Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2008-11-13
N2008/6764/TR
Statens järnvägar
Box 1153
111 81 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens järnvägar inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Statens järnvägars verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 22, bet. 2007/08:TU1, rskr. 2007/08:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Statens järnvägar och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikJärnvägarAvveckling av verksamhet
Förvaltning av leasing- och leaseholdåtaganden
Förvaltning av järnvägsfordon som används i statligt upphandlad trafik

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

1.1.1

Verksamhetsområde Järnvägar

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där järnvägstransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. Hög transportkvalitet, där järnvägstransportsystemets utformning och funktion medger en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. Säker trafik, där ingen dödas eller allvarligt skadas inom systemet för spårbunden trafik. Den spårbundna trafikens utformning och funktion ska anpassas till de krav som följer av detta.

4. God miljö, där järnvägstransportsystemets utformning och funktion bidrar till att miljökvalitetsmålen uppnås.

5. Regional utveckling, där järnvägstransportsystemets utformning och funktion bidrar till att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken samt motverka nackdelar av långa transportavstånd.

6. Ett jämställt järnvägstransportsystem som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter att påverka järnvägstransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar ska tillmätas samma vikt.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Avveckling av verksamhet

Mål

Statens järnvägar ska avveckla den verksamhet (personal, arkiv m.m.) som före utgången av 2000 ingick i Statens järnvägars verksamhet och som inte fördes över till:

- aktiebolag vid årsskiftet 2000/2001, eller

- myndigheter eller aktiebolag vid ett senare tillfälle.

Verksamhet som Statens järnvägar ska bedriva enligt beslut av regeringen ska inte avvecklas.

Återrapportering

Statens järnvägar ska redovisa resultatet av verksamheten med att avveckla åtaganden.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Förvaltning av leasing- och leaseholdåtaganden

Mål

Statens järnvägar ska förvalta leasing- och leaseholdavtal kostnadseffektivt och med en låg riskexponering. Statens järnvägar ska inte ingå några nya åtaganden annat än vad som är nödvändigt för förvaltningen av existerande leasing- och leaseholdåtaganden. Verksamheten ska inriktas mot en avveckling av dessa åtaganden på ett affärsmässigt och effektivt sätt under beaktande av gällande reglering på respektive område.

Återrapportering

Statens järnvägar ska senast den 1 mars 2008 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redogöra för hanteringen av befintliga leasingavtal. Redovisningen ska bestå av följande: Beskrivning av objekt, kontraktsdatum, återstående löptid och kontraktssumma, möjliga brytpunkter och kostnad för att avsluta kontrakt vid dessa, en sammanställning över samtliga kostnader och intäkter som under året hänförts till leasingavtalen och en redovisning av de intäkter och kostnader som erhållits i enlighet med de underuthyrningsavtal som tecknats. I den mån Statens järnvägars kostnader inte överensstämmer med intäkterna från underuthyrningen ska skälen för detta anges.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Förvaltning av järnvägsfordon som används i statligt upphandlad trafik

Mål

Statens järnvägar ska på ett affärsmässigt och effektivt sätt förvalta och till Rikstrafikens operatörer av järnvägstrafik hyra ut järnvägsfordon.

Återrapportering

Statens järnvägar ska redovisa hur stor andel av fordonen som är uthyrda och resultatet av verksamheten.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Statens järnvägar ska för anslagssparandet redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Om möjligt ska prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

- den 22 januari 2008

- den 10 mars 2008

- den 9 maj 2008

- den 8 augusti 2008

- den 30 oktober 2008

3

Organisationsstyrning

Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ska informeras då ändringar sker i Statens järnvägars finanspolicy av den 31 mars 2005, vilken utgår från principen om minsta möjliga kreditrisk.

FINANSIERING

5

Anslag

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Budgetår 2003

36:5

Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens järnvägar0
ap.1Kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m. (ram)0
Disponeras av regeringen0
ap.3Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 36:5

ap.1 Kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m.

Statens järnvägar ska hos regeringen begära att få använda ap.1 för att åtgärda historiska miljöföroreningar på Statens järnvägars tidigare fastigheter i de fall annan ansvarig saknas.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
36:5 (2003) Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m.
ap.1 (2003)0Allt0
ap.3 (2003)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)4 500 000
- varav AFF4 500 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav AFF

1. Statens järnvägar får ikläda sig långfristiga skulder, inbegripet Statens järnvägars finansiella leasing- och leaseholdåtaganden, övriga nuvarande lån och lån i Riksgäldskontoret om 4 500 000 000 kronor (AFF enligt Riksgäldskontorets interna koder), inom en total låneram av 10 300 000 000 kronor.

2. Staten ansvarar för Statens järnvägars framtida betalningar för leasing- och leaseholdåtaganden (4 § lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning) till ett belopp om högst 10 300 000 000 kronor.

3. Statens järnvägars likvida medel ska placeras enligt gällande finanspolicy som utgår från principen om minsta möjliga kreditrisk.

4. Statens järnvägar får teckna underuthyrningsavtal avseende leasingkontrakt med SJ AB, Green Cargo AB, Scandlines AB och hyresavtal med av Rikstrafiken upphandlade operatörer samt i samråd med Rikstrafiken även med andra operatörer.

5. Statens järnvägar ska förvalta de med SJ AB och Green Cargo AB tecknade underuthyrningsavtalen avseende leasing- och leaseholdkontrakt. Beträffande de kontrakt för vilka bolagen inte har förtidsbetalt leasingavgifterna ska Statens järnvägar mot bolagen spegla den finansiering som vid var tid erhålls av extern leasegivare på sådant sätt att Statens järnvägars kreditrisk minimeras och full ersättning erhålls för affärsverkets kostnader. För att minska kreditrisken får Statens järnvägar acceptera inlåning från bolagen om den har sin grund i nuvarande leasing- och leaseholdavtal. Detta ska ske på samma villkor som Statens järnvägar kan placera medlen hos den berörda externa finansiären. Bolagens rätt till ovannämnda inlånade medel i Statens järnvägar kan i inlåningsavtalen begränsas av Statens järnvägar för att minska Statens järnvägars risk i de leasing- och leaseholdavtal som ligger till grund för inlåningsavtalen.

6. Statens järnvägar ska redovisa en riskreserv som motsvarar summan av de riskavspeglande avgifter Statens järnvägar efter Riksgäldskontorets beslut tagit ut. Riskreserven får utnyttjas till att täcka förluster kopplade till leasing- och leaseholdverksamheten. Statens järnvägar disponerar medlen på kontot som inrättats i Riksgäldskontoret i enlighet med regeringsbeslut 2006-12-14 (Fi2006/7122).

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Uppdragsverksamhet
Statens järnvägar totalt121 90046 600138 900104 30034 600203 100
Offentligrättslig verksamhet avseende järnvägsfordon
Administration av Leasing- och Leaseholdåtaganden003 9003 90000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administration av Leasing- och Leaseholdåtaganden

Statens järnvägar har rätt att ta ut en ersättning i form av en avgift enligt principen om full kostnadstäckning för administration av leasing- och leaseholdåtaganden avseende järnvägsfordon. Ersättningen ska årligen specificeras och redovisas till de företag som är berörda. Den ersättning som Statens järnvägar har rätt till ska, enligt ovan, stå i relation till omfattningen av förvaltningen. Ersättningsnivån ska således justeras då omfattningen av den aktuella förvaltningen ändras.

Statens järnvägar ska, innan fastställande av nivån på ersättningen för administrationskostnaderna, enligt förfarande efter 7§ Avgiftsförordningen (1992:191) samråda med Ekonomistyrningsverket. Ekonomistyrningsverket ska i sitt arbete ge berörda företag möjlighet att yttra sig över aktuella kostnader i samband med administrationen av leasing- och leaseholdåtagandena.

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Statens järnvägars ekonomiska mål är:

- Förvaltningen av Statens järnvägars leasing- och leaseholdåtaganden avseende järnvägsfordon ska följa principen om full kostnadstäckning.

- Den verksamhet som tillhandahåller järnvägsfordon för den av staten upphandlade trafiken ska över en konjunkturcykel visa en räntabilitet på sysselsatt kapital som motsvarar räntan på femåriga statsobligationer plus en procentenhet.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Statens järnvägar får under år 2008 besluta och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2007/08:1, utg.omr. 22, avsnitt 6.6.5, bet. 2007/08:TU1, rskr. 2007/08:85).

På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Yosef Belachew
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Justitiedepartementet
Kulturdepartementet
Näringsdepartementet/SAM
Näringsdepartementet/ADM
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Banverket
AB Swedcarrier