelat på olika grunder och en analys av arbetet inklusive en redogörelse för effekterna.

Mål - Bosättning

Väntetiderna för bosättning ska kortas.

Migrationsverket ska senast fyra veckor efter att uppehållstillstånd har beviljats en person som är registrerad i verkets mottagandesystem vid behov anvisa en tillgänglig plats i en kommun som har överenskommelse om mottagande av skyddsbehövande m.fl. och lämna relevant underlag till kommunen. I detta arbete ska Migrationsverket ta hänsyn till personens förutsättningar till en ändamålsenlig introduktion samt verka för att bosättning i första hand sker i en kommun med god arbetsmarknad inom pendlingsavstånd.

Vid bosättning där Migrationsverket inte medverkat, ska relevant underlag lämnas till aktuell kommun inom två veckor efter att uppehållstillstånd har beviljats. I de fall migrationsdomstolen gör en annan bedömning än Migrationsverket vad gäller beslut om avvisning eller utvisning och om det inte finns behov av att anvisa en plats i en kommun, ska relevant underlag lämnas till aktuell kommun i samband med att beslut om uppehållstillstånd vunnit laga kraft.

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa måluppfyllelsen och en analys av resultatet. Av redovisningen ska framgå en analys av hur hänsyn tas till personens förutsättningar till en ändamålsenlig introduktion och hur Migrationsverket verkar för att bosättning i första hand sker i kommuner med god arbetsmarknad, exempelvis genom informationsinsatser och kartläggning av asylsökandes bakgrund. Migrationsverket ska vidare redovisa och analysera hur samverkan mellan Migrationsverket, länsstyrelserna och Arbetsförmedlingen har utvecklats samt eventuella behov av förändringar.

Mål - Återvändande

Återvändandearbetet ska prioriteras genom att tiden mellan lagakraftvunnet avvisnings- och utvisningsbeslut och utresa ska minska och andelen personer som återvänder inom lagstadgad tid ska öka.

I syfte att öka antalet personer som efter lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut återvänder ska Migrationsverket verka för att avtal sluts med svenska, utländska och internationella organisationer om åtgärder för att underlätta återvändandet. Erfarenheterna från genomförda projekt ska tas tillvara.

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa måluppfyllelsen och en analys av resultatet.

Migrationsverket ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att lagakraftvunna beslut om avvisning eller utvisning verkställs inom lagstadgad tid, hur verket organiserat arbetet samt en analys och bedömning av vilken effekt detta har haft på måluppfyllelsen. Redovisningen ska inkludera åtgärder vidtagna i syfte att få ett väl fungerande samarbete med berörda parter. Migrationsverket ska redovisa vilka metoder som utvecklats för att stödja utlänningar i återvändandet och effekterna av de avtal som slutits.

1.1.2

Verksamhetsområde Besök och bosättning

Mål

Prövningen av ärenden avseende besök och bosättning ska ske rättssäkert och effektivt. Migrationsverkets handläggning i samband med prövning, omprövning och överklagande av ärenden samt verkets prövning av verkställighetshinder ska ske enhetligt, skyndsamt och effektivt. Särskild hänsyn ska tas till barn. Väntetiden för den sökande ska i varje led vara så kort som möjligt.

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa måluppfyllelsen och en analys av resultatet.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Prövning av ansökan om besök och bosättning

Mål - Viseringsärenden

Beslut i de viseringsärenden som överlämnas till Migrationsverket ska fattas inom tre veckor från det att ansökan kommit in till verket.

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa måluppfyllelsen och en analys av resultatet.

Mål - Bosättningsärenden

Väntetiden för beslut ska vara så kort som möjligt med hänsyn till sökandens och övriga berördas behov. Beslut om uppehållstillstånd på grund av anknytning till personer bosatta i Sverige ska fattas inom sex månader från ansökningsdatum.

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa måluppfyllelsen och en analys av resultatet.

Mål - Processföring och prövning av verkställighetshinder

Vid ett överklagande av Migrationsverkets beslut ska omprövning ske senast inom en vecka.

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa måluppfyllelsen och en analys av resultatet.

Migrationsverket ska beskriva det arbete som bedrivs med överklaganden av migrationsdomstolarnas domar.

Mål - Arbetskraftsinvandring

I ärenden som rör arbetstillstånd ska tiden från ansökan till beslut göras så kort som möjlig med hänsyn till sökandens samt arbetsmarknadens behov. Beslut ska fattas senast inom tre månader.

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa måluppfyllelsen och en analys av resultatet.

Av redovisningen ska särskilt framgå antalet utlänningar som beviljats arbetstillstånd, på vilka grunder tillstånden meddelats samt hur många medföljande familjemedlemmar som beviljats uppehålls- och arbetstillstånd. Redovisningen ska omfatta såväl arbetstagare från EES-området som har uppehållsrätt som tredjelandsmedborgare och medborgare i Schweiz som beviljats uppehållstillstånd.

1.1.3

Verksamhetsområde Svenskt medborgarskap

Mål

Prövning, omprövning och överklagande av medborgarskapsärenden ska ske rättssäkert och effektivt. Migrationsverkets handläggning i samband med prövning, omprövning och överklagande av medborgarskapsärenden ska ske enhetligt, skyndsamt och effektivt. Den totala väntetiden från ansökan till beslut ska minska i jämförelse med föregående år.

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa måluppfyllelsen och en analys av resultatet.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Prövning av ansökan om svenskt medborgarskap

Mål - Prövning av ansökan om svenskt medborgarskap

Beslut i ärenden om svenskt medborgarskap ska fattas inom sju månader från det att ansökan kommit in till Migrationsverket. Migrationsverket ska skyndsamt handlägga ärenden där särskilt behov av svenskt medborgarskap föreligger.

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa måluppfyllelsen och en analys av resultatet.

Av redovisningen ska särskilt framgå andelen ärenden avgjorda inom sju månader, antalet inkomna, avgjorda och öppna ärenden samt antalet bifalls- och avslagsbeslut samt väntetiden för avgjorda ärenden.

Mål - Processföring och omprövning av beslut

Vid ett överklagande av Migrationsverkets beslut ska omprövning ske senast inom en vecka.

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa måluppfyllelsen och en analys av resultatet samt beskriva det arbete som bedrivs med överklaganden av migrationsdomstolarnas domar.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Identitetsuppgifter

Identitetsuppgifter, nödvändiga för verkställighet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut eller för bosättning i kommun om ett beslut om uppehållstillstånd meddelas, ska finnas tillgängliga för Migrationsverket så tidigt som möjligt i asylprocessen.

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa i vilken utsträckning identitetsuppgifter, nödvändiga för genomförande av utresa, finns tillgängliga vid tidpunkten då beslut om avvisning eller utvisning meddelades samt en analys av orsakerna till resultatet, inklusive vilka åtgärder Migrationsverket vidtagit för att uppnå målet.

Arbetet inom Europeiska unionen och övrigt internationellt arbete

Migrationsverket ska förstärka sitt arbete inom EU och internationellt i syfte att bidra till uppfyllelsen av regeringens mål för migrationspolitiken.

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa arbetet inom EU-samarbetet samt övrigt internationellt arbete. Redovisningen ska innefatta de strategiska målen för verkets deltagande i internationella fora.

Av redovisningen ska särskilt framgå hur Migrationsverket

 • deltar i och samarbetar med andra myndigheter inom ramen för Sveriges löpande arbete i rådet och kommissionens expertgrupper och kommittéer,
 • samarbetar med andra EU-länder och deras myndigheter, Europeiska kommissionen, länder utanför EU samt relevanta internationella och nationella organisationer,
 • arbetar inom ramen för EU:s övergripande strategi för migration och dess genomförande,
 • arbetar med migration och utveckling,
 • utvecklar projektverksamhet finansierad genom EU:s budget i prioriterade länder och
 • sprider information om tillgängliga budgetmedel för internationella projekt till myndigheter, organisationer och företag. 

Mänskliga rättigheter m.m.

Migrationsverket ska redovisa hur myndigheten i genomförandet av verksamheten beaktar frågor om mänskliga rättigheter. I redovisningen ska ingå en beskrivning av verkets arbete med att bibehålla och vidareutveckla personalens sakkunskap i frågor som rör mänskliga rättigheter. Myndigheten ska på samma sätt redovisa hur den arbetar med frågor som rör kvinnors villkor. Migrationsverket ska även redovisa arbetet med homo- och bisexuellas samt transpersoners (HBT-personers) villkor.

Verksamhets- och utgiftsprognoser

Migrationsverket ska utveckla analyserna i prognoserna. Myndigheten ska särskilt utveckla omvärldsbevakningen och analysen av olika migrationsrörelser och regelförändringar samt bedömningen av vilka konsekvenser dessa har på verksamheten och resultaten inom migrationsområdet. 

Migrationsverket ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna ska redovisas. En månadsfördelad prognos på anslagen/anslagsposterna 12:1, 12:2, 12:6 och 12:7 samt anslaget 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande inom utgiftsområde 13 ska också lämnas. För anslaget 10:3 ska Migrationsverket redovisa det ackumulerade utfallet för 2008. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. 

Migrationsverket ska inhämta och sammanställa nödvändig information för prognosmodellen från samtliga berörda myndigheter. 

Under 2008 ska verksamhets- och utgiftsprognoser lämnas senast kl. 12.00 följande datum; den 22 januari, den 7 mars, den 9 maj, den 1 augusti samt den 30 oktober. 

I januariprognosen ska Migrationsverket förutom prognosmodellen endast lämna en redovisning över större förändringar som påverkar verksamhetsprocesserna i förhållande till föregående prognos.

Av redovisningen ska också framgå

 • utgiften i mottagandesystemet fördelat på olika kostnadsslag,
 • tiden från det att Migrationsverket fattar beslut i uppehållstillstånds- och asylärenden fram till dess att sökanden underrättats om beslutet fördelat på olika ärendekategorier,
 • antalet personer som återvänt självmant respektive antalet personer vars beslut har verkställts efter överlämnande till polisen fördelat på destinationsländer,
 • antal platser i kommuner med överenskommelser om flyktingmottagande som är tillgängliga för anvisning samt
 • en bedömning av antalet personer från mottagandesystemet som bosätter sig på egen hand när uppehållstillstånd har beviljats samt direktinresta anhöriga.

Migrationsverket ska därutöver lämna en utförlig analys av antalet asylsökande, inklusive en internationell jämförelse, samt redovisa de förväntade effekterna av vidtagna eller beslutade åtgärder. Verket ska också vid behov lämna förslag på regeländringar eller andra åtgärder i syfte att nå de av regeringen satta målen och för att kunna bedriva en verksamhet inom de ekonomiska ramar som är anvisade. 

Migrationsverket ska dessutom vid varje prognostillfälle sammanställa underlag från länstyrelserna i en redovisning av hur arbetet med att träffa överenskommelser med kommuner om flyktingmottagande samt hur bosättningen i kommunerna fortlöper. Av redovisningen ska framgå vilka eventuella hinder som finns för bosättningen.

Övrig rapportering i årsredovisningen

Inom samtliga verksamhetsgrenar ska återrapporteringen så långt det är möjligt delas upp på medborgarskap, kön och ålder. Vidare ska antalet årsarbetare per verksamhetsgren redovisas. Migrationsverket ska samlat redovisa verkets utgifter hänförliga till instans- och processordningen. 

Utöver vad som framgår av 3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Migrationsverket redovisa utgiften per asylärende. För verksamhetsgrenen Prövning av ansökan ska en analys av produktivitetsutvecklingen redovisas (bl.a. antalet ärenden per årsarbetare). Analysen ska omfatta åren 2006, 2007 och 2008.

Migrationsverket ska beträffande verksamhetsområde Asyl redovisa 

 • antalet avgjorda asylärenden, varav antalet avgjorda inom sex månader respektive tre månader samt handläggningstid för avgjorda ärenden för respektive hushållstyp,
 • väntetiderna för avgjorda grundärenden, överklagandeärenden samt väntetid vid avvisnings- och utvisningsbeslut (genomsnittlig och median),
 • antalet personer som beviljats permanent respektive tidsbegränsat uppehållstillstånd samt på vilken grund tillstånden beviljats,
 • antalet återkallade tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av anknytning,
 • antalet personer som deltagit i organiserad sysselsättning fördelat på form av sysselsättning,
 • en uppskattning av antalet personer som arbetat under året,
 • vilka kvalitetskriterier som verket har för det boende som erbjuds asylsökande,
 • utnyttjandegraden i förhållande till antalet platser vad gäller boendet för de asylsökande,
 • den genomsnittliga dygnsutgiften i mottagandesystemet, inklusive förvar, fördelat på olika kostnadsslag samt dess motsvarighet på total utgiftsnivå,
 • en analys av kostnadsutvecklingen inom förvarsverksamheten, inkluderande beläggningsgrad samt genomsnittligt antal registrerade,
 • genomsnittlig registrerad tid i mottagandesystemet fördelat efter handläggningsstatus,
 • antalet personer som tagits i förvar och verkets andel därav samt på vilka grunder förvarstagandet har beslutats. Av redovisningen ska framgå förvarstiden,
 • det totala antalet överenskommelser om flyktingmottagande fördelat på län och kommuner,
 • hur många personer som tagits emot i kommunerna under 2008 fördelat på följande kategorier: från mottagandesystemet uppdelat på anläggningsboende och eget boende, vidarebosatta, direktinresta anhöriga och övriga. Av redovisningen ska framgå hur många personer Migrationsverket har medverkat till att bosätta. För hela landet ska redovisning även ske efter kön, ålder, hushållstyp och i lämplig omfattning medborgarskap m.m.,
 • antal i eget boende som efter beviljat uppehållstillstånd flyttat till anläggningsboende i avvaktan på kommunplacering,
 • antal personer i anläggningsboende som inte har utnyttjat en anvisad plats i kommun fördelat på kön, ålder, hushållstyp och i lämplig omfattning medborgarskap samt till vilka kommuner dessa anvisningar skett, 
 • den genomsnittliga tiden från datum för beviljande av uppehållstillstånd till dess att en anvisning till en kommun skett och till dess bosättning skett i kommun för boende i anläggningsboenden,
 • tiden mellan lagakraftvunnet beslut om avvisning respektive utvisning och utresa,
 • andelen personer som återvänt inom lagstadgad tid,
 • antalet personer som återvänt självmant under året, 
 • antalet utfärdade resehandlingar med angivande av destinationsland samt hur stor del av de utresta personerna som saknade resehandlingar,
 • antal personer som beviljats återetableringsstöd enligt förordningen (2007:640) om återetableringsstöd för vissa utlänningar samt
 • en bedömning av effekterna av återetableringsstödet och i vilken mån detta bidragit till att uppnå relevanta mål.

Migrationsverket ska beträffande verksamhetsområde Besök och bosättning redovisa

 • andelen ärenden avgjorda inom tre veckor från ansökningsdatum,
 • åtgärder vidtagna för att minska handläggningstiderna,
 • antalet inkomna, avgjorda och öppna ärenden, väntetiden för avgjorda ärenden (genomsnitt och median), andelen ärenden avgjorda inom tre veckor från ansökningsdatum, antalet personer som efter viseringstidens utgång inte återvänt till hemlandet utan i stället sökt uppehållstillstånd i Sverige fördelat på grunden för ansökan och vilken stat som beviljat viseringen samt personernas medborgarskap,
 • andelen anknytningsärenden avgjorda inom sex månader från ansökningsdatum,
 • handläggningstiden totalt samt fördelad på utlandsmyndigheterna och Migrationsverket, 
 • antalet utlänningar som beviljats tidsbegränsat respektive permanent uppehållstillstånd samt på vilka grunder tillstånden meddelats,
 • hur många anknytningsärenden som rör ensamkommande barn och barn i familj samt andelen bifall respektive avslag i dessa ärenden fördelat på ärendekategori samt 
 • i vilken utsträckning intervjuer med personlig inställelse görs med referenspersonen i förstagångsansökningar. 

Migrationsverket ska beträffande omprövning och överklagande samlat redovisa

 • antalet inkomna överklaganden,
 • antalet ärenden där Migrationsverket helt eller delvis ändrat beslutet såsom klaganden begärt (uppdelat på utlännings- och medborgarskapsärenden samt för utlänningsärendena uppdelat på grunder för tillstånd). Ensamkommande barn ska särredovisas,
 • antalet ärenden där Migrationsverket ännu inte tagit ställning i fråga om omprövning,
 • antalet ärenden där verket överklagat migrationsdomstolarnas avgöranden,
 • handläggningstid (genomsnittlig och median) samt
 • styckutgiften per ärende.

Migrationsverket ska beträffande prövning av hinder mot verkställighet redovisa

 • antalet ärenden i vilka Migrationsverket beviljat permanent respektive tidsbegränsat uppehållstillstånd efter tillämpning av 12 kap. 18 § utlänningslagen (2005:716) samt på vilken grund tillstånd beviljats,
 • antalet ärenden i vilka Migrationsverket beslutat att enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716) inte bevilja ny prövning,
 • antalet ärenden i vilka Migrationsverket beslutat att enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716) ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning samt utfallet av denna prövning samt
 • styckutgiften per ärende.

3

Organisationsstyrning

Barn

Ändamålsenlig kompetens om barn ska finnas inom verksamhetsområdena Asyl och Besök och bosättning vid handläggningen av ärenden rörande ensamkommande barn och barn i familj. Barns egna asylskäl ska alltid utredas och bedömas samt redovisas i besluten. 

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa måluppfyllelsen och en analys av resultatet. Av redovisningen ska särskilt framgå

 • hur arbetet med att använda barnkonsekvensanalyser fortskrider, i vilken omfattning och inom vilka verksamheter dessa används samt möjliga utvecklingsområden,
 • åtgärder som vidtagits för att beakta barnperspektivet såväl i prövningen och mottagandet som i återvändandet samt bosättningsärenden,
 • hur myndigheten tillförsäkrar att ändamålsenlig barnkompetens finns att tillgå samt
 • i vilken utsträckning god mans ökade möjlighet att stödja ensamkommande barn i prövningsprocessen har påverkat situationen för barnen.

Arbetet inom Europeiska unionen och övrigt internationellt arbete

För att uppnå målen för arbetet inom Europeiska unionen och övrigt internationellt arbete som redovisas under Övriga mål och återrapporteringskrav ska Migrationsverket säkerställa att myndigheten har kompetens, kapacitet och organisation att bereda underlag inför förhandlingar på EU-nivå (inklusive i lagstiftningsärenden) och internationellt. Migrationsverket ska också säkerställa att myndigheten har kompetens och övriga organisatoriska förutsättningar för att bidra till genomförandet av det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd under andra halvåret 2009. 

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa vilka åtgärder och insatser som vidtagits. Redovisning ska ske den 1 september 2008.

4

Uppdrag

Statistik och analys av utlandsmyndigheternas migrationsverksamhet

Migrationsverket ska redovisa statistik över antalet utlänningsärenden inkomna till utlandsmyndigheterna om möjligt uppdelad på kvinnor och män. Vidare ska verket redovisa antalet genomförda DNA-tester i samband med prövning av uppehållstillstånd på grund av anknytning till personer bosatta i Sverige. Migrationsverket ska i samråd med utlandsmyndigheterna redovisa utvecklingen av väntetiderna under 2008 för utredning i anknytningsärenden vid respektive utlandsmyndighet.Verket ska därutöver göra analyser och bedömningar av förändringar inom migrationsområdet inklusive utlandsmyndigheterna som kan komma att påverka migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna innevarande och tre år framåt. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2008.

Statistik över arbetskraftsinvandringen

Regeringen har aviserat att under verksamhetsåret 2008 införa nya regler för arbetskraftsinvandring. Samtidigt ökar kraven på statistisk redovisning inom EU. Åtgärder behöver därför vidtas för att säkerställa att statistik förs, som möjliggör uppföljning och utvärdering (inklusive kohortanalyser) av ärenden rörande arbetstillstånd för arbetstagare från tredjeland. Migrationsverket ska se över och redovisa förslag till plan för utveckling av statistiken på området. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2008.

Redovisning av tillämpningen

Med anledning av ett tillkännagivande från riksdagen (Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU8) ska Migrationsverket lämna en redogörelse för tillämpningen av bestämmelsen om fortsatt uppehållstillstånd i 5 kap. 16 § tredje stycket 2. Redogörelsen ska inkludera en statistisk sammanställning, bl.a. över antal beviljade uppehållstillstånd. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2008.

Kvalitetsuppföljning och -redovisning

Migrationsverket ska se över möjligheterna och redovisa en plan för kontinuerlig uppföljning och redovisning av kvaliteten i verksamheten. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2008.

Uppföljning av introduktion

Migrationsverket ska bistå länsstyrelsen i Jämtland i genomförandet av en förstudie av hur en uppföljning av introduktionen för nyanlända invandrare på lokal, regional och nationell nivå kan utformas. Förstudien ska belysa om System för Utvärdering av Nyanländas Etablering (SUNE) kan justeras och aktualiseras för att tillgodose behoven av en kontinuerlig uppföljning av nyanländas etablering på arbetsmarknaden samt en särredovisning av personer som omfattas av förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. En utgångspunkt för förstudien är att Arbetsförmedlingen - i enlighet med Arbetsmarknadsstyrelsens återrapportering till regeringen den 15 november 2007 - är nationellt ansvarig för den del av uppföljningen som rör etablering på arbetsmarknaden. Möjligheten att komplettera uppföljningen med fler aspekter av nyanländas etablering som hälsa och försörjningsstöd ska också studeras. Förstudien ska särskilt beakta behovet av ett uppföljningssystem som är flexibelt och användbart över tiden. Förslaget ska utvecklas i samråd med Migrationsverket och Socialstyrelsen med länsstyrelsen i Jämtlands län som samordningsansvarig för förstudien. En rapport om arbetet och den studie som genomförts ska redovisas till Integrations- och jämställdhetsdepartementet senast den 15 april 2008.

Antidiskrimineringsstrategi

Migrationsverket ska rapportera vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra antidiskrimineringsstrategin (dnr Ju2007/8918/SIM). Under genomförandet ska samråd ske med DO, HomO och Handisam. Redovisning ska ske senast den 1 december 2008. 

Förstärkt samverkan för att förhindra felaktiga utbetalningar

Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Skatteverket, Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen ska utveckla samverkansinsatserna för att effektivisera arbetet med att förhindra felaktiga utbetalningar. De insatser som genomförts och planeras att vidtas med anledning av uppdraget ska redovisas. Redovisningen ska avrapporteras till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 28 september 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Migration

12:1

Migrationsverket (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket2 150 627
ap.1Migrationsverket (ram)2 128 627
ap.3IT-verksamhet (ram)22 000
ap.6Prövning av ansökan (ram)0
ap.7Mottagande av asylsökande m.m. (ram)0

Villkor för anslag 12:1

ap.1 Migrationsverket

Från anslagsposten finansieras Migrationsverkets förvaltningskostnader exklusive de asylsökandes boende. 

Från anslagsposten finansieras utgifter som är hänförliga till Migrationsverkets uppdrag att anpassa det datoriserade ärendehanteringssystemet WILMA till det framtida gemensamma europeiska informationssystemet (VIS) samt för de tekniska åtgärder som vidtas för att utlandsmyndigheterna ska kunna utfärda säkrare pass.

Anslagssparande över tre procent får användas först ett beslut av regeringen. 

Ansökningsavgifter erlagda vid Migrationsverket ska redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

ap.3 IT-verksamhet

Från anslagsposten finansieras utgifter för investeringar, tillkommande infrastruktur och hårdvara som behövs för migrationsarbetet vid utlandsmyndigheterna.

12:2

Ersättningar och bostadskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket2 792 000
ap.2Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting (ram)2 502 000
ap.3Bostäder för asylsökande (ram)290 000

Villkor för anslag 12:2

ap.2 Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting

Från anslaget finansieras utgifter för

 • ersättningar enligt förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.,
 • ersättningar till landsting, kommuner och apotek enligt förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande,
 • ersättningar till kommuner och landsting enligt förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. samt 
 • ersättningar enligt förordningen (2007:640) om återetableringsstöd för vissa utlänningar.

ap.3 Bostäder för asylsökande

Från anslagsposten finansieras de asylsökandes boende, dvs. lokaler, drift och utrustning.

12:3

Migrationspolitiska åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket316 048
ap.4Återvandringsförberedelser (ram)5 908
ap.5Återvandringsbidrag (ram)1 400
ap.6Vidarebosättning m.m. (ram)290 890
ap.7Resor vid vidarebosättning m.m. (ram)16 150
ap.8Anhörigresor (ram)1 700
Disponeras av regeringen10 124
ap.1Internationell samverkan (ram)8 124
ap.3Återvandringsinsatser m.m. (ram)2 000
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet2 935
ap.2Efterforskningsverksamhet (ram)2 935

Villkor för anslag 12:3

ap.1 Internationell samverkan

Från anslagsposten finansieras vissa migrationspolitiska projekt och Sveriges deltagande i sådant internationellt samarbete som syftar till att utveckla och tillämpa nya flykting- och migrationspolitiska strategier. Beslut om högst 200 000 kronor får fattas av Regeringskansliet.

ap.2 Efterforskningsverksamhet

Från anslagsposten lämnas bidrag till Svenska Röda Korset för dess verksamhet med efterforskning och familjeåterförening under fredstid, enligt avtal med Svenska Röda Korset. Utbetalning sker kvartalsvis efter rekvisition.

ap.3 Återvandringsinsatser m.m.

Från anslagsposten finansieras insatser som i första hand riktar sig till utlänningar bosatta i Sverige, vilka tidigare beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande och som vill återvända till sitt ursprungsland. Även insatser för tillfälligt återvändande för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet samt andra insatser i speciellt migrationspolitiskt syfte kan stödjas när de inte kan komma till stånd inom ramen för det allmänna utvecklingssamarbetet.

ap.4 Återvandringsförberedelser

Från anslagsposten finansieras förberedelser för återvandring eller tillfälligt återvändande för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet i samråd med företrädare för berörda grupper

 • inhämtande och spridning av information, råd och vägledning till enskilda, organisationer och kommuner,

 • utbildningsinsatser och

 • insatser för reintegrering under en inledande period.

Även personer som ska återvända får omfattas av verksamheten. Möjligheter till samarbete med svenska, utländska och internationella organisationer bör tillvaratas när detta bedöms lämpligt. Informations- och utbildningsinsatserna kan ske såväl i Sverige som i andra länder. I synnerhet utbildnings- och reintegreringsinsatserna bör göras i samverkan med Sida.

ap.5 Återvandringsbidrag

Från anslagsposten finansieras bidrag enligt förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land.

ap.6 Vidarebosättning m.m.

Från anslagsposten finansieras schablonberäknade ersättningar till kommuner enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. för mottagande av flyktingar m.fl. 

 • som organiserat överförs till Sverige, 
 • som ska tas emot i Sverige med stöd av Sveriges ingångna avtal med internationella domstolar och tribunaler om omplacering av vittnen och anhöriga som är i behov av skydd samt
 • för andra personer som överförs till Sverige för vidarebosättning i de fall Sverige ingår särskilda internationella överenskommelser om detta.

Medel från anslagsposten får först efter beslut av regeringen användas för att underlätta vidarebosättning främst i närområdet.

Den sista bankdagen i juni respektive december 2008 ska ett schabloniserat belopp omföras till anslaget 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande inom utgiftsområdet 13. Beloppet ska utgöras av antalet organiserat överförda personer multiplicerat med 153 100 kronor.

ap.7 Resor vid vidarebosättning m.m.

Från anslagsposten finansieras

 • resor och samtliga omkostnader i samband med resorna för flyktingar m.fl. som organiserat överförs till Sverige för vidarebosättning,
 • information och förberedande insatser inför överföringen samt 
 • resor, traktamenten och övriga omkostnader för den personal som deltar i delegationsresor som syftar till sådan överföring eller till insatser främst i närområdet.

ap.8 Anhörigresor

Från anslagsposten finansieras bidrag enligt förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige.

12:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket237 955
ap.2Migrationsverket (ram)237 955
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet300
ap.1Regeringskansliet (ram)300

Villkor för anslag 12:6

ap.1 Regeringskansliet

Anslagsposten får disponeras för att bekosta offentligt biträde enligt utlänningslagen (2005:716).

Regeringskansliet ska till Rättshjälpsmyndigheten utbetala belopp motsvarande eventuella utgifter under år 2007 för offentligt biträde i utlänningsärenden.

ap.2 Migrationsverket

Från anslaget finansieras utgifter för offentliga biträden enligt utlänningslagen (2005:716).

12:7

Utresor för avvisade och utvisade (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården144 000
ap.2Kriminalvården (ram)144 000
Disponeras av Migrationsverket57 202
ap.1Migrationsverket (ram)57 202
Disponeras av regeringen3 000
ap.3Utresor för avvisade och utvisade (ram)3 000

Villkor för anslag 12:7

ap.1 Migrationsverket

Från anslagsposten finansieras utgifter vid utresa ur Sverige för

 • utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av regeringen, Migrationsverket, migrationsdomstolarna eller Migrationsöverdomstolen med stöd av utlänningslagen (2005:716), eller

 • utlänningar som återtagit sina ansökningar om asyl eller vars tillstånd har upphört.

Utgiften ska avse

 • resor, för de berörda utlänningarna såväl inom som utom Sverige, samt

 • resor, traktamenten och övriga omkostnader för personal från Migrationsverket som utan att bevaka utresan beledsagar utlänningen ut ur Sverige.

Högst 10 000 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande.

ap.2 Kriminalvården

Från anslagsposten finansieras utgifter vid utresa ur Sverige för utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av regeringen, Migrationsverket, migrationsdomstolarna, Migrationsöverdomstolen eller polismyndighet med stöd av utlänningslagen (2005:716) och där utgiften avser

 • resor för de berörda utlänningarna såväl inom som utanför Sverige,

 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från kriminalvården,

 • resor och övriga omkostnader för bevakningspersonal från polisväsendet, samt

 • administration hänförlig till den verksamhet som finansieras via anslaget.

ap.3 Utresor för avvisade och utvisade

Från anslagsposten finansieras åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande.

12:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket61 218
ap.1Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (ram)61 218

Villkor för anslag 12:8

ap.1 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

Anslaget disponeras för utbetalningar till projekt som beviljats bidrag från europeiska flyktingfonden II och III samt från europeiska återvändandefonden.

Anslaget får användas för administration enligt EU:s bestämmelser. Bidrag från den europeiska flyktingfonden II och III samt återvändandefonden ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 05 Bidrag från Europeiska flyktingfonden III samt 07 Bidrag från Europeiska återvändandefonden.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Migration

Budgetår 2007

12:9

Utlänningsnämndens avvecklingsorganisation (Ramanslag)

Disponeras av Utlänningsnämndens avvecklingsorganisation0
ap.2Utlänningsnämndens avvecklingsorganisation (ram)0
Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.3Kammarkollegiet (ram)0

Villkor för anslag 12:9

ap.3 Kammarkollegiet

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet för kostnader som följer av avvecklingen av Utlänningsnämnden. Kammarkollegiet får sammantaget (för åren 2007 och 2008) använda högst 100 000 kronor för administrationskostnader.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
12:1 Migrationsverket
ap.163 859105 9930
ap.36603 %0
ap.60Allt0
ap.70Allt0
12:2 Ersättningar och bostadskostnader
ap.269 120Inget0
ap.38 580Inget0
12:3 Migrationspolitiska åtgärder
ap.12563 %0
ap.2883 %0
ap.3603 %0
ap.41773 %0
ap.5423 %0
ap.68 726Inget0
ap.7485Allt0
ap.8393 %0
12:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden
ap.163 %0
ap.27 1533 %0
12:7 Utresor för avvisade och utvisade
ap.11 716Allt5 758
ap.24 320Allt0
ap.303 %0
12:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
ap.11 837Allt0
12:9 (2007) Utlänningsnämndens avvecklingsorganisation
ap.2 (2007)0Allt0
ap.3 (2007)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 8 Migration

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
12:1 Migrationsverket
12:1 ap.612:1 ap.1100 %
12:1 ap.712:1 ap.1100 %
12:9 (2007) Utlänningsnämndens avvecklingsorganisation
12:9 ap.2 (2007)12:9 ap.3 (2007)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)147 900
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)100 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Migrationsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25179 219
2008-02-25179 219
2008-03-25179 219
2008-04-25179 219
2008-05-25179 219
2008-06-25179 219
2008-07-25179 219
2008-08-25179 219
2008-09-25179 219
2008-10-25179 219
2008-11-25179 219
2008-12-25179 218
Summa2 150 627
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Migrationsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
12:1 ap.1Migrationsverket
12:1 ap.3IT-verksamhet

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Migrationsverket undantas från kravet enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag när det gäller redovisningen av grunder för beviljade tillstånd samt antalet utlänningar som ansökt om asyl fördelade efter medborgarskap, kön och ålder. Migrationsverket får med undantag från 3 § tjänsteexportförordningen(1992:192) belasta anslaget 12:1 Migrationsverket för att täcka merkostnader, som kan uppkomma och som inte täcks enligt EU:s ersättningsregler inom t.ex. Twinningprojekt. Migrationsverket undantas från Ekonomistyrningsverkets föreskrift till 27 § Anslagsförordningen (1996:1189). Utbetalningar till asylsökande får ske från icke räntebelagt flöde även i de fall utbetalningen till en mindre del omfattar utgifter som belastar räntebelagt flöde. Korrigering mellan betalningsflödena ska i dessa fall ske genom betalning från räntebelagt flöde till statsverkets checkräkning.

På regeringens vägnar
Tobias Billström
Gun Enlund
Kopia till

Justitiedepartementet/PO,KRIM,DOM,LED,L7,EMA
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Socialförsäkringsutskottet, Riksdagen
Rikspolisstyrelsen
Kriminalvården
Kriminalvårdens transporttjänst
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: